Pomoc - Szukaj - Użytkownicy - Kalendarz
Pełna wersja: Ufo/obcy
Forum OOBE > Park im. Roberta Monroe > Artyku?y
Mithril
Na pocz?tku zaczn? od tego i? jest to mój pierwszy artyku?,wi?c prosz? o surowo?? oceniania.

Zacznijmy od pocz?tku:

Wiele ludzi myli UFO z Obcymi lub jak kto woli istotami pozaziemskimi.UFO jak rozszerzenie skrótu mówi Niezidentyfikowany Obiekt Lataj?cy,czlyli mówi?c o UFO powinni?my my?le? o spodkach,talerzach,trójk?tach i innych niezidentyfikowanych obiektów.Pierwsze wzmianka wspó?czesngo ?wiata pochodzi z gazety Danison Dialy News z 25 stycznia 1878 roku.Rozpowszechnienie UFO mia?o miejsce w latach 40/50 w USA.By?y te? "przypadki" porwa? przez Obcych,lecz jest to totalna bzdura, któr? naukowcy udowodnili tym i? 99% tych ludzi by?o psychicznie chorych.Ciekawostk? jest to i? ?aden astronauta nie widzia? UFO/Obcego.
Wi?kszo?? tych przypadków, da si? naukowo rozgromi?.Wiele to po prostu b??dy ludzkiego oka,gra ?wiate? lub zwyk?e zjawiska atmosferyczne.Badania UFO doprowadzi?y do odkrycia wielu zjawisk atmosferycznych oraz psychologicznych, nie nawi?zano jednak dot?d kontaktu z kosmitami jako takimi. W psychologii spowodowa?y rozwini?cie wiedzy o b??dnej interpretacji, z?udzeniach zmys?ów, halucynacjach i wyst?powaniu osobowo?ci sk?onnych do fantazjowania.

Dodatkowym powodem niech?ci naukowców g?ównego nurtu wobec problematyki UFO jest ??czenie przez ufologów tego zagadnienia z parapsychologi? (problem tzw. kontaktowców), mistycyzmem i innymi teoriami nie wchodz?cymi do kanonu nauki (np. anty grawitacja, czy obecno?? dodatkowej planety w uk?adzie s?onecznym, która ma zderzy? si? z Ziemi?).

Przejd?my do sedna,nasza droga mleczna ma oko?o 300-400 miliardów gwiazd i uk?adów s?onecznych podobnych do naszego.Szacuje si? ?e we wszech?wiecie jest oko?o 40 miliardów "dróg mlecznych",wi?c daje to niewyobra?aln? sum? gwiazd.Pozwol? sobie przytoczy? s?owa naukowca(mojego dziadka):
-S?uchaj Kuba, je?li liczy? ?e we wszech?wiecie jest oko?o 10 trylionów gwiazd to jest na 99% pewne ?e gdzie? jest jakie? inne ?ycie,by? mo?e inteligentniejsze,b?d? nie,ale na pewno jest,chyba ?e jeste?my wybrykiem natury w co osobi?cie nie wierze.Wystarczy wyobrazi? sobie sum? uk?adów s?onecznych to ,to powinno wystarczy? to udowodnienia ?e gdzie? kto? lub co? istnieje.Poza tym udowodnione jest, ?e istniej? 3 mo?e 4 wymiary.-
S? równie? teorie ró?nych naukowców, ?e jest wi?cej wszech?wiatów, a mianowicie od 6-20.Jest wiele teorii.My ludzie jeste?my za malli ?eby cokolwiek wi?cej odkry? ni? teraz. Za s?ab? mamy technik?,ale g?ównym naszym problemem jest to i? walczymy mi?dzy sob?.Powinni?my trzyma? si? razem,a nie "wybija?" si? nawzajem.


Podsumowuj?c,mo?e i jakie? rz?dy USA czy innego mocarstwa ukrywaj? co? przed zwyk?ymi szarymi lud?mi,ale wystarczy liczba gwiazd,uk?adów,czy cho?by "dróg mlecznych" ?eby uwierzy? w to ?e co?, gdzie?,daleko istnieje.B?d?my lud?mi renesansu(wszechstronni,ch?onni wiedz?).Pozdrawiam,Mithril.
Herbina
To bedzie dobra odpowiedzia:
http://www.nuoviso.de/filmeDetail_disclosureProject.htm
Mithril
Szkoda ?e po niemiecku; /

A jak si? podoba artyku??
hupgum
Witaj Kuba!

Zazwyczaj jestem obserwatorem i tylko czytam posty, ale tym razem postanowi?em napisa? par? s?ów na temat Twojego "artyku?u". Prosisz o surow? ocen?, wi?c surowa b?dzie i postaram sie te? o jej obiektywno??.

Dopiero od roku interesuj? si? tematyk? zjawisk niezwyk?ych, uwa?anych przez spo?ecze?stwa za nieprawdziwe, ale ju? posiad?em troch? wiedzy o tych tematach tzn. OOBE, UFO, 2012, New World Order oraz inne zjawiska i k?amstwa jakimi jeste?my karmieni. Te rzeczy s? dla mnie bardzo wa?ne i wierz? w ich prawdziwo??, a mam nadziej?, ?e wkrótce nadejdzie czas kiedy poznamy wszystkie tajemnice tego ?wiata.

Zastanawiam si? po co napisa?e? artyku?. Od strony polonistycznej jest OK, ale gdy to czyta fanatyk taki jak ja :), to od razu widzi, ?e pisa?a go osoba, która z poj?ciem UFO dopiero si? zetkn??a. Ta tematyka jest bardzo obszerna i ??czy si? z wieloma innymi zjawiskami. Mam nadziej?, ?e czyta?e? trylogi? Monroe. Chyba w drugiej cz??ci jest opis statków zawieszonych w przestrzeni tu? obok ksi??yca. Wierz?c, wi?c w OOBE automatycznie powiniene? te? przekona? si? do tego, ?e jeste?my odwiedzani przez obce rasy. Po numerze stwierdzam, ?e jeste? do?? ?wie?ym "wyznawc?" odmiennej wizji wszechrzeczy, wi?c wszystko przed Tob? i dotrzesz jeszcze do wielu ciekawych ?róde?, chocia? wi?kszo?? z nich mo?e si? okaza? fa?szywa, ale s? w?ród nich pere?ki, które ?wiadcz? o z?o?ono?ci tego co nas otacza. Takich pere?ek mo?esz si? dopatrywa? na stronach (tu podam moje ulubione, na które codziennie zagl?dam - to ju? chyba uzale?nienie :))

www.oobe.pl - wiadomo o czym jest
www.nautilus.org.pl - przede wszystkim o UFO oraz innych ciekawych sprawach
www.prawda2.info/prawda/ - traktuje o sprawach politycznych i spiskach
www.onet.pl - jako zale?ne ?ród?o porównawcze

Pami?tam bardzo dobrze jak zetkn??em si? z poj?ciem LD, które osi?gn??em ju? po tygodniu i poczu?em smak wolno?ci. Nast?pnie zainteresowa?em si? OOBE, którego do tej pory nie osi?gn??em. Zacz??em coraz wi?cej czyta?, dowiedzia?em si? o aurach, hipnozie, przepowiedniach na 2012 rok, bilokacji, telekinezie, Ossowieckim, Bernatowiczu (Fundacja Nautilus), Jackowskim, Nowym Porz?dku ?wiata, robocie wewn?trznej ameryka?ców, piktogramach, UFO z ang. = NOL z pol; ch?opcu medytuj?cym przez 9 miesi?cy, lewitacji, projekcie Cheops, przekazach, Zdanach, wehiku?ach czasu, iluzji czasu, k?amstwach, darmowej energii, szkodliwo?ci aspartamu, Atlantydzie, Pasie Oriona, chipach, planecie X, mi?o?ci i wolno?ci. Tego jest tak wiele, ?e trudno to zignorowa?. Bo bez tego jak? warto?? ma ?ycie?
Czy jeste?my tu tylko, ?eby zadba? o przetrwanie gatunku, a mo?e jest jaki? cel, do którego powinni?my d??y?. Powinni?my poszukiwa? odpowiedzi na nasze pytania, te wszystkie elementy s? ze sob? powi?zane i mog? nam pomóc w w?drówce przez ?ycie.

Podsumowuj?c to co napisa?e?, to uwa?am, ?e informacje jakimi si? pos?u?y?e? s? mizerne i nie obiektywne. Obalasz istnienie UFO, a powiniene? je broni?, jest wiele w?tpliwo?ci w tym co piszesz.
Piszesz: "Ciekawostk? jest to i? ?aden astronauta nie widzia? UFO/Obcego." - i jak? masz pewno??, ?e rzeczywi?cie tak jest. Nale?y si? zastanowi?, czy ludziom rz?dz?cym na Ziemi jest na r?k? przekazywanie prawd na ten temat, pomy?l jaki to chaos by wywo?a?o na naszym globie. To czym nas karmi? w mediach nie jest zawsze prawdziwe, a ?atwo nami manipulowa?. Je?li dobrze poszukasz to znajdziesz ciekawe filmy NASA gdzie pojawia si? UFO, a astronauci wiedz?cy o nagrywaniu rozmów twierdz?, ?e to ?mieci lub kryszta?ki lodu. Tak, wi?c ju? jedno zdanie jest w?tpliwe, inne z reszt? te?. Zaskoczy?e? mnie znajomo?ci? tych dat, o których nawet nie wiedzia?em, ale przepisa? z Wikipedii nie jest trudno

Fajnie, ?e napisa?e? o swoim dziadku, co sprawia, ?e artyku? jest twój , a nie tylko przeróbk? innych tekstów. 99% - co do tego prawdopodobie?stwa, to czyta?em o jakim? naukowcu (nie pami?tam nazwiska), który opracowa? wzór na szans?, ?e nie jeste?my sami i wysz?o mu, ?e jest to nawet 100%.

Wybacz, je?eli urazi?em Twoje uczucia, ale artyku? nie traktuje o UFO, jest zaledwie namiastk? tego co na ten temat mo?na napisa?. Podszkol si? i jak b?dziesz jeszcze chcia? to rozwi? temat, odwagi Ci nie brakuje (ja jej nie posiadam) i mo?esz stworzy? naprawd? co? ciekawego, co mo?e spokojnie kr??y? po internecie.

Powodzenia i wytrwa?o?ci!


P.S. Na stronie: http://www.nautilus.org.pl/ na ?rodku, troch? na dole jest artyku? na temat
The Disclosure Project, jest tam te? film z polskimi napisami (poni?ej adres bezpo?redni)

http://video.google.com/videoplay?docid=80...78004&hl=pl
Mithril
hupgum

Zacznijmy od tego i? wcale nie urazi?e? moich uczu?.Wr?cz przeciwnie,da?e? mi motywacj? do poch?aniania nauki,wiedzy.O tak? surowo?? mi chodzi?o,wiedzia?em ?e najlepiej nie b?dzie,ale chcia?em siebie wypróbowa?.Podszkol? si? tak jak mówi?e?.

Jestem Ci bardzo wdzi?czny.

Pozdrawiam,Mithril.
Herbina
Mithril, film, ktory jest pod podanym przeze mnie linku jest z niemieckimi podpisami ale mowia tam po angielsku. To nie jest jakis tam sobie filmik ale dokument z konferencji. Ludzie, ktorzy sie tam wypowiadaja to osoby, ktore mialy wysokie rangi wojskowe i nie tylko, byly swiadkami kiedy radary wojskowe wykryly ufo i te osoby same ufo tez widzialy. Ludzie ci postanowili podac to do widomosci publicznej gdyz uwazaja , ze argumenty typu "ludzie nie sa gotowi na to" nie sa wystarczajace, spoleczenstwu trzeba dac prawo do wiedzy a co ktos z tym zrobi to jego sprawa, to , o czym tam mowa to fakty, po prostu gole fakty., nie jakies bla bla bla osob niezrownowazonych. Niestety nie ma wersji polskiej tego materialu wiec nie kazdy moze cos z tego wyniesc. Dzis dla wielu osob istnienie ufo jest tak oczywistym faktem, ze az trudno o tym dyskutowac. Sa oczywiscie obiekty budowane przez ludzi, ktore sa brane za ufo ale ich cel to inna historia. I niech zabrzmi to smiesznie czy jak kto chce ja przed laty sama ufo widzialam , wspolnie z inna osoba jadaca tym samym pociagiem, wiec trudno mi watpic.
Artykul wydaje mi sie niewysokich lotow pod wieloma wzgledami , ale pisz, nie przejmuj sie krytyka tylko pisz, to rozwija , bo pomaga samemu sobie poukladac w glowie pewne sprawy, ktore czasem sa jakby urywkami. Pozdrawiam serdecznie. :)
kkz
yhym yhym :P...
ja jako? w UFO nie wierze... ale istaty poza-ziemskie... ciekawe ciekawe i bardzo interesuj?ce
hupgum
"Niestety nie ma wersji polskiej tego materialu wiec nie kazdy moze cos z tego wyniesc"

- jest wersja z polskim napisami:

http://video.google.com/videoplay?docid=80...78004&hl=pl

- mo?na równie? przeczyta? na http://www.nautilus.org.pl/

Zwró?cie uwag? na dat? odbycia si? konferencji, a jest to 9 maj 2001. Co si? zmieni?o? Komu zale?y, ?eby nie rozprzestrzenia? tych informacji? Nale?y sobie zadawa? pewne pytania i wi?za? te rzeczy z polityk?.
Na szcz??ci ju? wida?, ?e powinni?my za nied?ugo pozna? prawd?, o czym ?wiadcz? ju? odtajnione dokumenty na temat fenomenu UFO przez Francj?, Wielk? Brytani? i Japoni?. Oczywi?cie jak s?dz? nie odtajniono wszystkiego, a ?eby nie doprowadzi? do szoku w spo?ecze?stwie, wojen religijnych i innych paskudnych rzeczy. Ludzi trzeba oswaja? z tym faktem. My?l?, ?e za cztery lata du?o rzeczy si? rozwi??e i stanie si? klarowne. Pozdrawiam "Fanatyków" i tych co zaczynaj? widzie?.
Artur_flyer
No to dorzuc? moje, nasze trzy grosze hihihi

http://www.oobe.pl/park/index.php?showtopic=851&hl=
Mrw
Kosmici (czy tam cywilizacja pozaziemska) nie wygl?daj? tak jak inne osoby ich rysuj?, mówi? o tym Darek Sugier, MTJ pokaza? mu kim by? na pocz?tku. By? kosmit?! Wygl?da? tak jak teraz, tylko, ?e ow?osienie mia? srebrne, MTJ mu wtedy powiedzia?: spójrz na r?ce i skierowa? jego wzrok na r?ce, mia? on 3 du?e palce.
Drag0n
Ufo zaobserwowane przez cz?owieka ? W to nie uwierze... Nooo, mo?e s? jakie? cywilizacje które s? podobne do ludzi ale pewnie s? daleko, miliony lat ?wietlnych od nas i w?tpie ?eby nas odwiedzali.
Artur_flyer
DragOn nie boisz si? " OPCYCH " ? .

Gdy by?em m?odszy strasznie ba?em si? " OPCYCH "."Opcy" ujawnijcie si? w ko?cuuuuu. Pomó?cie Arturkowi, gdy? straci? ju? nadziej?, ?e kiedykolwiek zostanie porwany.

Mia?em, hmm, nie wiem, mo?e z 10, 11 lat. Wtedy wierzy?em, ?e gdy wyjd? z latark? na ??k? i zaczn? ?wieci? w niebo to oni przylec? i mnie "porwww????". By?em przekonany, ?e sklepienie niebieskie, zw?aszcza w nocy jest przepe?nione pozaziemskimi pojazdami.

Ba?em si? oj ba?em, nie mog?em zasn?? przy zgaszonym ?wietle.

Oki, teraz jestem ju? du?y i nie boj? si?.
Nawet polubi?em "opcych"

Co ja wypisuj? ?


Jejejjeje

Pozdrowienia dla wszystkich Kosmitów z forum .

:)
Herbina
Ha, napisalam tu dosc dlugi tekst, glownie do Dragona, ale sie wykasowal przypadkiem
i niech tak pozostanie, widac tak ma byc. Napisze tylko jedno wazne zdanie : NA DRODZE PRAWDZIWEGO POZNANIA TRZEBA ODRZUCIC PRZEKONANIA. Pozdrawiam.
ja:)
"99% tych ludzi by?o psychicznie chorych." - nigdzie nie ma takich informacji, jedynie to mo?e powiedzieli, ?e 99% ludzi porwanych mogli mie? parali? senny i im si? to zdawa?o. Wiem, ?e tutaj ju? wyczerpuj?co si? wszyscy wypowiedzieli, ale chcia?em doda? swoje 3 grosze:)

"Poza tym udowodnione jest, ?e istniej? 3 mo?e 4 wymiary." - my ?yjemy w 3. Z tego co kiedy? dawno temu czyta?em w gazecie zajmuj?c? sie odkryciami naukowymi to jest ju? udowodnione, ?e jest ich 12. Po za tym - teoretycznie - mamy niesko?czono?? wszech?wiatów równoleg?ych, a jeszcze nie wiadomo ile wszech?wiatów, w których dzia?aj? inne prawa fizyki, chemii itd. Znajduj?c si? tam po prostu rozpadliby?my si?.

"nie nawi?zano jednak dot?d kontaktu z kosmitami jako takimi" - setki filmów i dowodów w internecie, ?e tak jest. Po za tym np. plemiona, które nie zna?y cywilizacji, a spotykali si? z obcymi.

"Zastanawiam si? po co napisa?e? artyku?. Od strony polonistycznej jest OK, ale gdy to czyta fanatyk taki jak ja :)" - kto? mnie od fanatyków wyzywa haha. Oczywi?cie joke, sorry za offtop

"Ufo zaobserwowane przez cz?owieka ? W to nie uwierze... Nooo, mo?e s? jakie? cywilizacje które s? podobne do ludzi ale pewnie s? daleko, miliony lat ?wietlnych od nas i w?tpie ?eby nas odwiedzali." Dlaczego? Przecie? fizyka mówi o tym, ?e mo?emy sie przenie?? z punktu jednego do drugiego oddalonego o miliony lat ?wietlnych w u?amek sekundy.
kkz
ten temat 'istot' zawsze niesie za soba jakie? sprzeczne zdania i tezy ja osobiscie nie interesuje sie tym itd. kiedys tylko jak czyta?am artyko? o UFO w polsce bardzo sie w to wkreci?am ale to dla mnie by?o jak jakies s.f. z kosmosu... i niezbyt w to wierze.. ale dosc powaznie by?o pisane i o tym obiekcie niezidentyfikowanym w jednym z basenow portowych... o marynarce wojenniej, s?uzby porzaqdkowe itp przeje?am sie tym.. ale w g?owie nie moze mi sie zmie?cic ze mog? poza nami istniec jakies stworzenia na innych plantach moze do tego tematu jeszcze nie doros?am..
SORROW
Mnie zawsze zastanawia?a pewna kwestia:"" co jest dalej ?"".W czym zawiera si? Wszech?wiat, co jest za nim , do jest dalej , co jest za tym dalej ...
mars
Co to tego, to przypomina mi si? scena z jakiego? filmu, w którym kamera oddala si? od Ziemi, potem z naszego uk?adu s?onecznego, z naszej galaktyki, a wreszcie z ca?ego wszech?wiata, który okazuje by? si? jedn? z wielu kulek, którymi bawi? si? jakie? istoty :] To tak offtopem.
Ero Cras
Mars o tym fimie co mówisz to byli Faceci w czerni. S?dze, ?e najcz?stszymi ,,odwiedzinami'' ludzi przez UFO jest parali? senny, wtedy jak wiadomo wyst?puj? straszne halucyny.
Noobek
CYTAT(mars @ 24.01.2009 - 15:00) *
Co to tego, to przypomina mi si? scena z jakiego? filmu, w którym kamera oddala si? od Ziemi, potem z naszego uk?adu s?onecznego, z naszej galaktyki, a wreszcie z ca?ego wszech?wiata, który okazuje by? si? jedn? z wielu kulek, którymi bawi? si? jakie? istoty :] To tak offtopem.

Mi si? zawsze wydawa?o, ?e s?o?ce jest tylko jednym z atomów, a planety kr???ce wokó? to elektrony.

Ciekawe, ile istnie? ulega destrukcji w elektrowniach j?drowych? ;)
Zuben
tak jak noobek napsia? ?e uk??d s?oneczny jest podobny do budowy atomu.....wszystko jest tak podobne do siebie np. mózg-komputer, uk??d s?oneczny-atom, krew w ?y?ach,t?tnicach itd.-autostrada ;D :D to wsyzstko wygl?da jak jakis WZÓR ?YCIA :D


Pami?tam bardzo dobrze jak zetkn??em si? z poj?ciem LD, które osi?gn??em ju? po tygodniu i poczu?em smak wolno?ci. Nast?pnie zainteresowa?em si? OOBE, którego do tej pory nie osi?gn??em

jako? niechce mi sie w to iwerzyc bo gdyby? mia? LD to ?atwo by ci by?o wej?c w stan OBE :)
rynio1982
QUOTE (Zuben @ 24.01.2009 - 19:50) *
jako? niechce mi sie w to iwerzyc bo gdyby? mia? LD to ?atwo by ci by?o wej?c w stan OBE :)


?atwo, nie ?atwo, jesli tego wogóle nie zna? jeszcze.
Karp
Z obcymi w?ród nas jest tak jak z religia. Specjalnie nie u?ywam s?owa wiara, bo niedawno si? dowiedzia?em, ?e wiara i religia to tak naprawde dwie ró?ne rzeczy. Mo?emy wierzy? w pozaziemskie cywilizacje. Ja wierz?, ?e nie jeste?my sami. To zbyt egoistyczne i ma?o rozs?dne, ?eby tak s?dzi?. Wystarczy, ?e pojawi?y si? ma?e mo?liwo?ci stworzenia ?ycia na ziemi i natura wykorzysta?a to znakomicie daj?c nam tyle najró?niejszych gatunków zwierz?t i ro?lin i nie rozumiem czemu natura nie mog?a sobie poradzi? gdzie? indziej równie dobrze. Tylko, ?e ufo dla mnie jest jak wiara w boga, czyli jest czym? w rodzaju religii. I tak jak nie rozumiem religii i cz?sto zadaje pytania typu "dlaczego ludzie tak ?atwo w to wierz?" tak mam mnóstwo pyta? co do obcych.
1. Dlaczego wygl?daj? tak jak my? Rozumiem, ?e wiekszo?? stworze? na ziemi jest do siebie podobnych. Mój pies jest do mnie bardzo podobny. Ma nos, uszy, tyle samo ko?czyn, ogon, ale jest kilka rzeczy którymi si? ró?nimy. I nie s? to subtelno?ci. Ka?dy gatunek zwierz?t na ziemi jest do siebie bardzo podobny, ale te? bardzo ró?ny, a obcy, których kreujemy s? identyczni jak my, a ró?nice miedzy nami s? tak subtelne, ?e prawie niezauwa?alne. Obcy w p?aszczu i z kapeluszem wygl?da? by identycznie jak cz?owiek :).
2. Czemu do cholery nie ma na to DOWODÓW!? Czemu ka?dy rozbity statek przechwyci rz?d, a nie rozniesie si? to najpierw po mediach. Ja chc? dowodu, a nie czego? co mog?o by? spreparowane. Nie chc? opowiada? ludzi bo to mnie w ogule nie interesuje.
3. Jak to jest, ?e ufo pojawia si? przedewszystkim w stanach? Czemu tam? Czemu najwi?cej nagra? jest z USA? S? potencjalnie ciekawsze dla przybyszów z kosmosu? Czemu nigdy nikt mi nie powiedzia?. "Ejj stary widzia?em UFO" lub "Ejj stary moja ciocia widzia?a UFO"? Wtedy mo?e bym si? zastanawia?, a tak po prostu nie b?de.
4. Ile by?o przypadków mylenia bombowców B-12 stealth z UFO(w sensie obca cywilizacja)? Nikomu si? wtedy nie ?ni?o nawet o tym, ?e taki "trójk?t" mo?e lata? i by? zrobiony przez cz?owieka. Teraz ju? wiemy, ?e to "nasze" bombowce, ale ilu g?upich ludzi bieg?o z tym do gazet i telewizji b?d?c przekonanym, ?e to obcy?
Ka?dy mo?e wierzy? w co chce. Je?li jest tak jak wszyscy mówi? na temat boga, obcych, illuminati, ko?ca ?wiata w 2012, planety x itd. to znaczy, ?e zyjemy w tak gównianym miejscu, ?e dawno ju? ka?dy ?wiadomy tego cz?owiek powinien pope?ni? samobójstwo, a ci odporniejsi psychicznie walczy?. Mi si? jednak wydaje, ?e nikt tak naprawde do ko?ca nie wierzy w to wszystko. I nie twierdz?, ?e na 100% nie ma ani boga, ani obcych, ani planety x. Mo?e i s?, ale starajmy si? samemu odpowiada? sobie na pytania stawiane przez nas samych, a nie bezmy?lnie s?ucha? rz?dz?cych jak i twórców wszelkich teorii spiskowych i tylko podpisywa? si? pod czym? co kto? ju? powiedzia?. Osobi?cie nie czuje, ?eby do tej pory kto? z zewnatrz mojego srodowiska mia? wp?yw na moje ?ycie. Nie twierdz?, ?e wszystko jest k?amstwem, ale nie róbcie z kolejnego "B-12" dowodu na instnienie czegokolwiek.
doloreska
w temacie....i nie w temacie....
Ostatnio ?ni?o mi sie co? o obcych....tiaaa... co ciekawe, nie my?la?am o "nich" nie zastanawia?am si? nad istnieniem innych cywilizacji w ostatnim czasie...a mimo to w moim ?nie wyl?dowali, mieli ludzkie twarze...jak si? pó?niej okaza?o, by?y to maski u?yte tylko po to, aby Nas ludzi nie przestraszy??:/
Tak wiec...powiedzieli mi co? o mnie...to, co kiedy? zrobi?am ?le, to, co by?o moim najwi?kszym b??dem...?e mam ju? tego nie powtarza? .... teraz...mam wierzy? w to w co wierz? i trwa? przy tym....bo to jest prawd?...hmmmm
zastanawiaj?ce:)
.
http://real-ufos.com


"The UFO Phenomenon

Just Nonsense? You Decide."


Shagy
kto? kto nami rz?dzi: masoni, obcy, jaszczurki, potwór spaghetti nie wa?ne chc? aby?my wierzyli ?e jeste?my dzie?em przypadku, ewolucji itp i tam na górze jest kosmos, inne cywilizacje itp.

Wydaje mi si? ?e jest co? na górze ale nie w naszym rozumowaniu tj. ufo itp.
Moje do?wiadczenia sk?aniaj? mnie do teorii Roberta tj. jeste?my farm? ludzi którzy s? hodowani dla kogo? po co?. Wszystko co robimy, praca, sex, odpoczynek, nerwy, stres generuje energie dla kogo?...
Raczej ?aden ufo nie przyleci przez kopu?? ;)

chocia? pan doktor mgr popko uczy kontaktu z ufo, podobno rozmawia z nimi i spotyka si? czasami tak mówi? nie wiem mo?na go zapyta? na kursie za 2000 z? ;D
Stam
Ja ci Shagy powiem tak;
Oczywi?cie b?dzie to w wielkim skrócie bo musia?bym pisa? i pisa? ale....
Mo?e jeszcze jakie? 2 lata ma temu gdyby kto? mnie pytal o ufo i obcych to by?em kategorycznie przeciw i nie wierzylem, ze cos moze takiego istniec bo i jak.
Mój s?siad jak wychodzi? z psem na spacer i spotykali?my si? to fajnie opowiada? o dziwnych historiach, takich nieprawdopodobnych, o piramidach itd. Podrzucil mi wtedy ksi??k? A. Miodowicza (nie jestem pewny nazwiska) a w tej ksi??ce jeszcze wi?cej ciekawostek opisanych przez autora. I teraz zastanów si? Shagy sk?d jakie? plemi? w Afryce, które mieszka?o w zapasach w 18 wieku jak przyjechali do nich misjonarze to oni doskonale wiedzieli jakie s? odleg?o?ci mi?dzy planetami, dok?adne rozmieszczenie tych planet, mas? wzorów itd. Wiedzieli doskonale jak zbudowany jest uk?ad s?oneczny A tak?e, ze w tym uk?adzie znajduje si? Pluton, który w tamtym czasie by? jeszcze nie odkryty (Pluton odkryto w 1930).
Nast?pnie wpad?a mi w r?ce ksi??ka "Zaginiona ksi?ga Enki " i ta mnie w zasadzie porwa?a. Znam bibli? do?? dobrze jak na przeci?tnego cz?owieka i tam jest wiele niby napisane o powstaniu cz?owieka ale nie wszystko i zagmatwane. Dopiero po "Zaginiona ksi?ga Enki " wszystko zaczyna si? wyja?nia? i staje si? w zasadzie proste. O biblii wspomnia?em dlatego, ze jest to zbiór ksi?g zebranych razem do kanonu pisma ?wi?tego i s? to stare ksi?gi t?umaczone z ró?nych j?zyków na ró?ne j?zyki o to wszystko dba te? "komisja biblijna" i to oni decyduj? /decydowali które z ksi?g wci?gn?? do Starego testamentu A które nie. Jest bardzo du?o starych r?kopisów z tamtych czasów, które do tego kanonu ?nie zosta?y dopuszczone bo z jaki? powodow nie pasowa?y do obrazu Boga. No i ju? na pewno nie zostan? do tej bibli dodane. Cho? istniej? w necie do pobrania i poczyt?nia takie rodzynki jak chocia?by ksi?gi Henocha.
Ksiega Enki opisuje przybycie obcych na ziemi? jak, kiedy i po co oraz jak powsta? cz?owiek, potem jak sobie razem ?yli itd., itp.
W Egipcie jest wiele malowide? na ?cianach i zreszt? nie tylko w Egipcie przedstawiaj?ce postacie w chelmach przypominaj?cych orle g?owy oraz postacie które si? unosz? nad ziemi? z jakimi? plecakami (???) na plecach, dziwne?
A teraz znowu mo?na by si? zastanowi? nad tak? rzecz? jak cz?owiek pierwotny. ?yje sobie taki, ma jaki? g?az i wali nim w g?ow? s?onia czy mamuta i nagle ni st?d, ni z owad w takim Egipcie taki cz?owiek prymitywny buduje olbrzymie piramidy z idealnie stosowanych ze sob? ska?, rozwija si? garncarstwo, przemys? wlokienniczy , metalurgia, rolnictwo, bogactwo, przepych itd.??. Jak? Sk?d? Cz?owiek pierwotny?
Jest jeszcze mnóstwo rzeczy i detali o których nie wspomnia?em a nale?a?o by, ostatnio na Onecie pojawi? si? artyku? warty przeczytania bo te? bardzo du?o wnosi do tego tematu o matce boskiej fatimskiej. http://strefatajemnic.onet.pl/religijne-ko...zokujace/wxr6el
Zach?cam i polecam wszystkim do przeczytania "Zaginiona ksi?ga Enki " czyta si? j? jak super powie?? i ci??ko si? oderwa?. Do pobrania na forum
http://www.kahunaism.com/forum3/index.php
To jest wersja lo-fi głównej zawartości. Aby zobaczyć pełną wersję z większą zawartością, obrazkami i formatowaniem proszę kliknij tutaj.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.