Pomoc - Szukaj - Użytkownicy - Kalendarz
Pełna wersja: Smok W ?wiadomym ?nie Przysz?o?? Ziemii
Forum OOBE > ?wiadome ?nienie > ?wiadomie ?ni?cy
MarcinM
Znalaz?em si? w bardzo du?ym mie?cie, gdzie dominowa?y szerokie aleje, oraz wysokie wie?owce. Panowa?a pochmurna pogoda, ludzie chodzili ju? w typowo jesiennych kreacjach, by?o do?? ch?odno i wietrznie, a mimo tego wszystkiego przepe?nia?o mnie du?e szcz??cie zwi?zane z przebywaniem w tym miejscu. Towarzyszy?y mi postacie z anime Dragon Ball czego nie by?em stanie zbytnio zrozumie?. W pewnym momencie bohaterowie bajki zaczeli ??czy? sie w pary, w celu stoczenia ze sob? ostrych pojedynków. Zauwa?y?em, ?e osoby, które stan??y na przeciwko siebie, z ró?nych powodów poprzez wydarzenia w ca?ej sadze, bardzo siebie nie lubi?y odczuwaj?c do siebie nie tylko nienawi?? ale te? traumy. Musia?a to by? wi?c jaka? forma wyra?enia moich sk?óconych ze sob? wzajemnie aspektów. Wykrzycza?em w eter pytanie " o co w tym wszystkim chodzi ?! ".

Nagle ca?a ulica zmieni?a si? w co? przypominaj?cego tafl? szk?a, gdzie pod spodem pojawi? si? czarny smok wci?gaj?cy sw? paszcz? olbrzymie po?acie ciemnej energii. Kiedy W pewnym momencie bestia wch?on??a ca?y strumie? z?a, wyros?a jej druga g?owa, która równie? zacz??a wdycha? now? ?cie?k? (podczas gdy ta pierwsza zacz??a sobie tworzy? swoj? ?ci??k? oddzielnie na nowo. Dwa ?by wch?on??y swoje tornada jednocze?nie, co poskutkowa?o wytworzeniem si? trzeciej szyi.

Potwór zacz?? uderza? w szk?o, jakby chcia? wydosta? si? z pek?a. Ca?a tafla zacz??a, p?ka? a ja razem ze wszystkimi lud?mi w jaki? dziwny sposób utwardza? pod?o?e nogami. Stwór uderza? jak szalony, jednak?e udawa?o nam si? sprawnie odpiera? jego ataki (dzi?ki wprowadzeniu zgranej, zespo?owej taktyki).

Kto? w tle powiedzia?, ?e jest to demon stworzony z ludzkiej
ch?ci posiadania si?y, rozwoju, czy te? w?adzy, poniewa? bardzo cz?sto towarzyszy nam przy tym z?o??, zazdro??, oraz pazerno??, dlatego wa?na jest rozwaga w naszym dzia?aniu. Musimy uwa?a?, aby nie uwolni? diab?a, poniewa? ten zniszczy nas w okrutny sposób. Obroni? si? mo?emy tylko poprzez wspólne, spójne dzia?anie.

Pomimo du?ego chaosu, jaki niew?tpliwie mia? miejsce, spo?ecze?stwu uda?o si? przywróci? spokój. Wiedzia?em, ?? wszystko odnosi sie nie tylko do ?wiata, ale tak naprawd? g?ównie do mnie. Znalaz?em si? w takim miejscu, ?? ostrze?ono mnie i? musze zrównowa?y? swoje zachowanie swoje aspekty, poniewa? wytworzony przeze mnie chaos zabije mnie. Potrzebne jest wprowadzenie spokoju, dopiero wtedy mój plan b?dzie zrealizowany. Je?eli nie uwolnie sie z pewnych gównianych sytuacji to ciagle b?dzie tak samo.
Krukos
Shen Long
g00rmik
Nie wiem, jak cz?sto jeste? uczestnikiem takich obrazków i scenerii, ale po którym? razie, przestaniesz pyta?. Bo pytanie tam nie ma sensu, masz co? zobaczy?, przetworzy?/do?wiadczy? i wyci?gn?? wniosek dla siebie, prze?o?y? to na w?asn? zmian?.
Zdecydowanie odczyta?bym to jako ostrze?enie od g??bszej warstwy siebie, do zmiany, do uspójnienia kierunku i nie dopuszczenia do g?osu negatywnych emocji/pragnie? drzemi?cych gdzie? g??boko na dnie, do których w?a?nie potrzebny jest chaos w wy?szej warstwie ?wiadomo?ci...
Ludzko?? to Ty, nie jeste? ani pierwszym ani ostatnim, który ?yje z w?asnymi demonami pod pod?og? ;)
Tak naprawd?, to tylko kwestia nazewnictwa i punktu widzenia czy s? to demony, gdzie jest dobro i z?o... i czemu to wszystko s?u?y.
My?l, dr??, zg??biaj samego siebie, bo szk?o ju? p?ka... :)
A mo?e to b?d? nowe narodziny a nie chaos, a mo?e gdzie? po prostu tkwi strach przed zmian??... Nikt inny nie wie tego lepiej ni? Ty sam.
To jest wersja lo-fi głównej zawartości. Aby zobaczyć pełną wersję z większą zawartością, obrazkami i formatowaniem proszę kliknij tutaj.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.