g00rmik's Notatnik


oobe.pl

 

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

Entries on Thursday 4th October 2018

entry 04.10.2018 - 12:20
Rzadko mam czas ostatnio co? zapisa?, ale to chyba warto...
Zdarzenie dzieje si? w bardzo nowoczesnym budynku w stylu hi-tech, z du?? ilo?ci? nowoczesnych rozwi?za?, wi?kszo?? ?cian przeszklona, du?o pi?ter i schodów, estetycznie na naprawd? wysokim poziomie. Ja jestem obserwatorem, którego nikt chyba nie widzi.
W tym budynku zbieraj? si? osoby reprezentuj?ce Rosj? - W?adymir Putin, USA (chyba) lecz nie Trump, a szykowny, przystojny cz?owiek oko?o czterdziestu lat, z g?stymi krótko ?ci?tymi w?osami o ciemnych oczach. Nazwijmy j? Jankes ;) W budynku jest równie? reprezentacja Chin, ale z jakiego? powodu nie widz? postaci reprezentuj?cej. Nazw? j? posta? z Chin.

W budynku przewijaj? si? jeszcze jakie? kobiety, chyba towarzysz?ce tym osobom. Wiem, ?e jest tam równie? córka Putina. Jednak raczej nie rzucaj? si? w oczy.
Atmosfera towarzysz?ca spotkaniu jest taka, ?e wnioskuje, ?e zainteresowani spotkali si?, ?eby rozmawia? o pokoju. Ale nie w tym sensie, ?e by?a wojna i negocjuj? pokój, ale ?e jest napi?ta sytuacja gro??ca kryzysem, a ci spotykaj? si?, ?eby wyj?? z impasu i utrzyma? pokój. Warstwa medialna niesie ze sob? ?e jest to nieformalna konferencja pokojowa.

Pierwsi spotykaj? si? Jankes z postaci? z Chin. Zaczynaj? ze sob? rozmawia?, ?artem wspominaj?c, ?e Putin si? spó?nia. Pada okre?lenie, ?e tyle razy by? stawiany w trudnych sytuacjach na spotkaniach z UE, ?e mo?e teraz specjalnie ka?e na siebie czeka?. Mija pewien czas, niewiele wa?nych tematów, rozmówcy znów sobie ?artuje, a mo?e W?adymir znów co? kombinuje... nast?puje konsternacja.
Po chwili zamieszanie, jakie? s?u?by przeczesuj? budynek, znajduj? dwa roboty, niby roboty sprz?taj?ce. Ale po bli?szym si? ich przyjrzeniu okazuje si?, ?e szpieguj? oraz s? wyposa?one w "bro?". Pisz? tak, bo nie wiem jaka technologia mia?a by? w nich u?yta, ale wyst?puj? w odbiorze jako niebezpieczne i mog?ce zabi?. Uwaga rozmówców przenosi si? na poszukiwanie W?adymira... ja natomiast podchodz? do robotów i ogl?dam je dok?adnie, bo wiem ?e to wa?ne. Okazuje si?, ?e ka?dy z tych robotów zosta? z?o?ony w Chinach. Ale ju? stworzy?a si? warstwa medialna, nios?ca informacj?, ?e to rosyjska nieznana technologia.

Zbli?enie Jankesa i postaci z Chin, bardzo mocno zdenerwowani. Mówi? nie pu?cimy mu tego p?azem, tym razem nie rozejdzie si? to po ko?ciach. Spojrzenia spotykaj? si? i rozmówcy wiedz? co? czego nie wie nikt inny, ale jest to zwi?zane z nowoczesn? technologi?, o której reszta ?wiata nie ma poj?cia. Razem ko?cz? zdanie uruchomi? operacj? Potiomkin. Sk?d? wysuwa si? czerwony przycisk, który razem wciskaj?.

Potem widz? wielkie zamieszanie w budynku, do którego wdziera si? woda. Nie wiem sk?d ta woda pochodzi, ale jest jej bardzo du?o, wsz?dzie jest jej co najmniej po kolana i szybko przybywa. Putin jest w jednym pokoju przykuty kajdankami do krzes?a i obserwuje jak inny pokój i jego w?asny nape?nia si? wod?. W obserwowanym przez niego pokoju za du?? szyb? jest jego córka, która topi si? na jego oczach. Niewiele pó?niej równie? jego pokój zostaje zalany, a w zwi?zku z tym, ?e jest przykuty do krzes?a nawet nie próbuje walczy? o ?ycie. Wpatruje si? w ostatnie drgnienia swojej córki, jakby chcia? mocno zapami?ta? t? chwil?, nie zwa?aj?c na przykrywaj?c? go wod?.

Zmiana sceny, woda opada, gdzie? jako jedyny widz? przesuwane pr?dem wody cia?o Putina, p?yn?cego pod szklan? pod?og? budynku. Dalej wiem, ?e jest lód jakby morski lód i cia?o znika pod wod?.
Warstwa medialna mówi, ?e odnaleziono cia?o córki Putina, ale nie jego samego.
Jeszcze ten moment nie nast?pi?, ale wiem ?e kto? w?a?nie na kogo? napada, tylko nie wiem kto na kogo. Wojna, która si? w?a?nie rozpoczyna, jest wojn? nieznanych ludziom technologii i jest to bardzo szybka wojna.

Nie wiem co o tym wszystkim my?le?, ale nie cz?sto zdarzaj? mi si? takie obrazki. Gdyby komu? przysz?o co? do g?owy pro?ba o komentarz.

PS. Wczoraj przeczyta?em o tym, ?e chi?skie "pluskwy" wielko?ci ziaren ry?u odnaleziono w ameryka?skich komputerach równie? rz?dowych agencji... ciekawe.
https://fonplace.pl/chiny-szpiegowaly-za-po...apple-i-amazon/

 
« Następny starszy · g00rmik's Notatnik · Następny nowszy »