oobe.pl

 

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

Trwaja prace modernizacyjne. Chwilowo nie mozna dodawac postow i brakuje polskich znakow. Przepraszam za utrudnienia. Pracujemy nad tym

> 2. Stan Wibracji - ?wiczenia, Których Stosowanie Jest Niezb?dne Dla Odbycia Podró?y. (Napisał: Robert A. Monroe)
Rating V
post Dodał: 15.05.2008 - 16:01 | Napisał: Robert A. Monroe | Obejrzeń 464 | Not Rated | Druk | Word
Wytworzenie tego efektu jest najwa?niejszym ze wszystkich opisanych tu ?wicze?. Subiektywne wra?enia jakie wywo?uje osi?ganie tego stanu, opisane s? w innych miejscach. Kiedy ju? uda ci si? osi?gn?? wibracje, to nie s?d?, ?e ju? odnios?e? sukces. B?dziesz mia? jeszcze kilka p?otków do pokonania.

Wszystko co mog? teraz zrobi? to jedynie poda? wskazówki. Przy obecnym poziomie wiedzy nikt nie wie? jak i dlaczego to dzia?a. Przypomina to prze??cznik ?wiat?a, o którym nie wiemy jak funkcjonuje, czym jest ani jak dzia?a poprzez niego elektryczno?? i w jaki sposób wp?ywa na ?arówk?.

Przedstawiony tu materia? oparty jest na do?wiadczeniach, w których bra?em udzia? wraz z kilkoma osobami. Chcieli?my stworzy? pewien schemat post?powania. Wystarczy powiedzie?, ?e wszyscy osi?gn?li pozytywne rezultaty.

Wprowadzenie do stanu wibracji. Po?ó? si? w pozycji, która najbardziej ci odpowiada, spe?niaj?c jednak jeden warunek - cia?o powinno le?e? wzd?u? osi pó?noc-po?udnie, przy czym g?owa ma by? skierowana ku pó?nocy. Rozlu?nij ubranie. Przykryj si?, tak by ci by?o ciep?o i wygodnie. Zdejmij bi?uteri? i wszelkie metalowe przedmioty dotykaj?ce skóry. Upewnij si?, ?e pozycja szyi, r?k i nóg umo?liwia swobodny przep?yw krwi. Przyga? ?wiat?o do tego stopnia, by nie przedostawa?o si? przez zamkni?te powieki. Nie ga? go jednak ca?kowicie - utraci?by? w ten sposób wa?ne punkty odniesienia.

Niezb?dne wymagania. Musisz mie? ca?kowit? pewno??, ?e podczas trwania eksperymentu nikt nie b?dzie ci przeszkadza?. Nie mo?e by? ?adnych dzwonków do drzwi, telefonów czy ha?asów z zewn?trz. Nie okre?laj z góry d?ugo?ci trwania eksperymentu. Miej ?wiadomo??, ?e czas sp?dzony w inny sposób nie przyniesie ci nic warto?ciowszego ni? to co robisz w tej chwili.

Osi?gni?cie stanu relaksacji. Zastosuj metod?, która w twoim indywidualnym przypadku jest najbardziej odpowiednia. Osi?gni?cie Warunku D jest równoznaczne z uzyskaniem stanu g??bokiej relaksacji bez os?abiania ?wiadomo?ci. W chwili, w której uznasz, i? stan ten jest wystarczaj?co g??boki i trwa?y, powtarzaj w my?li nast?puj?ce zdanie: "B?d? w stanie ?wiadomie postrzega? i zapami?tywa? wszystko, co wydarzy si? w trakcie relaksu. Po wyj?ciu z tego stanu b?d? zdolny przypomnie? sobie tylko te fakty i szczegó?y, które b?d? mia?y korzystny wp?yw na moje zdrowie fizyczne i psychiczne". Powtórz to sobie pi?? razy. Nast?pnie zacznij oddycha? przez pó?otwarte usta.

Ustalenie fal wibracyjnych. W trakcie oddychania skoncentruj si? na ciemno?ci pod powiekami. Najpierw zwró? uwag? na ciemno?? znajduj?c? si? w odleg?o?ci 30 m [THERION: w oryginale 30 m, ale 30 cm wydaje si? bardziej prawdopodobne] od twojego czo?a. Potem przesu? punkt; koncentracji o metr dalej, a nast?pnie o dwa metry. Skupiaj uwag? na tym punkcie a? do momentu, w którym poczujesz, ?e si? utrwali?. Nast?pnie przesu? ów punkt pod k?tem 90° w gór?, tak aby znalaz? si? ponad twoj? g?ow?, za? przeprowadzona przez niego linia prosta by?a równoleg?a do osi twojego cia?a. Nast?pnie postaraj si? si?gn?? po wibracje w tym punkcie, a kiedy je odnajdziesz, skieruj je na g?ow?.

Ten prosty opis mo?e wywo?a? wiele pyta?. Jak si?gn?? po wibracje? Czym si?ga?? Co kierowa? na g?ow?? Spróbujmy wi?c wyja?ni? to w inny sposób. Wyobra? sobie, ?e od zewn?trznych kraw?dzi twoich zamkni?tych oczu wybiegaj? dwie linie, które przecinaj? si? w odleg?o?ci 30 cm od twojego czo?a. Wyobra? sobie opór w miejscu, w którym si? stykaj?, tak jakby? mia? do czynienia z dwoma przewodz?cymi pr?d drutami, które nagle si? zetkn??y (a wi?c spi?cie), lub z dwoma z??czonymi biegunami magnesu. A teraz przesu? ten punkt zetkni?cia na metr od czo?a lub na d?ugo?? wyci?gni?tych ramion. Wyobra? sobie, ?e energia narasta i wydobywa si? z wi?ksz? si??. Kiedy ustali?e? ju? odleg?o?? jednego metra i utrzyma?e? j?, przesu? punkt zetkni?cia do dwóch metrów od czo?a, wyobra?aj?c sobie, ?e linie proste przecinaj? si? pod k?tem 30°. Mo?esz sobie pomóc rysuj?c na papierze k?t 30° - b?dzie ci ?atwiej go sobie wyobrazi?.

Gdy nauczy?e? si? ju? utrzymywa? k?t 30° (przybli?ona odleg?o?? punktu od czo?a wynosi Z metry), przesu? ten punkt o 90° i w stron? ty?u g?owy, lecz równolegle do osi twojego cia?a. Manipuluj teraz tym punktem, przesuwaj?c go wy?ej lub bli?ej g?owy, a? wyczujesz reakcj?. B?dzie to sycz?ca, pulsuj?ca rytmiczna fala ognistych iskier, która dotrze najpierw do g?owy, a pó?niej b?dzie si? wydawa?a przep?ywa? przez ca?e twoje cia?o, czyni?c je sztywnym i nieruchomym.

Gdy dobrze pojmiesz ca?y proces, nie b?dziesz musia? powtarza? za ka?dym razem wszystkich kolejnych kroków. Wystarczy wtedy, ?e w stanie relaksu pomy?lisz jedynie o wibracjach, a one si? pojawi?. Mo?na powiedzie?, ?e powstanie rodzaj odruchu warunkowego, lub zostanie przetarta odpowiednia ?cie?ka.

Nie jest to technika, która mo?e zaowocowa? rezultatami ju? przy pierwszej próbie. Prawdopodobie?stwo sukcesu wzrasta proporcjonalnie do ilo?ci poczynionych prób. Jednak?e nawet je?li odniesiesz sukces, to nie zawsze b?dziesz go móg? powtórzy?. Istnieje ca?y szereg czynników maj?cych wp?yw na to zjawisko, a ich charakter i pochodzenie nie zosta?o jeszcze ustalone. Niemniej jednak "dzia?a" to dostatecznie cz?sto by zach?ci? ci? do dalszych prób.
Go to the top of the page

> Komentarze
NazwaKomentarze
Dodaj swój komentarz
Wersja Lo-Fi OOBE Porady Roberta Monroe Porady Brucea Moena Porady Darka Sugiera Kontakt Park