oobe.pl

 

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

Trwaja prace modernizacyjne. Chwilowo nie mozna dodawac postow i brakuje polskich znakow. Przepraszam za utrudnienia. Pracujemy nad tym

> Stworzenie Faq
set.h
post 04.07.2007 - 12:08
Post #1


instytutnoble.pl
Ikona Grupy
Grupa: OOBE VIP
Punkty prestiżu: 523

Notatnik


Próba zrobienia FAQ.

1. Czy w OBE rzeczywi?cie wychodzimy z cia?a.
- By? mo?e, ale mo?e to by? jaka? szczególna projekcja ?wiadomo?ci. Niezbadana funkcja mózgu powoduj?ca z?udzenie wyj?cia z cia?a, albo rzeczywi?cie wyj?cie

2. Co to s? wibracje i czy s? konieczne to osi?gni?cia OBE.
- Wibracje to szczególny typ jakby mrowienia w ca?ym ciele. Mog? by? bardzo silne a? nieprzyjemne albo delikatne niczym lekki dreszczyk. Wibracje dla wi?kszo?ci s? konieczne, aby wyj?? z cia?a. W wielu przypadkach wr?cz budz? ze snu. Czasami jednak wyj?cie mo?e nast?pi? nie?wiadomie i wtedy mo?na odzyska? ?wiadomo?? ju? w poza. Niektórzy wychodz? bez wibracji i do?wiadczaj? wówczas parali?u sennego.

3. Jak osi?gn?? stan wibracji lub parali?u?
- Najbardziej skuteczn? metod? jest metoda 4+1 tzn 4 godziny snu i 1 godzina rozbudzania. Godziny snu i rozbudzania s? do opracowania wg wygody np. mo?e by? 3+1, 3,5 i 45 min, po prostu trzeba sobie dobra? wg w?asnego uznania. Nazw? 4+1 stosujemy jako okre?lenie techniki wyj?cia.

4. Czy jak wyjdziemy mo?emy nie wróci? do cia?a.
- Jak dot?d wszyscy ?yj?. A na powa?nie OBE jest 100% bezpieczne.

5. W czasie OBE podobno jak nas kto? dotknie to mo?emy umrze?.
- Kolejny mit wymy?lony przez kogo?. Wiem ze chyba sam to gdzie? kiedy przeczyta?em w jakiej? „m?drej” ksi??ce. Oczywi?cie jest to bzdura.

6. Czy jak wyjd? to kto? lub cos mo?e mi co? zrobi?.
- W chwili z regu?y wyimaginowanego zagro?enia wracamy zawsze do cia?a. To taki zawór bezpiecze?stwa dla umys?u. OBE jest 100% bezpieczne. Jako zagro?enia cz?sto wizualizuj? si? nasze l?ki lub uprzedzenia. Podczas wyj?cia l?dujemy w ?wiecie stworzonym przez nasz umys?.. Który jest kopi? (ale nie wiern?) rzeczywisto?ci fizycznej. Nazwa tego obszaru to wg. DS. OSPUO. Jako ze jest to ?wiat stworzony przez nas to jeste?my tam w?a?ciwie bogiem. Trzeba by? tego jedynie tego ?wi?cie przekonanym.

7.Co mo?na robi? w OSPUO.
- W?a?ciwie wszystko co w ?wiadomym ?nie. OBE ró?ni si? tym od LD tym ?e posiadamy z regu?y wi?ksz? ?wiadomo?? i jest niesamowicie wprost realne.

8. Czy mo?na dokopa? koledze lub podgl?da? kole?anki w OBE.
- To jest jedno z najwi?kszych nieporozumie? w prze?ywaniu OBE dla pocz?tkuj?cych. Nie wiem czy komu? na tym forum uda?o si? znale?? w ?wiecie fizycznym. Ka?dy z regu?y l?duje w ?wiecie wykreowanym przez swój umys? czyli w OSPUO. Tak, ?e niestety nie mo?na podgl?da? kole?anek czy odwiedzi? kolegi. Oczywi?cie takie odwiedziny mog? mie? miejsce, ale to b?dzie jedynie ?wiat alternatywny. Tak ?e odwiedzaj?c koleg? oka?e si? ?e zamiast np spa? to ogl?da telewizj? co pó?niej w realu oczywi?cie si? nie zgadza. Pocz?tkuj?cy w OBE poszukuj? cz?sto potwierdze? tzn. t? ksi??k? przesun??em czy str?ci?em kwiatek, ale niestety to wszystko si? odbywa?o w OSPUO a nie w realu i niestety nie mo?na uzyska? potwierdzenia.
Przebywanie cia?em astralnym w ?wiecie fizycznym sam Monroe porówna? do nurkowania na g??binach bez sprz?tu. Niby mo?liwe, ale bardzo ci??kie. Odsetek takich wyj?? w porównaniu z reszt? jest naprawd? niewielki.

9. Czy mo?na kogo? odwiedzi? w OBE.
- Odwiedziny w OBE to próba dotarcia do OSPUO odwiedzanej osoby. Je?eli ta osoba w tym czasie ?ni taki kontakt teoretycznie jest mo?liwy. Mo?emy wówczas próbowa? u?wiadomi? dana osob? ?e ?ni. Doprowadzi to do LD i ?wiadomego prze?ywania spotkania.

10. Czas przebywania w OBE.
- OBE mo?e trwa? d?ugo nawet kilka godzin. Wszystko zale?y od opanowania techniki dostrajania i utrzymania fazy.

11. Jak wygl?da wyj?cie?
- Wyj?cie wygl?da w ten sposób ?e po prostu wstajemy, zje?d?amy, turlamy si? itp (s? ró?ne techniki wyj?cia) z cia?a i w odczuciu wygl?da to jak w realu. Po prostu wstajemy i otwieramy oczy i jest to tak realne ?e czasami nie wiadomo czy to nie real. Co do oczu to uogólniaj?c patrzymy normalnie otwieramy i zamykamy tylko to si? odbywa w poza i nie kontrolujemy wtedy cf. Czasami w pewnych wyj?ciach mo?na poczu? jednocze?nie cia?o fizyczne i odbiera? z niego doznania np. ?cierpni?ta r?ka czy potrzeba pój?cia do ubikacji.

12. Czy jak ju? wyjdziemy to b?dziemy to robi? co noc i nie b?dziemy w stanie tego kontrolowa??
- Niestety OBE to za ka?dym razem walka i ci??ka praca. Mo?e z którym? kilkusetnym wyj?ciem b?dzie ?atwiej.

13. Czy w obe mo?emy si? przenosi? gdziekolwiek jak tylko o tym pomy?limy.
- Niestety gdyby tak by?o ile by to spraw u?atwi?o. Dalsze podró?e w poza s? bardzo trudne, trzeba zapanowa? nad wieloma problemami z utrzymaniem fazy. Najlepiej si? podró?uje si? na "butach" albo mo?na polata? ale te? nie jest to czasami zbyt proste.

14. Po co w?a?ciwie wychodzimy.
- No tutaj trzeba sobie odpowiedzie? samemu. OBE to super zabawa, niesamowite prze?ycie no i w OSPUO mo?emy w?a?ciwie wszystko. Czy to nie wystarcza?

15. Czy szybsze bicie serca i cz?stsze oddechy s? normalne?
-OBE to bardzo emocjonalne prze?ycie i podczas pierwszych sukcesów mog? wyst?powa? wspomniane objawy. Niektórzy twierdz?, ?e to nie serce tak bije, tylko czakra. Niewa?ne co powoduje takie odczucie, bo zjawisko powinno ust?pi? je?li b?dziemy si? przyzwyczaja? do nowej sytuacji. Bardzo wiele osób przechodzi?o przez ten etap, wi?c nie ma si? czym martwi?.

16. Dlaczego skrót nie jest zawsze ten sam, np. OOBE, OBE, OoBE?
-Ca?o?? brzmi Out of the Body Experience. wi?c jak sami mo?ecie zobaczy? wszystkie skróty s? przynajmniej po cz??ci poprawne. Zapami?ta? trzeba jedno, oboj?tnie, którego skrótu si? u?yje mowa jest o tym samym do?wiadczeniu.

17. Czy w astralu jest noc? Czy ca?y czas jest jasno? (Zatem w oobe nie istnieje czas?) Czy mo?e sami mo?emy wykreowa? dan? por? dnia?
- Kreujesz sam , Je?eli trafisz do OSPUO np gdy wychodzisz w nocy to w pokoju b?dzie ciemno?? jak makiem zasia? ,Jest noc - jest ciemno??, cho? oczywiscie nie jest to uwarunkowane pora jak? wyjdziesz , twój umys? wykreuje dzie? lub noc za ciebie. Wolno?? Tomku w swoim domku ,bywa ?e w ?rodku lata umys? w OSPUO stworzy na ulicy ciep?y ?nieg.

Uff tyle mi si? uda?o narazie stworzy?. Dopisujcie pytania i odpowiedzi. Jako? to wszystko trzeba scali? potem razem
Go to the top of the page
 
+Quote Post
1 Dzięki set.h za ten przydatny wpis:
mosh
 
Start new topic
Odpowiedzi
Raziel
post 16.10.2007 - 23:12
Post #2


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Validating
Punkty prestiżu: 15

Notatnik


Pomy?la?em ?e to mog?oby si? tu przyda?.
[zaczerpni?te z ksi??ki Roberta Monroe cz.2 "Dalekie Podró?e". Na pytania odpowiada Monroe]

PYTANIE: JAK ODRÓ?NI? PRZE?YCIE POZA CIA?EM OD ZWYK?EGO SNU?

Wi?kszo?? osób stwierdziwszy, ?e prze?ycie poza cia?em to nic innego jak zjawisko przypominaj?ce “sen na jawie" zapomina, ?e spotka?o je co? takiego. Tymczasem ró?nica mi?dzy stanem OOBE a snem jest do?? istotna. Podczas snu cz?owiek zdaje sobie spraw?, ?e ?pi; poza tym mo?e wp?ywa? na jego przebieg – na to, co si? podczas niego wydarza i na bior?cych w nim udzia? ludzi.
Natomiast osoba w stanie OOBE ma ?wiadomo?? jedynie zbli?on? do normalnej. Odbiera niemal wszystkie wra?enia zmys?owe. A wi?c mo?e “widzie?", “s?ysze?", “dotyka?" czego?; najs?abiej pracuj? wówczas zmys?y smaku i w?chu. Tego wszystkiego do?wiadcza przebywaj?c w mniejszej lub wi?kszej odleg?o?ci od cia?a, cz?sto w pozycji niemo?liwej do przyj?cia przez cia?o fizyczne, np. unosz?c si? pod sufitem. Przy eksterioryzacjach o wi?kszym zasi?gu zdarza si?, ?e cia?o energetyczne cz?owieka znajduje si? powiedzmy w Pary?u, podczas gdy cia?o fizyczne pozostaje w Nowym Jorku. Przebywaj?c poza cia?em mo?esz obserwowa? wszystko co si? wokó? ciebie dzieje, ale nie masz wp?ywu na przebieg wydarze?. Je?li chcesz, mo?esz po powrocie do cia?a fizycznego sprawdzi?, czy to co “widzia?e?" pokrywa si? z rzeczywisto?ci?. Nie mo?esz w najmniejszym nawet stopniu uczestniczy? w fizycznym ?yciu poniewa? nie jeste? “fizyczny". Zasadnicza ró?nica pomi?dzy snem a stanem OOBE polega na tym, ?e do?wiadczenia podczas w?drówek poza cia?em s? tak samo realne jak nasza materialna rzeczywisto??.

PYTANIE: CZY KA?DY MO?E WYCHODZI? Z CIA?A?

Z bada? prowadzonych na przestrzeni ostatnich dziesi?ciu lat wynika, ?e oko?o 25% doros?ych ludzi pami?ta przynajmniej jedno spontaniczne wyj?cie z cia?a. Wiele osób u?wiadomi?o sobie, ?e prze?y?o co? takiego dopiero po opisaniu im zjawiska OOBE. Jak ju? mówi?em wcze?niej ustalili?my, ?e ka?dy z nas osi?ga w sposób naturalny stan OOBE wówczas, gdy jest pod dzia?aniem fal delta lub podczas fazy snu g??bokiego. A wi?c postaraj si? zapami?tywa? swoje conocne w?drówki poza cia?em. Poza tym jeste?my przekonani o tym, ?e ka?dy po odpowiednim przygotowaniu psychologicznym i/lub filozoficznym, mo?e osi?ga? stany OOBE w sposób ?wiadomy.

PYTANIE: CZY WYCHODZENIE Z CIA?A MO?E ZASZKODZI?? CZY MO?NA OD TEGO UMRZE??

Po dwudziestu pi?ciu latach osobistych do?wiadcze? w zakresie eksterioryzacji i prowadzonych nad tym zjawiskiem bada? stwierdzam, ?e nie wyrz?dzaj? one cz?owiekowi ?adnej szkody. Nie natkn??em si? na ani jeden dowód, który móg?by potwierdzi? przypuszczenie o ich szkodliwo?ci. Nie mam równie? najmniejszych w?tpliwo?ci co do tego, ?e stany OOBE nie wp?ywaj? niekorzystnie na nasz? psychik?. Natomiast dzi?ki do?wiadczeniom poza cia?em zmienia si? nasz system wierze?, cz?sto prze?ywamy w zwi?zku z tym wstrz?s, wi?c nale?y podchodzi? do tego z rozwag?. Przebywanie poza cia?em nie szkodzi naszemu uk?adowi fizjologicznemu i nie powoduje utraty energii.

PYTANIE: CZY NARKOTYKI, ALKOHOL LUB LEKARSTWA MOG? SPOWODOWA? POWSTANIE OOBE?

Wiele danych przemawia za tym, ?e ?rodki halucynogenne mog? powodowa? spontaniczne OOBE. Nie przeprowadzono dostatecznych bada? nad wp?ywem narkotyków na powstawanie tego typu stanów. Alkohol jako ?rodek uspokajaj?cy nie przyczynia si? do wychodzenia z cia?a, a ju? na pewno nie sprzyja zachowaniu pami?ci o takim wydarzeniu. Istniej? przypuszczenia, ?e leki znieczulaj?ce wywo?uj? g??bokie stany OOBE. Przemawiaj? za tym doniesienia lekarzy anestezjologów oraz badania polegaj?ce na eksperymentalnym podawaniu ?rodków anestezjologicznych nie zagra?aj?cych zdrowiu.

PYTANIE: CZY ZJAWISKO OOBE PODOBNE JEST DO DO?WIADCZE? OKRE?LANYCH PRZEZ WIELU AUTORÓW JAKO “PRZE?YCIE Z POGRANICZA ?MIERCI"?

Tak, bardzo podobne. Powiem wi?cej – zjawiska te s? dok?adnie tym samym. Wi?kszo?? elementów opisanych przez osoby b?d?ce w stanie bliskim ?mierci powtórzy?o si? w relacjach osób poddaj?cych si? d?wi?kom Hemi-Sync w naszym laboratorium. Ró?nica polega na sposobie odbioru tych wydarze? i na sytuacji w jakiej si? odbywaj?. Prze?ycie poza cia?em jest tym samym stanem co do?wiadczenie stanu na granicy umierania tyle, ?e widzianym z innej perspektywy dzi?ki mo?liwo?ci obiektywnej obserwacji wskutek braku l?ku i napi?cia.


PYTANIE: PODCZAS PRÓB OSI?GNI?CIA STANU OOBE ODCZUWAM BÓL G?OWY I INNYCH CZ??CI CIA?A. CO TO ZNACZY?

Przypad?o?ci tego typu przewa?nie oznaczaj? nieu?wiadomione l?ki i niepokoje. Powiniene? zda? sobie z nich spraw? przed przyst?pieniem do eksterioryzacji. Je?li zrozumiesz powód ka?dego z nich na tym poziomie ?wiadomo?ci, na którym one istniej?, a potem odrzucisz towarzysz?c? mu emocj?, znikn? owe fizyczne objawy.

PYTANIE: CZY MO?NA PRZEZ POMY?K? WRÓCI? NIE DO SWOJEGO CIA?A?

S?owo mo?na ju? sugeruje tak? ewentualno??. Tak, zdarzaj? si? takie przypadki, sam tego do?wiadczy?em na pocz?tku. Inna sprawa, ?e nie wiadomo jak s? cz?ste. Cz?owiekowi ?yj?cemu we wspó?czesnym cywilizowanym ?wiecie trudno jest nawet przypu?ci? istnienie takiej mo?liwo?ci. Zaj?cie przez pomy?k? cudzego cia?a nie zdarzy?o si? ani ?adnemu z naszych eksperymentatorów, ani nikomu, kto bra? udzia? w prowadzonych przez nas kursach. Aby zapewni? sobie powrót do w?a?ciwego cia?a u?ywamy prostego sposobu. Otó? je?li musisz nagle przerwa? OOBE, wystarczy, ?e pomy?lisz o jakiej? cz??ci swego fizycznego cia?a – na przyk?ad o du?ym palcu prawej nogi – a nast?pnie spróbujesz nim poruszy?. Rezultat b?dzie natychmiastowy. Poniewa? nie s?ysza?em o innych przypadkach zaj?cia “cudzego" cia?a poza tymi, które przytrafi?y mi si? osobi?cie na pocz?tku moich eksterioryzacji, podejrzewam, ?e co? takiego mo?e spotka? osob? nie maj?c? w tej dziedzinie ?adnego do?wiadczenia. A wi?c je?li jeste? nowicjuszem, zapami?taj sobie has?o: “poruszy? palcem". Zaoszcz?dzi ci to wielu k?opotów i strachu.

PYTANIE: CZY PRZEBYWAJ?C POZA CIA?EM SPOTKA? PAN JAKIE? ZWIERZ?TA? CZY MÓG? SI? PAN Z NIMI POROZUMIE??

Jedynymi zwierz?tami, na które natkn??em si? podczas moich eksterioryzacji by?y nasze domowe koty. One równie? maj? drugie cia?o, które mo?na zauwa?y? wówczas, gdy ?pi?. Niedawno spotka?o mnie co? interesuj?cego. Podczas od??czania si? od cia?a zauwa?y?em trzy siedz?ce i spokojnie obserwuj?ce mnie koty. Kiedy si? z nimi przywita?em, ze zdumieniem stwierdzi?em, ?e s? to nasze ulubione koty, zmar?e fizycznie na przestrzeni trzech ostatnich lat. Teraz, gdy patrz? na to wydarzenie z perspektywy czasu, nie mog? zrozumie? dlaczego by?em wówczas zaskoczony.


PYTANIE: CZY SNY O LATANIU NALE?? DO ZJAWISK OOBE?

Uwa?amy, ?e sny, w których si? lata to przewa?nie racjonalizacja stanów OOBE – zjawiska nie akceptowanego przez ?wiadomy umys? cz?owieka. Pó?niejsze badania dostarczy?y nam danych, na podstawie których mo?na przypuszcza?, i? do tej samej kategorii nale?? sny o wysiadaniu z samochodu b?d? sny o spadaniu. Czy nigdy nie przy?ni?o ci si?, ?e zapomnia?e? gdzie zaparkowa?e? swój samochód? Natomiast je?li ?ni ci si?, ?e spadasz, mo?e to równie? oznacza?, i? powoli wracasz do cia?a fizycznego.

PYTANIE: NA CZYM POLEGA RÓ?NICA MI?DZY ZDALNYM WIDZENIEM A STANEM OOBE?

Zdalne widzenie, czy te? inaczej mówi?c zdolno?? “widzenia" wydarze? rozgrywaj?cych si? w innym miejscu ni? to, w którym si? znajdujemy, mo?na osi?gn?? dzi?ki odpowiednim ?wiczeniom ?wiadomo?ci przy “widzeniu na odleg?o??". Gdy pozostajemy w ciele fizycznym, wykorzystywany jest jeden rodzaj percepcji – postrzeganie wzrokowe. Natomiast OOBE uruchamia równie? inne formy percepcji. Przebywaj?c poza cia?em nie mamy ?wiadomo?ci cia?a fizycznego, gdy? jeste?my od niego uwolnieni. To s? dwie najwa?niejsze, cho? nie jedyne ró?nice mi?dzy OOBE a zdalnym widzeniem.

PYTANIE: CZY MO?NA WYWO?A? OOBE PRZY POMOCY HIPNOZY?

Istnieje kilka doniesie? o tego typu wypadkach, a wi?c jest to mo?liwe. My osobi?cie nie mamy takich do?wiadcze?. S?abe strony tej techniki polegaj? naszym zdaniem na tym, ?e uzyskanego t? drog? OOBE nie do?wiadcza si? w sposób ?wiadomy, co jest bardzo istotne dla tego procesu.

PYTANIE: CO ZROBI? W PRZYPADKU, GDY WEJDZIE SI? W STAN OOBE PODCZAS WYKONYWANIA JAKIEJ? CODZIENNEJ CZYNNO?CI, POWIEDZMY PODCZAS PROWADZENIA SAMOCHODU?

Wówczas trzeba jak najszybciej powróci? do cia?a fizycznego, u?ywaj?c metody, któr? opisa?em wcze?niej. Mnie osobi?cie nie przytrafi?o si? nic takiego, ale wiem, ?e niekiedy si? to zdarza.

PYTANIE: CZY PODCZAS PRZEBYWANIA POZA CIA?EM ?ATWIEJ JEST PODRÓ?OWA? DO MIEJSCA CZY DO OSOBY?

Zazwyczaj do osoby; szczególnie, gdy si? jest z ni? zwi?zanym emocjonalnie. Niektórzy ludzie mog? podró?owa? do miejsca, ale wymaga to wyra?nie okre?lonego “adresu" czy te? identu.

PYTANIE: JAK ROZPOZNA? CZY ISTOTA, KTÓR? SPOTYKAMY PODCZAS OOBE, JEST NAM ?YCZLIWA CZY NIEPRZYCHYLNA?

Na to pytanie trudno jest udzieli? wyczerpuj?cej odpowiedzi. Cz?sto zdarza si?, ?e podczas podró?y poza cia?em spotykamy jak?? istot? energetyczn?, któr? uwa?amy za przychylnie b?d? wrogo do nas nastawion?. Tymczasem jest to projekcja naszej ?wiadomo?ci, gdy? naprawd? mamy do czynienia z czyst? energi?, nie kieruj?c? uwagi pod niczyim adresem. Identyczny przypadek zachodzi wówczas, gdy uderzaj?ca o brzeg fala sprawia na nas przera?aj?ce wra?enie. Natomiast owa wzburzona fala nic nie wie o naszym istnieniu i nie zwraca na nas najmniejszej uwagi. A wi?c to tylko nasz strach przed nieznan? pot?g? czyni j? w naszych oczach gro?n? i niebezpieczn?. Takich sytuacji jak opisane powy?ej mo?na unikn?? je?li ?wiadomie ograniczy si? swoj? “energi? wej?ciow?" i wykorzysta wy??cznie te cz?stotliwo?ci, które pozwol? nam nawi?za? kontakt z innymi energiami. Gdyby pojawi?y si? jakie? k?opoty, najlepiej b?dzie odsun?? je od siebie, a w najgorszym wypadku wróci? do cia?a fizycznego. Inaczej mówi?c: kiedy spotkasz jakie? istoty, pozdrów je i spróbuj si? z nimi jako? porozumie?.

PYTANIE: CZY B?D?C W STANIE OOBE MO?NA PORUSZA? SI? W CZASIE?

Oczywi?cie. Prawdziwe OOBE jest stanem ?wiadomo?ci nie zwi?zanym z czasoprzestrzeni?. Jednak?e poruszanie si? w czasie z wielu powodów nie jest takie proste, jak mog?oby si? wydawa?. Najwa?niejsze, aby u?y? w?a?ciwego “identu" pozwalaj?cego wróci? do miejsca, z którego si? wyruszy?o. Taki ident musi zawiera? dok?adne okre?lenie zarówno miejsca, jak i czasu. Zanim zabierzesz si? do d?u?szych podró?y w czasie, po?wicz te krótsze.

PYTANIE: JAK? MAM “POSTA?" PODCZAS OOBE?

Wyobra? sobie swoje niefizyczne cia?o jako bezkszta?tn?, galaretowat? substancj?. Cia?o energetyczne zachowuj?c “pami??" cia?a fizycznego, przybiera niemal tak? sam? posta? jak ono, ale im bardziej jest oddalone od cia?a fizycznego, tym mniej o nim “pami?ta". To samo dotyczy oddalenia w czasie. Je?li pozostawi mu si? zupe?n? swobod? dzia?ania, mo?e sta? si? kul?, ?z?, chmurk? lub po prostu kropelk?. Zmiana formy nast?puje zaraz po oddzieleniu si? od drugiego cia?a, wówczas gdy stajesz si? rozrzedzon? energi?. Je?li zechcesz, mo?e “wyrosn??" ci r?ka lub rami?.

PYTANIE: CO MO?E PAN POWIEDZIE? O REINKARNACJI? CZY POSZCZEGÓLNE WCIELENIA NAST?PUJ? PO SOBIE W CZASIE, CZY TE? ODBYWAJ? SI? RÓWNOCZE?NIE?

Przede wszystkim nale?y powiedzie?, ?e nie w nast?pstwie czasowym. Nie jest wykluczone, ?e rzeczywi?cie odbywaj? si? w tym samym czasie. Wszystko zale?y od tego, kto jest “obserwatorem".


PYTANIE: CZY MÓG?BY PAN POWIEDZIE? CZYM JEST DOBRO I Z?O?

Dobro i z?o istniej? wy??cznie w umy?le obserwatora. S? wynikiem jego ignorancji i braku zrozumienia oraz widzenia rzeczy w niew?a?ciwym ?wietle.

PYTANIE: CZY SPO?YWANIE PEWNYCH POKARMÓW, PICIE KAWY, PALENIE ETC. PRZY?PIESZAJ? LUB HAMUJ? POWSTAWANIE STANÓW OOBE?

Nie ma ?adnej zale?no?ci mi?dzy wymienionymi przez pana czynnikami, a powstawaniem OOBE. Mówi? to wy??cznie na podstawie do?wiadcze? naszych eksperymentatorów z laboratorium i osób uczestnicz?cych w prowadzonych przez nas kursach. Natomiast nic mi nie wiadomo o innych powa?niejszych badaniach nad eksterioryzacj?. Jednak najlepiej zachowa? we wszystkim umiar.

PYTANIE: CZY JEDNA OSOBA MO?E PROWADZI? W TYM SAMYM CZASIE DWA ?YCIA?

Pytali?my o to naszych niefizycznych przyjació?. Odpowiedzieli, ?e takie przypadki s? nie tylko mo?liwe, ale zdarzaj? si? cz?sto. Nie wiemy dlaczego tak si? dzieje. Nie mamy na ten temat ?adnych informacji, jedynie mnie podano miejsce mojego “drugiego ?ycia" oraz imi?, które tam nosz? – ale nie mia?em czasu, czy te? raczej odwagi, by to sprawdzi?.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
fioletowy kruk
post 23.11.2007 - 15:17
Post #3


Znajomy Rodziny
****
Grupa: Podró?nicyDrogi ''raziel''odp na Twoje pytanie dotyczace ''czy kazdy moze wychodzic z ciala''ja twardo twierdze ze tak dla mnie nie ma ludzi zdolnych i mniej zdolnych.Oczywiscie sa ludzie obdarzeni darami ale to sie wiarze z tym ze w innej dzidzinie ca?kowicie le?ysz je?li z jednej jestes najlepszy:]Ale wracajac do tematu,tak kazdy moze wychodzic z cia?a tylko jednym to szypciej przychodzi a innym wolniej to tylko kwestja dobrej woli i zapa?u do pracy!Jesli cz?owiek popracuje ostro nad oobe to napewno mu sie uda.Zapewniam Ci?!Pozdrawiam fioletowy kruk
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Posty w temacie
- set.h   Stworzenie Faq   04.07.2007 - 12:08
- - firmasons   Co do ptania 8 i odpowiedzi na nie mam pewne wat...   04.07.2007 - 18:20
- - Angello   Brawa za inicjatyw?.. :) firmasons, przebywanie c...   04.07.2007 - 19:24
- - set.h   No pi?knie zaczyna co? przybywa?. Dzi?ki Angello. ...   04.07.2007 - 20:29
- - Sebastian - RAKIM   17. Czy w astralu jest noc? Czy ca?y czas jest jas...   04.07.2007 - 20:41
|- - Ketrab   CYTAT(Sebastian - RAKIM @ 04.07.2007 ...   04.07.2007 - 21:03
- - kornii   A no w?a?nie, mnie to te? ciekawi... dobre pytanie...   04.07.2007 - 21:04
- - Sebastian - RAKIM   CYTATA no w?a?nie, mnie to te? ciekawi... dobre py...   04.07.2007 - 21:14
- - Still   Co do pytania 8 i 9 mam zastrze?enia. Co prawda ...   05.07.2007 - 20:08
- - ama?   Znalaz?am tak?e na innej stronce faq na temat oobe...   20.07.2007 - 17:16
- - Danrizz   Ten FAQ ze spojrzenia jest serio dobry ^^ Ten ta...   25.07.2007 - 17:39
- - set.h   FAQ powsta? na podstawie w?asnych do?wiadczen i uw...   25.07.2007 - 19:57
|- - jerry1990   mo?e w tym FAQ'u warto te? wspomnie? o tym ?e ...   25.07.2007 - 20:52
|- - sogliv   CYTAT(jerry1990 @ 25.07.2007 - 21:52...   10.10.2007 - 17:32
|- - Franky   skoro to jest strona o oobe to moze w faq nale?y o...   20.01.2009 - 18:17
- - suwak   To moze ktos wyjasni roznice miedzy "OOBE...   01.08.2007 - 01:37
|- - Ketrab   CYTAT(suwak @ 01.08.2007 - 02:37) To...   01.08.2007 - 07:43
- - One_way   Ad. 8) Zatem czy jest jaki? potwierdzony do?wiadcz...   01.08.2007 - 12:33
- - Masshuu   To ju? nie kminie, jak mam t? projekcje to to jest...   17.09.2007 - 15:06
- - set.h   CYTAT(Masshuu @ 17.09.2007 - 16:06) ...   17.09.2007 - 18:52
- - Masshuu   A ?eby mie? oobe wa?na jest wizualizacja np. wpina...   17.09.2007 - 21:05
|- - krzysztof   CYTAT(Masshuu @ 17.09.2007 - 22:05) ...   05.10.2007 - 14:37
|- - krzysztof   CYTAT(krzysztof @ 05.10.2007 - 15:37...   12.10.2007 - 11:42
- - dragon1   ...pewnie... jest a? 59 cia?... albo i wi?cej :)   10.10.2007 - 17:50
- - Raziel   Pomy?la?em ?e to mog?oby si? tu przyda?. [zaczerpn...   16.10.2007 - 23:12
|- - fioletowy kruk   Drogi ''raziel''odp na Twoje pytan...   23.11.2007 - 15:17
- - kater   a ja mam pytanie dziwne i prosze o odp. za?ó?my......   17.10.2007 - 01:42
- - Raziel   Je?li chodzi o woln? wol? to moim zdaniem tak, po ...   17.10.2007 - 10:01
- - OBE Maniak   .   19.10.2007 - 21:08
- - Kuba32   Darek przelecia?e? w astralu jak?? znan?, bardzo z...   19.10.2007 - 21:25
|- - OBE Maniak   .   19.10.2007 - 21:38
- - Artur_flyer   Darek jak to jest, ekhmm, ?e tak powiem z tym Bogi...   20.10.2007 - 09:51
- - Kuba32   Jeszcze jedno pytanko mam. Czy w astralu gdyby sp...   20.10.2007 - 14:40
- - plantator   ---   20.10.2007 - 17:07
- - mind trainee   1) Co jest za Zgramadzeniem (Focus 34/35)? 2) Czy ...   20.10.2007 - 20:30
- - MetaVirus   CYTAT(mind trainee @ 20.10.2007 - 21...   20.10.2007 - 20:41
- - Kuba32   Aha jeszcze jedno pytanko :D Jak to tam jest z do...   21.10.2007 - 14:34
- - Ferenczy   zmieniam swoj post Wedlug mnie OOBE jest niebezp...   31.10.2007 - 20:00
|- - sonic3   @Ferenczy oni nie rozumiej? pewnej zasady, która o...   01.11.2007 - 20:03
- - Ferenczy   thx:D moze to im da cos do myslenia :D   02.11.2007 - 08:38
- - twistoid   Do??czam sie do pyta? mind trainee.Bardzo ciekawe....   02.11.2007 - 13:38
- - OBE Maniak   .   11.11.2007 - 18:02
- - Kronopio   Innymi s?owy:"Cz?owiek ma ca?y potencja?, któ...   23.11.2007 - 15:26
|- - fioletowy kruk   Kronopio-a co nie lubisz fioletowego??:]:]:]:]   23.11.2007 - 15:31
||- - Kronopio   CYTAT(fioletowy kruk @ 23.11.2007 - 15...   23.11.2007 - 15:56
|- - Zbyszek   Poczytalem Vaqa Darka. Sporo sie zmienilo i doszly...   09.12.2007 - 10:16
- - adrian_01   To ja mam dodatkowy pomys? do FAQ dodajmy tam wszy...   30.12.2007 - 09:14
- - mind trainee   W FAQ-u na obemaniak.pl skróty OOBE i LD s? wyt?um...   30.12.2007 - 11:05
|- - sonic3   CYTAT(mind trainee @ 30.12.2007 - 11...   31.12.2007 - 00:44
- - storkk   Par? pyta? od laika :] Co si? stanie gdy podczas ...   07.01.2008 - 12:50
- - szczesio   kolejne pytanie- czym sie rózni OOBE i LD przede...   13.01.2008 - 21:24
- - Angela Log   Pyta?am ju? na innym topiku, ale mo?e powtórz? pyt...   05.02.2008 - 19:19
- - Viris   Czy konieczne s? wibracje by wyj?? z cia?a? Czy m...   31.03.2008 - 07:26
- - Deidara   ja mam pytanie- chce wyj??, ale si? troch? boj? ja...   15.07.2008 - 17:16
- - Spyro   Deidara, za du?o naczyta?a? si? fantazji wyssanych...   15.07.2008 - 19:20
- - Karoru-senpai   tez mu tak powiedzia?em ale jest uparty   15.07.2008 - 19:26
- - Deidara   prosze opowiedzcie mi jak to jest, gdy sie wychodz...   15.07.2008 - 19:30
- - Deidara   jestem przerazony tym ca?ym swiatem poza... moze t...   15.07.2008 - 20:56
- - Sweet-Sacrifice   Mam pytanie. Przeczyta?am sporo o OOBE i co? mnie ...   22.08.2008 - 23:39
- - twistoid   Na to pytanie odpowiedz sobie sama i talerz zupy d...   23.08.2008 - 02:39
- - Silverka   Dla poczatkujacych i starszych uzytkownikow. Jesl...   07.11.2008 - 21:11
- - Guru69   CYTAT(Franky)skoro to jest strona o oobe to moze w...   22.01.2009 - 15:11
|- - Franky   CYTAT(Guru69 @ 22.01.2009 - 15:11) J...   22.01.2009 - 17:32
- - Guru69   CYTAT(Franky)Mi to wisi, bo mam "w?asn?...   23.01.2009 - 15:12
|- - Franky   Ogólnie jak to religia pojmuje. Z tego co wiem, to...   23.01.2009 - 17:17
- - dreamer_the_one   Gudadzia   03.07.2018 - 17:14
- - dreamer_the_one   CYTAT(Franky @ 23.01.2009 - 18:17) O...   04.07.2018 - 07:10
- - NeuroCosmic   Deja vu   04.07.2018 - 13:06


Reply to this topicStart new topic

 

Wersja Lo-Fi OOBE Porady Roberta Monroe Porady Brucea Moena Porady Darka Sugiera Kontakt Park