oobe.pl

 

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

Trwaja prace modernizacyjne. Chwilowo nie mozna dodawac postow i brakuje polskich znakow. Przepraszam za utrudnienia. Pracujemy nad tym

> Stworzenie Faq
set.h
post 04.07.2007 - 12:08
Post #1


instytutnoble.pl
Ikona Grupy
Grupa: OOBE VIP
Punkty prestiżu: 523

Notatnik


Próba zrobienia FAQ.

1. Czy w OBE rzeczywi?cie wychodzimy z cia?a.
- By? mo?e, ale mo?e to by? jaka? szczególna projekcja ?wiadomo?ci. Niezbadana funkcja mózgu powoduj?ca z?udzenie wyj?cia z cia?a, albo rzeczywi?cie wyj?cie

2. Co to s? wibracje i czy s? konieczne to osi?gni?cia OBE.
- Wibracje to szczególny typ jakby mrowienia w ca?ym ciele. Mog? by? bardzo silne a? nieprzyjemne albo delikatne niczym lekki dreszczyk. Wibracje dla wi?kszo?ci s? konieczne, aby wyj?? z cia?a. W wielu przypadkach wr?cz budz? ze snu. Czasami jednak wyj?cie mo?e nast?pi? nie?wiadomie i wtedy mo?na odzyska? ?wiadomo?? ju? w poza. Niektórzy wychodz? bez wibracji i do?wiadczaj? wówczas parali?u sennego.

3. Jak osi?gn?? stan wibracji lub parali?u?
- Najbardziej skuteczn? metod? jest metoda 4+1 tzn 4 godziny snu i 1 godzina rozbudzania. Godziny snu i rozbudzania s? do opracowania wg wygody np. mo?e by? 3+1, 3,5 i 45 min, po prostu trzeba sobie dobra? wg w?asnego uznania. Nazw? 4+1 stosujemy jako okre?lenie techniki wyj?cia.

4. Czy jak wyjdziemy mo?emy nie wróci? do cia?a.
- Jak dot?d wszyscy ?yj?. A na powa?nie OBE jest 100% bezpieczne.

5. W czasie OBE podobno jak nas kto? dotknie to mo?emy umrze?.
- Kolejny mit wymy?lony przez kogo?. Wiem ze chyba sam to gdzie? kiedy przeczyta?em w jakiej? „m?drej” ksi??ce. Oczywi?cie jest to bzdura.

6. Czy jak wyjd? to kto? lub cos mo?e mi co? zrobi?.
- W chwili z regu?y wyimaginowanego zagro?enia wracamy zawsze do cia?a. To taki zawór bezpiecze?stwa dla umys?u. OBE jest 100% bezpieczne. Jako zagro?enia cz?sto wizualizuj? si? nasze l?ki lub uprzedzenia. Podczas wyj?cia l?dujemy w ?wiecie stworzonym przez nasz umys?.. Który jest kopi? (ale nie wiern?) rzeczywisto?ci fizycznej. Nazwa tego obszaru to wg. DS. OSPUO. Jako ze jest to ?wiat stworzony przez nas to jeste?my tam w?a?ciwie bogiem. Trzeba by? tego jedynie tego ?wi?cie przekonanym.

7.Co mo?na robi? w OSPUO.
- W?a?ciwie wszystko co w ?wiadomym ?nie. OBE ró?ni si? tym od LD tym ?e posiadamy z regu?y wi?ksz? ?wiadomo?? i jest niesamowicie wprost realne.

8. Czy mo?na dokopa? koledze lub podgl?da? kole?anki w OBE.
- To jest jedno z najwi?kszych nieporozumie? w prze?ywaniu OBE dla pocz?tkuj?cych. Nie wiem czy komu? na tym forum uda?o si? znale?? w ?wiecie fizycznym. Ka?dy z regu?y l?duje w ?wiecie wykreowanym przez swój umys? czyli w OSPUO. Tak, ?e niestety nie mo?na podgl?da? kole?anek czy odwiedzi? kolegi. Oczywi?cie takie odwiedziny mog? mie? miejsce, ale to b?dzie jedynie ?wiat alternatywny. Tak ?e odwiedzaj?c koleg? oka?e si? ?e zamiast np spa? to ogl?da telewizj? co pó?niej w realu oczywi?cie si? nie zgadza. Pocz?tkuj?cy w OBE poszukuj? cz?sto potwierdze? tzn. t? ksi??k? przesun??em czy str?ci?em kwiatek, ale niestety to wszystko si? odbywa?o w OSPUO a nie w realu i niestety nie mo?na uzyska? potwierdzenia.
Przebywanie cia?em astralnym w ?wiecie fizycznym sam Monroe porówna? do nurkowania na g??binach bez sprz?tu. Niby mo?liwe, ale bardzo ci??kie. Odsetek takich wyj?? w porównaniu z reszt? jest naprawd? niewielki.

9. Czy mo?na kogo? odwiedzi? w OBE.
- Odwiedziny w OBE to próba dotarcia do OSPUO odwiedzanej osoby. Je?eli ta osoba w tym czasie ?ni taki kontakt teoretycznie jest mo?liwy. Mo?emy wówczas próbowa? u?wiadomi? dana osob? ?e ?ni. Doprowadzi to do LD i ?wiadomego prze?ywania spotkania.

10. Czas przebywania w OBE.
- OBE mo?e trwa? d?ugo nawet kilka godzin. Wszystko zale?y od opanowania techniki dostrajania i utrzymania fazy.

11. Jak wygl?da wyj?cie?
- Wyj?cie wygl?da w ten sposób ?e po prostu wstajemy, zje?d?amy, turlamy si? itp (s? ró?ne techniki wyj?cia) z cia?a i w odczuciu wygl?da to jak w realu. Po prostu wstajemy i otwieramy oczy i jest to tak realne ?e czasami nie wiadomo czy to nie real. Co do oczu to uogólniaj?c patrzymy normalnie otwieramy i zamykamy tylko to si? odbywa w poza i nie kontrolujemy wtedy cf. Czasami w pewnych wyj?ciach mo?na poczu? jednocze?nie cia?o fizyczne i odbiera? z niego doznania np. ?cierpni?ta r?ka czy potrzeba pój?cia do ubikacji.

12. Czy jak ju? wyjdziemy to b?dziemy to robi? co noc i nie b?dziemy w stanie tego kontrolowa??
- Niestety OBE to za ka?dym razem walka i ci??ka praca. Mo?e z którym? kilkusetnym wyj?ciem b?dzie ?atwiej.

13. Czy w obe mo?emy si? przenosi? gdziekolwiek jak tylko o tym pomy?limy.
- Niestety gdyby tak by?o ile by to spraw u?atwi?o. Dalsze podró?e w poza s? bardzo trudne, trzeba zapanowa? nad wieloma problemami z utrzymaniem fazy. Najlepiej si? podró?uje si? na "butach" albo mo?na polata? ale te? nie jest to czasami zbyt proste.

14. Po co w?a?ciwie wychodzimy.
- No tutaj trzeba sobie odpowiedzie? samemu. OBE to super zabawa, niesamowite prze?ycie no i w OSPUO mo?emy w?a?ciwie wszystko. Czy to nie wystarcza?

15. Czy szybsze bicie serca i cz?stsze oddechy s? normalne?
-OBE to bardzo emocjonalne prze?ycie i podczas pierwszych sukcesów mog? wyst?powa? wspomniane objawy. Niektórzy twierdz?, ?e to nie serce tak bije, tylko czakra. Niewa?ne co powoduje takie odczucie, bo zjawisko powinno ust?pi? je?li b?dziemy si? przyzwyczaja? do nowej sytuacji. Bardzo wiele osób przechodzi?o przez ten etap, wi?c nie ma si? czym martwi?.

16. Dlaczego skrót nie jest zawsze ten sam, np. OOBE, OBE, OoBE?
-Ca?o?? brzmi Out of the Body Experience. wi?c jak sami mo?ecie zobaczy? wszystkie skróty s? przynajmniej po cz??ci poprawne. Zapami?ta? trzeba jedno, oboj?tnie, którego skrótu si? u?yje mowa jest o tym samym do?wiadczeniu.

17. Czy w astralu jest noc? Czy ca?y czas jest jasno? (Zatem w oobe nie istnieje czas?) Czy mo?e sami mo?emy wykreowa? dan? por? dnia?
- Kreujesz sam , Je?eli trafisz do OSPUO np gdy wychodzisz w nocy to w pokoju b?dzie ciemno?? jak makiem zasia? ,Jest noc - jest ciemno??, cho? oczywiscie nie jest to uwarunkowane pora jak? wyjdziesz , twój umys? wykreuje dzie? lub noc za ciebie. Wolno?? Tomku w swoim domku ,bywa ?e w ?rodku lata umys? w OSPUO stworzy na ulicy ciep?y ?nieg.

Uff tyle mi si? uda?o narazie stworzy?. Dopisujcie pytania i odpowiedzi. Jako? to wszystko trzeba scali? potem razem
Go to the top of the page
 
+Quote Post
1 Dzięki set.h za ten przydatny wpis:
mosh
 
Start new topic
Odpowiedzi
ldkiler
post 21.10.2007 - 14:34
Post #2


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 48

Notatnik


Aha jeszcze jedno pytanko :D

Jak to tam jest z dobrem i z?em? Bo czyta?em co? o larwach, wampirach astralnych. No i jak s? to jak je pokona?? Wys?a? dawk? mi?o?ci?
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Posty w temacie
- set.h   Stworzenie Faq   04.07.2007 - 12:08
- - firmasons   Co do ptania 8 i odpowiedzi na nie mam pewne wat...   04.07.2007 - 18:20
- - Angello   Brawa za inicjatyw?.. :) firmasons, przebywanie c...   04.07.2007 - 19:24
- - set.h   No pi?knie zaczyna co? przybywa?. Dzi?ki Angello. ...   04.07.2007 - 20:29
- - Sebastian - RAKIM   17. Czy w astralu jest noc? Czy ca?y czas jest jas...   04.07.2007 - 20:41
|- - Ketrab   CYTAT(Sebastian - RAKIM @ 04.07.2007 ...   04.07.2007 - 21:03
- - kornii   A no w?a?nie, mnie to te? ciekawi... dobre pytanie...   04.07.2007 - 21:04
- - Sebastian - RAKIM   CYTATA no w?a?nie, mnie to te? ciekawi... dobre py...   04.07.2007 - 21:14
- - Still   Co do pytania 8 i 9 mam zastrze?enia. Co prawda ...   05.07.2007 - 20:08
- - ama?   Znalaz?am tak?e na innej stronce faq na temat oobe...   20.07.2007 - 17:16
- - Danrizz   Ten FAQ ze spojrzenia jest serio dobry ^^ Ten ta...   25.07.2007 - 17:39
- - set.h   FAQ powsta? na podstawie w?asnych do?wiadczen i uw...   25.07.2007 - 19:57
|- - jerry1990   mo?e w tym FAQ'u warto te? wspomnie? o tym ?e ...   25.07.2007 - 20:52
|- - sogliv   CYTAT(jerry1990 @ 25.07.2007 - 21:52...   10.10.2007 - 17:32
|- - Franky   skoro to jest strona o oobe to moze w faq nale?y o...   20.01.2009 - 18:17
- - suwak   To moze ktos wyjasni roznice miedzy "OOBE...   01.08.2007 - 01:37
|- - Ketrab   CYTAT(suwak @ 01.08.2007 - 02:37) To...   01.08.2007 - 07:43
- - One_way   Ad. 8) Zatem czy jest jaki? potwierdzony do?wiadcz...   01.08.2007 - 12:33
- - Masshuu   To ju? nie kminie, jak mam t? projekcje to to jest...   17.09.2007 - 15:06
- - set.h   CYTAT(Masshuu @ 17.09.2007 - 16:06) ...   17.09.2007 - 18:52
- - Masshuu   A ?eby mie? oobe wa?na jest wizualizacja np. wpina...   17.09.2007 - 21:05
|- - krzysztof   CYTAT(Masshuu @ 17.09.2007 - 22:05) ...   05.10.2007 - 14:37
|- - krzysztof   CYTAT(krzysztof @ 05.10.2007 - 15:37...   12.10.2007 - 11:42
- - dragon1   ...pewnie... jest a? 59 cia?... albo i wi?cej :)   10.10.2007 - 17:50
- - Raziel   Pomy?la?em ?e to mog?oby si? tu przyda?. [zaczerpn...   16.10.2007 - 23:12
|- - fioletowy kruk   Drogi ''raziel''odp na Twoje pytan...   23.11.2007 - 15:17
- - kater   a ja mam pytanie dziwne i prosze o odp. za?ó?my......   17.10.2007 - 01:42
- - Raziel   Je?li chodzi o woln? wol? to moim zdaniem tak, po ...   17.10.2007 - 10:01
- - OBE Maniak   .   19.10.2007 - 21:08
- - Kuba32   Darek przelecia?e? w astralu jak?? znan?, bardzo z...   19.10.2007 - 21:25
|- - OBE Maniak   .   19.10.2007 - 21:38
- - Artur_flyer   Darek jak to jest, ekhmm, ?e tak powiem z tym Bogi...   20.10.2007 - 09:51
- - Kuba32   Jeszcze jedno pytanko mam. Czy w astralu gdyby sp...   20.10.2007 - 14:40
- - plantator   ---   20.10.2007 - 17:07
- - mind trainee   1) Co jest za Zgramadzeniem (Focus 34/35)? 2) Czy ...   20.10.2007 - 20:30
- - MetaVirus   CYTAT(mind trainee @ 20.10.2007 - 21...   20.10.2007 - 20:41
- - Kuba32   Aha jeszcze jedno pytanko :D Jak to tam jest z do...   21.10.2007 - 14:34
- - Ferenczy   zmieniam swoj post Wedlug mnie OOBE jest niebezp...   31.10.2007 - 20:00
|- - sonic3   @Ferenczy oni nie rozumiej? pewnej zasady, która o...   01.11.2007 - 20:03
- - Ferenczy   thx:D moze to im da cos do myslenia :D   02.11.2007 - 08:38
- - twistoid   Do??czam sie do pyta? mind trainee.Bardzo ciekawe....   02.11.2007 - 13:38
- - OBE Maniak   .   11.11.2007 - 18:02
- - Kronopio   Innymi s?owy:"Cz?owiek ma ca?y potencja?, któ...   23.11.2007 - 15:26
|- - fioletowy kruk   Kronopio-a co nie lubisz fioletowego??:]:]:]:]   23.11.2007 - 15:31
||- - Kronopio   CYTAT(fioletowy kruk @ 23.11.2007 - 15...   23.11.2007 - 15:56
|- - Zbyszek   Poczytalem Vaqa Darka. Sporo sie zmienilo i doszly...   09.12.2007 - 10:16
- - adrian_01   To ja mam dodatkowy pomys? do FAQ dodajmy tam wszy...   30.12.2007 - 09:14
- - mind trainee   W FAQ-u na obemaniak.pl skróty OOBE i LD s? wyt?um...   30.12.2007 - 11:05
|- - sonic3   CYTAT(mind trainee @ 30.12.2007 - 11...   31.12.2007 - 00:44
- - storkk   Par? pyta? od laika :] Co si? stanie gdy podczas ...   07.01.2008 - 12:50
- - szczesio   kolejne pytanie- czym sie rózni OOBE i LD przede...   13.01.2008 - 21:24
- - Angela Log   Pyta?am ju? na innym topiku, ale mo?e powtórz? pyt...   05.02.2008 - 19:19
- - Viris   Czy konieczne s? wibracje by wyj?? z cia?a? Czy m...   31.03.2008 - 07:26
- - Deidara   ja mam pytanie- chce wyj??, ale si? troch? boj? ja...   15.07.2008 - 17:16
- - Spyro   Deidara, za du?o naczyta?a? si? fantazji wyssanych...   15.07.2008 - 19:20
- - Karoru-senpai   tez mu tak powiedzia?em ale jest uparty   15.07.2008 - 19:26
- - Deidara   prosze opowiedzcie mi jak to jest, gdy sie wychodz...   15.07.2008 - 19:30
- - Deidara   jestem przerazony tym ca?ym swiatem poza... moze t...   15.07.2008 - 20:56
- - Sweet-Sacrifice   Mam pytanie. Przeczyta?am sporo o OOBE i co? mnie ...   22.08.2008 - 23:39
- - twistoid   Na to pytanie odpowiedz sobie sama i talerz zupy d...   23.08.2008 - 02:39
- - Silverka   Dla poczatkujacych i starszych uzytkownikow. Jesl...   07.11.2008 - 21:11
- - Guru69   CYTAT(Franky)skoro to jest strona o oobe to moze w...   22.01.2009 - 15:11
|- - Franky   CYTAT(Guru69 @ 22.01.2009 - 15:11) J...   22.01.2009 - 17:32
- - Guru69   CYTAT(Franky)Mi to wisi, bo mam "w?asn?...   23.01.2009 - 15:12
|- - Franky   Ogólnie jak to religia pojmuje. Z tego co wiem, to...   23.01.2009 - 17:17
- - dreamer_the_one   Gudadzia   03.07.2018 - 17:14
- - dreamer_the_one   CYTAT(Franky @ 23.01.2009 - 18:17) O...   04.07.2018 - 07:10
- - NeuroCosmic   Deja vu   04.07.2018 - 13:06


Reply to this topicStart new topic

 

Wersja Lo-Fi OOBE Porady Roberta Monroe Porady Brucea Moena Porady Darka Sugiera Kontakt Park