Wszechswiatlo


oobe.pl

 

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

 | Kategoria: Własne obserwacje
entry 06.06.2020 - 11:03
Dieta
Dla optymalnych warunków zaistnienia jako?ciowego OBE, oraz wywo?ania go sprawniej, wa?ne jest aby dieta by?a lekka. Najw?a?ciwsza jest dobrze zbalansowana dieta wega?ska. Wykluczenie mi?sa oraz produktów mleko-pochodnych jest w?a?ciw? drog?, aby odci?? od siebie energi? strachu i ?mierci, które przez swoje ?ycie do?wiadczaj? zwierz?ta przeznaczone do uboju.
Jest to równie? zwi?zane ze zmniejszonym zu?yciem energii, potrzebnej na trawienie ci??kostrawnych i przetworzonych pokarmów. W ciele zostaje wówczas du?a rezerwa energii ?yciowej, która sprzyja poszerzaniu ?wiadomo?ci i do?wiadczaniu odmiennych jej stanów.
Ju? dieta wegetaria?ska daje bardzo dobre efekty. Zalecane s? równie? kilkudniowe ca?kowite g?odówki, podczas których nale?y pi? bardzo du?? ilo?? wody.

?wiczenia fizyczne
Wysoce zalecane s? ?wiczenia utrzymuj?ce i podnosz?ce kondycj? fizyczn?. Szczególn? warto?? maj? te dyscypliny, w których dochodzi do obcowania z natur?: w?drówki piesze, wspinaczki, bieganie – najlepszym miejscem do ich wykonywania jest las, park.
Po du?ym wysi?ku fizycznym dochodzi do swoistego wy??czenia ?wiadomo?ci cia?a. Jednocze?nie przy wypocz?tym, zrelaksowanym umy?le ?atwiej mo?na osi?gn?? stan poszerzenia ?wiadomo?ci i, w efekcie do ?atwiejszego osi?gania OBE.

Relaksacja
Umiej?tno?? wyciszania umys?u i kontroli my?li jest najpot??niejszym narz?dziem wykorzystywanym do osi?gni?cia OBE. Regularna medytacja, umiej?tno?? wywo?ywania stanu odpr??enia, wp?ywanie na cz?stotliwo?? fal mózgowych s? kluczowe dla mo?liwo?ci pracy z umys?em.

Sen
Zdrowy sen pozwala zachowa? kontrol? nad umys?em w stanie czuwania. Jednocze?nie – paradoksalnie – wywo?anie stanu braku snu przez 24 godziny i rozpocz?cie po tym czasie pracy z energiami przynosi bardzo dobre rezultaty. Nie nale?y jednak praktykowa? braku snu zbyt cz?sto, poniewa? dojdzie do przem?czenia organizmu i utrzymanie ?wiadomo?ci podczas praktyk mo?e stawa? si? trudniejsze i ko?czy? zasypianiem. Jak ze wszystkim – nale?y zachowa? zdrowy umiar.

D?wi?k
Dla celów ?wiadomego wywo?ywania odmiennych stanów ?wiadomo?ci mo?na stworzy? w?asne d?wi?ki w postaci melodii, piosenki, mantry, które oddzia?ywaj? silnie odpr??aj?co na umys?. Nale?y takie d?wi?ki dopasowa? indywidualnie. Mo?na eksperymentowa? z w?asnym g?osem i ró?nymi d?wi?kami, jakie generujemy sami. Nale?y zwróci? uwag?, aby dany d?wi?k stanowi? podstaw? dla naszego umys?u i jednocze?nie sygna? skojarzeniowy, który b?dzie informacj? dla umys?u, ?e w?a?nie dochodzi do zmiany stanu ?wiadomo?ci. Mo?na tak?e stosowa? nagrania oraz dudnienia ró?nicowe.

niedziela, 31 maja 2020

 
« Następny starszy · Wszechswiatlo · Następny nowszy »