oobe.pl

 

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

Trwaja prace modernizacyjne. Chwilowo nie mozna dodawac postow i brakuje polskich znakow. Przepraszam za utrudnienia. Pracujemy nad tym

9 Stron V  < 1 2 3 4 5 > »   
Reply to this topicStart new topic
> Odmienne Stany Swiadomosci
Zbyszek
post 02.04.2014 - 10:30
Post #43


cialka.net
Ikona Grupy
Grupa: OOBE VIP
Punkty prestiżu: 984

Notatnik


BOG, duch swiata,- poprzez dymensje tworzy nasz umysl.

Istniejac jednoczesnie w czesci dymensji ducha swiata, stalismy sie jego dobiciem, czyli stworzeni na jego obraz i podobienstwo.

Cisnijcie ludzie, az sie wam ta bajka do glowy wcisnie, bo w zyciu szkoda czasu na pierdoly
a tu egipskie klimaty
http://www.youtube.com/watch?v=0cA1C_oXxcI...p;feature=share
Go to the top of the page
 
+Quote Post
1 Dzięki Zbyszek za ten przydatny wpis:
Pavve?
Asha
post 07.07.2014 - 22:49
Post #44


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 158

Notatnik


Dlaczego bóg stworzy? wszech?wiat?
Nasz?a mnie my?l po d?u?szym odosobnieniu. Naturaln? kolej? rzeczy jest wspó?istnienie z innymi, inni stanowi? lustro nas samych, zw?aszcza ?e wi?kszo?? informacji przechodzi przez soczewk? naszego systemu interpretacji, odbijamy si? wi?c przewa?nie sami w sobie, co jest jednak przewa?nie nie?wiadome.

Apatia i bezruch zdaj? si? by? nienaturalne, gdzie duch zapada si? sam w sobie - z racji nie posiadania feedbacku wci?? powtarza swoje stare programy jak zaci?ta p?yta, która z czasem mo?e si? rozkruszy? w nico??. Prawdopodobie?stwo stworzenia nowego na bazie ju? przetworzonej tre?ci jest niskie.

Nieustaj?cy feedback jest wi?c konieczn? po?ywk? karmi?c? rozwój ducha. Rozwój nie w sensie d??enia gdziekolwiek i po cokolwiek, ale dla samej ekspansji i smakowania swojej ?wiadomo?ci. Tworzenie zdaje si? mie? najwi?ksz? warto??.

Dlatego te? nie pami?tamy tak wyrazi?cie naszego pochodzenia ze ?ród?a. Je?li by tak by?o, nie mieliby?my ca?ej frajdy z samopoznania. Odr?bno?? s?u?y wi?c szerszemu celowi mimo nie?wiadomo?ci do?wiadczaj?cego z korzy?ci z tego p?yn?cych. Teoretycznie musi istnie? te? moment w którym wszystko zostanie przypomniane, a bior?c pod uwag? nieliniowo?? czasu ten moment jest dost?pny nieustannie i zale?y tylko od stopnia dostrojenia.

Ciekawy jest te? koncept sprzeczno?ci jednoczesnego rozszerzania i kurczenia si? wszech?wiata. Nowo wytwarzane do?wiadczanie go rozszerza, zbli?anie si? / dostrajanie do ?ród?a przez u?wiadamianie wspó?jedno?ci go kurczy, proces ten mo?e nie mie? ko?ca. A to prawdopodobnie tylko jedna z rzeczywisto?ci która akurat cechuje si? czasem i fizyczno?ci?.

Wej?cie w ca?kowit? percepcj? jedno?ci jest wi?c wstrojeniem si? bezpo?rednio w ?wiadomo?? boga. Co wi?c mo?na robi? b?d?c ju? o?wieconym? To samo. Wyczuwam w tym lekki paradoks. To co si? zmienia, to jako?? odbioru na super high clear luks.

Agob zabro, jeste?my wielkim malowid?em twórcy, fraktalnie powtarzaj?c jego dzie?o stworzenia. To w nas twórca si? przegl?da, a my w nim.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
5 Dzięki Asha za ten przydatny wpis:
Pavve?, Pavve?, Pavve?, PigsOnTheWings, TyHu
pigsonwings
post 08.07.2014 - 07:32
Post #45


haereticus
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 878

Notatnik


Mo?na uj?? w pewnym sensie zakres naszego poznania w dwie prawdy,
Prawda absolutna zosta?a zdefiniowana jako rzeczy takie, jakimi zna je umys?
Boga, podczas gdy prawd? relatywn? s? rzeczy takie, jakimi rozumie je najwy?szy rozs?dek
cz?owieka. Zatem mimo ?e dla WSZYSTKIEGO Wszech?wiat musi by? nierzeczywisty i
iluzyjny jak sen czy rezultat medytacji, to dla sko?czonych umys?ów b?d?cych cz??ci? tego
Wszech?wiata, a do?wiadczaj?cych go poprzez ?miertelne zmys?y, Wszech?wiat jest w
istocie bardzo rzeczywisty i nale?y go za taki uwa?a?. Rozpoznaj?c absolutny punkt widzenia,
nie mo?emy pope?nia? b??du ignorowania czy zaprzeczania faktom i zjawiskom Wszech?wiata,
które objawiaj? si? naszym ?miertelnym zmys?om, pami?taj, ?e nie jeste?my
WSZYSTKIM ale WSZYSTKO jest w NAS.


I wcale si? nie dziwie wielu istot? ?e wci?? si? inkarnuj? aby doznawa? i poznawa?, nie mam nic tak pi?knego a zarazem kruchego jak organizm cz?owieka. Nie istnieje nic takiego jak ?mier?, wszystko ma swoj? kolej rzeczy, tak jak na wiosn? jab?ko wyrasta z jab?oni, dojrzewa, a nast?pnie gdy nikt go nie zerwie gnije i spada, tak i organizm prze?ywa swoje ?ycie. A ?mier? to nic innego jak tylko przej?cie w inny stan g?sto?ci wibracji.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
1 Dzięki PigsOnTheWings za ten przydatny wpis:
Pavve?
Pavve?
post 08.07.2014 - 11:14
Post #46*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 1966

Notatnik


Nie?le napisane :) Ale jeste?my WSZYSTKIM :) Po pierwsze skoro wszystko jest w nas, a nie tylko jego cz???, co potwierdza fraktalna budowa wszech?wiata, to jeste?my wszystkim. Po drugie, je?li traktujesz nas, w sensie poszczególne osoby, jako jednostki cielesne z ograniczon? percepcj?, to nie s? one wszystkim, rzeczywi?cie. Jednak te poszczególne jednostki same z siebie nie istnia?yby, nie s? ?wiadomo?ci? sam? w sobie, bo jako taka to istnieje tylko ?wiadomo?? absolutu, ?wiadomo?? WSZYSTKIEGO. Wynika z tego, ?e jeste?my w?a?nie tym absolutem, który bawi si? w ró?ne formy, by siebie do?wiadcza? z ró?nych perspektyw. Cia?o to tylko (i a?) taki transformator, przetwornik, czy przej?ciówka, która pozwala na to. Tak jak np. jedziemy samochodem, chwilowo skupiamy my?li na je?dzie, a nasze ruchy ograniczaj? si? w przybli?eniu do naciskania peda?ów, ruchu kierownic? i skrzyni? biegów. Stajemy si? poniek?d samochodem, gdy? on jest wtedy naszym cia?em, przy czym w tym stanie nie u?ywamy wielu funkcji, których mo?emy i u?ywamy poza samochodem. Podobnie dusza korzysta z cia?a :) Pozdro ^^.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
1 Dzięki Pavve? za ten przydatny wpis:
PigsOnTheWings
twistoid
post 08.07.2014 - 15:09
Post #47


http://demotywatory.pl/762
Ikona Grupy
Grupa: OOBE VIP
Punkty prestiżu: 2175jak mo?esz by? wszystkim skoro jeste? filoetowym paw?em ze swoj? filozofi? który uwa?a ?e staje si? samochodem ale ni chuja nie staje si? nim nawet o centymetr bo dalej jest paw?em ze swoj? filozofi? filozofia to nie rzeczywisto?? nauczcie si? w ko?cu rozró?nia?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Foks
post 08.07.2014 - 15:59
Post #48


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 781

Notatnik


CYTAT(twistoid @ 08.07.2014 - 16:09) *
jak mo?esz by? wszystkim skoro jeste? filoetowym paw?em ze swoj? filozofi? który uwa?a ?e staje si? samochodem ale ni chuja nie staje si? nim nawet o centymetr bo dalej jest paw?em ze swoj? filozofi? filozofia to nie rzeczywisto?? nauczcie si? w ko?cu rozró?nia?

Pan Panie Idealny :)Panuje Pan nad tekstem nieuprzejmo?ci, w zazdro?ci jego fioletowato?ci...Na chuja te dopierdalanie??niech sobie pisze nikomu krzywdy nie robi, twoje wypociny jak i moje te? czytaj? ludzie dowala sie kto? do tego??ka?dy ma swój sens bycia...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
2 Dzięki Foks za ten przydatny wpis:
izabelagr93, Tulsi
Zielarz Gajowy
post 08.07.2014 - 17:44
Post #49


Dupa Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 6184Twist Pawe? jest wszystkim a Ty jeste? niczym:) Ca?a filozofia:)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
pigsonwings
post 08.07.2014 - 18:10
Post #50


haereticus
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 878

Notatnik


twist jest zgorzknia?ym cz?owiekiem, a tacy ju? maj? tak ?e swoje bóle, bol?czki i niepowodzenia produkuj? na innych cho?by negacj? i niepotrzebnym dopiekaniem, zielarz trafnie to uj??e? powy?ej, co sobie wmówisz taki si? staniesz.


wracaj?c do tematu
Mo?na zatrzyma? si? na obserwacji, jest to pewnie jaka? droga do ?ród?a jak kto? tak sobie wybierze (jak napisa?em wcze?niej z perspektywy ja?ni ?wiat w pewnym sensie jest iluzj?), lecz ka?dy jest inny wybór mo?e pa?? na rozwój który z naszego poziomu cz?owieka homo sapiens, obdarzonego inteligencj? i wrodzon? moc? która zosta?a przed nami skryta na drodze dziwnego rozwoju tej planety od ponad 14 ty? lat, mo?e zosta? nam przywrócona dzi?ki pracy nad sob?, tak czy inaczej ka?da droga nas zaprowadzi gdzie?, byle by, gdy ?mier? spojrzy nam w oczy powiedzie? "niczego nie ?a?uj?" cokolwiek robi?em.
Cz?owiek stanie si? wtedy Bogiem, tak jak Bóg sta? si? raz Cz?owiekiem z krwi i ko?ci. Ta ostateczna realizacja by?a nauczana przez Odkupiciela tego ?wiata, Agnus Dei, którego ?ycie i Droga s? Wielkim Dzie?em, wzniesienia i uboskowienia Cz?owieka i humanizacj? Boga. To jest Wielka Tajemnica Jedno?ci, gdzie Bóg jest Cz?owiekiem, a Cz?owiek jest Bogiem, gdy? obaj s? Jednym i tym samym. A w esencji tej Jedno?ci, wszyscy s? niepodzielnymi aspektami Jednego. Lecz niestety przeci?tnemu mieszka?cowi ziemi zanim to zrozumie zajmie ta podró? eony lat (wciele?) jakby przeliczy? to na nasze ziemskie mierzenie czasu.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
2 Dzięki PigsOnTheWings za ten przydatny wpis:
Foks, Tulsi
twistoid
post 08.07.2014 - 22:53
Post #51


http://demotywatory.pl/762
Ikona Grupy
Grupa: OOBE VIP
Punkty prestiżu: 2175to nie dopiekanie to prawda, pawe? kompletnie nie ma poj?cia o czym pisze dodam ?e wy te?, ale piszcie se mi to lotto

filozofia to nie rzeczywisto?? i tyle mo?ecie sobie filozofowa? i wyci?ga? logiczne wnioski ale co z tego skoro wy nie macie poj?cia jak to w praktyce wygl?da jakby?cie byli w tym inaczej by?cie pisali albo nie pisali w ogóle bo po jakiego grzyba?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
1 Dzięki twistoid za ten przydatny wpis:
MadziaKK
Pavve?
post 09.07.2014 - 16:52
Post #52*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 1966

Notatnik


CYTAT(twistoid @ 08.07.2014 - 23:53) *
to nie dopiekanie to prawda, pawe? kompletnie nie ma poj?cia o czym pisze dodam ?e wy te?, ale piszcie se mi to lotto

CYTAT(twistoid @ 09.07.2014 - 13:47) *
filozofia to nie rzeczywisto?? i tyle mo?ecie sobie filozofowa? i wyci?ga? logiczne wnioski ale co z tego skoro wy nie macie poj?cia jak to w praktyce wygl?da jakby?cie byli w tym inaczej by?cie pisali albo nie pisali w ogóle bo po jakiego grzyba?

?ojojoj, zaprzeczaj?cy sam sobie Romu? si? wypowiedzia?... dzi?kujemy Ci za to c: Kurcz? biedaku jak Ty si? przy tym m?czysz pewnie, jak nam niepierwszy raz przypominasz, ?e Tobie wszystko to wisi, lotto, lato, itp. ... tak Ci to wisi, ?e ci?gle o tym biadolisz i ci?gle zwracasz na to uwag? i ci?gle Ci co? nie pasuje, ale Ty nie d??ysz tu do jakiego? porozumienia... nie, wr?cz przeciwnie... piszesz sposobem, który wprowadza jedynie entropi?...
I no tak, Romek przecie? jeste? wyroczni? i z góry wiesz kto nie ma poj?cia.. A z reszt?, przecie? oczywiste jest, dla Ciebie nikt nie ma poj?cia, prócz Ciebie samego :3 ... co wi?cej nawet nie musisz tego argumentowa?, bo po co... ^^.

To, co Ty tutaj traktujesz jako filozofi?, dla kogo? mog? to by? po prostu wnioski z w?asnych do?wiadcze?, których najwyra?niej chyba nie pojmujesz i nie próbujesz poj??, co pokazuje brak wchodzenia w jak?kolwiek polemik?, rzeteln? dyskusj? na argumenty.
Romu?, siedzimy w tym wszyscy, jak mo?esz mówi?, ?e nie mamy poj?cia jak to w praktyce wygl?da. Na jakiej podstawie to mówisz? Sk?d mo?esz wiedzie?? Gdyby? stwierdzi? chocia?, ?e w tym co kto? tu argumentuje, nie m aracji, bo: ..... (i tu Twoja argumentacja). Jednak z tego, co piszesz, to nie masz ?adnych s?ów na potwierdzenie swojej racji, wyci?gasz w?asne posty z pupy i za?miecasz tym to forum.

A skoro nie znasz motywów, dla których kto? pisze, to czemu si? czepiasz... A po jakiego grzyba Ty piszesz?

PS: Nie pisze si? postu pod postem panie moderatorze :d ^^.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
1 Dzięki Pavve? za ten przydatny wpis:
izabelagr93
twistoid
post 09.07.2014 - 17:15
Post #53


http://demotywatory.pl/762
Ikona Grupy
Grupa: OOBE VIP
Punkty prestiżu: 2175ale to wida? niestety ?e sobie wymy?leli?cie ?e macie jakie? do?wiadczenia a nie do?wiadczacie czego? w rzeczywisto?ci to a? bije po oczach, wymieniacie si? tylko informacjami o zdobytych informacjach jaki to ma sens? ja bardziej dociekam bo mo?e dla was to jaki? ma tzn. t?umaczycie sobie to jako? . dodajecie sobie otuchy czy macie jakie? informacyjne kó?ko wzajemnej adoracji chocia? stawia?bym na to drugie ze sposobu jaki deprecjonujecie wspólnymi si?ami krytyk?, takie kó?ko lizania si? i nazywania czego? nierealnego merytorycznym
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Pavve?
post 09.07.2014 - 18:06
Post #54*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 1966

Notatnik


Wyja?nijmy co? sobie. To, co tu praktykujesz, nie jest krytyk?, bo nie jest poparte argumentami. Nie piszesz ani s?owa o tym, dlaczego uwa?asz to, co pisz? ja czy inni, za nies?uszne. Wi?c nie manipuluj tutaj, bo nie wiem co chcesz przez to zyska?.
Co do naszego "kó?ka wzajemnej adoracji", to zwyczajnie w ?wiecie w danym temacie par? osób si? ze sob? zgadza, ma podobne wnioski, a to co? znaczy. Je?li si? kto? nie zgadza, przecie? ma mo?liwo?? skontrargumentowania wyg?aszanych przez nas tez, przedstawienia i zaargumentowania swojej... Ale Ty tego nie robisz, tylko dziecinnie atakujesz dla samego atakowania. A je?li tam, gdzie po prostu dwie osoby maj? podobny pogl?d, Ty pierwsze co widzisz, to kó?ko wzajemnej adoracji, to wida? jak jeste? nastawiony...

Za? jak pytasz jaki ma sens wymienianie si? informacjami, to nie wiem co jeszcze robisz tu na forum... i w ogóle po co ?yjesz w cywilizacji zamiast gdzie? w jaskini w odosobnieniu? ^^. Logicznie w?a?nie takie pytanie si? nasuwa.
Pozdrawiam Ci?.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
1 Dzięki Pavve? za ten przydatny wpis:
izabelagr93
Foks
post 09.07.2014 - 18:14
Post #55


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 781

Notatnik


CYTAT(twistoid @ 09.07.2014 - 18:15) *
ale to wida? niestety ?e sobie wymy?leli?cie ?e macie jakie? do?wiadczenia a nie do?wiadczacie czego? w rzeczywisto?ci to a? bije po oczach, wymieniacie si? tylko informacjami o zdobytych informacjach jaki to ma sens? ja bardziej dociekam bo mo?e dla was to jaki? ma tzn. t?umaczycie sobie to jako? . dodajecie sobie otuchy czy macie jakie? informacyjne kó?ko wzajemnej adoracji chocia? stawia?bym na to drugie ze sposobu jaki deprecjonujecie wspólnymi si?ami krytyk?, takie kó?ko lizania si? i nazywania czego? nierealnego merytorycznym

Jak ju? Tobie kto? nie ,,li?e'' to jest ?le przecie? Ci to lotto:) co do tego co napisa?e? nie pucuje sie do nikogo jestem jednostk? wyró?niaj?c? si? prostot? bycia i skromno?ci?...Z czego mo?na sie czego? nauczy? jak nie z informacji których czerpiemy inspiracje, fakt czasami moze jestem typem opowiadacza to podchodzi pod to ?e mog? by? chwalipi?tom / albo i nie jestem po prostu sob?, albo i nie jestem tym czym ty s?dzisz ?e jestem, i ty Pawe? jeste? po prostu oczytanym typem który pisze pierdo?y, ale mu docio?em ja to jestem:) Moge by? teraz w twoim kó?ku potrzymamy sie za r?ce, albo nie b?dziemy narzeka? na wszystkich do oko?a zamiast po prostu mie? to...no ?eby nam to loto?o:)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
twistoid
post 09.07.2014 - 18:19
Post #56


http://demotywatory.pl/762
Ikona Grupy
Grupa: OOBE VIP
Punkty prestiżu: 2175nie no serio wasz brak do?wiadczenia w temacie a? bije po oczach czy cz?owiek któremu chce si? kup? mówi wszystkim o tym ?e mu si? chce?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Zielarz Gajowy
post 09.07.2014 - 18:24
Post #57


Dupa Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 6184Wol? Boga by?o, aby Hitler si? narodzi? i zrobi? to co zrobi?. Wol? Boga by?o, aby Jezus zosta? ukrzy?owany i wymówi? s?owa, aby swoim oprawcom WYBACZY? bo nie wiedz? co czyni?. Wol? Boga jest, aby Twist mia? problem z fioletowym. Chyba w poprzednim wcieleniu nasz super moderator by? pedziem i ma fioletow? czkawk? teraz, ale to wszystko wola Boga..jest jak jest i najlepiej zaufa? Istnieniu a wtedy filetowe problemy znikn?.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
twistoid
post 09.07.2014 - 18:31
Post #58


http://demotywatory.pl/762
Ikona Grupy
Grupa: OOBE VIP
Punkty prestiżu: 2175zielarz ty masz problem ze sob?, musisz bra? narkotyki i pi? alkohol, tak zaufaj bogu gadaj ze sob? i jako boga traktuj swoje w?asne oczekiwania lol
nie no ja dociekam ch?opaki si? wymieniaj? info ale do?wiadcze? im brak to chocia? by podali jakie? ?ród?a manuskrypty czy co?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Foks
post 09.07.2014 - 18:33
Post #59


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 781

Notatnik


CYTAT(twistoid @ 09.07.2014 - 19:31) *
zielarz ty masz problem ze sob?, musisz bra? narkotyki i pi? alkohol, tak zaufaj bogu gadaj ze sob? i jako boga traktuj swoje w?asne oczekiwania lol
nie no ja dociekam ch?opaki si? wymieniaj? info ale do?wiadcze? im brak to chocia? by podali jakie? ?ród?a manuskrypty czy co?Znalaz?em Ci? na Youtubie:)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
twistoid
post 09.07.2014 - 18:42
Post #60


http://demotywatory.pl/762
Ikona Grupy
Grupa: OOBE VIP
Punkty prestiżu: 2175ale z ciebie ?mieszek skromnisiu
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Zielarz Gajowy
post 09.07.2014 - 19:02
Post #61


Dupa Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 6184Twist ja wol? mie? problem ze sob? (problem wewn?trzny) ni? jakie? fioletowe urojone problemy jakie tworzy Twój umys? (problem zewn?trzny:) Co do narkotyków to sk?d wiesz czy i jakie bior?? Nak?ucia na ?yle to od oddawania krwi m?okosie a nie od przyjmowania kompotu:)

Tak powa?nie to wol? Boga jest, aby? by? EGOnem i takiego Ci? akceptuj? bez wzgl?du na to co o mnie my?lisz i znajd? se dziewczyn? bo u Paw?a nie masz szans:) On z tego co wiem nie jest pedziem:)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
2 Dzięki Zielarz Gajowy za ten przydatny wpis:
izabelagr93, Pavve?
Foks
post 09.07.2014 - 19:04
Post #62


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 781

Notatnik


CYTAT(twistoid @ 09.07.2014 - 19:42) *
ale z ciebie ?mieszek skromnisiu

:*
Foksiuu pozdrawia :) Trolololooo wró?my do tematu a ty chocia? raz u?miechnij sie i przesta? by? taki bucowaty :> nie krytykuje te? jestem taki Dr. Jekyll and Mr. Hyde:)hi hi
,,Jestem przekonany, ?e ?ycie proste i skromne dobrze s?u?y ka?demu, zarówno pod wzgl?dem fizycznym, jak i psychicznym.'' Cytat brata Alberta co pokaza? mi w Astralu pi?kn? lokomotyw?:)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
twistoid
post 09.07.2014 - 19:06
Post #63


http://demotywatory.pl/762
Ikona Grupy
Grupa: OOBE VIP
Punkty prestiżu: 2175ja tylko pytam jaki jest w tym sens? bo jak sami nie potraficie go dostrzec to dziwne
Go to the top of the page
 
+Quote Post

9 Stron V  < 1 2 3 4 5 > » 
Reply to this topicStart new topic

 

Wersja Lo-Fi OOBE Porady Roberta Monroe Porady Brucea Moena Porady Darka Sugiera Kontakt Park