oobe.pl

 

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

Trwaja prace modernizacyjne. Chwilowo nie mozna dodawac postow i brakuje polskich znakow. Przepraszam za utrudnienia. Pracujemy nad tym

> Ken Kesey, kwasowe i ponadkwasowe praktyki duchowe
dreamer_the_one
post 31.10.2009 - 14:51
Post #1


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 354

Notatnik


Ken Kesey w Próbie Kwasu w Elektrycznej Oran?adzie Toma Wolfe`a


Próba Kwasu w Elektrycznej Oran?adzie to kronika dzia?alno?ci Kena Keseya i jego grupy- Prankstersów. Najtrudniejsze s? pocz?tki, wi?c pozwólcie, ?e u?atwi? sobie zadanie i zaczn? cytatem.(…)Sufit si? rusza - nie wiruje jak szalony, ale p?ynie po w?asnych p?aszczyznach, w?asnych p?aszczyznach ?wiat?a, cienia i powierzchni wcale nie takiej ?adnej i g?adkiej, jak? zamierzy? tynkarz, Pan Supergips, wspomagany niezawodnym b?belkiem w rurce poziomnicy z m?tnym miodowym syropem Karo, niestety nie tak niezawodnym, jak ci si? wydawa?o, kolego. Tam troch? grudek, tu fa?dek, kolego, i kreski, kreski jak kolce na grzbietach fal bia?ego piasku filmowej pustyni, ka?da z hollywoodzkim, cieniowanym uj?ciem z?owieszczego Araba nadci?gaj?cego w dalekim planie zza najbli?szej wydmy, jako ?e tylko ten ponury Saracen zna drog?, i wcale nie wiedzia?e?, ile tam zostawi?e? podrz?dnych w?tków, Panie Gips, kiedy stara?e? si? wyg?adzi? to do ko?ca, do ko?ca, swoim b?belkiem w miodowej rurce poziomnicy, aby?my wszyscy tu na dole patrzyli w gór? i widzieli tylko sufit, bo wiadomo co to sufit, bo tak si? nazywa, sufit, a wi?c to tylko sufit - nie ma miejsca dla Arabów tam na górze w Krainie Poziomu, co, Panie Gips?(…)


Wst?p Próby Kwasu to opowie?? o kie?kuj?cym talencie Kena Kesey`a. Sama historia powstania s?ynnego Lotu Nad Kuku?czym Gniazdem jest fascynuj?ca. Lata sze??dziesi?te- kwasowa, lizergowa mania; psychiatrzy p?dz?, by zbada? oddzia?ywanie na ludzk? ?wiadomo?? legendarnego ?rodka, odkrytego przez Alberta Hoffmana. P?acono ch?tnym za bycie królikami do?wiadczalnymi, wi?c Kesey nie pogardzi? tak? mo?liwo?ci? zarobienia. Dot?d by? zapa?nikiem i jego dobytkiem pisarskim by?y kilka opowiada?. Pod inspiracj? sesji psychodelicznych z LSD, Ken napisa? Lot nad Kuku?czym Gniazdem. Ksi??ka przynios?a autorowi s?aw? i rzesze fanów. Obiecuj?cy pisarz rozpoczyna? swój trip.

(…)- Oto co, mam nadziej?, wydarzy si? na tej wyprawie - mówi. - Co, mam nadziej?, b?dzie si? dalej wydarza?, bo ju? si? zacz??o. Wszyscy zaczynamy robi? swoje i tak b?dzie nadal, zupe?nie otwarcie i nikt nie b?dzie sprzeciwia? si? temu, co robi kto? inny.
- Gówno prawda - mówi Jane Burton.
Keseya zatka?o na chwil?, ale sobie poradzi?.
- Oto ca?a Jane - mówi. - I w?a?nie robi swoje. Gówno prawda. To jest jej i ona to robi (…)


Opowie?? Toma Wolfe`a, to opis trwaj?cego kilka lat, pobytu w autobusie. Wyprawa Kena Kesey`a i jego grupy, w g??b Ameryki, by?a podró?? poszukiwania sensu. Autobus, wymalowany barwami Day Glo, z napisem Daalej, pe?en sprz?tów do nagrywania wideo, d?wi?kowych i muzycznych, przeobrazi? si? w symbol bycia Prankstersem. Ksi??ka obfituje w metafory i skróty my?lowe i mam nadziej?, ?e zrozumia?em chocia? po?ow? z nich. ?ycie w drodze nie by?o bynajmniej nowo?ci? w tamtych latach. Pomys? Kesey`a nie by? na?ladowaniem mistrzów przesz?o?ci(Jack Keroyac); raczej prób? nagrania w?asnego filmu, zsynchronizowania si? i lotu w kwas i ponad kwas.

(…)Nast?pnie do Boise w Idaho i wsz?dzie Kesey i Babbs na dachu autobusu, z fletami, bezlito?nie tryluj? ameryka?ski naród, który t?oczy si? wokó? autobusu i nawet si? w tym powoli wyrabia. To tu, to tam grymas na twarzy, gdy jaka? przestraszona muszla z populacji ujarzmionej trzeszcz?cymi, czarnymi, b?yszcz?cymi butami orientuje si?, na sto procent, ?e to w?a?nie jego wybrali - oni graj? moj? piosenk?, rozpaczliw? ?cie?k? d?wi?kow? z mojego filmu - a Kesey i Babbs zbieraj? punkt za punktem, jak legendarni ?ucznicy Zen, bo ju? nie graj? do ludzi, ale w nich, w ?rodku. Graj? w ich ?rodku, o bezlitosny nurcie(…)

To, co ró?ni?o Kena Kesey`a od Tima Larry`ego, to otwarte awanturnictwo, bez przykrywek pseudo duchowych i poszukiwania nirwany w klasztornym zamkni?ciu i ciszy; jak to mia?o miejsce w zakonie Learitów. Jego numery, jak i numery wykr?cane przez jego grup?, pora?aj? swoj? bezkompromisowo?ci? i prowokatorstwem. Co jednak warto przyzna?, zieje to pot??nego, motywuj?cego ducha psychodelii. Motyw grania we w?asnym filmie cz?sto si? pojawia w ksi??ce Toma Wolfe`a. Wyra?a skrajny relatywizm i pe?ne odrzucenie wiary w jedyn? prawdziw? rzeczywisto??, jak i granice mi?dzy normalno?ci? a ob??dem.


(…)No w?a?nie! Do?wiadczenie - to by?o to s?owo!, i wszystko zaczyna?o pasowa?. W istocie ?adna z wielkich religii(…), nie zacz??a si? od zr?bów filozofii, czy nawet od jakiej? centralnej idei. Wszystkie zaczyna?y si? od zapieraj?cego dech w piersiach nowego do?wiadczenia, które Joachim Wach nazwa? "do?wiadczeniem bóstwa", a Max Weber, "boskim nawiedzeniem," poczucia, ?e jest si? naczyniem boskim, naczyniem Wszystkojednego. Pami?tam, ?e pierwszy raz czytaj?c o tych sprawach nie rozumia?em w?a?ciwie, o co im chodzi?o. Po prostu trzyma?em ich za solidne niemieckie s?owo. Jezus, Mani, Zaratustra, Gautama Budda - na samym pocz?tku przywódcy nie oferowali kr?gowi swych zwolenników lepszego statusu potem, czy wy?szego ?adu spo?ecznego, ani ?adnej nagrody innej ni? pewien "psychologiczny stan tu i teraz", jak okre?la to Weber. Nie pojmowa?em, obawiam si?, ?e mia? na my?li faktyczne do?wiadczenie mentalne, przez które oni wszyscy przechodzili, krótko mówi?c, ekstaz?(…)


Czy ruch pranksterski i fala LSD szybko rozchodz?ca si? po Ameryce i reszcie ?wiata mia?a w sobie co? g??bszego od narkotyku? Czy istnieje co? g??bszego od ekstazy? My?l?, ?e drugie pytanie jest tym w?a?ciwym. Doza duchowo?ci w Autobusie jest do?? widoczna; jak inaczej mo?na nazwa? nastrój zupe?nej jedno?ci, której wed?ug Toma Wolfe`a do?wiadczali momentami, albo czasami bolesn?, lecz wszechobecn? akceptacj??
Plato?skie chrze?cija?stwo wyewoluowa?o w filozofi? antyekstatyczn?. Ekstaza zosta?a po?wi?cona na o?tarzu idea?u i idei Platona, a rzeczywisto?? duchowa zupe?nie oderwana od ludzkiego do?wiadczenia. Twardo wierzymy w rzeczywisto??, jako cywilizacja mocno trzymamy si? tego s?owa, jednak gdzie jest prawda? W technologii nios?cej ?mier? ro?linno?ci i ?yciu na ziemi, czy w kosmiczno-gaja?skim Autobusie tu i teraz?

(…)Avalon robi? to tak samo, ze szczegó?ami takimi, jak stroboskopy i sekcje sali, gdzie mo?na by?o bawi? si? farbami Day-Glo pod ultrafioletow? lamp?. Wszystko z wyj?tkiem tego... czwartego wymiaru... tego Cosmo... tego syndromu trzeciej nad ranem... tego do?wiadczenia, tego kairos... Wiedz?, gdzie to jest, ale nie wiedz?, co to takiego... W ka?dym razie, te ta?ce by?y jak wielkie zaproszenie i frontowe drzwi... do ?ycia(…)

Próba Kwasu W Elektrycznej Oran?adzie dostarcza wielu pyta?, lecz gdzie odpowiedzi? Prankstersi mówi?: w do?wiadczeniu. Ksi??ka zach?ca do si?gni?cia g??biej i namacania po ciemku granicy, nici dziel?cej norm? od ob??du; tylko kto jest do?? odwa?ny lub romantyczny, by podj?? si? tego wyzwania?

www.obeart.blogspot.com
Go to the top of the page
 
+Quote Post
5 Dzięki dreamer_the_one za ten przydatny wpis:
Aloha, chemiq12, Dzyeson, Majster, SORROW
3 Stron V   1 2 3 >  
Start new topic
Odpowiedzi (1 - 20)
chemiq12
post 01.11.2009 - 21:27
Post #2


Cz?onek Rodziny
******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 20

Notatnik


dobry tekst
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Majster
post 02.11.2009 - 01:18
Post #3


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 322W?a?nie dlatego musz? zje?? kwasa!! :)

Dobry tekst.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Aloha
post 02.11.2009 - 18:02
Post #4


Dusza Towarzystwa
Ikona Grupy
Grupa: OOBE VIP
Punkty prestiżu: 116

Notatnik


Poczátek artykulu z wyborczej o Hofmanie i jego "niesfornym dziecku":

http://wyborcza.pl/1,76842,5293121,Psychod...3&startsz=x

A tutaj dobre prognozy zza loceanu:

http://www.hotmoney.pl/artykul/usa-tylnymi...marihuane-10133
Go to the top of the page
 
+Quote Post
GdaJan
post 04.11.2009 - 11:36
Post #5


Cz?onek Rodziny
******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 32

Notatnik


?wietne artyku?y Aloha. A dzisiaj ide do bilioteki po ksi??ke Wolfa pisz?cego o Kesey'u tym ?PUNIE i DEWIANCIE :P dreamer, znalaz?em w Twoim notatniku link do róznych "skaz" ze znanych postaci, twórca Alicji w krainie czarów mia?dzy :D

A co do marychy:
http://wiadomosci.onet.pl/135758,21,0,pokaz.html

Moze i u nas tak bedzie jak nasze dzieci dojd? do w?adzy ;)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
dreamer_the_one
post 04.11.2009 - 21:35
Post #6


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 354

Notatnik


CYTAT(GdaJan @ 04.11.2009 - 11:36) *
?wietne artyku?y Aloha.

a mnie to szmato nie pochwalisz? ;/
Go to the top of the page
 
+Quote Post
1 Dzięki dreamer_the_one za ten przydatny wpis:
SORROW
qwerrty
post 04.11.2009 - 21:57
Post #7


Cz?onek Rodziny
******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 7CYTAT(dreamer_the_one @ 04.11.2009 - 21:35) *
a mnie to szmato nie pochwalisz? ;/


Ja Ci? pochwalam :P
Go to the top of the page
 
+Quote Post
1 Dzięki qwerrty za ten przydatny wpis:
SORROW
Guest_SORROW_*
post 05.11.2009 - 06:55
Post #8
Guests
Punkty prestiżu:A mnie si? wydaje, ze zachecacie m?odzie? do brania narkotyków ;)
chyba trzeba b?dzie dla Dreamera i jego ' wrzutek' otworzy? osobny dzia? 18+ , ale nie wiem, czy warto bo on sam ma 16 ...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
2 Dzięki SORROW za ten przydatny wpis:
doloreska, twistoid
Kronopio
post 05.11.2009 - 12:20
Post #9


zdrogi.blogspot.com
Ikona Grupy
Grupa: OOBE VIP
Punkty prestiżu: 210

Notatnik


CYTAT(SORROW @ 05.11.2009 - 06:55) *
A mnie si? wydaje, ze zachecacie m?odzie? do brania narkotyków ;)
chyba trzeba b?dzie dla Dreamera i jego ' wrzutek' otworzy? osobny dzia? 18+ , ale nie wiem, czy warto bo on sam ma 16 ...


hej sorrow powia?o ironi? mimo twojej u?miechni?tej czachy.
Sam kiedy? mia?e? opis "amator mocnego piwa"
no ale alkohol to nie narkotyk...


http://pl.wikipedia.org/wiki/Substancja_psychoaktywna

alkohol jest po prawej ( w tej samej cwiartce co hera)

pozdro
Go to the top of the page
 
+Quote Post
1 Dzięki Kronopio za ten przydatny wpis:
SORROW
Mano
post 05.11.2009 - 12:50
Post #10


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 105

Notatnik


To samo z moimi znajomymi. Palenie trawki to narkomanstwo, zas picie alkoholu juz nie. Tak rzad potrafi manipulowac ludzmi przez lata.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
1 Dzięki Mano za ten przydatny wpis:
SORROW
Dzyeson
post 05.11.2009 - 13:49
Post #11


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 63

Notatnik


twoi znajomi mowia ze to narkomanstwo? moi wrecz przeciwnie. u nas to juz kazdy chyba pali a za narkomanow to nas uwaza rzad i starsi .
Go to the top of the page
 
+Quote Post
1 Dzięki Dzyeson za ten przydatny wpis:
SORROW
Majster
post 05.11.2009 - 14:05
Post #12


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 322CYTAT(Dzyeson @ 05.11.2009 - 14:49) *
twoi znajomi mowia ze to narkomanstwo? moi wrecz przeciwnie. u nas to juz kazdy chyba pali a za narkomanow to nas uwaza rzad i starsi .


No to masz szcz??cie. Wbrew pozorom du?o m?odych ludzi uwa?a, ?e nawet trawka to zuo i mrok i sko?czysz na peronie ze strzykawk? w r?ku. Zuwa?y?em, ?e takie nastawienie charakteryzuj? znaczn? cz??? m?odziezy wiejskiej, religijnej. Jest conajmniej dziwne s?ucha? ich wywodów o tym jak to narkotyki (trawa) to samo zuo i widzie? ten ich wzrok pe?en pogardy i politowania, po czym widzie? jak co sobot? zajebuj? si? do nieprzytomno?ci, wszczynaj?c awantury i ogólnie odpierdalaj? maniane. Strange indeed. No có? natura ludzka i tyle.

Tak czy inaczej wszyscy dali?cie pi?kne linki za co wam dzi?kuj? :)
Pocieszam si? faktem, ?e gdy b?dziemy ju? starzy i spróchniali to rz?dzi? nami b?d? ludzie z innego pokolenia wi?c mo?e siedz?c na bujanym fotelu czekaj?c na ?mier? zapalimy sobie jointa... albo dwa :)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
1 Dzięki Majster za ten przydatny wpis:
SORROW
Dzyeson
post 05.11.2009 - 14:22
Post #13


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 63

Notatnik


znaczy u mnie tez w sumie duzo znajomych twierdzi ze to szatan , raz mi nawet jedna znajoma mowila ze od tego nie staje i ze za pol roku mozna miec halucynacje , nawet jak sie nie pali przez ten czas. no ale u mnie na osiedlu to juz komuna hipisowska wlasciwie jest. coraz wiecej osob sie do tego przekonuje.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
1 Dzięki Dzyeson za ten przydatny wpis:
SORROW
dreamer_the_one
post 05.11.2009 - 15:24
Post #14


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 354

Notatnik


CYTAT(SORROW @ 05.11.2009 - 06:55) *
A mnie si? wydaje, ze zachecacie m?odzie? do brania narkotyków ;)
chyba trzeba b?dzie dla Dreamera i jego ' wrzutek' otworzy? osobny dzia? 18+ , ale nie wiem, czy warto bo on sam ma 16 ...

17.
i nikogo nie zach?cam :P
to tekst o ksi??ce a nie o dragach :-)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
1 Dzięki dreamer_the_one za ten przydatny wpis:
SORROW
GdaJan
post 05.11.2009 - 15:53
Post #15


Cz?onek Rodziny
******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 32

Notatnik


My?la?em, ?e fakt i? poszed?em do biblioteki po przeczytaniu "Twojego"?(bo to chyba Ty napisa?e?) artyku?u i wypo?yczy?em ksi??k?, wydawa? mi si? wystarczaj?cym podzi?kowaniem :)
A punktów presti?u nie dam, i tak masz za du?o :P

A w?a?nie jeszcze "Edyta" dla SORROW, gdzie tam propagowanie narkotyków? Od czytania powie?ci ameryka?skiej która przedstawia tamte ciekawe czasy? A linki mo?e sobie ka?dy obejrze? na onet.pl ;) W takim b?d? razie dlaczego dzieci musz? codziennie ogl?da? papierosy w sklepach i alkohol na pó?kach? Powinno to by? schowane w piwnicy. No i Lecha Kaczy?skiego czy Tuska te? bym im nie pozwala? ogl?da? po co maj? sobie g?ówki bzdurami nape?ni??
Go to the top of the page
 
+Quote Post
1 Dzięki GdaJan za ten przydatny wpis:
SORROW
Guest_SORROW_*
post 06.11.2009 - 19:07
Post #16
Guests
Punkty prestiżu:CYTAT(Kronopio @ 05.11.2009 - 12:20) *
Sam kiedy? mia?e? opis "amator mocnego piwa"

http://pl.wikipedia.org/wiki/Substancja_psychoaktywna

alkohol jest po prawej ( w tej samej cwiartce co hera)

pozdro

hehe, dzisiaj nie?wiadomie w innym temacie zapoda?em ten sam LINK , co Ty :) Kronopio-Konopio .
Prawda jest taka ,?e bez alko (a w szczególno?ci browara) bym nie prze?y? . Gen alkoholika, czy co? takiego (je?eli istnieje) pomaga mi w egzystencji w obecnym ciele fizycznym .
Innych substancji od lat nie ruszam, nawet fajkami gardz? .Niestety biernie pal? - czasami wydaje mi si? ,?e wypady do baru s? bardziej w celu wdychania smogu , ni? wychylenia kilku kufli na przemian z pi??dziesi?tkami (jedno i drugie mi s?u?y).
Nie wrzxuca? bym jednak do jednego wora prochówi substancji podobnie dzia?aj?cych z alkoholem.To dwie zupe?nie inne bajki .

CYTAT(GdaJan @ 05.11.2009 - 15:53) *
A w?a?nie jeszcze "Edyta" dla SORROW, gdzie tam propagowanie narkotyków?

Ano ,jest . Przyk?ady tam zawarte pokazuj? ,?e ... wbrew pozorom mo?e by? fajnie .

CYTAT(dreamer_the_one @ 05.11.2009 - 15:24) *
17.
i nikogo nie zach?cam :P
to tekst o ksi??ce a nie o dragach :-)

Nie licytuj si? :) z licznych rozmów w Tob? na Forum i PW wnioskuj?,?e jeste? du?o dojrzalszy, ni? Twoja fizyczna pow?oka liczy wiosen :):):)
A text dobry .Mocny .
THX !!!!!!!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
6umerang
post 06.11.2009 - 20:22
Post #17


Dziadek do o?ehuf
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 84

Notatnik


wszystko co daje natura jest dobre - czy to surowe, czy ugotowane, czy uwarzone - natura wie lepiej i ju?. A z nadmiarem wiadomo - i pyry ?miertelne...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
dreamer_the_one
post 06.11.2009 - 21:33
Post #18


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 354

Notatnik


CYTAT(SORROW @ 06.11.2009 - 19:07) *
Nie licytuj si? :) z licznych rozmów w Tob? na Forum i PW wnioskuj?,?e jeste? du?o dojrzalszy, ni? Twoja fizyczna pow?oka liczy wiosen :):):)
A text dobry .Mocny .
THX !!!!!!!

no dzi?kuj? pi?knie, normalnie sie zarumienie.
Bumi ma racje!! :-)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Majster
post 07.11.2009 - 00:22
Post #19


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 322CYTAT(6umerang @ 06.11.2009 - 21:22) *
wszystko co daje natura jest dobre - czy to surowe, czy ugotowane, czy uwarzone - natura wie lepiej i ju?.

Czyli LSD odpada.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Guest_SORROW_*
post 07.11.2009 - 00:38
Post #20
Guests
Punkty prestiżu:CYTAT(6umerang @ 06.11.2009 - 20:22) *
A z nadmiarem wiadomo - i pyry ?miertelne...

Tu pojecha?e? . Ka?de dziecko wie, ?e od nadmiaru pyrów jedynie brzusio ro?nie i b?dzie dzidziu? ...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
dreamer_the_one
post 07.11.2009 - 14:14
Post #21


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 354

Notatnik


CYTAT(Majster @ 07.11.2009 - 00:22) *
Czyli LSD odpada.

tutaj troche masz racje, chocia? kwas to nie hera. niema sie czego ba? :)
Go to the top of the page
 
+Quote Post

3 Stron V   1 2 3 >
Reply to this topicStart new topic

 

Wersja Lo-Fi OOBE Porady Roberta Monroe Porady Brucea Moena Porady Darka Sugiera Kontakt Park