zankel's Notatnik


oobe.pl

 

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

Entries on Tuesday 21st February 2017

entry 21.02.2017 - 11:43
Hmm chyba stworz? sobie jednak tak? ksi??ke " M?dro?? Tymona " Hahahah.. Nieno nie b?d?my pyszni. Po prostu mimo przeciwno?ci jakie spotykaj? nas w ?yciu dopiero teraz na w?asnym przyk?adzie dowiedzia?em si? jak bardzo do?wiadczenia duszy s? cenne.
Mia?em kilka problemów:
Najpowa?niejszym z nich jest kasa, ale jakie lekcje z tego wyci?gn??em?

Znalaz?em sposób na szybki zarobek. Pomno?enie kapita?u w teoretycznie 10 dni o 10x.
Jak to si? zacze?o? Dusze si? spotka?y.. Jedna powiedzia?a " Skoro ju? tak gadamy o duchowo?ci co powiesz na biznes?
- Ale jaki biznes, co masz na my?li? - odpowiedzia?em
= Chod?... chc? ci co? pokaza?

Pokaza?a mi jak dzia?aj? piramidy finansowe. Z pocz?tku wiedzia?em o tym co nieco jednak teraz wiem znacznie wi?cej jak dzia?a "biznes" w którym ?yje.. Mo?e inaczej. Jak dzia?a taka metoda na zarobek

Zacze?o si? od pewnej strony gdzie zysk wynosi? 3% na miesi?c.. I tak wiem ?e to bardzo korzystna oferta. Tak si? zafascynowa?em zarabianiem pieni?dzy " Ah... amsterdam, hawaje, tybet nepal, podróze... pomaganie ludziom.. inwestycje... ju? nigdy wi?cej bieda.. pasywny zarobek do ko?ca ?ycia "
Co by?o preludium takich marze??
Praca.... Praca na kasie... Zbuntowa?em si?... W jaki sposób? Po prostu nie chodzi?em do pracy, bo nie lubi?em.. nie chcia?em... Nie wiedzia?em do ko?ca dlaczego tak jest ale coraz cz??ciej si? dowiadywa?em ?e nie?wiadomo?? jest czyms przepi?knym... I tak w?a?nie uwa?am... Pokocha?em to co robi? nie?wiadomie. Jednak ?eby z tej nie?wiadomo?ci nie cierpie?... nie traktowa? ?ycia jako okrutny ?wiat potrzebna jest wiedza.. wiedza jak sobie z tym radzi?. Tu jest potrzebna wiedza dlaczego robimy pewne rzeczy nie?wiadomie. Duszy chodzi o do?wiadczenie.. po co jej wiedza skoro nie potrafi jej do?wiadczy?? Warto?? empiryczna ma wtedy najwi?ksze znaczenie kiedy nie wiesz co robi?.. kiedy nie wiesz co w danej sytuacji robi?..
Je?li chodzi o poradzenie sobie z takim Bólem.. dos?ownie.. bólem nie?wiadomo?ci wystarczy si? rozejrze?.

Dzi?ki k?opotom finansowym, d?ugom, niech?ci do pracy pozna?em ciekawy sposób patrzenia na ?wiat. Tak zwany Tresura Matriksa.
Zapozna?em si? wpierw z Human Design.. To pi?kna, rzetelna nauka.
Kiedy patrz? teraz na do?wiadczenia od pa?dziernika.. kiedy wróci?em do polski poniewa? nie chcia?em pracowa? jak jaki? robol za 12h stercz?c na dupie albo ci?gn?? kable to.. nie.. nie podoba?o mi sie.. Hahaha.. i jeszcze te formalnosci takie jak wype?nianie w zeszycie Ausbildung( Nauka zawodu ) czynno?ci które wykonywa?em w pracy... Ehh.. niektóre rzeczy s? ?mieszne.
Wracaj?c... No.. wiele si? "nauczy?em" wiele przecierpia?em...

Dowiedzia?em si? wiele o mo?liwo?ciach jakie daje marihuana. Spróbowa?em raz mety.. I wcale nie mam do siebie ?alu czy co?.. po prostu tak mam. Dla mnie jest czym? naturalnym probowa? wielu rzeczy. Takim si? narodzi?em. Takie ?ycie sobie wybra?em. Jestem kowalem w?asnego losu.
Co jest najwa?niejsze aby wie?? takie ?ycie ?e mimo konsekwencji by? szcz??liwym? Po prostu akceptowa? to co nam si? dzieje.. W?a?nie my stwarzamy takie sytuacje które s? najbardziej naj-idealniejsze do naszego rozwoju naprawde... I to ?e kto? pracuje jako prostytutka ?eby prze?y? te? ma swój powód. Nie ma sensu si? obarcza?, denerwowa? ?e mamy takie ?ycie jakie mamy.. no mo?e jest sens ale wiem ?e to tylko faza po?rednia.. Faza lecz?ca.. Wzmacniaj?ca... Bo to co nas nei zabije to nas wzmocni prawda?

Móg?bym tak pisa? wiele i wiele i duzo ze az ca?ego internetu by nie starczy?o... Dlatego opisze obserwacje i wnioski na swój sposób. W?a?ciwie.. Prowadz? tego bloga tylko dla siebie... Jest mi oboj?tne to czy kto? to czyta czy nie. Ale kto wie? Mo?e moje dzieci kiedy? dowiedz? si? co ich tata tutaj nawymy?la? hahah :)
Tak..... Bardzo chcia?bym mie? dzieci... Problem w tym ?e nie ma odpowiedniej osoby z któr? móg?bym zwi?za? ?ycie hihi.. ale wiem ?e taka osoba nadejdzie.

#1 Muzyka na youtube któr? teraz s?ucham. m.in. Otwieranie trzeciego oka pozwala po?rednio pomaga? w ?yciu. Spojrze? na sytuacje ze znacznie szerszej perspektywy... Zauwa?y?em ?e im bardziej koncentrujemy si? na danej czakrze.. Czyli nie na tym jak przetrwac, jak zaspokoic swoje rz?dze.. jak mie? w?adz?, jak by? akceptowanym. Jak by? sob? - wyra?a? si?, komunikowa?... A nawet jak widzie? to co niewidzalne.. to co nie?wiadome, pod?wiadome... Najwi?ksz? warto?ci? w ?yciu jest przekonanie ?e
WSZYSCY STANOWIMY JEDNO.
Mimo to patrzenie na ?ycie poprzez czakry ni?sze jest równie fascynuj?ce co patrzenie z czakrów na poziomie g?owy. Mo?na zaczyna? od Góry.. Mo?na zaczyna? od do?u. Poeksperymentujcie jak to jest. Polecam

#2 Mia?em wiele my?li samobójczych ale to wynika?o z tego ?e tak mia?o by?... Inaczej nie pisa?bym tutaj takich m?dro?ci jakie pisze.. Po co mi by?y my?li samobójcze?
Otó? najdziwniejsze jest to i wciaz staram si? rozpracowa? ten mechanizm.. Dlaczego dusza ogie? zwalcza ogniem.. Dlaczego przesyca do?wiadczenie.. Dlaczego kiedy mamy do?a.. s?uchamy do?uj?cej muzyki? Przecie? takie nag?e obnizenie wibracji prowadzi do samobójstwa... Umys? my?li tylko o jednym.. o ucieczce od problemów.. P?telka na szyi i ulga... Albo.. Jak nie to to alkohol.. narkotyki.
Jaki wniosek? : Do?wiadczamy zawsze tego czego chcemy do?wiadczy?.. Zauwa?y?em ?e takie dzia?ania s? tylko po?rednicz?ce do prawdziwej wiedzy, patrzenia na ?wiat w poziomu g?owy.. a niedawno sobie przypomnia?em ?e jest co? takiego jak czakra duszy... Znajduje si? troch? wy?ej od czakry korony :)

Ciekawosta: Takie co? wyst?puje te? w Totalnej Biologii. Kiedy cia?o choruje objawia si? to faz? aktywn? danego sympomu.. Co? zaczyna piec.. bole? - innymi s?owy komunikowa? ?e co? jest nie tak z cia?em...a kiedy problem si? zaczyna rozwi?zywa? nast?puje faza uzdrowienia.. Pojawia si? egzema, pryszcze, ?wi?d... Energia nazwan? przez ludzi Chi, qi czy cokolwiek... Przyjmuje posta? lecznicz? w ciele i takie oto sprawy stwarza. A kiedy ju? jest po wszystkim. Cia?o powraca do równowagi.
Jest oczywistym ?e umysl wp?ywa na cia?o i vice versa. Kiedy my?limy o przykrych rzeczach, przykre rzeczy odzwierciedlaj? si? na naszym ciele. My?li maj? moc stwórcz?

3# Jest wtorek. I nie d?ugo zostan? milionerem.. przynajmniej tak zaplanowa?em do ko?ca tego roku.
Przez te moje " niecne" plany hahaha... tak.. w?a?ciwie wszystko to co robimy zawsze si? rozwijamy. Nie ma sensu kategoryzowa? czy co? jest dobre czy z?e.. Nauczy?em si? wiele... Ekonomia, jak dzia?a system.. Jak korzysta? z zalet kapitalizmu. Jak dzia?aj? podatki, Ogólnie wszystko o kasie. Naturalnym dla mnie jest pozyskiwanie informacji.. prawdziwych informacji które doprowadzaj? mnie do jaknajkrótszej drogi osi?gniecia celu. Naturalnie przywo?uje sobie takie do?wiadczenia które chce. Mog? powiedzie? ?e stwarzam w?asn? rzeczywisto??.. tak? jak? chc?.. To wnioskuje tylko jedno: Jeste?my idealni a iluzja tego ?e ci?gle si? rozwijamy daje nam niesko?czone mo?liwo?ci do?wiadczania ?ycia. Powiedzia?bym ?e w zyciu chodzi o tworzenie a nie o przypominanie sobie :)

4# Tych obserwacji mo?na jeszcze mnozyc i mno?yc.. Tak naprawd? wystarczy ?e zastanowimy si?.. postoimy w miejscu. Kiedy co? nas boli, dr?czy.. Wystarczy spojrze? na nasz? sytuacje z jak najszerszych stron, punktów widzenia. Zauwa?my co robimy "?le" a co robimy " dobrze ".
Po??czmy wszystkie cechy ludzkie.. Chciwo??, zawisc, pazernosc, milosc, uczciwosc. Wszystko co ludzie opisali mianem uczucia jakim jest milosc i strach. A teraz zastanówmy si? po co nam to potrzebne

Do tej obserwacji dodam ?e dzi?ki Tresurze Matriksa poznajemy ?e emocje s? wprost ?wietnym wska?nikiem tego co mowimy/ myslimy o sobie. Zawsze mnie zastanawia?o dlaczego zareagowa?em z?o?ci? na to ?e kto? idzie powoli a ja si? spiesze.. Dlaczego nie zareagowa?em zrozumieniem, ?e ta osoba jest po prostu chora / ma juz stare cia?o i nie mo?e isc szybciej? Wniosek ma otwart? interpretacj?

Na koniec powiem jedno: Jedno?ci? jeste?my.

« Następny starszy · zankel's Notatnik · Następny nowszy »

Komentarze

post 26.09.2017 - 21:40
Komentarz #1


Dusza Towarzystwa
*******

Grupa: Podró?nicy
Postów: 156
Dołączył: 26.05.2007
Skąd: Okolica Pradawnej Boginii P?odno?ci.
Nr użytkownika: 1,209Go to the top of the page

 
« Następny starszy · zankel's Notatnik · Następny nowszy »
 
Mój obraz