oobe.pl

 

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

Trwaja prace modernizacyjne. Chwilowo nie mozna dodawac postow i brakuje polskich znakow. Przepraszam za utrudnienia. Pracujemy nad tym

 
Reply to this topicStart new topic
> Zdecydowa?am Si?.. Po 44 Latach, Czas przesta? si? oszukiwa?, ?e nic si? nie dzieje
EMPiria
post 19.09.2018 - 04:03
Post #1


Przechodzie?

Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 2Dzie? dobry,
Mam 44 lata, jestem pracownikiem naukowo – dydaktycznym i jeszcze niedawno nie pomy?la?abym, ?e tu b?d? szuka?a porady. Ale do?? negowania faktów.
Cho? od wczesnego dzieci?stwa przydarza?y mi si? rzeczy ”dziwne” – to mój racjonalny umys? wola? si? nad tym nie zastanawia? , bo nie sposób by?o logicznie wyt?umaczy? pewnych incydentów. Dlatego nigdy nie zg??bia?am ani w internecie, ani w literaturze tego szerokiego spektrum trudnych do uwierzenia faktów. Cho? nie mia?am w?tpliwo?ci, ?e si? wydarzy?y (m. in jaki? „duszek” uratowa? mnie przed strasznym wypadkiem dok?adnie pokazuj?c kilka sekund wcze?niej, co si? wydarzy i gdzie mam si? schowa?, obserwacja niezidentyfikowanego obiektu lataj?cego, senne wizje z dwóch poprzednich wciele?, wyj?cia z cia?a, ?wiadome sny i wiele, wiele innych), to wi?kszo?? z nich wydarzy?a si? w dzieci?stwie i nie zaprz?ta?am sobie nimi g?owy. Ale przedwczoraj wydarzy?o si? znów co? niesamowitego. 3 m-ce temu zmar? przedwcze?nie, nagle, mój serdeczny przyjaciel, z którym przede wszystkim kontaktowali?my si? na Messengerze. By?y to dwa lata szczerych, zaanga?owanych, intensywnych „rozmów” i kilkunastu spotka?. By?am w szoku. Dwa dni temu, rozwin??am nasze okno rozmów i zacz??am do niego pisa? i pisa?… wyja?niaj?c pewne sprawy, za niektóre przepraszaj?c. Przed za?ni?ciem , pomy?la?am sobie: je?li to prawda, ?e jednak nie oszala?am i 3 wcielenia temu ??czy?o nas co? niesamowitego, je?li Ty, sceptyczny niedowiarku do?wiadczasz istnienia ducha po ?mierci cia?a - daj mi jaki? dowód. Obudzi?am si? o 3.30 w nocy ( to akurat norma - cierpi? na bezsenno??) i od razu zauwa?y?am, ?e z nieba, przez okno do wtyczki ??cz?cej laptop w zasilaczem docieraj? w szybkim tempie (ok 3 na sekund?) ?wietliste punkty. Wzruszona wsta?am i ogl?da?am to zjawisko z ka?dej mo?liwej strony. NIE SPA?AM i nie mia?am omamów. To si? dzia?o naprawd? przez kolejne 1.5 godziny, dopóki nie zasn??am. To jako? prze?ama?o moj? strategi? wypierania i postanowi?am zwróci? si? do kogo? o rad?.
Przechodz?c do meritum. Wybra?am to forum, gdy? jeste?cie obeznani w temacie a moje zapytanie dotyczy wyj?cia z cia?a podczas snu. Zdarza?o mi si? to minimum 3-krotnie w wieku oko?o 9-11 lat. Pó?niej mia?am sny mega realne, sny z poprzednich wciele? i jakie? dziwne projekcje ( mo?e kiedy? Wam to opisz?), - ale po tych 3 „wyj?ciach” , które by?y nie tylko absolutnie realne, co pozosta?y po nich dziwne dowody. I w?a?nie to prze?o?enie ?wiata snów na ?wiat realny mnie szokuje i szukam odpowiedzi.
Mia?am oko?o 10 lat. Spa?am w pokoju z rodzicami ( to si? wi??e z innym niewyt?umaczalnym zjawiskiem - ale o tym mo?e innym razem) i realnie czu?am, jak powoli wychodz? z cia?a ( to ju? by? 2 lub 3 raz – wtedy „p?yn??am” tu? pod sufitami lub ekstremalnie nisko mi?dzy grz?dkami dzia?kowymi – ale dzi? nie o tym). „Zwiedza?am” wszystkie pokoje, czu?am si? b?ogo. W ko?cu pop?yn??am do mojego „azylu” w trudnych chwilach – punktu bezpiecze?stwa – ?azience - a konkretniej usadowi??m si? na muszli klozetowej. Na brzegu wanny sta?a szklanka w fusami i reszt? kawy , któr? tata zawsze wypija? w trakcie k?pieli i jego zegarek. Jakby w mega zwolnionym tempie… my?l?.. unios?am t? szklank?… i powoli wyla?am z niej zawarto?? na dno wanny, umieszczaj?c tam w poziomie, bezpiecznie ta szklank?.. Te fudy, zacz??y przybiera? ró?ne kszta?ty - nie rozbryzgn??y si? po ?ciankach wanny - by?y raczej zwarte i plastyczne. Uk?ada?am z nich przeró?ne wzory. One zachowywa?y si? jak magnez - tzn nie brudzi?y swoimi pozosta?o?ciami dna wanny, tylko w ca?o?ci i komplecie przybiera?y now?, wymy?ln? przeze mnie form?. Spojrza?am na zegarek taty - by?a 3.30. Poczu?am si? dziwnie. Mia?am dylemat. Tam by?o tak b?ogo i tak cudnie, ale czu?am, ?e powinnam wraca? do cia?a, ?e niebawem zadzwoni budzik taty do pracy. Mia?am powa?ny dylemat - bo tam by?o tak cudnie i bezproblemowo. Ale w nast?pnej sekundzie poczu?am jakby ca?y ból i rozpacz rodziców, gdybym nie wróci?a. Pop?yn??am do sypialni i wnikn??am w swoje cia?o. Rano niczego nie pami?ta?am.. do momentu, kiedy mama zawo?a?a mnie: kto wywali? fusy w kawie do wanny? Samo si? to nie mog?o sta?, bo szklanka by?a ca?a - wi?c sama z siebie nie wpad?a do wanny!. Kszta?t fusów by? dok?adnie taki, jaki mu nada?am w ostatecznej wersji .. a zegarek taty zepsu? si? i stan?? na godz, 3.30. Nie ukrywam, ?e przerazi?o mnie to.
I tu pojawia si? pytanie: jak i czy to mo?liwe, ?e wyj?cie z cia?a wywo?uje skutki w ?wiecie realnym????
Jako totalna amatorka - b?d? wdzi?czna za odpowied?.
Pozdrawiam serdecznie
Go to the top of the page
 
+Quote Post
TyHu
post 19.09.2018 - 11:42
Post #2


Coprobo
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 620

Notatnik


Czy kiedykolwiek lunatykowa?a?? Bo to te? mog?o tak by? tym bardzej ?e jakby wróci?a? z powrotem do ?ó?ka czyli mog?a? w tym momencie fizycznie do nie go wróci?.Inaczej by to wygl?da?o gdyby? po prostu straci?a dostrojenie w tej ?azience i obudzi?a si? w ?ó?ku.


Samo pytanie czy jest to mo?liwe no to odpowied? tak jest mo?liwe. Wszystko jest mo?liwe , w dziejszych czasach nawet bed?c naukowcem nie mo?na by? sceptykiem szczególnie je?li mowa o fizyce kwantowej.Tak na poziomie pojedy?czych kwantów istnieje co? takiego jak telekineza , telepatia ,teleportacja. Pojedy?czy kwant mo?e oddzia?ywa? z jakim? innym kwantem w innej cz??ci galaktyki i to nawet jest udowodnione s? nawet przeprowadzone eksperymenty zako?czone sukcesem.

I jest zale?ne tylko od prawdopodobie?stwa wyst?pienia tego gdzie na pojedy?czych kwantach mo?e osi?ga? praktcznie 100% co np. obiekt z?ozony z kilku takich kwantow mo?e nie osi?gn?? nigdy wi?cej ni? 1%.

Akurat poda?a? jaki? bardzo ekstremalny przyk?ad w który mi sam jest trudno uwierzy?.Mimo ?e wierze w ingerencje ?wiata duchowego w materialny ale je?li jest fizycznie to wykonalne.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Cao
post 21.09.2018 - 04:00
Post #3


Cz?sty Go?? Rodziny
**
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 5Z tego co mi wiadomo, ale zaznaczam i? jest to wiedza teoretyczna, bo praktycznych do?wiadczen z OBE zbyt wiele nie mam to cz?owiek po wyj?ciu z cia?a domy?lnie trafia do ?wiata duchowego, ?wiat duchowy i fizyczny przenikaj? si? wzajemnie, z punktu widzenia naukowego mo?na podejrzewa?, ?e ?wiat duchowy jest po prostu innym wymiarem którego normalnie nie widzimy, polecam poczyta? o czwartym wymiarze, o tym jak dla istot w 2D wygl?da?by obiekty 3D, aby lepiej zrozumie? jak taki inny wymiar mo?e funkcjonowa? i dlaczego tego nie widzimy.
Ale do rzeczy, no wi?c cz?owiek trafia domy?lnie do ?wiata duchowego, bo w fizycznym wymiarze nie mia?by co robi? w duchowej formie, jedynie móg?by snu? si? po tych samych lokacjach które i tak ogl?da lub mo?e ogl?da? b?d?c w ciele fizycznym. Z tego te? wzgl?du bardzo trudne jest wykonanie s?ynnego tekstu z kartk? z liczbami bo cz?owiek po wyj?ciu z cia?a znajduje po prostu w innym ?wiecie, albo innym wymiarze.
Jest jednak mo?liwe dostrojenie si? do ?wiata fizycznego aby w?drowa? w duchowej formie w ?wiecie fizycznym. I wygl?da na to, ?e Tobie si? w?a?nie to przytrafi?o dlatego wp?yn??a? na obiekty w ?wiecie fizycznym.

Co do racjonalno?ci - Zarówno OBE, jak i duchowy ?wiat i wszystkie tego typu rzeczy jak najbardziej maj? sensowne i racjonalne wyja?nienie. Tylko po prostu ludzie go nie znaj?. Dla przyk?adu komputery i internet dla cz?owieka sprzed kilkuset lat to by?aby istna magia, co? niesamowicie cudownego i niewyt?umaczalnego, a ludzie wspó?cze?ni w tym ?wiecie nie uznaj? tego za magi? i wielki cud bo wiedz? dok?adnie jak to dzia?a.
Wspó?czesna nauka nie bada za bardzo duchowo?ci bo to jest nie na r?k? ludziom którzy sprawuj? w?adz? i maj? wp?ywy. Dla nich im mniej ludzie b?d? rozwini?ci duchowo tym lepiej bo du?o ?atwiej b?dzie nimi rz?dzi?, oraz wp?dzi? w pu?apk? materializmu i ci?g?ej pracy po to by zaspokaja? coraz to kolejne materialne zachcianki.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
masa
post 21.09.2018 - 11:21
Post #4


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 1037

Notatnik


Wiele lat temu mia?em takie zdarzenie, ?e w parali?u nie mog?c si? oddzieli? stara?em si? si?? woli zrzuci? obrazek ze ?ciany, uda?o si? to. Kiedy si? obudzi?em obraz wisia?, jednak spad? po jakim? czasie, tak jakby potrzebowa? czasu by ten czyn zamanifestowa? si? w fizyku. Teoretycznie, bo pewnie by? to tylko przypadek, jednak wtedy te? mnie to nie?le wystraszy?o. Teoretycznie jest to mo?liwe jednak praktycznie nie osi?galne. Opuszczaj?c cia?o fizyczne opuszczasz fizyczny ?wiat i kropka, nawet je?eli jeste? w eterycznym który jest najbli?sz? kopi? ?wiata fizycznego to jednak nie jest to ?wiat fizyczny i nie mo?esz bezpo?rednio na niego oddzia?ywa?. By? mo?e fizyczny ?wiat powsta? z eterycznego, i to co by?o zamanifestowane w eterycznym sta?o si? fizyczne, jednak w praktyce trudno mi uwierzy? w dokonanie takich zmian, cho? twój przypadek nie jest odosobniony bo Monroe te? uszczypn? kogo? w poza a ona odczu?a to na ciele fizycznym, a mo?e w?a?nie odczu?a to eterycznym a odebra?a jako odczucie fizyczne. Podsumowuj?c, mi równie? trudno w to uwierzy?, twój przypadek naprawd? jest ekstremalny i nie zaprz?ta? bym sobie tym g?owy i nie obawia? ?e dokonasz jakich zmian w ?wiecie materii zmieniaj?c j? w poza...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Freddy K
post 25.09.2018 - 22:02
Post #5


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 310

Notatnik


Sny maj? swoj? logik?, ale nie warto nimi zaprz?ta? sobie g?owy. Podobnie jest z OBE. Praktykowanie tego nie prowadzi do niczego dobrego. Moja rada - skup si? na pracy zawodowej, ?yciu rodzinnym, towarzyskim lub znajd? sobie jakie? "przyziemnie" hobby.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Rokinon
post 02.10.2018 - 21:15
Post #6


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 17202CYTAT(Freddy K @ 25.09.2018 - 23:02) *
Sny maj? swoj? logik?, ale nie warto nimi zaprz?ta? sobie g?owy. Podobnie jest z OBE. Praktykowanie tego nie prowadzi do niczego dobrego. Moja rada - skup si? na pracy zawodowej, ?yciu rodzinnym, towarzyskim lub znajd? sobie jakie? "przyziemnie" hobby.


Powiniene? opu?ci? to forum, to mo?e prowadzi? do niepotrzebnych powik?a?.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
2 Dzięki Rokinon za ten przydatny wpis:
2020, Meshu
Freddy K
post 04.10.2018 - 01:09
Post #7


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 310

Notatnik


Rokinon, a kto b?dzie wtedy ostrzega? ludzi przed negatywnymi skutkami OBE?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
g00rmik
post 08.10.2018 - 11:02
Post #8


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 271

Notatnik


EMPiria wierz? Ci. Tak mog?o si? zdarzy?.
Sam b?d?c w podobnym wieku by?em przyczynkiem niekontrolowanych zdarze? telekinetycznych, do czego doszed?em po latach dopiero. A szkoda, nie ba?bym si? tak, gdyby kto? wtedy mi to wyt?umaczy?.
Jest taki wiek dzieci, w którym mog? si? pojawia? takie zdolno?ci, najcz??ciej inicjowane i u?ywane nie?wiadomie. W Twoim za? przypadku taka inicjalizacja zjawiska nast?pi?a w OOBE i skutkowa?a manifestacj? w rzeczywisto?ci.
Ale jak to TyHu zauwa?y? jest prostsze wyja?nienie tego zjawiska zwi?zane z lunatyzmem. Te? mam to za sob?... cho? nie jestem pewien do ko?ca, bo te? przekroczy?em wiek z krzese?kiem ;) a zdarzaj? mi si? rzeczy, których jako in?ynier wyja?ni? nie umiem. Kwestii lunatyzmu w ogóle by? nie pami?ta?a i by?oby mo?liwe odwzorowanie w OOBE, podczas gdy cia?o robi?o co? innego. Cho? niekoniecznie sta?o si? to dok?adnie w tym samym czasie.

Natomiast to co opisujesz z laptopem, przypomina "zmieszane" widzenie na jawie. Czyli dwa obrazy pozazmys?owy i rzeczywisty, które w jednym czasie mia?a? niew?tpliw? i rzadk? przyjemno?? obserwowa?. Zdarzenie zainicjowane siln? sugesti? i ch?ci? realizacji pragnienia, by? mo?e wsparte du?? doz? wewn?trznych uczu?...
Odbiorca nie jest w stanie odró?ni? co w takim widzeniu jest rzeczywiste a co nie. Co by nie by?o, odpowied? na swoje pytanie otrzyma?a? ;) my?l?, ?e dobitn?.
Na innym forum inna osoba opisywa?o podobne zjawisko "siatki rzeczywisto?ci", gdzie promienie jakby siatki laserowej na?o?y?y si? na rzeczywisto?? w nocy, w jej domu. Widzenie trwa?o par?na?cie minut i po tym czasie zanik?o.
Je?li s?ysza?a? o zjawisku widzenia aury, to dzieje si? to na podobnej zasadzie. Cz?owiek nie widzi aury, to umys? dok?ada do widzianego obrazu co?, ?e odbiorca widzi to jak widzi.

Od Ciebie oczywi?cie to zale?y, co dalej z tym zrobisz, ale nic na ?wiecie nie dzieje si? bez przyczyny... badaj, rozwijaj, pisz. Mo?e kiedy?, kto? równie? zada pytanie, na które b?dziesz mog?a mu odpowiedzie?... by nie czu? si? sam, wyobcowany i wyj?ty z ram "normalno?ci"
Wszyscy do?wiadczamy na co dzie? cudów, czasem w skali mikro, tylko nie zwracamy na nie uwagi i zamiatamy pod dywan "przypadku" ;)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
4 Dzięki g00rmik za ten przydatny wpis:
EMPiria, Isabel Martin, Isabel Martin, Isabel Martin
EMPiria
post 08.10.2018 - 14:42
Post #9


Przechodzie?

Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 2Bardzo, bardzo dzi?kuj? za odpowiedzi.
Jestem absolutnie przekonana, ?e nie lunatykuj?. Doskonale pami?tam moment wychodzenia i kolejno?? "odrywania si?" poszczególnych cz??ci cia?a. Widzia?am siebie ?pi?c? z po skosie z góry, ale wcale si? nie ba?am. P?yn??am jakby pod sufitem wi?kszo?? czasu, dopiero w ?azience obni?y?am loty. Strach pojawi? si? w momencie, gdy zda?am sobie spraw?, ?e za chwil? zadzwoni budzik taty. Nie pami?tam momentu wej?cia.
To teraz moje drugie wyj?cie z cia?a, które mia?o miejsce tak?e w tym wieku.
Tym razem sun??am tu? nad ziemi?. Czerwiec, wczesny ranek, mo?e 3-4 godz, by?o jeszcze ciemno ale zaczyna?o ?wita?. Porusza?am si? tym razem po swoim podwórku i nagle wp?yn??am do ogródka mojej s?siadki. Ona mia?a mnóstwo rabat z truskawkami. P?yn??am ?cie?k?, tu? przy ziemi, mi?dzy tymi wyniesionymi grz?dkami i nagle zauwa?y?am pod li?ciem ogromn?, niesamowicie dojrza?? truskawk?. Cho? by?o na tyle ciemno, ?e powinnam dostrzec jedynie kszta?t owocu to doskonale widzia?am, jaki ma kolor, zapach, jak roz?o?one s? w niej zatopione zielonkawe pesteczki. wiedzia?am, ?e musi by? pyszna. Nie próbowa?am jej ani zje?? ani dotkn?? - wi?c nie wiem, czy to by?oby mo?liwe, bo nigdy bez pozwolenia nie si?gn??am po ?aden z owoców nie ze swojego ogródka. Nagle us?ysza?am szczekanie psów s?siadki. Cz?sto w nocy wypuszcza?a je z domu, ?eby si? za?atwi?y. Bieg?y do ogrodu. Wystraszy?am si?, cho? gdzie? tam wiedzia?am, ?e moje cia?o ?pi i ?e nie mog? mi nic zrobi?. Ale czu?am, ?e jak b?d? przeze mnie przebiega?, to b?dzie to nieprzyjemne. Nie wiem skad, ale jakbym na chwile zna?a ich my?li: one wiedzia?y, czu?y, ?e cz??? mnie jest w tym ogrodzie i p?dzi?y ujadaj?c w moim kierunku.To moje ostatnie wspomnienie z tamtej nocy.Tym razem nie pami?tam ani wej?cia, ani wyj?cia z cia?a. Nast?pnego dnia posz?am do córki s?siadki, a któr? cz?sto si? bawi?am. Specjalnie zmieni?am tras?, aby przej?? ko?o grz?dki ze snu. I... by?a!!! Dok?adnie ta sama. Olbrzymia. w pobli?u nie by?o ?adnej innej - bo s?siedzi regularnie dokonywali zbiorów. T? jakim? cudem musieli przeoczy?. Powiedzia?am o nie przyjació?ce i zjad?y?my j? na pó?. To by?a najlepsza truskawka jak? w ?yciu jad?am.
Jestem tu- na Forum -w gronie osób, które pewnie doskonale wiedz?, ?e inaczej czuje si? "zwyk?e" sny, cho?by nie wiem jak realistyczne, a inaczej pami?ta si? co?, co si? prze?y?o naprawd?! I nie da si? tego pomyli?. Dok?adnie tak samo da si? odró?ni? sny od wspomnie? z poprzednich wciele? - ale o tym nast?pnym razem.
Pozdrawiam serdecznie
EMPiria
Go to the top of the page
 
+Quote Post
2 Dzięki EMPiria za ten przydatny wpis:
Cao, rab
g00rmik
post 08.10.2018 - 15:51
Post #10


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 271

Notatnik


CYTAT(EMPiria @ 08.10.2018 - 15:42) *
(...)
Jestem tu- na Forum -w gronie osób, które pewnie doskonale wiedz?, ?e inaczej czuje si? "zwyk?e" sny, cho?by nie wiem jak realistyczne, a inaczej pami?ta si? co?, co si? prze?y?o naprawd?! I nie da si? tego pomyli?. Dok?adnie tak samo da si? odró?ni? sny od wspomnie? z poprzednich wciele? - ale o tym nast?pnym razem.
(...)

EMPiria, wiele osób prze?ywa TAM naprawd? ci??kie do?wiadczenia, o których nie pisze nawet w blogu... po prostu nie wszystko tam si? nadaje. Ale nie zak?ada?bym, ?e b?dziesz wiedzie? nieomylnie co jest czym. Je?li masz tak? percepcj? i wiar? w nieomylno??, to ju? Ci zazdroszcz? ;)
Sam chcia?bym czasem zapomnie? niektórych rzeczy, które dane mi by?o ogl?da?, nie wspomn? nawet ?e je rozumiem na poziomie ?wiadomo?ci. A jeszcze bym mia? zakwalifikowa? gdzie jest TAM i co dok?adnie prze?y?em... czuj?, ?e za ma?y jestem.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rab
post 08.10.2018 - 23:41
Post #11


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 451Bardzo ciekawe wyj?cia, bo w ?wiecie fizycznym. My?l?, ?e nie ma tu na forum osoby, z podobnymi do?wiadczeniami, niestety.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Krukos
post 09.10.2018 - 15:55
Post #12


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Validating
Punkty prestiżu: 1936

Notatnik


Ja sceptycznie podchodz? do takich opowie?ci. Niektórzy bajkopisarze lubi? troch? podkr?ci? atmosfer?; )
Chocia? jaki? przypadek mo?e by? podobny, tak jak to w ?yciu przypadkowo co? lubi si? przytrafi?.
Cz?owiek pr?dzej co? zapomni i my?li potem ze samo to si? zrobi?o. A tu i matka mog?a to wyla? i zapomnie?.
Niektórzy tyle czynno?ci dziennie wykonuj? ze nie s? w stanie wiedzie? co ju? robili a czego nie.
Ludzie s? bardziej sk?onni wierzy? w co? niesamowitego ni? w swoj? lub czyj?? nieomylno??.

Mi kiedy? nie oobe, a sen. Przy?ni?o si? zwierz? i osoba, która z?apa?a te zwierz?, i ju? nie pami?tam ale chyba sposób z?apania podobny.
A to wszystko wy?ni?o si? bo ?pi?c ten zwierzak si? gotowa? w garnku i w domu unosi? si? zapach gotuj?cego zwierz?cia. Taki przypadek.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
1 Dzięki Krukos za ten przydatny wpis:
g00rmik
g00rmik
post 10.10.2018 - 19:49
Post #13


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 271

Notatnik


CYTAT(rab @ 09.10.2018 - 00:41) *
Bardzo ciekawe wyj?cia, bo w ?wiecie fizycznym. My?l?, ?e nie ma tu na forum osoby, z podobnymi do?wiadczeniami, niestety.

We? prosz? pod uwag?, ?e to forum jest naprawd? stare i by?y tu osoby pokroju Darka Sugiera. Co prawda, to prawda lata ?wietno?ci jedno i drugie ma ju? za sob?, delikatnie rzecz ujmuj?c ;) ale my?l?, ?e co? by si? ciekawego znalaz?o :)
Apropos czy to nie Sugier wyleczy? matk? z raka przez OOBE? Ale to mo?e te? nie prawda...?
Ale przecie? czyta?em te wyniki bada?, które wiele lat temu zamie?ci?...

CYTAT(Krukos @ 09.10.2018 - 16:55) *
(...)
Ja sceptycznie podchodz? do takich opowie?ci. Niektórzy bajkopisarze lubi? troch? podkr?ci? atmosfer?; )
Chocia? jaki? przypadek mo?e by? podobny, tak jak to w ?yciu przypadkowo co? lubi si? przytrafi?.
Cz?owiek pr?dzej co? zapomni i my?li potem ze samo to si? zrobi?o. A tu i matka mog?a to wyla? i zapomnie?.
Niektórzy tyle czynno?ci dziennie wykonuj? ze nie s? w stanie wiedzie? co ju? robili a czego nie.
Ludzie s? bardziej sk?onni wierzy? w co? niesamowitego ni? w swoj? lub czyj?? nieomylno??.
(...)


I tak trzymaj, bo trzeba trze?wo patrze? na ludzkie do?wiadczenia, szczególnie ?e przez ostatnie lata fantastów i ich w?asnych wymys?ów jakby przyby?o. Przyby?o równie? chorych psychicznie ;)
Z perspektywy czasu twierdz?, ?e nasze zmys?y i pami?? s? na tyle u?omne, ?e po latach mo?emy pami?ta? zupe?nie co innego ni? zdarzy?o si? w rzeczywisto?ci. A osoba, która je przedstawi b?dzie ?wi?cie przekonana, ?e to co opowiada wydarzy?o si? na prawd?.
Wci?? jednak trzeba mie? otwarty umys?, bo kwestionuj?c wszystko, wyrabiamy sobie przekonanie, ?e "cuda" po prostu nie istniej?.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Freddy K
post 11.10.2018 - 22:34
Post #14


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 310

Notatnik


CYTAT(EMPiria @ 19.09.2018 - 16:03) *
Dzie? dobry,
Mam 44 lata, jestem pracownikiem naukowo – dydaktycznym i jeszcze niedawno nie pomy?la?abym, ?e tu b?d? szuka?a porady. Ale do?? negowania faktów.

Wiara w OBE i sny jest sprzeczna podej?ciem naukowym, które opiera si? na racjonalizmie, krytycyzmie, sceptycyzmie i obiektywizmie. Polska nauka potrzebuje prawdziwych naukowców, prawdziwych profesjonalistów w swojej dziedzinie, a nie takich, co nadaj? magiczne znaczenia swoim wewn?trznym prze?yciom, które potem upubliczniane s? na jakich? forach.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rab
post 11.10.2018 - 22:56
Post #15


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 451Monroe mia? oobe w ?wiecie fizycznym, ale z tego co wiem to Darek Sugier nie.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
g00rmik
post 11.10.2018 - 23:14
Post #16


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 271

Notatnik


CYTAT(rab @ 11.10.2018 - 23:56) *
Monroe mia? oobe w ?wiecie fizycznym, ale z tego co wiem to Darek Sugier nie.


30s w google ;)

Darka Sugiera, spotka?em we Wroc?awiu. Umówili?my si? na dworcu, czekaj?c na autobus. Z grupa zapale?ców zorganizowali?my pierwszy zlot obe w Muchowie.
Darek przyniós? ?ó?toczarn? flag? i wymachiwa? ni? na holu dworca. Obe rebelia, wykrzykiwa? rozbawiony do zaskoczonych przechodniów.
Oniemia?a grupa przygl?da?a mu si? z podziwem. Darek, bez cienia skrepowania, poprowadzi? nas do autobusu, pokrzykuj?c co rusz obe rebelia.
Na zlocie zacz?li?my rozmowy. Wszyscy byli podnieceni. Tyle osób o podobnych zainteresowaniach w jednym miejscu, Kto wychodzi z cia?a i jak to robi,- szumia?o na korytarzach, zadawali?my sobie pytania, ciekawi przygód innych osób.
Którego? wieczoru, namówi?em Darka z Robertem-NOBLE by?my zrobili wspóln? probe, ci?gni?cia si? niefizycznym cia?em . Obaj usiedli naprzeciwko mnie, zapadaj?c w smaczna drzemk?.
O, kto? ci?gn?? mnie za palucha i mia?em jakie? pasy na nerkach, o tutaj powiedzia?em z zadowoleniem. To ja, ja z tym palcem, powiedzia? Robert. Tak, tak, w?a?nie tak jak mówi?e?, uda?o mi si? spi?? i szarpn??em ciebie za palca, dobrze to wyczu?em, powiedzia? Robert, wstaj?c podniecony z pod?ogi. Ha, ha palec ten sam, tylko r?ce si? ci pokr?ci?y. A ty Darek, co mi robi?e?? Osiad?em ci okrakiem na kolanach , o tak obejmuj?c nogami i da?em ci ojcowskiego buziaka, ha, ha u?miali?my si? wtedy. Wyra?nie odczu?em ten nacisk w okolicy pasa, co? jak ci??kie klamry, obejmuj?ce mnie doko?a. Na buziaka nie wpad?em, odpar?em, cho? czu?em lekki dotyk w g?ow?,. Nie skojarzy?bym tego jednak, by?o to zbyt delikatne doznanie.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Freddy K
post 12.10.2018 - 00:27
Post #17


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 310

Notatnik


Monroe twierdzi?, ?e mia? OBE w ?wiecie fizycznym. Jednak w jego ksi??kach nie ma ani s?owa na temat ?wiadomych snów. By? mo?e nie zna? tego terminu. Mo?e wszystkie do?wiadczenia Roberta Monroe by?y w istocie ?wiadomymi snami? Mo?e OBE/eksterioryzacja/projekcja astralna to tak naprawd? ?wiadome sny?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
g00rmik
post 12.10.2018 - 11:58
Post #18


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 271

Notatnik


Mo?e Monroe mia? powód, ?eby tego nie opisywa? wszystkim...

Te? o tym tak my?la?em, ale s? metody wyj?cia ze stanu LD... wi?c chyba tak tego upro?ci? nie mo?na.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Cao
post 13.10.2018 - 04:53
Post #19


Cz?sty Go?? Rodziny
**
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 5CYTAT(Freddy K @ 12.10.2018 - 01:27) *
Monroe twierdzi?, ?e mia? OBE w ?wiecie fizycznym. Jednak w jego ksi??kach nie ma ani s?owa na temat ?wiadomych snów. By? mo?e nie zna? tego terminu. Mo?e wszystkie do?wiadczenia Roberta Monroe by?y w istocie ?wiadomymi snami? Mo?e OBE/eksterioryzacja/projekcja astralna to tak naprawd? ?wiadome sny?Ale je?eli OBE jest tak samo realistyczne jak ?wiat fizyczny, to je?li mia?oby si? to dzia? w g?owie (?wiadome sny), je?li umys? potrafi?by w ogóle co? takiego wytworzy? to skad w?a?ciwie wiadomo który ?wiat jest prawdziwy? Mo?e ten tutaj, fizyczny to te? wytwór umys?u?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Meshu
post 02.11.2018 - 21:49
Post #20


Pisa? na PW jak chcecie GG.
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 40

Notatnik


Z tego co wiem, OoBE jest bardziej realistyczny ni? ten ?wiat.
Ale. W ksi??ce Monroe'a jest te? napisane, ?e wychodzi? z cia?a by przeczyta? cyfry, które by?y w danym pokoju, lecz nie da?o si? ich si?gn??. Wychodzi? z cia?a i czyta? je. Wracaj?c, mówi? jakie to cyfry. Zgadza?y si?...

Spotka?em te? pewien artyku?, ?e armia ?o?nierzy wychodzi?a z cia?a, by co? osi?gn??. Nie pami?tam co, by?o dawno kiedy to czyta?em (powracam na oobe.pl po kilku latach).
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic

 

Wersja Lo-Fi OOBE Porady Roberta Monroe Porady Brucea Moena Porady Darka Sugiera Kontakt Park