oobe.pl

 

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

Trwaja prace modernizacyjne. Chwilowo nie mozna dodawac postow i brakuje polskich znakow. Przepraszam za utrudnienia. Pracujemy nad tym

 
Reply to this topicStart new topic
> Transgresje, TheLinked
.
post 10.04.2017 - 19:57
Post #1


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Validating
Punkty prestiżu: 526

Notatnik
CYTAT
To, w co musisz si? uzbroi? zabieraj?c si? za czytanie Transgresji, to ogromne ilo?ci zdrowego rozs?dku oraz dystansu. Czym s? Transgresje? To zapiski rozmów, jakie odbywamy z jednym z nas. S? to rozmowy z jednej strony normalne, z drugiej posiadaj?ce pewn? specyficzn? cech? – odbywaj? si? w stanie zbli?onym do snu a osi?ganym poprzez metody g??bokiej relaksacji, które niektórzy nazwaliby autohipnoz?.

Co nam to daje i sk?d si? wzi??o? Na drugie pytanie znajdziecie odpowied? w zak?adce „TheLinked”. Tutaj istotniejsze jest to pierwsze: po co? Kiedy rozmawiamy na co dzie?, nasza postawa przepe?niona jest ogromn? ilo?ci? uprzedze?, emocji i przekona? – co jest ca?kiem normalne, zwa?ywszy na to jak skonstruowany jest nasz organizm. Kiedy jednak u?pimy ?wiadomo?? (tak, nasz „kontakt” po prostu ?pi, ma sny i odpoczywa) mo?emy porozmawia? z pewn? uproszczon? form? umys?u. T?, która w mniejszy sposób moderuje swoje wypowiedzi tak aby odpowiada?y w?asnym przekonaniom, ideom czy emocjom rz?dz?cym danym zagadnieniem. To tak, jakby?my rozmawiali z czystsz? form? danych, jakie uda?o nam si? zebra? przez ca?e swoje ?ycie.

Pami?taj jednak, ?e to nadal TYLKO I WY??CZNIE umys? zwyk?ego cz?owieka – to nadal to co zgromadzi? konwencjonalnymi metodami takimi jak rozmowy, czytanie ksi??ek, w?asne przemy?lenia czy kultura masowa. To cho?by sk?onno?? do fantazjowania i przekazywania tre?ci, mog?cych zakrawa? na dobre science-fiction lub lu?ne dywagacje.

Dlaczego wi?c to robimy? Bo pozwala to spojrze? na kogo?, a przez to na siebie samych, w ca?kiem innym ?wietle. Dotrze? do cz?sto niespotykanej perspektywy, innej oceny w?asnej natury lub natury ?wiata. Pozwala zbli?y? si? do Prawdziwej Natury, tego co ka?dy z Nas ma wewn?trz. Pobudza do zadawania sobie pytania „Kim jestem?”, które tak cz?sto towarzyszy nam w trakcie medytacji zazen, czy zwyk?ego ?ycia codziennego, cho? nie zawsze jeste?my tego pytania ?wiadomi.

Traktuj zapiski sesji jak ciekaw? ksi??k?. Lu?n? rozmow? ze znajomym, kiedy razem prowadzicie dyskusj? po kr?tych ?cie?kach ciekawo?ci, docieka? czy zwyk?ej, niezobowi?zuj?cej debaty na tematy nie zawsze ?miertelnie powa?ne. Cho? znajdziesz tu mas? tre?ci – przez te dotycz?ce natury istnienia, relacji mi?dzyludzkich a ko?cz?c na ca?kowitej abstrakcji i wr?cz fantastyce – zawsze kieruj si? dystansem i szukaj w tym raczej pozytywnej rozrywki, ni? wyznacznika rzeczywisto?ci.

Tak traktujemy to my sami – jak dobr? powie?? z ciekawym mora?em, który pobudzi czytelnika do w?asnych rozmy?la?. A ?e przypadkiem sami jeste?my autorem – to ju? kwestia mniej istotna.Informacje praktyczne:
Pami?taj, ?e zapiski sesji powstawa?y w oparciu o materia? zebrany na przestrzeni wielu lat. Pierwszy raz (czystym przypadkiem, podczas treningu relaksacji) rozpocz?li?my tak? rozmow? – w sposób bezpo?redni – w 2011 roku. Fundament pod jej form? i to co na pocz?tku „wychodzi?o” z g?owy K, sypali?my co najmniej od roku 2009/2010 i nierzadko by? on przesi?kni?ty ró?nymi barwnymi teoriami, spiskami oraz NewAgeowym bigosem. St?d ich pocz?tkowa forma jest mocno zabarwiona fantastyk?, przesi?kni?ta mas? dziwnych okre?le?, które z dzisiejszej perspektywy sprawiaj? wra?enie jakoby mia?y po prostu egzotycznie brzmie?.

Materia? ewoluowa? wraz z up?ywem lat, naszym dojrzewaniem w danych tematach, wyczerpywaniem si? fascynacji sensacjami i ukierunkowywaniem si? na raczej na trening w?asnego umys?u. Poza zabaw? z Projekt Asystent, ka?dy z nas skupia? si? osobno nad lepszym poznawaniem siebie oraz otoczenia, mocniejszym osadzaniem si? w rzeczywisto?ci i po prostu cieszeniem si? ?yciem, do czego od samego pocz?tku wykorzystywali?my buddyzm zen oraz jego praktyczne, przemawiaj?ce do nas techniki (co odbija si? równie? w materiale). Jako filozofia i swego rodzaju drogowskaz, a nie religia, Zen pozwala? nam coraz naturalniej funkcjonowa?. Zbudowa? dystans, spokój, zdolno?? to funkcjonowania tu i teraz.

Je?li przyjrzysz si? i porównasz skrypty pochodz?ce z roku 2011 i 2014/15, dostrze?esz ogromn? ró?nic?. Wida? to równie? w samych rozmowach, ich tre?ci. Wiele w nich rozwini??, wyja?nie?, t?umacze? dlaczego kontakt wygl?da? kiedy? w taki sposób a czemu teraz przyj?? tak? form?.

Na koniec jeszcze jedno: to co znajduje si? w Transkrypcjach jest bezpo?rednim rozwini?ciem tego co dzia?o si? w Projekcie Asystent. Nie b?dziemy po?wi?ca? dodatkowego czasu na t?umaczenie pewnych zagadnie?, w?tków. Prawda jest taka, ?e nie unikniesz przebicia si? przez prawie 1000 stron starych sesji, je?li chcesz wiedzie? „kto, gdzie z kim i dlaczego”. Nie przeskoczysz równie? pierwszych 30. bo nie b?dziesz mia? poj?cia „po co i dlaczego”. Wszystko co przeczytasz tu teraz (i równie? to JAK to wygl?da, jak? ma form?) jest wynikiem ewoluowania tre?ci oraz formy na przestrzeni 6 lat. Je?li chcesz wiedzie? dlaczego i czemu – przebrnij przez sesje od samego pocz?tku. Nawet je?li ich pocz?tkowa forma b?dzie m?cz?ca, zbyt fantastyczna i nieprawdopodobna to nie martw si? – pó?niej b?dzie lepiej ;)

Projekt Asystent posiada osobn? numeracj? od sesji nr 1.
Transgresje posiadaj? osobn? numeracj? od sesji nr 1 i s? kontynuacj?. Numer 1 jest kolejnym po ostatnim numerze zapisu z Projektu Asystent.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
1 Dzięki Neurocosmic za ten przydatny wpis:
Cesto
Cesto
post 10.04.2017 - 23:23
Post #2


Znajomy Rodziny
****
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 6Z opisu ciekawie si? zapowiada?o, to te? lajkn??em, ale zobaczywszy pocz?tek zapisu ostatnich sesji mocno si? zniech?ci?em. W teorii mia?a to by? rozmowa z uspokojonym umys?em, jako ciekawe do?wiadczenie psychologiczne i z takiego mo?na by wiele wynie?? moim zdaniem, ale to co tam zasta?em to jakie? nudne sci-fi wyci?gni?te z palca :/
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Isabel Martin
post 11.04.2017 - 10:18
Post #3


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 1013

Notatnik


We transgress the context of commonplaceness.

----
A tak na serio: dla mnie osobi?cie ciekawsze s? np. "Rozmowy z Bogiem", ni? kontakt z czyim? pod?wiadomym umys?em.
Bóg jest dla mnie znacznie pewniejszym ?ród?em wiedzy o ?wiecie.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
.
post 11.04.2017 - 13:41
Post #4


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Validating
Punkty prestiżu: 526

Notatnik


CYTAT(Cesto @ 11.04.2017 - 00:23) *
Z opisu ciekawie si? zapowiada?o, to te? lajkn??em, ale zobaczywszy pocz?tek zapisu ostatnich sesji mocno si? zniech?ci?em. W teorii mia?a to by? rozmowa z uspokojonym umys?em, jako ciekawe do?wiadczenie psychologiczne i z takiego mo?na by wiele wynie?? moim zdaniem, ale to co tam zasta?em to jakie? nudne sci-fi wyci?gni?te z palca :/


No wiem. W ogóle wydaje mi si?, ?e oni za ka?dym razem s? nie przygotowani, nie maj? poj?cia o co chc? tak na prawd? zapyta? i po co to robi?. Takie przynajmniej mam wra?enie.


CYTAT(Isabel Martin @ 11.04.2017 - 11:18) *
...A tak na serio: dla mnie osobi?cie ciekawsze s? np. "Rozmowy z Bogiem", ni? kontakt z czyim? pod?wiadomym umys?em.
Bóg jest dla mnie znacznie pewniejszym ?ród?em wiedzy o ?wiecie.


Co to niby za ?ród?o? Napisz jak rozmawiasz z tym bogiem?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Isabel Martin
post 11.04.2017 - 15:06
Post #5


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 1013

Notatnik


CYTAT(Neurocosmic @ 11.04.2017 - 14:41) *
Co to niby za ?ród?o? Napisz jak rozmawiasz z tym bogiem?

Pan Neale Donald Walsch napisa?.
Je?li on mo?e rozmawia? z Bogiem, to ja te?. Ka?dy mo?e.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
1 Dzięki Isabel Martin za ten przydatny wpis:
Zielarz Gájowy
Zielarz Gajowy
post 11.04.2017 - 15:11
Post #6


Dupa Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 6184Pan Bóg to chyba tylko tak umownie, co? Mo?e by? Pani bogini zielna czy nawet ludzki pan:)

Go to the top of the page
 
+Quote Post
Rokinon
post 11.04.2017 - 15:28
Post #7


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 17202CYTAT(Zielarz Gajowy @ 11.04.2017 - 15:11) *
Pan Bóg to chyba tylko tak umownie, co? Mo?e by? Pani bogini zielna czy nawet ludzki pan:)


Przyroda reguluje relacje mi?dzyludzkie. Silniejsi rz?dz?.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
1 Dzięki astrologos za ten przydatny wpis:
Zielarz Gájowy
Zielarz Gajowy
post 11.04.2017 - 16:51
Post #8


Dupa Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 6184Transgresj? umo?liwia ?ysiczka.

Go to the top of the page
 
+Quote Post
Foks
post 19.04.2017 - 05:25
Post #9


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 781

Notatnik


CYTAT(Zielarz Gajowy @ 11.04.2017 - 17:51) *
Transgresj? umo?liwia ?ysiczka.


Znajd? sposób by porozmawia? ze sob?. Pan jest, Pan z seansu mi?o??. W ?yciu my jeste?my Panami niezale?nie od materii...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
.
post 25.04.2017 - 19:17
Post #10


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Validating
Punkty prestiżu: 526

Notatnik


To opowiadanie by?o kiedy? zamieszczone na TheLinked:

Drugie Dno

(Sci-Fi)
Cz???: 1, 2, 3, 4, 5
Go to the top of the page
 
+Quote Post
1 Dzięki Neurocosmic za ten przydatny wpis:
Nie?wiadoma...
.
post 16.07.2019 - 18:29
Post #11


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Validating
Punkty prestiżu: 526

Notatnik


Od dawna ju? na stronie tylko ta informacja:Mo?e tu kto? zagl?da przez przypadek z thelinked, to niech napisze kiedy znowu otwarcie nast?pi :)
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic

 

Wersja Lo-Fi OOBE Porady Roberta Monroe Porady Brucea Moena Porady Darka Sugiera Kontakt Park