oobe.pl

 

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

Trwaja prace modernizacyjne. Chwilowo nie mozna dodawac postow i brakuje polskich znakow. Przepraszam za utrudnienia. Pracujemy nad tym

 
Reply to this topicStart new topic
> Przebudzenie Mocy
MarcinM
post 24.12.2018 - 23:17
Post #1


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 142

Notatnik


Ostatni czas jest dla mnie bardzo trudny i bolesny. Zwolni?em si? z pracy, poniewa? powali? mnie ogrom problemów rodzinnych, oraz sercowych. Niew?tpliwe swoj? cegie?k? do?o?y? mój szef, sk?adaj?c jak si? niestety okaza?o czcze obietnice. W skrócie powiem tylko tyle, ?e pewna nowo poznana dziewczyna okaza?a si? mie? mnie w dupie, demonstruj?c to wszem i wobec nawet w miejscach publicznych (akcja w barze, kiedy przesiad?a bez s?owa si? do pary si?dz?c obok, poniewa? ludzie ci gadali o kotach), czy robienie sobie ze mnie jaj w komentarzach na facebooku. Poza tym mia?em wra?enie, ?e jest to ?punka i alkoholiczka. Wiadomo?ci od niej by?y coraz rzadsze i chamskie, stroni?ce od licznych manipulacji. W pewnym momencie zerwa?em kontakt, ?eby da? jej do my?lenia. Po kilku dniach zadzwoni?a, ale chcia?a jedynie ?ebym za?atwi? jej towar. Powiedzia?em szmacie ?eby spierdala?a. Poch?ania?y mnie równie? problemy z matk?, która nalicza?a mi bardzo du?e pieni?dze za mieszkanie, które mi wynajmowa?a. Jej warunki finansowe stawa?y sie dla mnie coraz bardziej nielogiczne, oraz niesprawiedliwe l Nie mog?em si? wyprowadzi? w inne miejsce, gdy? ci?gle winny by?em jej jak?? kas?. Nie ma co tutaj wchodzi? w szczegó?y, bo jest to niew?tpliwe nudny i nu??cy temat.


W tym momencie przejd? w ko?cu do sedna. Opisana wy?ej sytuacja doprowadzi?a do bardzo kuriozalnych snów, wyj?? z cia?a itp itd.. Praktycznie ka?da noc cechowa si? silnymi atakami astralnymi, o których pisa?em ju? wielokrotnie. Tym razem jednak si?a tego czego? by?a wi?ksza. Walka potrafi?a trwa? nawet kilka godzin jednym ci?giem bez mo?lwo?ci wybudzenia si? z tego dziwnego stanu. Zawsze mog?em sie obudzi?, chocia?by na kilka minut. Jestem te? praktycznie pewien, ?e te przeskoki w astral dziej? sie u mnie nawet przy otwartych oczach. Przestrze? w moim pokoju zaczyna?a cz?sto sie jakby przestraja?. Pojawia?y si? dziwne mrówki oraz kreski w powietrzu. Wytwarza?o si? w tle jednocze?nie cos podobnego do lekkiej, do?? drobnej paj?czyny. Dooko?a mnie g?stnia?a astmosfera. Po chwili najcz??ciej ujawnia?y si? z?e byty. Matka wielokrotnie s?ysza?a moje krzyki cierpienia. kiedy rozpaczliwe wo?a?em o pomoc przez sen. Dar?em si? zupe?nie ?wiadomie i tak naprawd? celowo, po to by kto? mnie z tego horroru wybudzi?, poniewa? sam ju? nie potrafi?em.


Po tym nieszcz?snym okresie przyszed? czas regeneracji. W nocy dostawa?em co? na kszta?t konkretnych wskazówek. Drog? analizy pokazywane by?y mi pewne zale?no?ci dziej?ce sie podczas mojego ?ycia. Zauwa?y?em, ?e wiele osób, miejsc, oraz w?tków jest ze sob? bardzo ?ci?le powi?zanych. Wszystkie linie/ poziomy problemowe sk?adaj? si? tak naprawd? z jednego ?ród?a/k?opotu. Przeszkoda ta w rzeczy samej generuje kazd? trudno?? ?yciow?, a ka?da z tych konkretnych naszych u?omno?ci tworzy t? nast?pn? i vice versa. U mnie analiza zacz??a si? od okresu wczesnego dziedzi?stwa. Troch? to przypomina narkotyczny trip. Rano po czym? takim czujemy si? "oczyszczeni" Nie umiem tego do ko?ca opisa?, jest to chyba niewykonalne. Oprócz tego pojawi? si? sny pokazuj?ce konkretne zmiany jakie jak najszybciej musimy wprowadzi? do naszego ?ycia. Ja dosta?em wgl?d w to jaki zawód mam wykonywa?, w jakim miejscu, oraz jakimi lud?mi mam sie otacza?. Wizji na ten temat mia?em w ostatnim czasie na tyle du?o, ?e plan ten jest bardzo dok?adny,a podane wytyczne tak naprawd? daj? mi pewno?? stu procentowej mo?liwo?ci realizacji tego planu. Mam nadziej?, ?e wiecie co chc? przekaza?, to jest co? na kszta?t odkrycia swojej w?asnej natury.


Dodatkowo to co musz? nadmieni? to pojawienie sie u mnie w pokoju bia?ego ognika który polata? oko?o minuty po czym znikn??. Nie spa?em wtedy, nawet nie przysypia?em. Podobn? dziwn? sytuacj? mia?em, gdy ujrza?em przy oknie dziwny prostok?t zbudowany jakby z rozgrzanego powietrza...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
1 Dzięki MarcinM za ten przydatny wpis:
M?ody89
Bin
post 27.12.2018 - 15:07
Post #2


Cz?onek Rodziny
******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 42

Notatnik


Schizofrenia Wynik izolacji spo?ecznej lub ptsd Musisz pohandlowa? empati?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MarcinM
post 27.12.2018 - 16:18
Post #3


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 142

Notatnik


jakbys sie integrowa? spolecznie tyle co ja to bys juz pewnie na odwyku sie znalaz?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Se7en
post 28.12.2018 - 09:22
Post #4


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 225

Notatnik


Kolejne wyznanie z Twojej strony oraz rzucony ciekawy temat do dyskusji. Przyp?yw mocy chyba ka?dy go do?wiadczy? w pozytywnych i negatywnych okoliczno?ciach ?yciowych. Je?eli mamy "przyp?yw mocy" je?eli dzieje si? ?le ?wiadczy to tylko o tym, ?e mamy jeszcze si?y aby si? podnie?? i co? zmieni?. Jednak jest on nazbyt z?udny, jest to dobry bodziec ale nie motor aby w tym wytrwa?. On jest najwa?niejszy, bez celów wszystko z czasem traci sens. Nie ma co patrze? na innych ani na kogo? liczy?. D?ugoterminowa droga przynosi jakie? efekty oraz ma?e kroczki do przodu z wi?kszymi do ty?u. Radykalnie zmieni?em swoje ?ycie, pal?c za sob? nie jeden most. Nie jeden kto przeczyta? Twój post pewnie stwierdzi?, ?e si? pogubi?e? i te? tak my?l?. Wa?ne aby si? w jaki? pozytywny sposób pogubi? w tym ?yciu. Jak w co? mocno si? wierzy to los sam si? dla nas nagina i stwarza szanse. My?li i s?owa maj? pot??n? moc stwórcz?, a rzeczywisto?? jest tak? w jak? wierzymy wi?c dla ka?dego jest inna. Jednak aby mie? jakie? mo?liwo?ci niestety trzeba zarabia? i to wcale nie ma?o. Na tym powiniene? si? skupi? tu jest problem oraz w pseudo "integracji spo?ecznej" która prowadzi tylko ku gorszemu. Sam ?wi?ty nie by?em, nie wiem czym tu si? chwali? to raczej strza? w stop?. Z tego co piszesz to astral ci??kie z Ciebie ?niwa zbiera. Niestety to jest druga strona tego medalu która mocno na Ciebie oddzia?uje. Niejednokrotnie mia?em rzekome ataki, nigdy w nie nie wierzy?em, a negatywne do?wiadczenia zamienia?em w pozytywne. U mnie dziej? si? to ju? bardzo rzadko, a nawet je?li zawsze wychodz? obronn? r?k?. Otoczenie na nas mocno oddzia?uje, napotkane osoby i bliscy nie s? z przypadku. Otoczenie mo?na powiedzie? jest nami, a my nim. Zmieniaj?c siebie zmieni? si? otoczenie oraz droga staj? si? mniej wyboista albo to ju? my ?atwiej j? pokonujemy. Wszystko co zaplanowa?e? na Nowy Rok niech tak si? stanie.
Pozdrawiam
Go to the top of the page
 
+Quote Post
1 Dzięki Se7en za ten przydatny wpis:
MarcinM

Reply to this topicStart new topic

 

Wersja Lo-Fi OOBE Porady Roberta Monroe Porady Brucea Moena Porady Darka Sugiera Kontakt Park