oobe.pl

 

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

Trwaja prace modernizacyjne. Chwilowo nie mozna dodawac postow i brakuje polskich znakow. Przepraszam za utrudnienia. Pracujemy nad tym

9 Stron V   1 2 3 > » 

Negai1
Napisane: 12.07.2019 - 07:34


Dusza Towarzystwa
*******

Grupa: Podró?nicy
Postów: 205
Dołączył: 24.12.2012
Skąd: Pozna?
Nr użytkownika: 9,274


Wiem, sama wci?? analizuje ten temat. Wiem tak?e ?e nasz mózg lubi sobie pewne rzeczy dopowiada?, ale nieraz ci??ko jest zaprzeczy? w tak dziwny, ,przypadek". Tutaj akurat opoweidzia?am historie losowania, oczywi?cie to móg? by? przypadek ale bardzo dziwny, tym bardziej ?e moje przeczucie wiedzia?o ju? dawno temu ?e oddzia? A zostanie zamieniony na X :D. I to te? jest zastanawiaj?ce. Kwestia zagl?dania w przesz?o?? odbywa?a si? u mnie w trakcie prób analizowania poprzednich wciele?, niestety prócz jednej sytuacji nigdy nie by?am ,,nikim wyj?tkowym" wi?c ci??ko stwierdzi? czy np. pewne fakty historyczne si? zgadzaj?, bo nikt o mnie wówczas nie pisa? :D Ale zgadza?y si? cz?sto szczegó?y które w takim ?nie/transie wydawa?y mi si? dziwne, a jednak potem okazywa?o si? ?e dla danego kraju i danego okesu by?o to charakterystyczne.

Mo?na oczywi?cie uzna? ?e kiedy? to przeczyta?am gdzie? i mój mózg to na?o?y? na t? wizje, ale ja ?wiadomie o tym nie pami?ta?am. Dlatego poniewa? tak ci??ko to sprawdzi?, zaje?am si? w?a?nie dogl?daniem przysz?o?ci. Ale tylko swojej ?eby nie by?o, okazuje si? ?e sprawa jasnowidzenia jest prostsza ni? nam si? zdaje, i ka?dy ma j? w zasi?gu r?ki. Wystarczy ?wiadomy sen, g??boka faza snu i dobrze zadane niezbyt ogólnikowe pytanie zadane w strone Wy?szej Ja?ni (bo potem nadmiar informacji mo?e nam si? pomiesza?, tym bardziej ?e bywa ?e nagle zak?ócaj? jakie? szumy lub inne nieprzyjemne d?wi?ki)

Czy dziedziczymy predyspozycje? By? mo?e, ale teraz chyba i tak ci??ko to stwierdzi?. Ja wiem tylko ?e moja babcia kiedy? widzia?a duchy i mi w czasie w którym du?o medytowa?am te? udawa?o mi si? widzie? ró?ne inne energie na jawie. Ale czy to dziedziczenie? Uwa?am ?e to bardziej chodzi o pewien aspekt do?wiadczania (tego ?e wgl. chcemy czym? takim si? zaj??) ni? w?a?nie sprawa genetyki. Jasnowidzenie to chyba taki pstryczek który czeka po prostu a? kto? go w??czy. A wi?kszo?? ludzi nie w??cza go, bo ich to nie interesuje, albo po prostu nie wiedz? gdzie ten w??cznik si? znajduje.
  Forum: Zaawansowany Mentalnie · Podgląd postu: #1054524 · Odpowiedzi: 8 · Wyświetleń: 5,291

Negai1
Napisane: 06.07.2019 - 09:15


Dusza Towarzystwa
*******

Grupa: Podró?nicy
Postów: 205
Dołączył: 24.12.2012
Skąd: Pozna?
Nr użytkownika: 9,274


Ciekawe jest to co mówisz. Kiedy? w ?nie pyta?am w?a?nie o to, jak bardzo dalek? przysz?o?? jeste?my w stanie jako ludzie przepowiedzie?. Dosta?am odpowied? ?e tylko t? najbli?sz?. Ale to raczej niewystarczaj?ce stwierdzenie, bo dla ka?dego najbli?sza mo?e oznacza? co? innego- dla jednego kilka dni, innego miesi?cy, a jeszcze dla kogo? innego najbli?sza przysz?o?? to cale jego przysz?e ?ycie. Jestem ciekawa czy kto? jeszcze zainteresowany snami bada? dok?adnie mo?liwo?ci prekognicji. Jedno jest pewne- w snach jest to troch? ?atwiejsze, bo mózg dzia?a wtedy inaczej ni? na jawie, ale na jawie te? jest to mo?liwe (sama mam kilka takich sytuacji na koncie).
  Forum: Zaawansowany Mentalnie · Podgląd postu: #1054521 · Odpowiedzi: 8 · Wyświetleń: 5,291

Negai1
Napisane: 05.07.2019 - 13:47


Dusza Towarzystwa
*******

Grupa: Podró?nicy
Postów: 205
Dołączył: 24.12.2012
Skąd: Pozna?
Nr użytkownika: 9,274


Witajcie :) Ju? od wielu lat zajmuje si? spraw? przewidywania przysz?o?ci. W zasadzie nie robie tego dla samego faktu tego przywidywania, ale po to by w ten sposób móc fizycznie upewni? si? o duchowym wymiarze naszej rzeczywisto?ci. Musz? powiedzie? wam, ?e gdyby nie do?wiadczenia (ze snów, jawy, w trakcie medytacji) prawdopodbnie by?abym dzisiaj zupe?nie inn? osob?. Ale wiem tak?e ?e TU i TERAZ nie jest mo?liwym bym by?a inna, bo tak ju? po prostu jest :D

Opisywa?am na tym forum chyba ju? kilka do?wiadcze? zwi?zanych z przepowiadaniem przysz?o?ci, ale ostatnie kilka miesi?cy by?o bardzo intensywnym momentem zg??biania przeze mnie tej tematyki. Ostatni rok by? bardzo stresuj?cy, bo przygotowywa?am si? do jednego z najwa?niejszych egzaminów w moim ?yciu. By? nim egzamin zawodowy (ju? jestem po), który sk?ada? si? z cz??ci teoretycznej oraz praktycznej (na jednym z 6 oddzia?ów). Wiedz?c ?e zdarza?o mi si? przepowiada? przysz?o??, w trakcie jednego z LDków jako? ponad pó? roku temu postanowi?am zapyta? o t? spraw?. Powiedzmy ?e mia?am do wyboru (te pó? roku temu) 6 oddzia?ów- A,B,C,D,E,F z czego bardzo nie chcia?am trafi? na oddzia?y A i B (wynika?o to z wymagaj?cej komisji, najwy?szego stopnia niezdawalno?ci i po prostu specyfika tych oddzia?ów mnie nie interesowa?a). Ale wybór oddzia?u mia? si? odby? dopiero za ponad pó? roku na drodze losowania, dlatego w jednym z moich snów gdy zdoby?am ?wiadomo?? zapyta?am moj? Wy?sz? Ja?? o to co wylosuje. Warto tak?e zaznaczy? ?e sen toczy? si? na jednym z przystanków tramwajowych prowadz?cych do szpitala z oddzia?em C, dlatego pocz?tkowo w tym ?nie (ju? przed za?ni?ciem my?la?am o tym by przepowiedzie? wylosowany oddzia?) s?dzi?am ?e wy?sza ja?? wska?e w?a?nie oddzia? C jako ten który wylosuje za pó? roku.
-Chc? wiedzie?, który z oddzia?ów wylosuje na egzaminie zawodowym. -Zapyta?am, s?ysz?c wyra?nie w g?owie g?os mojej wy?szej ja?ni.
-To b?dzie oddzia? X. -Wy?sza ja?? poda?a mi dok?adnie nazwe oddzia?u, ale ja uzna?am ?e co? nie gra. Przecie? do wyboru co roku s? oddzia?y : A,B,C,D,E,F a wy?sza ja?? wskaza?? mi oddzia? na którym nigdy nie odbywaj? si? egzaminy zawodowe, ale przypomina swoj? specyfik? oddzia?y na które nie chcia?am trafi? czyli A i B.
-Nie nie, nie rozumiesz. Tego oddzia?u nie mog? wylosowa?. To b?dzie oddzia? A,B,C,D,E,F? - Dopyta?am skrupulatnie wymieniajac oddzia?y na których mog? mie? egzamin. Od razu tu dodam ?e jest to ci?zkie wymienia? z pami?ci nazwy oddzia?ów, gdy w ?nie s?abiej dzia?a nasza lewa pó?kula mózgu.
-Uwierz mi, to b?dzie oddzia? X. - Potwierdzi?a wy?sza ja??. Ja nie moglam w to uwierzy?, straci?am pewno?? czy rozmawiam z moj? wy?sz? ja?ni?. Troch? mnie to za?ama?o, bo tak jak mówie specyfika by?a taka jak oddzia?ow A i B.

Obudzi?am si? za?amana. Czas mija?, a ja zapomnia?am troche o tym ?nie. Chyba po chwili analizy uzna?am ?e to niemo?iwe, bo przecie? oddzia? X nie mo?e zosta? wzi?ty do losowania na egzamin. Ale ?y?am ze ?wiadomo?ci? ?e wylosuje oddzia? o tej w?a?nie, niechcianej przeze mnie tematyce. Min??y miesi?ce, losowanie zbli?a?o si?. Dzie? przed losowaniem na egzamin praktyczny dowiedzia?am si?, ?e oddzia? A zosta? wycofany z egzaminu i zast?pi go w?a?nie oddzia? X!!!! Dodatkowo dosz?y mnie s?uchy o niesympatycznej komisji, i ogólnie trudnym przebiegu tego egzaminu przez osoby które mia?y ten egzamin przede mn?. Posz?am na losowanie, wci?? ?udz?c si? ?e wylosuje co innego. Stwierdzi?am ?e wola?abym nawet wylosowac oddzia? B ani?eli X, bo kompletnie nie ejstem na niego przygotowana (a egzamin mia? si? odby? kolejnego dnia od rana).
Wchodz? do sali, na biurku czeka mnóstwo karteczek odwróconych do góry nogami. Moja promotorka wita sie ze mn? bardzo podekscytowana moim losem. Ja widz? karteczke któr? chce wylosowa?, le?a?a na ?rodku, czeka?a na mnie. Wiedzia?am ?e to w?a?nie j? musz? podnie??, wci?? ?udzi?am si? ?e to b?dzie oddzia? B,C,D,|E,F byle tylko nie X!!! Podnosz? kartk? która ,,wo?a mnie" ju? od wej?cia, promotorka czyta na g?os co jest na niej napisane.
-Pani Wiktorio, oddzia? X!!! - Podaje mi karteczke i zapisuje mnie na li?cie. Hm.... dlaczego mnie to mimo wszystko nie dziwi? Dlaczego ?udzi?am si?, ?e wylosuje co innego? By?o jedynie 16% szans ?e ten szajs wylosuje, ale tak po prostu mia?o by?!
-I jak, cieszy si? Pani z losu? - Pyta promotorka
-To najgorsze co mog?am wylosowa?. Chyba nie zdam. - Mówie z??amanym g?osem.
-Och! Na pewno pani sobie poradzi! Wierz? w Pani?! - Klepie mnie po ramieniu pocieszaj?co.
Gdy wróci?am do domu nie mog?am przesta? p?aka?, tka by?am za?amana tym losem. Na drugi dzie? prawie umar?am ze stresu, dawno nie by?am tak zdenerwowana. Ale mysla?am ?e pójdzie mi znacznie gorzej.

Wiecie co? Zda?am. Ale co si? postresow??am to moje. Teraz analizuj?c ca?a sytuacje ,,na ch?odno", zastanawiam si?... czy to na prawd? tak, ?e wykonujemy po prostu ?ci?le zaplanowany scenariusz? By? mo?e nie ma to wi?kszego znaczenia, bo liczy si? po prostu istnienie. Ale to do?wiadczenie sprawi?o, ?e na prawd? ci??ko mi ju? ocenia? czas tak jak przys?owiowy kowalski. To nie pierwszy raz, gdy intuicyjnie wiem co si? zdarzy, gdy widz? to co si? przytrafia, gdy spotykam ludzi których wpierw wy?ni?am. Ale ten los wywo?a? we mnie tyle emocji... To na prawe dla mnie niesamowite.

  Forum: Zaawansowany Mentalnie · Podgląd postu: #1054519 · Odpowiedzi: 8 · Wyświetleń: 5,291

Negai1
Napisane: 29.04.2019 - 18:03


Dusza Towarzystwa
*******

Grupa: Podró?nicy
Postów: 205
Dołączył: 24.12.2012
Skąd: Pozna?
Nr użytkownika: 9,274


My?l? ?e ciekawy pomys? ale samo dr?enie/d?wi?ki to mog?oby by? za malo. To przecie? nie jest tak ?e jak ?pimy to ?wiat sie wy??cza by nas nie obudzi?. To my wy??czamy si? an ?wiat, ale odg?osy z zewn?trz oraz z domu ca?y czas istniej?, ró?ne ?wiat?a odbijane od przeje?d?aj?cych samochodów itd. Dlatego to musia? by? o tyle silny bodziec by kojarzy? si? z ?wiadomo?ci? np ,,mam ?wiadomy sen" wypowiedziane odpowiednio cicho ale nie za cicho, i odpowiednio cz?sto .Jednoczesnie zale?nie od tego w jakiej fazie snu (Czy g??bokiej czy p?ytkiej) byliby?my moglo by to spowodowa? brak reakcji, wzmo?on? reakcje w postaci nag?ego przebudzenia lub odpowiedni? reakcje w postaci cz??ciowego przebudzenia i rozbudzenia ?wiadomo?ci w ?nie. Dlatego to wszystko kwestia odpowiedniego ustawienia i tego, ?e na ka?dego ta aplikacja dzia?a?aby lepiej lub gorzej. By? mo?e konieczny by?by okres przygotowawczy w postaci kilku nieprzespanych nocy by przystosowa? si? do tego d?wi?ku ,ale równie? nie przyzwyczai?. I np. on powinien pojawia? si? mniej wi?cej co godzin? lub pó?tora, w sumie ci??ko mi stwierdzi? dok?adnie bo fazy snu te? si? róznie zmieniaj?.

A co do aplikacji to jest bardzo fajna my?le ?e j? sobie zainstaluje, bo sam fakt korzystania z takiej apki móg?by zmotywowa? mózg do pami?tania o ?wiadomym ?nieniu ;)
  Forum: Forum · Podgląd postu: #1054498 · Odpowiedzi: 3 · Wyświetleń: 1,305

Negai1
Napisane: 29.03.2019 - 19:42


Dusza Towarzystwa
*******

Grupa: Podró?nicy
Postów: 205
Dołączył: 24.12.2012
Skąd: Pozna?
Nr użytkownika: 9,274


No ostatnio tematyka OOBE troche umar?a ;)
Ale osobi?cie nieraz wchodz?, a lubie odpowiada?. Tylko czasami mi sie zapomina na kilka tygodni o tym miejscu :D
  Forum: Jestem pocz?tkuj?cy · Podgląd postu: #1054462 · Odpowiedzi: 6 · Wyświetleń: 1,616

Negai1
Napisane: 08.01.2019 - 20:34


Dusza Towarzystwa
*******

Grupa: Podró?nicy
Postów: 205
Dołączył: 24.12.2012
Skąd: Pozna?
Nr użytkownika: 9,274


Witaj :D To prawda, to mo?e by? cz?sty problem. Polecam medytacje bo podwy?sza wibracje i sprawia ?e sny oraz OOBe staj? sie wyra?niejsze. Poza tym nie martw sie tym, metoda z pocieraniem r?k itd mo?e by? dobra ale najwa?niejsze to zachowa? spokój lub np. wyrazi? intencje przeniesienia si? do jakiego? fajnego miejsca. Czasem wystarczy po prostu nieco d?u?ej zachowa? ?wiadomo?? i poczeka?, a obraz powinien zacz?? sie powoli pojawia? ;)

Pozdrawiam i ?ycz? owocnych do?wiadcze?! :)
  Forum: Jestem pocz?tkuj?cy · Podgląd postu: #1054379 · Odpowiedzi: 2 · Wyświetleń: 1,563

Negai1
Napisane: 14.11.2018 - 16:00


Dusza Towarzystwa
*******

Grupa: Podró?nicy
Postów: 205
Dołączył: 24.12.2012
Skąd: Pozna?
Nr użytkownika: 9,274


To mog?o by? OOBE ;) Ale bez wzgl?du na to czy to OOBE czy po prostu ?wiadomy sen- oba te do?wiadczenia s? bardzo wa?ne i mog? by? warto?ciowe. Ja po wielu latach do?wiadcze? w Poza przesta?am odró?nia? ?wiadomy sen o OOBE. Widz? w pewnym sensie ró?nice mi?dzy nimi ale tak na prawd? na obu tych p?aszczyznach mo?na si? spe?nia?. Ja w LD (?wiadomych snach) czuje si? troch? pewniej bo lepiej kontroluje przestrze? wokó? mnie i rozwój wydarze?. OOBE bywa bardziej chaotyczne i dynamiczne. Oba do?wiadczenia mo?na wykorzysta? na ró?ne sposoby.
Tak na prawd? ci??ko stwierdzi? czy to by?o OOBE czy nie, niektórzy tego nawet nie odró?niaj? od snów ?wiadomych i uwa?aj? ?e to to samo. Ja uwa?am ?e odró?nienie po prostu nie ma wi?kszego sensu bez wzgl?du na to czy istnieje ró?nica czy nie. Po prostu oba te mechanizmy s? warto?ciowe i nale?y je u?ywa? wedle w?asnych potrzeb. Jedni wol? LD inni OOBE, ja przyznam od kilku miesi?cy preferuje LD jako to bardziej ,,stabilne" :D
Natomiast gdy wspomnia?a? o tym zawirowaniu w trakcie przemieszczania si?, to przypomnia?o mi si? ?e ja w trakcie OOBE gdy przechodz? do jaki? innych ,,?wiatów" (p?aszczyzn, poziomów, whatever) mam w?a?nie takie odczucie jakbym obraca?a si? wokó? w?asnej osi w ogromnym tempie. Bywa ?e nie zale?y to ode mnie, ale mo?e te? by? wywo?ane moj? sugesti? ?e np. chce przenie?? si? w jakie? ciekawe miejsce. I z tego co pami?tam takie zawirowania nie zdarzaj? mi si? w LDkach, tylko w OOBE, wiec mo?e to ?wiadczy? o tym ?e by?o to OOBE. Ale to tylko moja lu?na sugestia ;)

Bardziej ni? na analizie tego czy to OOBE czy nie skup si? po prostu na do?wiadczaniu i wyci?ganiu z tych do?wiadcze? jak najwi?cej dla siebie :)

PS: nie trzeba mie? wibracji by mie? OOBE bo mog?a? do OOBE przej?? ze snu.
Pozdrawiam!
  Forum: Jestem pocz?tkuj?cy · Podgląd postu: #1054321 · Odpowiedzi: 2 · Wyświetleń: 1,087

Negai1
Napisane: 29.10.2018 - 06:19


Dusza Towarzystwa
*******

Grupa: Podró?nicy
Postów: 205
Dołączył: 24.12.2012
Skąd: Pozna?
Nr użytkownika: 9,274


No to by? ?wiadomy sen/parali? przysenny co? w tym stylu. Ale je?li to by? ?wiadomy sen to mo?liwy jest kontakt z drug? stron?, cho? na ogó?jest do?? trudny. Ale ty mo?liwe ?e masz do tego predyspozycje.
Pozdrawiam
  Forum: ?wiadomie ?ni?cy · Podgląd postu: #1054312 · Odpowiedzi: 1 · Wyświetleń: 4,660

Negai1
Napisane: 18.03.2018 - 19:58


Dusza Towarzystwa
*******

Grupa: Podró?nicy
Postów: 205
Dołączył: 24.12.2012
Skąd: Pozna?
Nr użytkownika: 9,274


To zale?y, mo?e to powodowa? przemieszczanie si? w dalsze fazy, a mo?e po prostu zmienia? lokacje ;) kwestia tego typu czy jeste? gotowy by przemie?ci? si? w dalsze fazy. OOBE to sen, tylko ma troch? inn? natur? ni? normalne ?nienie. Natomiast raczej nie da si? przez OOBE przedosta? do rzeczywisto?ci fizycznej, z reszt? po co? Moim zdaniem OOBE by?oby nudne, bo nic by nie wnosi?o, prócz podgl?dania s?siadów, co z dalszego punktu widzenia jest bezsensu. OOBE pozwala zwiedza? astral, tajniki w?asnego umys?u i innych ?wiatów ;) Wi?c nigdy wychodz?c nie dosstaniesz si? do rzeczywisto?ci fizycznej, bo nie da si? cia?em niefizycznym ingerowa? w ?wiat materialny i podobnie odwrotnie. A przynajmniej nie na naszym poziomie istnienia ;)
  Forum: Jestem Pocz?tkuj?cy · Podgląd postu: #1053750 · Odpowiedzi: 12 · Wyświetleń: 2,044

Negai1
Napisane: 13.03.2018 - 13:02


Dusza Towarzystwa
*******

Grupa: Podró?nicy
Postów: 205
Dołączył: 24.12.2012
Skąd: Pozna?
Nr użytkownika: 9,274


Nie trzeba wybudza?si? na godzin?, starczy nawet z 5 minut byle tylko zachowa? ?wiadomo?? ;) Nigdy nie my?la?am o zamykaniu oczu w trakcie OOBE, raczej nie da sie tam ich zamkn?? lub mo?e to spowodowa? skupienie si? na ciele fizycznym i powrocie do cia?a. Nieraz w OOBE odwalaj? si? jakie? dziwne rzeczy, spróbuj przej?? przez lustro znowu, ze spokojem i mi?o?ci?. Najgorsze co mo?na mie? w Poza to strach ;)
Mo?esz te? pomy?le? sobie ?e chcesz za lustrem zobaczy? k?opotliwe aspekty Ciebie itd, co? nad czym chcesz popracowa?. Bo ogólnie OOBE to ?wiat symboli w wielu sprawach, ale to ty nadajesz im sens. Lustro samo w sobie jest lustrem. Ja kiedy? w OOBE lustro potraktowa?am jako odbicie dla mojej aury (mog?am zobaczy? swoje kolory). Innym razem za mn? zjawi?a si? posta? która by?a mn? w poprzednim wcieleniu. Wszystko zale?y od intencji.

Pozdrawiam ;)
  Forum: Jestem Pocz?tkuj?cy · Podgląd postu: #1053744 · Odpowiedzi: 12 · Wyświetleń: 2,044

Negai1
Napisane: 13.03.2018 - 09:57


Dusza Towarzystwa
*******

Grupa: Podró?nicy
Postów: 205
Dołączył: 24.12.2012
Skąd: Pozna?
Nr użytkownika: 9,274


Se7en mam dok?adnie tak samo jak ty ;) Lepiej chodzi? wcze?niej spa?, i ewentualnie wsta? wcze?niej. I te? po wyj?ciach jestem bardziej wyspana, ale to mo?e zale?y od cz?owieka ;) Ostatnio cz?sto udaje mi si? wyj?? tak, ?e odzyskuje ?wiadomo?? w trakcie zzasypiania (nie wejd? jeszcze do snu). Wi?c wychodz? sobie i latam :D Nawet na hipnagogi w trakcie parali?u za bardzo nie zwracam uwagi.
  Forum: Jestem Pocz?tkuj?cy · Podgląd postu: #1053741 · Odpowiedzi: 12 · Wyświetleń: 2,044

Negai1
Napisane: 12.03.2018 - 13:15


Dusza Towarzystwa
*******

Grupa: Podró?nicy
Postów: 205
Dołączył: 24.12.2012
Skąd: Pozna?
Nr użytkownika: 9,274


A co, jak wychodzisz to jeste? bardziej zm?czony za dnia?
U mnie na ogó? jest na odwrót, bo np. jak ?pie za krótko to nie ma opcji bym mia?a OOBE. Ale jak po?pi? sobie tak z 9 godzinek to OOBE jest bardzo cz?ste ;)
  Forum: Jestem Pocz?tkuj?cy · Podgląd postu: #1053739 · Odpowiedzi: 12 · Wyświetleń: 2,044

Negai1
Napisane: 08.03.2018 - 17:03


Dusza Towarzystwa
*******

Grupa: Podró?nicy
Postów: 205
Dołączył: 24.12.2012
Skąd: Pozna?
Nr użytkownika: 9,274


Te? mam cz?sto taki problem ;) Pierwsza sprawa to oczywi?cie to, ?e sen jest p?ytki. Na mnie cz?sto te? nie dzia?a?o ?adne tarcie o powierzchnie, klaskanie ,zakladanie okularów ani ?adne tego typu. Czasem pomaga?o jak po prostu czeka?am, cofa?o mnie w ko?cu do cia?a, lub co? si? tworzy?o. Ale gdy si? cofa?am, to próbowa?am znowu.
Ale najlepszym sposobem jest systematyczna medytacja i wi?ksza ?wiaodmo?? w ?yciu, bo mam wra?enie ?e wtedy nasz sen jest bardziej ,,efektywny" i g??bszy, wtedy cz??ciej wychodz?c ma si? dobr? faz?.
Akurat ja medytacje uwielbiam i jest dobra na wszystko, bardzo rozwija równie? OOBE ;)
  Forum: Jestem Pocz?tkuj?cy · Podgląd postu: #1053733 · Odpowiedzi: 12 · Wyświetleń: 2,044

Negai1
Napisane: 08.03.2018 - 16:58


Dusza Towarzystwa
*******

Grupa: Podró?nicy
Postów: 205
Dołączył: 24.12.2012
Skąd: Pozna?
Nr użytkownika: 9,274


My?l? ?e wi?kszo?? postaci sennych jakie spotkamy nie ma wi?kszego sensu. To po prostu postaci które maj? nada? twoim snom realno?ci.
  Forum: ?wiadomie ?ni?cy · Podgląd postu: #1053732 · Odpowiedzi: 7 · Wyświetleń: 1,772

Negai1
Napisane: 14.02.2018 - 11:11


Dusza Towarzystwa
*******

Grupa: Podró?nicy
Postów: 205
Dołączył: 24.12.2012
Skąd: Pozna?
Nr użytkownika: 9,274


A mo?e to po prostu zm?czenie?
Ja polecam medytacje, medytacja dobra na wszystko.
Naucz si? medytowa? by przesta? ba? si? stanu w który wchodzisz i stawa? si? go bardziej ?wiadomym. To co mówisz nie jest do ko?ca (o ile to dobrze rozumiem) byciem tu i teraz, bardziej czym? w formie ,,przymu?u". Medytacja i skupianie si? na tu i teraz nie do?? ?e relaksuje to dodatkowo wyostrza zmys?y, i nagle okazuje si? ?e twoje ?ycie jest bardziej wyra?ne ni? przedtem. Oczywi?cie towarzyszy temu swoiste wyciszenie umys?u wi?c mo?e zdawa? si? ?e jeste?my ,,przymuleni" ale to nie ten sam stan.

Poza tym powiniene? zastanowi? si? nad przyczyn? twojego strachu przed tym stanem? Przecie? to nic okropnego, tak po prostu nieraz dzia?a nasz umys?, ale je?li jeste? ?wiadomym cz?owiekiem to w ka?dym momencie mo?esz si? zz tego wyrwa?, przecie? nie utkniesz w tym stanie do ko?ca ?ycia.
  Forum: Jestem pocz?tkuj?cy · Podgląd postu: #1053642 · Odpowiedzi: 3 · Wyświetleń: 1,149

Negai1
Napisane: 13.02.2018 - 18:40


Dusza Towarzystwa
*******

Grupa: Podró?nicy
Postów: 205
Dołączył: 24.12.2012
Skąd: Pozna?
Nr użytkownika: 9,274


Siemka :)

Ostatnio znowu zacz??am systematycznie medytowa?, i przy ostatniej medytacji pomy?la?am sobie, ?eby mo?e zamiast unika? zb?dnych wizji wg??bi? si? w nie?
Rozpocz??am od relaksacji, no wiec krótkie skupianie si? na oddechu przez jakie? 5-10 minut.
Gdy poczu?am si? wystarczaj?co zrelaksowana, a ciemno?? pod oczami zrobi?a si? bardziej ,,przestrzenna", zacz??am do?wiadcza? w g?owie pewnych przeb?ysków my?li. Jakie? twarze, s?owa, miejsca etc. Typowe my?li które wybijaj? nas z koncentracji podczas medytacji. Na pocz?tku obrazy by?y s?abo wyra?ne no wi?c ci??ko mi by?o si? w to wg??bi?, ale po jakim? czasie zobaczy?am w g?owie tak? jakby uliczk? miasta, gdzie? w XIX wieku, ?cieki na ulicach, szare kamienice etc. To by?a krótka wizja, ale od razu postara?am si? do niej wróci?, nagle zobaczy?am ?e na ko?cu uliczki stoi jaka? zakapturzona posta? która zacz??a ode mnie odchodzi?. Posz?am za ni?, ona tak jakby zatacza?a wci?? kó?ka wokó? jednego budynku, podesz?am do niej i zdj??am jej kaptur, to by? robot w przebraniu.
W ka?dym razie wizja by?a do?? intensywna, nie by?o to moje ?wiadome wyobra?anie sobie czego?, da?am mojemu umys?owi pop?yn?? i reagowa?am na to co on mi dawa? (tak jak w ?nie). Potem mia?am jeszcze kilka scen które mia?y wi?kszy sens ni? to ,ale nie chce o tym pisa?, bo nie o to chodzi.

Chodzi mi o to czy wy równie? próbowali?cie kiedy? wg??bi? si? w wizje które przychodz? do was podczas relaksacji? Nie wiem, mo?e jest nawet na to jaka? nazwa specjalistyczna, nie znam si?.
W ka?dym razie jakie s? Wasze do?wiadczenia z tym zwi?zane, czy mo?na w ten sposób czego? ciekawego si? dowiedzie?, co? fajnego do?wiadczy??
  Forum: Jestem Pocz?tkuj?cy · Podgląd postu: #1053640 · Odpowiedzi: 2 · Wyświetleń: 1,610

Negai1
Napisane: 07.02.2017 - 15:57


Dusza Towarzystwa
*******

Grupa: Podró?nicy
Postów: 205
Dołączył: 24.12.2012
Skąd: Pozna?
Nr użytkownika: 9,274


My?l? ?e po ?mierci mamy inne podej?cie do do?wiadcze? ziemskich ni? tu i teraz. Teraz wydaje nam si? ?e nie wybraliby?my np. ?ycia w biedzie, ale takiej duszy która jest ,,czysta" (nie po??czona ju? z poprzednim ?yciem w ?aden sposób) do?wiadczenie biedy, trudu, wojny, jest niezwykle satysfakcjonuj?ce. My lubimy ocenia? co jest dobre a co z?e. Wiadomo ci??ko powiedzie? ?e wojna to co? dobrego, ale dla duszy to bardzo emocjonalne a wi?c ciekawe do?wiadczenie. Czemu wi?c ma nie inkarnowa? w trudnym ?yciu? Poza tym ka?dy z nas uczy si? w ?yciu czego? innego, jedni ?yj? by nauczy? si? walki z kompleksami, inni by nauczy? si? kocha? bezinteresownie, a jeszcze inni by nauczy? si? ?ycia w trudnych warunkach (np. wojny). Je?li dusza postrzega ?ycia jako po prostu chwile (a tak zapewne jest), i nie boi si? przedwczesnej ?mierci a nawet traktuje to jako nowe do?wiadczenie do swojej biblioteczki, to dlaczego ma nie wybiera? trudnych ?y??

Czasem wystarczy po prostu zmieni? perspektyw?.
  Forum: Forum · Podgląd postu: #1045438 · Odpowiedzi: 75 · Wyświetleń: 11,231

Negai1
Napisane: 04.02.2017 - 09:53


Dusza Towarzystwa
*******

Grupa: Podró?nicy
Postów: 205
Dołączył: 24.12.2012
Skąd: Pozna?
Nr użytkownika: 9,274


Jak ja kocham jak kto? zadaje pytanie i a druga osoba odpowiada niekonkretnie :P
Wiadomo ?e nie ma co si? du?o zamy?la? na temat reinkarnacji itd bo to nic nie zmienia, ale czasem warto sobie tak pofilozofowa? i tyle dla w?asnej satysfakcji :P
Przecie? to forum nie powinno istnie? je?li za?ozymy ?e nie ma sensu sie nad niczym zastanawia?, bo odpowiedzi mamy ju? podane!

Ja uwa?am ?e talenty, zainteresowania, a tak?e pewien zarys osobowo?ci przenosimy z ?ycia na ?ycie. Wiadomo charakter sie zmienia, dojrzewamy wraz z ró?nymi do?wiadczeniami, dlatego np. mo?emy w dzisiejszym ?yciu dokonywa? zupe?nie innych wyborów ni? dokonaliby?my kilka ?y? wcze?niej, czy nawet ?ycie wcze?niej!Gdzie? s?ysza?am taki pogl?d, ?e je?li np. kto? zostanie w dany sposób zabity w poprzednim ?yciu (np. spali si?) to mo?e to tworzy? nieuzasadnione fobie w kolejnym ?yciu np. do ognia. Albo ?e pewne rany ?miertelne mog? w jakim? stopniu przechodzi? do kolejnego ?ycia jednak nie z tak? intensywno?ci? (nie powoduj? ?mierci), s? ?ladem poprzednich ?y?. Nie wiem czy to prawda ale brzmi to ciekawie :)

Cia?o raczej jest kompletnie inne, mam te? teorie ?e osoby transseksualne to po prostu osoby które w poprzednim ?yciu cz?sto by?y np. m??czyzn? (lub nawet zzawsze), a teraz narodzili si? jako kobiety i nie potrafi? tego zaakceptowa?.

Wiadomo, to tylko takie filozofie ja nie mówie ?e to prawda :P
  Forum: Forum · Podgląd postu: #1045415 · Odpowiedzi: 75 · Wyświetleń: 11,231

Negai1
Napisane: 28.12.2016 - 11:10


Dusza Towarzystwa
*******

Grupa: Podró?nicy
Postów: 205
Dołączył: 24.12.2012
Skąd: Pozna?
Nr użytkownika: 9,274


Wiadomo ?e takie testy s? tylko zabaw?, i maj? za zadanie no có?, pokaza? co to nie my :P Chocia? mnie zaciekawi?a kwestia s?abych stron osobowo?ci, mo?na si? faktycznie zastanowi? czy przejawiamy takie wady, bo wiedz?c o nich mo?na ?atwiej si? ich pozby?.
  Forum: Hide park - Filozofia i ?wiatopogl?d · Podgląd postu: #1043901 · Odpowiedzi: 13 · Wyświetleń: 2,187

Negai1
Napisane: 27.12.2016 - 12:53


Dusza Towarzystwa
*******

Grupa: Podró?nicy
Postów: 205
Dołączył: 24.12.2012
Skąd: Pozna?
Nr użytkownika: 9,274


Hejka Wam ;)
Kilka miesi?cy temu kole?anka podes?a?a mi t? strone:
https://www.16personalities.com/pl/typy-osobowosci
Od razu powiem ?e nie lubi? horoskopów, jaki? dziwnych schematów i szufladeczek, wiec pocz?tkowo patrzy?am na to sceptycznie, ale zrobi?am ten test osobowo?ci, wysz?a mi osobowo?? ENFJ, i bardzo si? zdziwi?am poniewa? opis by? bardzo trafny cho? troche wyolbrzymiony. No i zacz??am czyta? o innych typach, zauwa?y?am ?e cz??? moich znajomych mo?na równie? spokojnie ,,w?o?y?" do którego? z tych typów. Jestem ciekawa co Wam wysz?o? ;) Jakie osobowo?ci maj? oobenauci?
  Forum: Hide park - Filozofia i ?wiatopogl?d · Podgląd postu: #1043847 · Odpowiedzi: 13 · Wyświetleń: 2,187

Negai1
Napisane: 27.12.2016 - 12:49


Dusza Towarzystwa
*******

Grupa: Podró?nicy
Postów: 205
Dołączył: 24.12.2012
Skąd: Pozna?
Nr użytkownika: 9,274


Ka?dy ma inne problemy, je?eli uwa?asz ?e to prawda to mam nadzieje ?e mimo wszystko jako? sobie z tym poradzisz ;)
Dozna?am kiedy? ataku, by?o to do?? przera?ajace do?wiadczenie, ale nie chce mi si? nawet o tym mówi?.

Niemniej mam nadzieje ?e dasz sobie rad? ;)
  Forum: Jestem pocz?tkuj?cy · Podgląd postu: #1043846 · Odpowiedzi: 19 · Wyświetleń: 5,136

Negai1
Napisane: 27.12.2016 - 00:33


Dusza Towarzystwa
*******

Grupa: Podró?nicy
Postów: 205
Dołączył: 24.12.2012
Skąd: Pozna?
Nr użytkownika: 9,274


U mnie sposób z d?o?mi nie dzia?a ;) Mam cz?sto tak, ?e po prostu mój sen jest tak nie realny, ?e stan? w nim i mówi? ,,kurde to sen"- tak po prostu. Cho? wa?na jest jedna rzecz o czym Rafael wspomina?- ?wiadomo?? w ?yciu codziennym= ?wiadomo?? w snach. Ja wiem np. ?e ostatnio rzadziej mam LDki po prostu mniej my?l? o tym wszystkim i chwilami zachowuje si? jak marionetka we w?asnym ?yciu.
Zauwa?y?am te? ?e ?atwiej o LDka gdy idziemy spa? nie bardzo zm?czeni, bo ja gdy zasypiam po chwili ju?, to na ogó? budz? si? rano i mam kompletn? pustk?, nawet nie pami?tam co mi si? ?ni?o.

Rafael, a mo?e to nie archonci tylko twoje w?asne demony? ;) Kiedy? mia?am podobn? sytuacje. Wychodzi?am z cia?a, ale mog?am porusza? si? tylko po moim domu, gdy próbowa?am wylecie? za okno kto? z mojej rodziny zaczyna? mnie atakowa?, przytrzymywa?, nie pozwala? mi odlecie?. Bardzo mnie to irytowa?o bo nic nie mia?am z tych wyj??. Zacz??am si? nad tym wszystkim zastanawia?... i w ko?cu zrozumia?am. By? to okres gdy czu?am ?e moja rodzina mnie ,,niewoli", nie pozwala mi by? sob?, nak?ada mi maski, kontroluje mnie i usilnie trzyma przy sobie. Nie dawali mi wolno?ci. Tak przynajmniej s?dzi?am, bo zacz??am nad tym pracowa? i okaza?o si? ?e to tylko moja interpretacja- o wszystko bowiem mo?na zawalczy?, tylko ja nie mia?am odwagi by im si? przeciwstawi? wi?c pozwala?am na niewole. Dopiero gdy poradzi?am sobie z problemem w fizycznym ?wiecie, gdy doznawa?am OOBE mog?am podró?owa? bo ju? nikt z domowników nie trzyma? mnie usilnie w domu ;)

Dlatego zastanów si? Rafael, bo mo?liwe ?e to jaka? metafora, cz?sto w OOBE widzimy co? co jest naszym problemem, o to bowiem chodzi by nas u?wiadomi?. Mo?liwe ?e pod?wiadomie boisz si? czego?, albo wr?cz nawet ju? jeste? pewny ?e za ka?dym razem gdy b?dziesz wychodzi? Oni b?d? tam na Ciebie czeka?. I przez to tworzysz zamkni?ty kr?g który wci?? si? powtarza, bo w OOBE nasze oczekiwania i pod?wiadomo?? ma wielkie znaczenie. Dlatego nie bój si? ich, poza tym kto powiedzia? ?e oni ci zagra?aj?- poka? im kto tutaj rz?dzi, to twoje OOBE a nie ?adnych szaraków ;) Szaraków, które ca?kiem mo?liwe ?e stworzy?a twoja w?asna pod?wiadomo??
?ycz? powodzenia ;)
  Forum: Jestem pocz?tkuj?cy · Podgląd postu: #1043826 · Odpowiedzi: 19 · Wyświetleń: 5,136

Negai1
Napisane: 26.12.2016 - 14:32


Dusza Towarzystwa
*******

Grupa: Podró?nicy
Postów: 205
Dołączył: 24.12.2012
Skąd: Pozna?
Nr użytkownika: 9,274


Zapanuj nad emocjami ;) Przede wszysktim, w LD trzeba by? spokojnym by utryzma? faz? ;) I nie szukaj przyjemno?ci w snach, bo po tym zawsze Cie wywali a o to chyba nie chodzi :P
  Forum: Jestem pocz?tkuj?cy · Podgląd postu: #1043807 · Odpowiedzi: 19 · Wyświetleń: 5,136

Negai1
Napisane: 15.12.2016 - 21:13


Dusza Towarzystwa
*******

Grupa: Podró?nicy
Postów: 205
Dołączył: 24.12.2012
Skąd: Pozna?
Nr użytkownika: 9,274


Wiesz, ból po stracie jest wielki. Wiem to dobrze bo te? straci?am ukochanego psa kilka lat temu, straci?am te? innych cz?onków rodziny czy przyjació?. Ból ten musi trwa?, i nie mo?emy udawa? ?e go nie ma. W momencie ?a?oby nale?y si? wyp?aka?, i nikt nie mo?e ci zabroni? by? smutnym. Spotkaniem z psem w ,,innym ?wiecie" prawdopodobnie da ci tylko lekkie ukojenie, bo obudzisz si? zdaj?c sobie spraw? ?e nic si? nie zmieni?o, ?e Soni nadal nie ma. Niestety ale pewnych rzeczy po prostu nie mo?emy zmieni?. Ludziom ci??ko to zaakceptowa? bo przyzwyczaili?my si? do mówienia, ?e jeste?my kowalami w?asnego losu itd. Jedyne co mo?esz zmieni?, to poradzi? sobie z tym bólem, mo?e jaka? medytacja czy inne metody które pomog? ci wyrzuci? z siebie ból? A Poza tym daj sobie czas. Widzia?am niedawno dziewczyn?, która straci?a bardzo wiele w jednym momencie, i cho? wiele by wskazywa?o ?e ,,nie da sobie rady", to jednak dzi?ki zrozumieniu i wsparciu uda?o jej si? wyj?? na prost?.

Pami?taj ?e ?ycie masz tylko jedno, pewnych rzeczy nie zmienisz, ale czy jest sens miesi?cami zastanawia? si? nad ?mierci? swojego cz?onka rodziny? Ile czasu stracisz? Tak jak mówi?, ?a?oba jest potrzebna, gorzej gdy trwa za d?ugo lub przemienia ca?e nasze ?ycie w ?a?ob?. A pami?taj ?e jedyne nad czym masz kontrole to twoje ?ycie i twoje emocje.
  Forum: Jestem Pocz?tkuj?cy · Podgląd postu: #1043069 · Odpowiedzi: 9 · Wyświetleń: 2,417

Negai1
Napisane: 05.07.2016 - 21:32


Dusza Towarzystwa
*******

Grupa: Podró?nicy
Postów: 205
Dołączył: 24.12.2012
Skąd: Pozna?
Nr użytkownika: 9,274


Moim zdaniem nie do ko?ca uwierzy?a? w to ?e masz kontrole nad tym snem ::) Np. mog?a? nadal ba? si? tego potwora czy co to tam by?o, czyli niejako nie zdawa?a? sobie sprawy z tego ?e nic ci nie grozi. :P Je?li uwierzy??by? w 100% ?e to sen, to kontrola by?aby do?c ?atwa :) PRzede wszystkim w czasie LDka trzeba by? spokojnym.
  Forum: Jestem pocz?tkuj?cy · Podgląd postu: #1034430 · Odpowiedzi: 16 · Wyświetleń: 3,248

9 Stron V   1 2 3 > » 

New Posts  Nowe odpowiedzi
No New Posts  Brak nowych odpowiedzi
Hot topic  Popularny temat (Nowe)
No new  Popularny temat (Brak nowych)
Poll  Sonda (Nowe)
No new votes  Sonda (Brak nowych)
Closed  Zamknięty temat
Moved  Przeniesiony temat
 

Wersja Lo-Fi OOBE Porady Roberta Monroe Porady Brucea Moena Porady Darka Sugiera Kontakt Park