Notatnik Pana Siedem


oobe.pl

 

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

Entries on Friday 4th November 2011

entry 04.11.2011 - 23:38
Poszed?em na skróty, zakupi?em dwie ca?kowicie legalne pigu?ki z wysok? zawarto?ci? DXM <-- Powykr?ca?o mnie niesamowicie ale jak poszed?em spa? prze?y?em z 15 wyj?? z cia?a, mi?dzy innymi rozmawia?em z bogiem, rozmawia?em ze swoim organizmem, prosi?em ?wiat o ró?ne rzeczy, podró?owa?em po galaktyce, zwiedza?em miasta przysz?o?ci i przesz?o?ci, to jest nie do opisania wyj?cie mia?em na zawo?anie, po?o?y?em si? na materac, zamkn??em oczy i poczu?em jak sam materac lata, przyjemne bujanie, po chwili zobaczy?em w czerni 3 kropeczki niebiesk?, zó?t? i zielon? kropeczki zacz??y si? mno?y? po chwili by?y wielkimi grupami którymi mog?em do woli sterowa?, co? jak wygaszacz ekranu tyle ?e sam mog?em wp?ywa? na ich ruchy. Z tych kropeczek utworzy? si? statek kosmiczny i ca?y kosmos, nie by?o w nim ?adnej istoty ?ywej, Statek taki jak w star wars ogromny kolos który mog?em zwiedza?.

Nast?pnie zacz??em kreowa? mniejszy statek którym mog?em si? b?yskawicznie porusza? w kosmosie, kreowa?em przeró?ne krainy, i ?wiaty, ciemne pi?kne neonowe miasta i pi?kne jasne zielone polany na których zacz??o si? pojawia? ?ycie.

I Wtedt poczy?em specyficzne mrowienie na ca?ym ciele, mog?em delikatnie porusza? cia?em fizycznym, przy mocnym przekr?ceniu si? na bok wizja znika?a ale w pare sekund wychodzi?em z cia?a i mia?em nowe wizje,

W pewnym momencie pomy?la?em sobie, skoro ju? tu jestem mog? porozmawia? z bogiem,i zobaczy?em jasn? z?ot? kule Energi przed sob? czu?em wielki respekt, czu?em mi?o?? i czu?em ?e to on, pami?tam ?e nie porozumiewali?my si? s?owami tylko my?lami, co? jak telepatia, podzi?kowa?em Bogu za spotkanie, i chcia?em aby obdarzy? mnie i moj? ca?? rodzin? zdrowiem i dobrobytem.

Nast?pnie by?y podró?e do wn?trza w?asnego organizmu, cz?sto boli mnie g?owa, mam migreny pomy?la?em wi?c ?e zapytam si? swojego organizmu czym jest to spowodowane, wi?c wnikn??em do wn?trza mózgu, porusza?em si? tam specyficznie, jak ruch kamery w filmie, mózg nie by? zbudowany tak jak jest w realu ale by? swego rodzaju maszyn?, wielkim komputerem po którym si? porusza?em, by?o tam wiele swiat?owodów takich wielkich i widzia?em jak w nich przemieszczaj? si? informacje w postaci energii ?wietlnej, dotar?em w ko?cu do machinerji odpowiedzialnej za ból g?owy, w ?rodu by?o wiele istot, które pracowa?y przy tej maszynie, to jak wielki rdze? z filmów s-f, by?a tam jedna istota m?ska, która by?a jakby odpowiedzialna za prace reszty za?ogi, zapyta?em wi?c dlaczego tak cz?sto boli mnie g?owa, da? mi do zrozumienia, ?e u?ywam nieco wi?cej swojego mózgu ni? przeci?tny u?ytkownik, zabieram si? za wi?cej zagadnie? ni? inni, staram si? wszystko zrozumie?, a inni po prostu przyjmuj? do wiadomo?ci, przez to ten procesor si? przegrzewa i ból g?owy to skutek uboczny, pami?tam tylko ?e wtedy kaza?em i?? istot? pracuj?cym przy obs?udze owej maszynerji na odpoczynek.

Pó?niej jeszcze podró?owa?em po mie?cie w którym obecnie przebywa?em i wizualizowa?em pieni?dze które do mnie nap?ywaj?, potrzebuje gotówki wi?c uzna?em ?e to mo?e mi si? przyda?, wizualizowa?em sobie jeszcze moje konto bankowe które ro?nie, zobaczymy w najbli?szym czasie co to da?o.


Najlepszy by? efekt zwi?kszania wibracji, jako i? spa?em wtedy w mieszkaniu na parterze, a pod nami by?a kot?owania i spa?em przy otwartym oknie, pod oknem by? wentylator przemys?owy na zewn?trz, on ca?y czas brz?cza?, tyle ?e wtedy mi to pomaga?o bo ?apa?em rytm wibracji, gdy ju? z?apa?em odpowiedni dodawa?em gazu, dociska?em gaz do ko?ca i wibracj? bardzo szybko i p?ynnie ros?y do niewyobra?alnych obrotów a? nie da?o si? odczu? wibracji tylko jeden d?ugi d?wi?k, wtedy wychodzi?em.

Entries on Tuesday 11th October 2011

entry 11.10.2011 - 22:26
Dzi? w nocy przydarzy?o mi si? co? niezwykle dziwnego, nie by?o to fa?szywe przebudzenie ale w pierwszej chwili tak si? w?a?nie poczu?em. Jakby jaki? "B??d"

Nagle zrywam si? w nocy bum, jakby co? mnie wyszarpa?o do fizycznego, dodam ?e nie pami?tam aby co? dzisiejszej nocy mi si? ?ni?o. Zerwa?em si? wiec i pierwsza my?l, która godzina? Spogl?dam na telefon komórkowy który zwykle mam nad g?ow?, na krze?le, patrz? a tam godzina 8:30 czyli ta o której zwykle wstaje do pracy, spogl?dam na okno a na zewn?trz ciemno, bardzo ciemno, za ciemno na t? godzin? o tej porze roku, my?l? sobie co? jest nie tak, dlaczego budzik mnie nie obudzi?, a co? mnie wyrwa?o? Sprawdzam budzik aby upewni? si? czy by? rzeczywi?cie ustawiony, okaza?o si? ?e by? nawet dwa oba na godzin? 3:47 my?l? sobie, co? naprawd? si? popieprzy?o zawsze mam pierwszy budzik na 7:50 a drugi na 8:20 a tu oba na 3:47. No có? usiad?em na kraw?dzi ?ó?ka patrz? na dekoder na którym jest godzina 3:47.... spogl?dam jeszcze raz na telefon a tam wszystko wróci?o do normy budziki na t? co zawsze a zegarek wskazywa? godzin? 3:47

Ma kto? jakie? logiczne wyt?umaczenie?

-mo?e telefon p?ata? mi figle? Ale raczej to nie to.
-mo?e po wybudzeniu popieprzy?o mi si? w g?owie i widzia?em takie dziwne godziny?

Entries on Sunday 9th October 2011

entry 09.10.2011 - 22:35
Na pocz?tku chcia?bym podzi?kowa? twórcom tego forum, jest to bardzo dobre i przydatne narz?dzie dla wszystkich którzy chc? pog??bi? techniki obee i tym podobne.

Nazywam si? Piotrek, Urodzony w 1989 roku co oznacza ?e na dzie? dzisiejszy mam 22 lata, z zawodu jetem mechanikiem samochodowym i taki zawód te? wykonuje, wiec widzicie jestem zwyk?ym przeci?tnym cz?owiekiem który pragnie obee.

Obee interesuje si? stosunkowo nie d?ugo, pami?tam jak którego? dnia na y-e znalaz?em filmik o LD i tak si? zacz??o. Dodam ?e nie jestem pewien czy do tej pory do?wiadczy?em obee ale na pewno by?o LD nawet ostatnio ;)

Nie wiem czy posiadam do tego predyspozycje, ale pono? ka?dy mo?e si? tego nauczy? i chc? by? ?ywym na to dowodem jednocze?nie w przysz?o?ci wzorem dla nowych obee maniaków.

W moim ?yciu od zawsze mia?em parali?e senne, tyle ?e straszono mnie ?e to zmora, lub dusio?ek odwiedza mnie w nocy co mi wcale nie pomaga?o, zawsze gdy mia?em parali? senny ?wiadomie i mocno próbowa?em wi?c si? wybudzi?, wydobywa?em z siebie d?wi?k takiego buczenia, jako i? od zawsze mia?em pokój z rodze?stwem kto? mnie budzi?. Od chwili gdy dowiedzia?em si? o obee i o tym ?e parali? senny jest cz??ci? wychodzenia z cia?a przesta?em bucze? ale niestety do tej pory nie uda?o mi si? wyj??.

Za?o?y?em ten notatnik przede wszystkim po to aby ?wiczy? pami?? snów poniewa? nie wiele z nich zapami?tuje lecz robi? post?py, zazwyczaj pami?ta?em 1 nieca?y sen na 2 tyg, teraz coraz cz??ciej zapami?tuje jakie? urywki ze snów a czasem nawet du?e fragmenty wi?c post?py s?. Tak wi?c bd teraz ?wiczy? pami?? snów w moim notatniku jednocze?nie opisywa? moje post?py i przemy?lenia.No i po wst?pie czas zacz?? ?wiczy? pami??.

Dzi? pami?tam 3 urywki z 3 snów, pierwsze co zapami?ta?em to ?e spotka?em koleg? Jurka na ulicy i rozmawiali?my o czym? niestety nie pami?tam o czym.

Drugi urywek to sen z moj? dziewczyna, jaki? spacer nic nie zwyk?ego.

Trzeci by? dziwny, tu? nad ranem, i jego pami?tam najdok?adniej. By?em w miasteczku Dobra które le?y obok wsi do której je?dzi?em ca?e ?ycie na wakacje, ferie itd Mia?em tam Dziadka i Babcie ?P.
Dziadek z Babci? s? pochowani w jednym grobie na cmentarzu w?a?nie w tym miasteczku, w ?nie by?em z kim? (nie wiem kim) na tym cmentarzu przed grobem moich dziadków, w tym ?nie grób by? ch?odzony ciecz? w identyczny sposób jak jest ch?odzony silnik samochodu, taki sam uk?ad ch?odzenia (z racji wykonywanego zawodu pewnie taki sen) i zastanawia?em si? na jak? choler? w grobie jest zrobiona instalacja ch?odzenia ciecz?. I w sumie pami?tam ?e inne groby nie mia?y takie systemu tylko w?a?nie ten jeden. I tyle co pami?tam z tej nocy.