oobe.pl

 

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

Trwaja prace modernizacyjne. Chwilowo nie mozna dodawac postow i brakuje polskich znakow. Przepraszam za utrudnienia. Pracujemy nad tym

2 Stron V   1 2 >  
Reply to this topicStart new topic
> Ufo/obcy, Wierzy? czy nie wierzy??
Mithril
post 13.03.2008 - 20:03
Post #1


Cz?onek Rodziny
******
Grupa: Podró?nicyNa pocz?tku zaczn? od tego i? jest to mój pierwszy artyku?,wi?c prosz? o surowo?? oceniania.

Zacznijmy od pocz?tku:

Wiele ludzi myli UFO z Obcymi lub jak kto woli istotami pozaziemskimi.UFO jak rozszerzenie skrótu mówi Niezidentyfikowany Obiekt Lataj?cy,czlyli mówi?c o UFO powinni?my my?le? o spodkach,talerzach,trójk?tach i innych niezidentyfikowanych obiektów.Pierwsze wzmianka wspó?czesngo ?wiata pochodzi z gazety Danison Dialy News z 25 stycznia 1878 roku.Rozpowszechnienie UFO mia?o miejsce w latach 40/50 w USA.By?y te? "przypadki" porwa? przez Obcych,lecz jest to totalna bzdura, któr? naukowcy udowodnili tym i? 99% tych ludzi by?o psychicznie chorych.Ciekawostk? jest to i? ?aden astronauta nie widzia? UFO/Obcego.
Wi?kszo?? tych przypadków, da si? naukowo rozgromi?.Wiele to po prostu b??dy ludzkiego oka,gra ?wiate? lub zwyk?e zjawiska atmosferyczne.Badania UFO doprowadzi?y do odkrycia wielu zjawisk atmosferycznych oraz psychologicznych, nie nawi?zano jednak dot?d kontaktu z kosmitami jako takimi. W psychologii spowodowa?y rozwini?cie wiedzy o b??dnej interpretacji, z?udzeniach zmys?ów, halucynacjach i wyst?powaniu osobowo?ci sk?onnych do fantazjowania.

Dodatkowym powodem niech?ci naukowców g?ównego nurtu wobec problematyki UFO jest ??czenie przez ufologów tego zagadnienia z parapsychologi? (problem tzw. kontaktowców), mistycyzmem i innymi teoriami nie wchodz?cymi do kanonu nauki (np. anty grawitacja, czy obecno?? dodatkowej planety w uk?adzie s?onecznym, która ma zderzy? si? z Ziemi?).

Przejd?my do sedna,nasza droga mleczna ma oko?o 300-400 miliardów gwiazd i uk?adów s?onecznych podobnych do naszego.Szacuje si? ?e we wszech?wiecie jest oko?o 40 miliardów "dróg mlecznych",wi?c daje to niewyobra?aln? sum? gwiazd.Pozwol? sobie przytoczy? s?owa naukowca(mojego dziadka):
-S?uchaj Kuba, je?li liczy? ?e we wszech?wiecie jest oko?o 10 trylionów gwiazd to jest na 99% pewne ?e gdzie? jest jakie? inne ?ycie,by? mo?e inteligentniejsze,b?d? nie,ale na pewno jest,chyba ?e jeste?my wybrykiem natury w co osobi?cie nie wierze.Wystarczy wyobrazi? sobie sum? uk?adów s?onecznych to ,to powinno wystarczy? to udowodnienia ?e gdzie? kto? lub co? istnieje.Poza tym udowodnione jest, ?e istniej? 3 mo?e 4 wymiary.-
S? równie? teorie ró?nych naukowców, ?e jest wi?cej wszech?wiatów, a mianowicie od 6-20.Jest wiele teorii.My ludzie jeste?my za malli ?eby cokolwiek wi?cej odkry? ni? teraz. Za s?ab? mamy technik?,ale g?ównym naszym problemem jest to i? walczymy mi?dzy sob?.Powinni?my trzyma? si? razem,a nie "wybija?" si? nawzajem.


Podsumowuj?c,mo?e i jakie? rz?dy USA czy innego mocarstwa ukrywaj? co? przed zwyk?ymi szarymi lud?mi,ale wystarczy liczba gwiazd,uk?adów,czy cho?by "dróg mlecznych" ?eby uwierzy? w to ?e co?, gdzie?,daleko istnieje.B?d?my lud?mi renesansu(wszechstronni,ch?onni wiedz?).Pozdrawiam,Mithril.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Guest_Herbina_*
post 13.03.2008 - 21:52
Post #2
Guests
Punkty prestiżu:To bedzie dobra odpowiedzia:
http://www.nuoviso.de/filmeDetail_disclosureProject.htm
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Mithril
post 14.03.2008 - 15:13
Post #3


Cz?onek Rodziny
******
Grupa: Podró?nicySzkoda ?e po niemiecku; /

A jak si? podoba artyku??
Go to the top of the page
 
+Quote Post
hupgum
post 15.03.2008 - 02:53
Post #4


Przechodzie?

Grupa: Podró?nicy

Notatnik


Witaj Kuba!

Zazwyczaj jestem obserwatorem i tylko czytam posty, ale tym razem postanowi?em napisa? par? s?ów na temat Twojego "artyku?u". Prosisz o surow? ocen?, wi?c surowa b?dzie i postaram sie te? o jej obiektywno??.

Dopiero od roku interesuj? si? tematyk? zjawisk niezwyk?ych, uwa?anych przez spo?ecze?stwa za nieprawdziwe, ale ju? posiad?em troch? wiedzy o tych tematach tzn. OOBE, UFO, 2012, New World Order oraz inne zjawiska i k?amstwa jakimi jeste?my karmieni. Te rzeczy s? dla mnie bardzo wa?ne i wierz? w ich prawdziwo??, a mam nadziej?, ?e wkrótce nadejdzie czas kiedy poznamy wszystkie tajemnice tego ?wiata.

Zastanawiam si? po co napisa?e? artyku?. Od strony polonistycznej jest OK, ale gdy to czyta fanatyk taki jak ja :), to od razu widzi, ?e pisa?a go osoba, która z poj?ciem UFO dopiero si? zetkn??a. Ta tematyka jest bardzo obszerna i ??czy si? z wieloma innymi zjawiskami. Mam nadziej?, ?e czyta?e? trylogi? Monroe. Chyba w drugiej cz??ci jest opis statków zawieszonych w przestrzeni tu? obok ksi??yca. Wierz?c, wi?c w OOBE automatycznie powiniene? te? przekona? si? do tego, ?e jeste?my odwiedzani przez obce rasy. Po numerze stwierdzam, ?e jeste? do?? ?wie?ym "wyznawc?" odmiennej wizji wszechrzeczy, wi?c wszystko przed Tob? i dotrzesz jeszcze do wielu ciekawych ?róde?, chocia? wi?kszo?? z nich mo?e si? okaza? fa?szywa, ale s? w?ród nich pere?ki, które ?wiadcz? o z?o?ono?ci tego co nas otacza. Takich pere?ek mo?esz si? dopatrywa? na stronach (tu podam moje ulubione, na które codziennie zagl?dam - to ju? chyba uzale?nienie :))

www.oobe.pl - wiadomo o czym jest
www.nautilus.org.pl - przede wszystkim o UFO oraz innych ciekawych sprawach
www.prawda2.info/prawda/ - traktuje o sprawach politycznych i spiskach
www.onet.pl - jako zale?ne ?ród?o porównawcze

Pami?tam bardzo dobrze jak zetkn??em si? z poj?ciem LD, które osi?gn??em ju? po tygodniu i poczu?em smak wolno?ci. Nast?pnie zainteresowa?em si? OOBE, którego do tej pory nie osi?gn??em. Zacz??em coraz wi?cej czyta?, dowiedzia?em si? o aurach, hipnozie, przepowiedniach na 2012 rok, bilokacji, telekinezie, Ossowieckim, Bernatowiczu (Fundacja Nautilus), Jackowskim, Nowym Porz?dku ?wiata, robocie wewn?trznej ameryka?ców, piktogramach, UFO z ang. = NOL z pol; ch?opcu medytuj?cym przez 9 miesi?cy, lewitacji, projekcie Cheops, przekazach, Zdanach, wehiku?ach czasu, iluzji czasu, k?amstwach, darmowej energii, szkodliwo?ci aspartamu, Atlantydzie, Pasie Oriona, chipach, planecie X, mi?o?ci i wolno?ci. Tego jest tak wiele, ?e trudno to zignorowa?. Bo bez tego jak? warto?? ma ?ycie?
Czy jeste?my tu tylko, ?eby zadba? o przetrwanie gatunku, a mo?e jest jaki? cel, do którego powinni?my d??y?. Powinni?my poszukiwa? odpowiedzi na nasze pytania, te wszystkie elementy s? ze sob? powi?zane i mog? nam pomóc w w?drówce przez ?ycie.

Podsumowuj?c to co napisa?e?, to uwa?am, ?e informacje jakimi si? pos?u?y?e? s? mizerne i nie obiektywne. Obalasz istnienie UFO, a powiniene? je broni?, jest wiele w?tpliwo?ci w tym co piszesz.
Piszesz: "Ciekawostk? jest to i? ?aden astronauta nie widzia? UFO/Obcego." - i jak? masz pewno??, ?e rzeczywi?cie tak jest. Nale?y si? zastanowi?, czy ludziom rz?dz?cym na Ziemi jest na r?k? przekazywanie prawd na ten temat, pomy?l jaki to chaos by wywo?a?o na naszym globie. To czym nas karmi? w mediach nie jest zawsze prawdziwe, a ?atwo nami manipulowa?. Je?li dobrze poszukasz to znajdziesz ciekawe filmy NASA gdzie pojawia si? UFO, a astronauci wiedz?cy o nagrywaniu rozmów twierdz?, ?e to ?mieci lub kryszta?ki lodu. Tak, wi?c ju? jedno zdanie jest w?tpliwe, inne z reszt? te?. Zaskoczy?e? mnie znajomo?ci? tych dat, o których nawet nie wiedzia?em, ale przepisa? z Wikipedii nie jest trudno

Fajnie, ?e napisa?e? o swoim dziadku, co sprawia, ?e artyku? jest twój , a nie tylko przeróbk? innych tekstów. 99% - co do tego prawdopodobie?stwa, to czyta?em o jakim? naukowcu (nie pami?tam nazwiska), który opracowa? wzór na szans?, ?e nie jeste?my sami i wysz?o mu, ?e jest to nawet 100%.

Wybacz, je?eli urazi?em Twoje uczucia, ale artyku? nie traktuje o UFO, jest zaledwie namiastk? tego co na ten temat mo?na napisa?. Podszkol si? i jak b?dziesz jeszcze chcia? to rozwi? temat, odwagi Ci nie brakuje (ja jej nie posiadam) i mo?esz stworzy? naprawd? co? ciekawego, co mo?e spokojnie kr??y? po internecie.

Powodzenia i wytrwa?o?ci!


P.S. Na stronie: http://www.nautilus.org.pl/ na ?rodku, troch? na dole jest artyku? na temat
The Disclosure Project, jest tam te? film z polskimi napisami (poni?ej adres bezpo?redni)

http://video.google.com/videoplay?docid=80...78004&hl=pl
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Mithril
post 15.03.2008 - 08:27
Post #5


Cz?onek Rodziny
******
Grupa: Podró?nicyhupgum

Zacznijmy od tego i? wcale nie urazi?e? moich uczu?.Wr?cz przeciwnie,da?e? mi motywacj? do poch?aniania nauki,wiedzy.O tak? surowo?? mi chodzi?o,wiedzia?em ?e najlepiej nie b?dzie,ale chcia?em siebie wypróbowa?.Podszkol? si? tak jak mówi?e?.

Jestem Ci bardzo wdzi?czny.

Pozdrawiam,Mithril.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Guest_Herbina_*
post 15.03.2008 - 08:49
Post #6
Guests
Punkty prestiżu:Mithril, film, ktory jest pod podanym przeze mnie linku jest z niemieckimi podpisami ale mowia tam po angielsku. To nie jest jakis tam sobie filmik ale dokument z konferencji. Ludzie, ktorzy sie tam wypowiadaja to osoby, ktore mialy wysokie rangi wojskowe i nie tylko, byly swiadkami kiedy radary wojskowe wykryly ufo i te osoby same ufo tez widzialy. Ludzie ci postanowili podac to do widomosci publicznej gdyz uwazaja , ze argumenty typu "ludzie nie sa gotowi na to" nie sa wystarczajace, spoleczenstwu trzeba dac prawo do wiedzy a co ktos z tym zrobi to jego sprawa, to , o czym tam mowa to fakty, po prostu gole fakty., nie jakies bla bla bla osob niezrownowazonych. Niestety nie ma wersji polskiej tego materialu wiec nie kazdy moze cos z tego wyniesc. Dzis dla wielu osob istnienie ufo jest tak oczywistym faktem, ze az trudno o tym dyskutowac. Sa oczywiscie obiekty budowane przez ludzi, ktore sa brane za ufo ale ich cel to inna historia. I niech zabrzmi to smiesznie czy jak kto chce ja przed laty sama ufo widzialam , wspolnie z inna osoba jadaca tym samym pociagiem, wiec trudno mi watpic.
Artykul wydaje mi sie niewysokich lotow pod wieloma wzgledami , ale pisz, nie przejmuj sie krytyka tylko pisz, to rozwija , bo pomaga samemu sobie poukladac w glowie pewne sprawy, ktore czasem sa jakby urywkami. Pozdrawiam serdecznie. :)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kkz
post 15.03.2008 - 12:02
Post #7


Przyjaciel Rodziny
*****
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 2yhym yhym :P...
ja jako? w UFO nie wierze... ale istaty poza-ziemskie... ciekawe ciekawe i bardzo interesuj?ce
Go to the top of the page
 
+Quote Post
hupgum
post 15.03.2008 - 12:30
Post #8


Przechodzie?

Grupa: Podró?nicy

Notatnik


"Niestety nie ma wersji polskiej tego materialu wiec nie kazdy moze cos z tego wyniesc"

- jest wersja z polskim napisami:

http://video.google.com/videoplay?docid=80...78004&hl=pl

- mo?na równie? przeczyta? na http://www.nautilus.org.pl/

Zwró?cie uwag? na dat? odbycia si? konferencji, a jest to 9 maj 2001. Co si? zmieni?o? Komu zale?y, ?eby nie rozprzestrzenia? tych informacji? Nale?y sobie zadawa? pewne pytania i wi?za? te rzeczy z polityk?.
Na szcz??ci ju? wida?, ?e powinni?my za nied?ugo pozna? prawd?, o czym ?wiadcz? ju? odtajnione dokumenty na temat fenomenu UFO przez Francj?, Wielk? Brytani? i Japoni?. Oczywi?cie jak s?dz? nie odtajniono wszystkiego, a ?eby nie doprowadzi? do szoku w spo?ecze?stwie, wojen religijnych i innych paskudnych rzeczy. Ludzi trzeba oswaja? z tym faktem. My?l?, ?e za cztery lata du?o rzeczy si? rozwi??e i stanie si? klarowne. Pozdrawiam "Fanatyków" i tych co zaczynaj? widzie?.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Guest_Artur_flyer_*
post 16.03.2008 - 15:07
Post #9
Guests
Punkty prestiżu:No to dorzuc? moje, nasze trzy grosze hihihi

http://www.oobe.pl/park/index.php?showtopic=851&hl=
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Mrw
post 16.03.2008 - 15:21
Post #10


Znajomy Rodziny
****
Grupa: Podró?nicy

Notatnik


Kosmici (czy tam cywilizacja pozaziemska) nie wygl?daj? tak jak inne osoby ich rysuj?, mówi? o tym Darek Sugier, MTJ pokaza? mu kim by? na pocz?tku. By? kosmit?! Wygl?da? tak jak teraz, tylko, ?e ow?osienie mia? srebrne, MTJ mu wtedy powiedzia?: spójrz na r?ce i skierowa? jego wzrok na r?ce, mia? on 3 du?e palce.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Drag0n
post 30.03.2008 - 00:39
Post #11


?wiadomie ?ni?cy
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 304

Notatnik


Ufo zaobserwowane przez cz?owieka ? W to nie uwierze... Nooo, mo?e s? jakie? cywilizacje które s? podobne do ludzi ale pewnie s? daleko, miliony lat ?wietlnych od nas i w?tpie ?eby nas odwiedzali.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Guest_Artur_flyer_*
post 30.03.2008 - 10:27
Post #12
Guests
Punkty prestiżu:DragOn nie boisz si? " OPCYCH " ? .

Gdy by?em m?odszy strasznie ba?em si? " OPCYCH "."Opcy" ujawnijcie si? w ko?cuuuuu. Pomó?cie Arturkowi, gdy? straci? ju? nadziej?, ?e kiedykolwiek zostanie porwany.

Mia?em, hmm, nie wiem, mo?e z 10, 11 lat. Wtedy wierzy?em, ?e gdy wyjd? z latark? na ??k? i zaczn? ?wieci? w niebo to oni przylec? i mnie "porwww????". By?em przekonany, ?e sklepienie niebieskie, zw?aszcza w nocy jest przepe?nione pozaziemskimi pojazdami.

Ba?em si? oj ba?em, nie mog?em zasn?? przy zgaszonym ?wietle.

Oki, teraz jestem ju? du?y i nie boj? si?.
Nawet polubi?em "opcych"

Co ja wypisuj? ?


Jejejjeje

Pozdrowienia dla wszystkich Kosmitów z forum .

:)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Guest_Herbina_*
post 30.03.2008 - 11:45
Post #13
Guests
Punkty prestiżu:Ha, napisalam tu dosc dlugi tekst, glownie do Dragona, ale sie wykasowal przypadkiem
i niech tak pozostanie, widac tak ma byc. Napisze tylko jedno wazne zdanie : NA DRODZE PRAWDZIWEGO POZNANIA TRZEBA ODRZUCIC PRZEKONANIA. Pozdrawiam.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ja:)
post 20.04.2008 - 21:50
Post #14


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 1

Notatnik


"99% tych ludzi by?o psychicznie chorych." - nigdzie nie ma takich informacji, jedynie to mo?e powiedzieli, ?e 99% ludzi porwanych mogli mie? parali? senny i im si? to zdawa?o. Wiem, ?e tutaj ju? wyczerpuj?co si? wszyscy wypowiedzieli, ale chcia?em doda? swoje 3 grosze:)

"Poza tym udowodnione jest, ?e istniej? 3 mo?e 4 wymiary." - my ?yjemy w 3. Z tego co kiedy? dawno temu czyta?em w gazecie zajmuj?c? sie odkryciami naukowymi to jest ju? udowodnione, ?e jest ich 12. Po za tym - teoretycznie - mamy niesko?czono?? wszech?wiatów równoleg?ych, a jeszcze nie wiadomo ile wszech?wiatów, w których dzia?aj? inne prawa fizyki, chemii itd. Znajduj?c si? tam po prostu rozpadliby?my si?.

"nie nawi?zano jednak dot?d kontaktu z kosmitami jako takimi" - setki filmów i dowodów w internecie, ?e tak jest. Po za tym np. plemiona, które nie zna?y cywilizacji, a spotykali si? z obcymi.

"Zastanawiam si? po co napisa?e? artyku?. Od strony polonistycznej jest OK, ale gdy to czyta fanatyk taki jak ja :)" - kto? mnie od fanatyków wyzywa haha. Oczywi?cie joke, sorry za offtop

"Ufo zaobserwowane przez cz?owieka ? W to nie uwierze... Nooo, mo?e s? jakie? cywilizacje które s? podobne do ludzi ale pewnie s? daleko, miliony lat ?wietlnych od nas i w?tpie ?eby nas odwiedzali." Dlaczego? Przecie? fizyka mówi o tym, ?e mo?emy sie przenie?? z punktu jednego do drugiego oddalonego o miliony lat ?wietlnych w u?amek sekundy.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kkz
post 23.01.2009 - 23:07
Post #15


Przyjaciel Rodziny
*****
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 2ten temat 'istot' zawsze niesie za soba jakie? sprzeczne zdania i tezy ja osobiscie nie interesuje sie tym itd. kiedys tylko jak czyta?am artyko? o UFO w polsce bardzo sie w to wkreci?am ale to dla mnie by?o jak jakies s.f. z kosmosu... i niezbyt w to wierze.. ale dosc powaznie by?o pisane i o tym obiekcie niezidentyfikowanym w jednym z basenow portowych... o marynarce wojenniej, s?uzby porzaqdkowe itp przeje?am sie tym.. ale w g?owie nie moze mi sie zmie?cic ze mog? poza nami istniec jakies stworzenia na innych plantach moze do tego tematu jeszcze nie doros?am..
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Guest_SORROW_*
post 24.01.2009 - 11:53
Post #16
Guests
Punkty prestiżu:Mnie zawsze zastanawia?a pewna kwestia:"" co jest dalej ?"".W czym zawiera si? Wszech?wiat, co jest za nim , do jest dalej , co jest za tym dalej ...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
mars
post 24.01.2009 - 14:00
Post #17


Cz?onek Rodziny
******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 19Co to tego, to przypomina mi si? scena z jakiego? filmu, w którym kamera oddala si? od Ziemi, potem z naszego uk?adu s?onecznego, z naszej galaktyki, a wreszcie z ca?ego wszech?wiata, który okazuje by? si? jedn? z wielu kulek, którymi bawi? si? jakie? istoty :] To tak offtopem.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Guest_Ero Cras_*
post 24.01.2009 - 14:44
Post #18
Guests
Punkty prestiżu:Mars o tym fimie co mówisz to byli Faceci w czerni. S?dze, ?e najcz?stszymi ,,odwiedzinami'' ludzi przez UFO jest parali? senny, wtedy jak wiadomo wyst?puj? straszne halucyny.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Noobek
post 24.01.2009 - 15:42
Post #19


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 2CYTAT(mars @ 24.01.2009 - 15:00) *
Co to tego, to przypomina mi si? scena z jakiego? filmu, w którym kamera oddala si? od Ziemi, potem z naszego uk?adu s?onecznego, z naszej galaktyki, a wreszcie z ca?ego wszech?wiata, który okazuje by? si? jedn? z wielu kulek, którymi bawi? si? jakie? istoty :] To tak offtopem.

Mi si? zawsze wydawa?o, ?e s?o?ce jest tylko jednym z atomów, a planety kr???ce wokó? to elektrony.

Ciekawe, ile istnie? ulega destrukcji w elektrowniach j?drowych? ;)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Guest_Zuben_*
post 24.01.2009 - 18:50
Post #20
Guests
Punkty prestiżu:tak jak noobek napsia? ?e uk??d s?oneczny jest podobny do budowy atomu.....wszystko jest tak podobne do siebie np. mózg-komputer, uk??d s?oneczny-atom, krew w ?y?ach,t?tnicach itd.-autostrada ;D :D to wsyzstko wygl?da jak jakis WZÓR ?YCIA :D


Pami?tam bardzo dobrze jak zetkn??em si? z poj?ciem LD, które osi?gn??em ju? po tygodniu i poczu?em smak wolno?ci. Nast?pnie zainteresowa?em si? OOBE, którego do tej pory nie osi?gn??em

jako? niechce mi sie w to iwerzyc bo gdyby? mia? LD to ?atwo by ci by?o wej?c w stan OBE :)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rynio1982
post 24.01.2009 - 19:19
Post #21


Cz?onek Rodziny
******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 12QUOTE (Zuben @ 24.01.2009 - 19:50) *
jako? niechce mi sie w to iwerzyc bo gdyby? mia? LD to ?atwo by ci by?o wej?c w stan OBE :)


?atwo, nie ?atwo, jesli tego wogóle nie zna? jeszcze.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

2 Stron V   1 2 >
Reply to this topicStart new topic

 

Wersja Lo-Fi OOBE Porady Roberta Monroe Porady Brucea Moena Porady Darka Sugiera Kontakt Park