Wersja do druku

Kliknij tutaj, aby zobaczyć wpis w oryginalnej formie

Isabel Martin's Notatnik

Obe Pro Comfort

Wieczorem zacz??o mi si? krwawienie miesi?czne. W te dni zazwyczaj mam problemy z lataniem, mimo to postanowi?am spróbowa?.
Przez ca?? noc nic si? nie wydarzy?o. Obudzi?am si? o 8.20, jednak stwierdzi?am, ?e to za wcze?nie, ?eby wstawa?. Ostatnio k?ad? si? po pó?nocy, ale lubi? sobie pospa? jak mój idol. Przymkn??am okno, gdy? odg?osy przycinania kostki przez tajemniczych ciemnoskórych robotników k?ad?cych chodnik skutecznie uniemo?liwia?y mi skupienie si? na cz?stotliwo?ci d?wi?ku ciszy, niezb?dnym do osi?gni?cia mocnego OOBE. Wkrótce przysn??am ponownie.
Znalaz?am si? w swoim mieszkaniu. Czu?am si? bardzo ci??ka. Z trudem oderwa?am stopy od pod?ogi, ale nie mog?am wznie?? si? wy?ej. Skoncentrowa?am si? wi?c na byciu punktem ?wiadomo?ci, co znacznie u?atwi?o przemieszczanie si?. W ten sposób zwiedzi?am pomieszczenia. W ?azience zdj?ty by? piecyk - to efekt zawirowa? energetycznych zwi?zanych z niedawn? wymian? instalacji gazowej.
Niebawem uczucie ci??ko?ci powróci?o i projekcja zako?czy?a si?. Moj? ziemsk? pow?ok? wype?ni?o uczucie cudownej b?ogo?ci, które z?agodzi?o ból mi??ni spowodowany kilkudniowym maratonem zakupowym. Wielogodzinne poszukiwania odzie?y i butów wym?czy?y moje cia?o. Bardzo chcia?abym opu?ci? je jeszcze raz.

Powered by IP.Blog
© Invision Power Services