oobe.pl

 

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

Trwaja prace modernizacyjne. Chwilowo nie mozna dodawac postow i brakuje polskich znakow. Przepraszam za utrudnienia. Pracujemy nad tym

> Ken Kesey, kwasowe i ponadkwasowe praktyki duchowe
dreamer_the_one
post 31.10.2009 - 14:51
Post #1


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 354

Notatnik


Ken Kesey w Próbie Kwasu w Elektrycznej Oran?adzie Toma Wolfe`a


Próba Kwasu w Elektrycznej Oran?adzie to kronika dzia?alno?ci Kena Keseya i jego grupy- Prankstersów. Najtrudniejsze s? pocz?tki, wi?c pozwólcie, ?e u?atwi? sobie zadanie i zaczn? cytatem.(…)Sufit si? rusza - nie wiruje jak szalony, ale p?ynie po w?asnych p?aszczyznach, w?asnych p?aszczyznach ?wiat?a, cienia i powierzchni wcale nie takiej ?adnej i g?adkiej, jak? zamierzy? tynkarz, Pan Supergips, wspomagany niezawodnym b?belkiem w rurce poziomnicy z m?tnym miodowym syropem Karo, niestety nie tak niezawodnym, jak ci si? wydawa?o, kolego. Tam troch? grudek, tu fa?dek, kolego, i kreski, kreski jak kolce na grzbietach fal bia?ego piasku filmowej pustyni, ka?da z hollywoodzkim, cieniowanym uj?ciem z?owieszczego Araba nadci?gaj?cego w dalekim planie zza najbli?szej wydmy, jako ?e tylko ten ponury Saracen zna drog?, i wcale nie wiedzia?e?, ile tam zostawi?e? podrz?dnych w?tków, Panie Gips, kiedy stara?e? si? wyg?adzi? to do ko?ca, do ko?ca, swoim b?belkiem w miodowej rurce poziomnicy, aby?my wszyscy tu na dole patrzyli w gór? i widzieli tylko sufit, bo wiadomo co to sufit, bo tak si? nazywa, sufit, a wi?c to tylko sufit - nie ma miejsca dla Arabów tam na górze w Krainie Poziomu, co, Panie Gips?(…)


Wst?p Próby Kwasu to opowie?? o kie?kuj?cym talencie Kena Kesey`a. Sama historia powstania s?ynnego Lotu Nad Kuku?czym Gniazdem jest fascynuj?ca. Lata sze??dziesi?te- kwasowa, lizergowa mania; psychiatrzy p?dz?, by zbada? oddzia?ywanie na ludzk? ?wiadomo?? legendarnego ?rodka, odkrytego przez Alberta Hoffmana. P?acono ch?tnym za bycie królikami do?wiadczalnymi, wi?c Kesey nie pogardzi? tak? mo?liwo?ci? zarobienia. Dot?d by? zapa?nikiem i jego dobytkiem pisarskim by?y kilka opowiada?. Pod inspiracj? sesji psychodelicznych z LSD, Ken napisa? Lot nad Kuku?czym Gniazdem. Ksi??ka przynios?a autorowi s?aw? i rzesze fanów. Obiecuj?cy pisarz rozpoczyna? swój trip.

(…)- Oto co, mam nadziej?, wydarzy si? na tej wyprawie - mówi. - Co, mam nadziej?, b?dzie si? dalej wydarza?, bo ju? si? zacz??o. Wszyscy zaczynamy robi? swoje i tak b?dzie nadal, zupe?nie otwarcie i nikt nie b?dzie sprzeciwia? si? temu, co robi kto? inny.
- Gówno prawda - mówi Jane Burton.
Keseya zatka?o na chwil?, ale sobie poradzi?.
- Oto ca?a Jane - mówi. - I w?a?nie robi swoje. Gówno prawda. To jest jej i ona to robi (…)


Opowie?? Toma Wolfe`a, to opis trwaj?cego kilka lat, pobytu w autobusie. Wyprawa Kena Kesey`a i jego grupy, w g??b Ameryki, by?a podró?? poszukiwania sensu. Autobus, wymalowany barwami Day Glo, z napisem Daalej, pe?en sprz?tów do nagrywania wideo, d?wi?kowych i muzycznych, przeobrazi? si? w symbol bycia Prankstersem. Ksi??ka obfituje w metafory i skróty my?lowe i mam nadziej?, ?e zrozumia?em chocia? po?ow? z nich. ?ycie w drodze nie by?o bynajmniej nowo?ci? w tamtych latach. Pomys? Kesey`a nie by? na?ladowaniem mistrzów przesz?o?ci(Jack Keroyac); raczej prób? nagrania w?asnego filmu, zsynchronizowania si? i lotu w kwas i ponad kwas.

(…)Nast?pnie do Boise w Idaho i wsz?dzie Kesey i Babbs na dachu autobusu, z fletami, bezlito?nie tryluj? ameryka?ski naród, który t?oczy si? wokó? autobusu i nawet si? w tym powoli wyrabia. To tu, to tam grymas na twarzy, gdy jaka? przestraszona muszla z populacji ujarzmionej trzeszcz?cymi, czarnymi, b?yszcz?cymi butami orientuje si?, na sto procent, ?e to w?a?nie jego wybrali - oni graj? moj? piosenk?, rozpaczliw? ?cie?k? d?wi?kow? z mojego filmu - a Kesey i Babbs zbieraj? punkt za punktem, jak legendarni ?ucznicy Zen, bo ju? nie graj? do ludzi, ale w nich, w ?rodku. Graj? w ich ?rodku, o bezlitosny nurcie(…)

To, co ró?ni?o Kena Kesey`a od Tima Larry`ego, to otwarte awanturnictwo, bez przykrywek pseudo duchowych i poszukiwania nirwany w klasztornym zamkni?ciu i ciszy; jak to mia?o miejsce w zakonie Learitów. Jego numery, jak i numery wykr?cane przez jego grup?, pora?aj? swoj? bezkompromisowo?ci? i prowokatorstwem. Co jednak warto przyzna?, zieje to pot??nego, motywuj?cego ducha psychodelii. Motyw grania we w?asnym filmie cz?sto si? pojawia w ksi??ce Toma Wolfe`a. Wyra?a skrajny relatywizm i pe?ne odrzucenie wiary w jedyn? prawdziw? rzeczywisto??, jak i granice mi?dzy normalno?ci? a ob??dem.


(…)No w?a?nie! Do?wiadczenie - to by?o to s?owo!, i wszystko zaczyna?o pasowa?. W istocie ?adna z wielkich religii(…), nie zacz??a si? od zr?bów filozofii, czy nawet od jakiej? centralnej idei. Wszystkie zaczyna?y si? od zapieraj?cego dech w piersiach nowego do?wiadczenia, które Joachim Wach nazwa? "do?wiadczeniem bóstwa", a Max Weber, "boskim nawiedzeniem," poczucia, ?e jest si? naczyniem boskim, naczyniem Wszystkojednego. Pami?tam, ?e pierwszy raz czytaj?c o tych sprawach nie rozumia?em w?a?ciwie, o co im chodzi?o. Po prostu trzyma?em ich za solidne niemieckie s?owo. Jezus, Mani, Zaratustra, Gautama Budda - na samym pocz?tku przywódcy nie oferowali kr?gowi swych zwolenników lepszego statusu potem, czy wy?szego ?adu spo?ecznego, ani ?adnej nagrody innej ni? pewien "psychologiczny stan tu i teraz", jak okre?la to Weber. Nie pojmowa?em, obawiam si?, ?e mia? na my?li faktyczne do?wiadczenie mentalne, przez które oni wszyscy przechodzili, krótko mówi?c, ekstaz?(…)


Czy ruch pranksterski i fala LSD szybko rozchodz?ca si? po Ameryce i reszcie ?wiata mia?a w sobie co? g??bszego od narkotyku? Czy istnieje co? g??bszego od ekstazy? My?l?, ?e drugie pytanie jest tym w?a?ciwym. Doza duchowo?ci w Autobusie jest do?? widoczna; jak inaczej mo?na nazwa? nastrój zupe?nej jedno?ci, której wed?ug Toma Wolfe`a do?wiadczali momentami, albo czasami bolesn?, lecz wszechobecn? akceptacj??
Plato?skie chrze?cija?stwo wyewoluowa?o w filozofi? antyekstatyczn?. Ekstaza zosta?a po?wi?cona na o?tarzu idea?u i idei Platona, a rzeczywisto?? duchowa zupe?nie oderwana od ludzkiego do?wiadczenia. Twardo wierzymy w rzeczywisto??, jako cywilizacja mocno trzymamy si? tego s?owa, jednak gdzie jest prawda? W technologii nios?cej ?mier? ro?linno?ci i ?yciu na ziemi, czy w kosmiczno-gaja?skim Autobusie tu i teraz?

(…)Avalon robi? to tak samo, ze szczegó?ami takimi, jak stroboskopy i sekcje sali, gdzie mo?na by?o bawi? si? farbami Day-Glo pod ultrafioletow? lamp?. Wszystko z wyj?tkiem tego... czwartego wymiaru... tego Cosmo... tego syndromu trzeciej nad ranem... tego do?wiadczenia, tego kairos... Wiedz?, gdzie to jest, ale nie wiedz?, co to takiego... W ka?dym razie, te ta?ce by?y jak wielkie zaproszenie i frontowe drzwi... do ?ycia(…)

Próba Kwasu W Elektrycznej Oran?adzie dostarcza wielu pyta?, lecz gdzie odpowiedzi? Prankstersi mówi?: w do?wiadczeniu. Ksi??ka zach?ca do si?gni?cia g??biej i namacania po ciemku granicy, nici dziel?cej norm? od ob??du; tylko kto jest do?? odwa?ny lub romantyczny, by podj?? si? tego wyzwania?

www.obeart.blogspot.com
Go to the top of the page
 
+Quote Post
5 Dzięki dreamer_the_one za ten przydatny wpis:
Aloha, chemiq12, Dzyeson, Majster, SORROW

Posty w temacie
- dreamer_the_one   Ken Kesey   31.10.2009 - 14:51
- - chemiq12   dobry tekst   01.11.2009 - 21:27
- - Majster   W?a?nie dlatego musz? zje?? kwasa!! :) Do...   02.11.2009 - 01:18
- - Aloha   Poczátek artykulu z wyborczej o Hofmanie i jego ...   02.11.2009 - 18:02
- - GdaJan   ?wietne artyku?y Aloha. A dzisiaj ide do bilioteki...   04.11.2009 - 11:36
- - dreamer_the_one   CYTAT(GdaJan @ 04.11.2009 - 11:36) ?...   04.11.2009 - 21:35
|- - qwerrty   CYTAT(dreamer_the_one @ 04.11.2009 - 21...   04.11.2009 - 21:57
- - SORROW   A mnie si? wydaje, ze zachecacie m?odzie? do brani...   05.11.2009 - 06:55
|- - Kronopio   CYTAT(SORROW @ 05.11.2009 - 06:55) A...   05.11.2009 - 12:20
- - Mano   To samo z moimi znajomymi. Palenie trawki to narko...   05.11.2009 - 12:50
- - Dzyeson   twoi znajomi mowia ze to narkomanstwo? moi wrecz p...   05.11.2009 - 13:49
|- - Majster   CYTAT(Dzyeson @ 05.11.2009 - 14:49) ...   05.11.2009 - 14:05
- - Dzyeson   znaczy u mnie tez w sumie duzo znajomych twierdzi ...   05.11.2009 - 14:22
- - dreamer_the_one   CYTAT(SORROW @ 05.11.2009 - 06:55) A...   05.11.2009 - 15:24
- - GdaJan   My?la?em, ?e fakt i? poszed?em do biblioteki po pr...   05.11.2009 - 15:53
- - SORROW   CYTAT(Kronopio @ 05.11.2009 - 12:20)...   06.11.2009 - 19:07
- - 6umerang   wszystko co daje natura jest dobre - czy to surowe...   06.11.2009 - 20:22
|- - Majster   CYTAT(6umerang @ 06.11.2009 - 21:22)...   07.11.2009 - 00:22
|- - SORROW   CYTAT(6umerang @ 06.11.2009 - 20:22)...   07.11.2009 - 00:38
- - dreamer_the_one   CYTAT(SORROW @ 06.11.2009 - 19:07) N...   06.11.2009 - 21:33
- - dreamer_the_one   CYTAT(Majster @ 07.11.2009 - 00:22) ...   07.11.2009 - 14:14
- - Dzyeson   Dragi sa bardziej uzalezniaj?ce niz alkohol , ale ...   07.11.2009 - 15:52
|- - Kronopio   CYTAT(Dzyeson @ 07.11.2009 - 15:52) ...   08.11.2009 - 18:30
- - GdaJan   Dobra dosy?, za?ó?cie nowy temat, albo id?my pogad...   07.11.2009 - 16:21
- - 6umerang   jak? ksi??k?? CYTAT(Majster @ 07.11.2009 ...   07.11.2009 - 22:18
|- - Majster   CYTAT(6umerang @ 07.11.2009 - 23:18)...   08.11.2009 - 16:55
|- - 6umerang   CYTAT(Majster @ 08.11.2009 - 16:55) ...   08.11.2009 - 21:45
|- - Majster   CYTAT(6umerang @ 08.11.2009 - 22:45)...   08.11.2009 - 21:55
- - dreamer_the_one   CYTAT(Dzyeson @ 07.11.2009 - 15:52) ...   09.11.2009 - 10:03
- - Dzyeson   ahahaha o co ci chodzi? W sumie to w tym poscie br...   09.11.2009 - 10:25
- - 6umerang   Zrobi?a si? dysputa o tym, co lepsze (albo co gors...   09.11.2009 - 11:30
- - qwerrty   Teraz si? pok?ó?cie kto jara?, a kto nie   09.11.2009 - 15:29
- - Mano   ja jaralem :) i coscie sie tak dzejsona uczepili ...   09.11.2009 - 16:28
- - Dzyeson   dreamer musial sobie ulzyc. przyje*** sie bo niby ...   09.11.2009 - 18:50
- - dreamer_the_one   CYTAT(qwerrty @ 09.11.2009 - 15:29) ...   11.11.2009 - 21:01
- - tom   nasz?a mnie refleksja... jak to gromada ?lepców k...   12.11.2009 - 17:06
|- - qwerrty   CYTAT(tom @ 12.11.2009 - 17:06) poga...   12.11.2009 - 17:25
- - GdaJan   Ok sko?czy?em czyta? :P O czym jest ksi??ka, to...   16.11.2009 - 13:18
- - dreamer_the_one   "Jaka? cz??? mnie rzuci?aby wszystko i uciek?...   16.11.2009 - 18:33
|- - Kronopio   A moim zdaniem chyba co? z t?umaczeniem posz?o nie...   17.11.2009 - 17:12
- - dreamer_the_one   CYTAT(Kronopio @ 17.11.2009 - 17:12)...   17.11.2009 - 17:34
- - GdaJan   W czasie ich przygód i podrózy, opisywane s? ró?ne...   17.11.2009 - 17:59
- - dreamer_the_one   my?le ?e keseyowi nie chodzi?o o ?adne przystosowa...   17.11.2009 - 20:27
- - Zielarz Gajowy   Od?wie?acz...   08.08.2016 - 13:39


Reply to this topicStart new topic

 

Wersja Lo-Fi OOBE Porady Roberta Monroe Porady Brucea Moena Porady Darka Sugiera Kontakt Park