oobe.pl

 

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

Trwaja prace modernizacyjne. Chwilowo nie mozna dodawac postow i brakuje polskich znakow. Przepraszam za utrudnienia. Pracujemy nad tym

9 Stron V  « < 3 4 5 6 7 > »   
Reply to this topicStart new topic
> Odmienne Stany Swiadomosci
bielik110
post 13.07.2014 - 16:52
Post #85


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 1150CYTAT(TyHu @ 13.07.2014 - 12:30) *
skad wiesz ze tam ma brzuch :p


Bo :) zg?odu mu oczy wci?g?o:)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Pavve?
post 13.07.2014 - 18:31
Post #86*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 1966

Notatnik


A sk?d wiecie, ?e to on, a nie ona?:)
Bielik, to nie mo?e by? z g?odu, bo si? wyra?nie u?miecha ;P
Go to the top of the page
 
+Quote Post
1 Dzięki Pavve? za ten przydatny wpis:
bielik110
Zielarz Gajowy
post 13.07.2014 - 20:43
Post #87


Dupa Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 6184Go to the top of the page
 
+Quote Post
2 Dzięki Zielarz Gajowy za ten przydatny wpis:
Asha, Pavve?
Foks
post 13.07.2014 - 22:48
Post #88


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 781

Notatnik


CYTAT(Zielarz Gajowy @ 13.07.2014 - 21:43) *

ufoki to s? :)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Pavve?
post 13.07.2014 - 23:35
Post #89*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 1966

Notatnik


Nie chc? zak?óca? tej ciekawej konwersacji ;9 ... ale jak to wszystko ma si? do tematu??
Go to the top of the page
 
+Quote Post
1 Dzięki Pavve? za ten przydatny wpis:
Asha
Asha
post 14.07.2014 - 00:52
Post #90


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 158

Notatnik


To ja z??cz?.
Zastanawiali?cie si? co ufoki my?l? o bogu? Czy tak?e maj? swojego idola? :D

Czy mo?e podziwiaj? big white brothera emitera zawieszonego w przestrzeni. A je?li maj? swoj? mitologi? bogów to jak bardzo pokr?cona by? musi :D

Wracaj?c na nasz ziemski pagórek, za?o?enie, ufoki mia?y znamienny wp?yw na rozwój cz?owieka na przestrzeni tysi?cleci, mitologia i religie jakie znamy s? odzwierciedleniem ich ingerencji w nasz rozwój (do?? ?atwo wyt?umaczalne bior?c pod uwag? ich rozwini?t? ?wiadomo?? i technologi?, co oznacza ?e cz??? historii np. biblijnych mo?e mie? racj? bytu hmmm). Nie wyznaj? ?adnej religii, ale sama ?wiadomo?? ?e to co znamy MO?E by? zas?ug? (wy??czn?) pozaziemców krótko mówi?c kicks my mind's ass. Oczywi?cie ?eby tort mial te? wisienk? warto dorzuci? do tego zast?py archanio?ów, które wplasowa?y si? w któr?? z religii a mog? by? energetycznymi bytami, tudzie? wielowymiarowymi istotami faktycznie istniej?cymi powsta?ymi przed cz?owiekiem, które równie? dorzuca?y swoje trzy grosze.

Mo?emy si? tutaj m?óckowa? o swoje racje, urz?dza? wy?cigi argumentacyjne na to czyje do?wiadczanie tu czy w poza jest bli?ej prawdy i czy to wszystko jest iluzoryczne w g?owie czy naprawd?, ale to nie zmienia faktu ?e niezale?nie od naszego wci?? u?omnego postrzegania takie (ró?ne) istoty mog? istnie? faktycznie, realnie, energetycznie czy fizycznie (je?li zechc? zst?pi? w trzeci? grz?sto??), niezale?nie od naszej my?li i jej tworz?cego pierwiastka. Co w skrócie mówi?c oznacza ?e ten ?wiat mo?e by? bardziej z?o?ony ni? my?limy.

Ze swoj? fascynacj? oobe wyle?li?my daleko poza obr?b systemowego my?lenia ale wci?? poruszamy si? po swoim ZNANYM, a czego umys? nie dopuszcza tego nie postrzega.

To takie umys?owe origami, historyjka na dobranoc (nie/prawdziwa). Bogowie ?pi? bezpieczni w licznych umys?ach, a wielki bia?y brat dalej spokojnie promienieje ?wiat?em, gdzie?. Teraz ostatni obraz który wyp?ywa na pytanie "gdzie" on jest. Jeste?my ?wietlistymi bytami, jego promienna krew przep?ywa w ka?dej komórce, atomie i kwarku, materii, energii i fali, "gdzie?" mo?e nie by? miejscem lecz inn? dymensj? w której wszystko jest spojone, usuwa wszelkie wolne przestrzenie i oto wszystko jest jednym, znajduje si? wewn?trz emitera. To jak wyj?cie z matrixa i obudzenie si? w samym ?rodku boskiego domu, który transfazuj?c w ró?ne dymensje l?duje mi?dzy innymi w naszym ?wiecie rozplataj?c swoje boskie nitki mi?dzy wszystko co o?ywione i nieo?ywione. W tamtej dymensji boski k??bek jest dalej spojony, jest jedno?ci? poza któr? jest nic.

Wi?c kiedy ju? ufoki przylec?, mam nadziej? ?e kto? zada im pytanie o boga. Zapowiada si? przednie przedstawienie :D
Go to the top of the page
 
+Quote Post
1 Dzięki Asha za ten przydatny wpis:
Pavve?
Pavve?
post 14.07.2014 - 11:09
Post #91*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 1966

Notatnik


Dok?adnie :333

A Polacy s? potomkami gwiezdnych przybyszy ^^. Historia Polski si?ga czasów biblijnych, gdzie pierwszym królem Polski by? Lech, wywodz?cy si? od Abrahama, tylko w innej lini ni? Izraelici, co si? wszystko to skrz?tnie do dzi? ukrywa, a nazwa Polska nie pochodzi od pól uprawnych, ale od staro?aci?skiego Polonorum, gdzie Polon oznacza Niebo, i do dzi? bieguny maj? nazw? w j. ang. zapo?yczon? z ?aciny, czyli biegun - "pole", tj. pó?nocny biegun, inaczej pó?nocne niebo - "north pole", i adekwatnie po?udniowy - po?udniowe niebo... Tego jest znacznie wi?cej :)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
3 Dzięki Pavve? za ten przydatny wpis:
Asha, bielik110, Moeritherium
Moeritherium
post 14.07.2014 - 13:16
Post #92


Cz?onek Rodziny
******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 54Hyperborea:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm..._descriptio.jpg

Apropos bieguna pó?nocnego, to znajdowa?a si? tam jedna z mitycznych krain. Poza Lemuri? i Atlantyd? i MU. Ta mapa jest dziwna. Kontynent w kszta?cie ko?a, cztery rzeki, ska?a po ?rodku. Do tego kszta?tu nawi?zuje krzy? s?oneczny a tak?e m?yn s?oneczny, czyli swastyka:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzy%C5%BC_s%C5%82oneczny

Siedem rzek u góry, trzy dolne. (Za siedmioma rzekami, jak w ba?niach)...
Na dodatek jest przecie? siedem czakramów, siedem kolorów t?czy. A trzy dolne rzeki kojarz? mi si? z Triskelem. Potrójna bogini: dziewica, matka i starucha, co ma symbolizowa? fazy ksi??yca. Nów, pe?ni? i ostatni? kwadr?. A tak?e trzy Mojry: przesz?o??, tera?niejszo?? i przysz?o??. Trzy rzeki dolne, siedem górnych. Zreszt? równie dobrze mo?e by? siedem dolnych i trzy górne. Te rzeki kojarz? mi si? z ga??ziami i korzeniami Yggdrasilla. Po prostu ca?o?? przypomina nieco drzewo.

Kiedy?, dawno temu siedzia?em na jakim? czacie i jeden kole? nonen omen CryFromAtlantis si? zwa?. Zarazi? mnie Thorgalem. Bardzo szybko polubi?em wtedy komiksy. Thorgale przeczyta?em b?yskawicznie. Swoj? drog? komiksy s? niesamowite, warto je czyta?, jak dobre ksi??ki. Ale do rzeczy...
By?o tam co? chyba o wyspie na jeziorze w albumie: Wyspa W?ród Lodów. Przynajmniej tak mi si? kojarzy :D Z Tym Thorgalem ostatecznie okazuje si?, z tego co pami?tam, ?e te? pochodzi z gwiazd. No a ta ska?a na jeziorze, jakby punkt w centrum okr?gu, Biegun Pó?nocny.

Znak który ostatnio mnie zaintrygowa?.
http://www.ert2k.com/moon/elements/circle_dot.gif
Kropka w okr?gu jest symbolem ?wiadomo?ci, absolutu, ?rodka, nasienia. Z tego te? wzgl?du symbolem masonów jest cyrkiel (My?l? ?e s? tacy cwani, ?e narysowali cyrkiel i nikt si? nie domy?li o co chodzi XD)
Ta kropka w okr?gu to te? ska?a na ?rodku jeziora pomi?dzy czterema rzekami. ?rodek s?o?ca. Albo ?rodek który: 'kr?ci porami roku' O? s?onecznego m?yna. Miejsce z którego wyrasta Yggdrasil. Szczelina do g??bi Ziemi. Wej?cie do Krain Podziemnych. Itp itd. :) Te symbole jakby splataj? Ziemi? i ?wiadomo??. Wi?c cz?owiek sam jest Kosmicznym Drzewem i Ziemsk? Kul? i z tej kuli do ?rodka prowadzi tunel.
Jaki prowadzi do ?rodka kuli, taki prowadzi do ?rodka cz?owieka i tak dalej i tak dalej...

Nawet s? te? cztery fazy charakterystyczne dla cz?owieka. Zwane Matrycami Grofa.
http://integra.xtr.pl/stanislaw-grof-spotk...rinatalnych/941
9 miesi?cy w ?onie matki. Cz?owiek najpierw jest rozpuszczony w oceanie nie?wiadomo?ci. Nast?pnie zaczyna si? wzrost a tak?e walka o ?ycie, ?wiadomo?? si? kszta?tuje. Stopniowo ?ono staje si? zbyt ciasne, przemienia si? w pu?apk?. Gdy jest ju? zbyt ciasne cz?owiek si? rodzi, czyli uwalnia. Ka?de powtórzenie tego cyklu w ?yciu, jest jakby ma?ym przebudzeniem. Tak si? sk?ada ?e u mnie te fazy s? wyj?tkowo wyra?ne. Zreszt? mam nieco schizofreniczny charakter, ale mi z tym dobrze. No ale do rzeczy do rzeczy...

Poza czterema fazami z Matryc Grofa s? równie? cztery rasy i cztery ?ywio?y. Zima jest ogniem i bia?? ras?. Wiosna powietrzem i ?ó?t? ras?. Lato jest wod? i czarn? ras? a jesie? ziemi? i czerwon? ras?. Przynajmniej ja tak my?l?. Ogie? to faza za pomi?dzy trzeci? i czwart?. Walka i uwolnienie jak czerwie? i biel polskiej flagi. Po zimie przychodzi wiosna.

Wiosna jest powietrzem i ?ó?t? ras?. Uwolnienie prowadzi do powrotu do stanu stopienia z wszech?wiatem. ?ó?ta rasa znajduje si? pomi?dzy czwart? a pierwsz? faz? z matryc Grofa.

Czarna rasa, czyli lato, ich ?ywio?em jest woda. Nie bardzo wiem jakie s? powi?zania wody z ziemi?. Mo?e chodzi o to ?e ostatecznie woda latem przynosi plon. Indianie pomagali murzy?skim niewolnikom. Woda jakby pragnie w ko?cu wsi?kn?? w gleb?. A gleba to te? ?mier? - matka. Nawet mamy w Afryce boga o imieniu Vodun. Pierwsza i druga faza. Murzyni s? jakby rozp?yni?ci, stopieni z natur?, ale zarazem stale musz? walczy? o przetrwanie, nie nad??aj? za ?wiatem. Afryka jest najbiedniejszym kontynentem. Ale si?a któr? posiadaj? - si?a wody jest najsilniejsz? z si?. A przecie? nadesz?a era wodnika ;)

Czerwoni z kolei to jesie?, plony, zbiory, plony gleby. S? silnie powi?zani z gleb?. I maj? zatargi z ogniem, czyli z bia?? ras?. Woda ognista. 'Ogie? wyrasta na kamieniu' tak mi si? to kojarzy S? pomi?dzy drug? i trzeci? faz?. Wzrastaj?, walcz? o siebie o swoje korzenie. Ale s? jakby odseparowani, zamkni?ci, wykluczeni. To najmniej uznawana politycznie rasa. Ziemia i krew, ziemia i ogie?. Mo?e dlatego mieli tyle problemów z bia?ymi. Ich pewno?? siebie poci?ga?a ich tak jak ras? bia?? poci?ga?y chi?skie fajerwerki, tak bardzo ?e postanowili pewnego razu wynale?? bomb? atomow? i zrzuci? j? na Hiroszim? i Nagasaki. A pó?niej kamikaze - 'boski wiatr' si? na nich m?cili.

Tak wi?c takie mam ostatnio ró?ne rozwa?ania...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
1 Dzięki Moeritherium za ten przydatny wpis:
Asha
Asha
post 14.07.2014 - 15:21
Post #93


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 158

Notatnik


Moeritherium mnie te? przypomnia?a si? ta historia z Thorgala, nawet ostatnio specjalnie wyszpera?am ten komiks :) Zastanawiaj?ce jest to jak wiele jest odzwierciedle? w ró?nych kulturach i mitach. Wygl?da znajomo?Jest troch? informacji pod tytu?em Ziemia jest pusta w ?rodku a na biegunach jest jak wida? na obrazku. Fajna lektura, polecam. Jak kto? przerobi to dawajcie zna? bo temat przedni i nie?le wy?amuje standardowe my?lenie odno?nie tego JAK JEST, niezale?nie od tego czy to prawda czy fake czyni to interesuj?c? perspektyw? i rozci?ga umys?.

Pavve? pierwsze s?ysz? takie rzeczy o Polsce, sk?d te informacje? Zarzu? linka do obczytania.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
2 Dzięki Asha za ten przydatny wpis:
Moeritherium, Pavve?
twistoid
post 14.07.2014 - 16:16
Post #94


http://demotywatory.pl/762
Ikona Grupy
Grupa: OOBE VIP
Punkty prestiżu: 2175[/color]Ziemia jest pusta a bramki s? dwie.

Paolo Cohelo[color="#FF00FF"]
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Zielarz Gajowy
post 14.07.2014 - 17:21
Post #95


Dupa Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 6184

Tybeta?ski model ?ycia wewn?trz ziemi z otworami na biegunach z j?drem wszech?wiata (Bóg), niebem, s?o?cem i ksi??ycem

http://wiadomosci.onet.pl/nauka/odkryto-za...em-oceanu/ndw6d

Na­ukow­cy od­kry­li kra­jo­braz za­gi­nio­ne­go ?wia­ta - czy­ta­my na livescience.com. Ze­spó? ba­daw­czy pro­wa­dzo­ny przez Rossa Har­tleya z Uni­wer­sy­te­tu Cam­brid­ge zna­laz? dwa ki­lo­me­try pod dnem Oce­anu Atlan­tyc­kie­go dowód, który mo?e wska­zy­wa? na ist­nie­nie za­gi­nio­nej Atlan­ty­dy.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
3 Dzięki Zielarz Gajowy za ten przydatny wpis:
Asha, Moeritherium, Pavve?
Moeritherium
post 14.07.2014 - 17:39
Post #96


Cz?onek Rodziny
******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 54Asha, nawet na tej mapie któr? wrzuci?em pisze: Polus arcticus. Mo?na by nad ten temat dywagowa?. Mi si? zawsze zdawa?o, ?e polanie oznacza?o ludzi którzy ?yli na równinach. No bo tych plemion by?o du?o i tylko jedno z nich nazywane by?o polanami. Dla mnie wi?kszym ol?nieniem by?o jak si? dowiedzia?em, ?e nazwa 'S?owianie' nie pochodzi od s?awy, tylko od s?owa.
?e S?owianie byli w?ród innych plemion europejskich lud?mi s?owa i mawiali ?e s?owo cenniejsze jest ni? pieni?dz. A nam si? wmawia od dziecka ?e to milczenie jest z?otem. Ma to sens tylko wtedy gdy dla kogo? pieni?dze cenniejsze s? od m?dro?ci. Ale kto? dla kogo prawda jest wa?niejsza, nie radzi sobie w ?yciu bo nie chce nikomu ulec.
Pr?dzej to s?awa pochodzi od s?owa. S?awi si? czyny a nie s?owa. Ale z drugiej strony bez s?owa nie da si? s?awi? czynów. Kto? musi czyny spisywa? i pisa? opowie?ci. Kto? musi s?owa sk?ada? czyli by? skaldem. Je?li ju? na temat Thorgala wpadli?my :D

Asha a Wied?mina czyta?a?? :D Wied?min te? jest mega, je?li o takie klimaty chodzi. :)

http://www.templeatlantis.com/en/img/facts/atl_map.jpg
Zielarz, tu jest grzbiet oceaniczny. A na starych mapach Atlantyda wygl?da tak:
http://tikalon.com/blog/2012/Atlantis_after_Kircher.gif

Wi?c pewnie le?a?a w?a?nie gdzie? pomi?dzy Europ?, Afryk? i Ameryk? Pó?nocn?. Atlantyda z ca?? pewno?ci? istnia?a gdzie? w tamtych rejonach. Je?li chodzi o artyku?y typu: naukowcy odnale?li co? tam. To ju? dawno tego nie czytam, bo s? to zwykle szcz?tkowe informacje i nawet w artykule nie przedstawili topograficznej mapy rejonu...
Dawno dawno temu superkontynent Pangea, rozpad? si? na Gondwan? i Laurazj?. Pomi?dzy trzeciorz?dem a czwartorz?dem kontynenty obecne zacz??y si? od siebie oddala?. Oko?o 65 milionów lat temu. Naprawd? istnia?y kontynenty które zaton??y pod wod? i to wcale nie ma?e. Tylko ?e tego nie ma na animacjach przedstawiaj?cych zjawiska 'uznane przez nauk?'... Tylko dlaczego s? na starych mapach :D

CYTAT(Zielarz Gajowy @ 14.07.2014 - 18:21) *

Je?li chodzi o ten obrazek to masz tu u góry i u do?u symbole skrzy?owanego oka a to jest jeden z prastarych symboli. Oko oznacza widzenie, trzecie oko rysuje si? pionowo, bo oznacza inne spojrzenie. Skrzy?owane oznaczaj?, ?e wej?cie do ?rodka ziemi, le?y w oparciu o to co na zewn?trz. A zarazem to oznacza tyle, ?e podró? do g??bi Ziemi, jest zarazem wypraw? wg??b samego siebie. Sam spójrz:


Pole energetyczne cz?owieka i pole energetyczne ziemi to jedno.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
1 Dzięki Moeritherium za ten przydatny wpis:
Asha
Pavve?
post 14.07.2014 - 17:45
Post #97*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 1966

Notatnik


Wied?min to podstawa :p ;)

Ej Moer, rzy? i ?y? to te? dwa ró?ne s?owa, a nie wiem czy oba maj? ze sob? du?o wspólnego :3 ;P ^^. W niektórych innych j?zykach s?owia?skich powitanie, je?li si? nie myl?, to jest "Slava!", a nie "Slovo", wi?c bardziej pasuje, ?e s?owo s?owianie jednak pochodzi o s?awy, nie s?owa. A propo z?ota, to zauwa?yli?cie, ?e z?oto, to jest z?o-to, czyli ?e to jest z?o? :P Ju? nasi przodkowie to odkryli i nas przed tym przestrzegli ;) Ale inne j?zyki te? chyba maj? takie ukryte s?owa, wi?c to nie tylko domena s?owian. Np. ostatnio odkry?em, ?e w ang. s?owie "hello", czyli hej/cze??/witaj jest s?owo "hell" czyli piek?o x) Czy to przypadek? ;P To akurat dla mnie jest dziwny obrót rzeczy :)
A ang. slavians, jakby wywodzi si? by? mo?e od zangielszczonego s?owa s?owianie, albo od angielskiego s?owa slave - niewolnik, wi?c mo?na si? zastanowi?, czy to s?owianie nadali sobie tak? nazw?, czy mo?e przysz?a ona z zachodu i zosta?a zes?owia?szczona :) albo w ogóle jedno z drugim nie ma ?adnych zale?no?ci i podobie?stwo s?ów to czysty przypadek...

A co do poprzedniego Twego posta, strasznie du?o baaaaaaaardzo lu?nych subiektywnych skojarze? geometrycznych lub s?ownych i tyle... i co z tego wynika? Ja si? niczego nie doszuka?em.

Masoni maj? cyrkiel w logu (ale nie tylko cyrkiel) bo cyrkiel jest charakterystycznym przyrz?dem architekta, mo?na nim kre?li?, a tak?e mierzy? i rysowa? z pomoc? jeszcze linijki ró?ne geometryczne zale?no?ci.

Swastyka przypomina raczej galaktyk? w ruchu obrotowym.

Ko?o od roweru te? ma obr?cz i kropk? w ?rodku i có? z tego wynika?

Dzi?ki za komiksy, fajn? kresk? maj? :)

A zapomnia?e? jeszcze o rasie szarej (pewna cz??? indian), fioletowej (hindusi), br?zowej (arabowie i w sumie wielu dzisiejszych "afroamerykanów") i wszelk? palet? odcieni po?rednich pomi?dzy wszelkimi kombinacjami.
Do czterech ?ywio?ów mo?na doda? eter, albo u?y? ?ywio?ów wg. systemu chi?skiego te?, albo jeszcze innego. Do wszystkiego na si?? mo?na wymy?li? jakie? skojarzenia, ale wtedy nic z tego konkretnego zwykle nie wynika.
Skojarzenie np. budowy cz?steczki, a uk?adów planetarnych, gwiezdnych, galaktycznych, o czym? ju? ?wiadczy. Podobnie ukrwienie cz?owieka ma podobny wzór, jak rozk?ad geometryczny ga??zi drzew, albo rzek na Ziemi - to te? jest jakie? skojarzenie. Ale co ma jaka? rasa do pory roku, do ?ywio?ów, itp.? Nie rozumiem Twojego toku rozumowania, albo my?lisz o czym?, o czym nie napisa?e?, albo co? pomijasz. Prosz? wi?c o skorygowanie...
A je?li mia?bym si? bawi? w skojarzenia ?ywio?ów, kolorów i pór roku, to dla mnie to wygl?da?oby raczej tak :3 ... Bia?y, woda, zima. Czarny, ogie?, lato. Czerwony, jesie?, powietrze. ?ó?ty, wiosna, ziemia. Tak mnie si? wydaje. Chocia? w zasadzie to jakby inaczej spojrze?, to wiosna te? mo?e by? czarna, bo jest urodzajna gleba, lato ?ó?te, bo ?wieci mocno s?o?ce, albo zima czarna, bo ciemno robi si? wcze?niej i trwa d?u?ej, albo jesie? ?ó?ta te? od li?ci, albo lato czerwone, bo spieka skór?, gleb?, zaprósza ogie?, który kojarzy si? z czerwieni?, chocia? jest w sumie bardziej ?ó?ty (je?li mia?y, no chyba ?e du?y, to pomara?czowy). Woda te? mog?aby pasowa? do wiosny, czarny do jesieni (bo obumieranie li?ci, natura k?adzie si? spa?, ?mier? jakby), ogie? do jesieni, bo jesie? czerwona jak ogie?, albo ogie? do wiosny, bo zaczyna wtedy grza?, albo ogie? daje ciep?o, a ciep?o niby ?ycie, a na wiosn? ?ycie budzi si? ze snu. Skojarze? jest pe?no i co z nich wynika? Nic :))
A tak na dodatek w "oficjalnej ezoteryce", je?li jest w ogóle co? takiego x) to ?ó?ty np. kojarzy si? z powietrzem, niebieski z wod?, czerwony z ogniem i zielony z ziemi?, o ile dobrze pami?tam, ale rasy ludzkie takich kolorów nie maj? raczej ;p No wi?c w?a?nie... ^^.

----------------------------

Asha, jak chcesz poczyta?, to np. Kronik? Kad?ubka... pozosta?ych teraz nie pami?tam, ale ogólnie mo?esz poszpera? o tym, co mówi o Lechach czy Sarmatach, czy Wandalach, czy Scytach, czy Gotach, czy Polakach (ró?ne okre?lenia na ten sam twór polityczny - Polsk?), historia niechrze?cija?ska (nie postniemiecka, bo jak wiemy niemcy trzymali w dawnych czasach ko?ció? chrze?cija?ski w gar?ci), czyli historia wg. Persji (Iranu) czy wg. pa?stwa Franko?skiego albo Anglii. Tam pono? mo?na si? sporo na ten temat dowiedzie?, aczkolwiek sam tego nie sprawdza?em, prócz zajrzenia do fragmentów Kroniki Kad?ubka.
A ogólnie i przyst?pnie i na pewno szybciej dowiesz si? tego z filmików (st?d te? ja t? wiedz? wyci?gn??em ;9) na kanale YouTube Paw?a Szyd?owskiego. O Polsce mówi od filmiku nr. 46, o ile dobrze pami?tam, a chyba najnowszy aktualny filmik ma nr. 64 i jest jakby wydaje mi si? troch? zbiorczym, wzgl?dem poprzednich o Polsce, wi?c polecam go obejrze? najpierw, to da taki ogólny obraz na t? kwesti?, za? filmiki od 46 wyja?niaj? konkretne kwestie bardziej szczegó?owo, z odno?nikami do ?róde? ^^.Pozdro ;)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
1 Dzięki Pavve? za ten przydatny wpis:
Asha
Moeritherium
post 14.07.2014 - 18:53
Post #98


Cz?onek Rodziny
******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 54CYTAT(Pavve? @ 14.07.2014 - 18:45) *
W niektórych innych j?zykach s?owia?skich powitanie, je?li si? nie myl?, to jest "Slava!", a nie "Slovo", wi?c bardziej pasuje, ?e s?owo s?owianie jednak pochodzi o s?awy, nie s?owa.

S?awa to po rosyjsku s?owa, liczba mnoga wyrazu s?owo. :)

CYTAT(Pavve? @ 14.07.2014 - 18:45) *
A propo z?ota, to zauwa?yli?cie, ?e z?oto, to jest z?o-to, czyli ?e to jest z?o? :P Ju? nasi przodkowie to odkryli i nas przed tym przestrzegli ;)

Zauwa?y?em zauwa?y?em. ?e slave to niewolnik to mog?o by? tak, ?e potomkowie anglików porywali s?owian w niewol?. Tego nie wie,
A co do poprzedniego Twego posta, strasznie du?o baaaaaaaardzo lu?nych subiektywnych skojarze? geometrycznych lub s?ownych i tyle... i co z tego wynika? Ja si? niczego nie doszuka?em.

Nie rozumiem Twojego toku rozumowania, albo my?lisz o czym?, o czym nie napisa?e?, albo co? pomijasz. Prosz? wi?c o skorygowanie...

Z pewno?ci? sporo pomin??em. Zacz??em w ogóle poznawanie symboli od poznania alfabetu runicznego - futharku. Kiedy ju? zauwa?y?em ?e ma sens szuka?em nast?pnych symboli. To tak jakby i?? po nitce do k??bka. Wszystkie przemy?lenia spisuj? w zeszytach, ale sorry resory, to nie jest co? co móg?bym ot tak po prostu wstawi? do neta. Zw?aszcza ?e to s? osobiste przemy?lenia, dotycz? osobistych rzeczy.
Mog? powiedzie? tylko tyle, najpierw ogarnij symbole dualizmu. Dwójki, czwórki ósemki. Pó?niej symbole niesymetryczne. Trójki, pi?tki, siódemki. Bardzo istotnymi symbolami s? te? serce, dualizm i ryba skierowana dziobem do góry. Istotne s? te? dwa splecione w??e, czarny i bia?y. Tak jak masz dwie pó?kule mózgowe, jedn? sercow? a drug? rozumow?.


A je?li mia?bym si? bawi? w skojarzenia ?ywio?ów, kolorów i pór roku, to dla mnie to wygl?da?oby raczej tak :3 ... Bia?y, woda, zima. Czarny, ogie?, lato. Czerwony, jesie?, powietrze. ?ó?ty, wiosna, ziemia. Tak mnie si? wydaje.
Nie ja to wymy?li?em ?e bia?ej rasie odpowiada ogie?, biali ?yli w ch?odzie wi?c ogie? by? dla nich wa?ny. Czarni w suszy, wi?c dla nich wa?niejsza jest woda. Czerwonym przynale?y ziemia, ?ó?tym ?ywio? powietrza. Ja to tylko porówna?em z matrycami Grofa.


CYTAT(Pavve? @ 14.07.2014 - 18:45) *
A tak na dodatek w "oficjalnej ezoteryce", je?li jest w ogóle co? takiego x) to ?ó?ty np. kojarzy si? z powietrzem, niebieski z wod?, czerwony z ogniem i zielony z ziemi?, o ile dobrze pami?tam, ale rasy ludzkie takich kolorów nie maj? raczej ;p No wi?c w?a?nie... ^^.

Mo?e chodzi o kolor aury najcz??ciej dominuj?cy w tych rasach:
Czerwony: pasja, sex, si?a.
Niebieski: szcz??cie, spokój, prawda, religijno??, komunikacja.
Zielony: wzrost, uzdrowienie, obfito??, adaptacja, wiedza, nauka.
?ó?ty: inteligencja, optymizm.


Rozwa?am wszystko po swojemu, wi?c dywaguj? po swojemu i wtedy najlepiej wszystko do mnie trafia. Kiedy za cz?sto filozofowa?em z lud?mi uwstecznia?o mnie to. Dlatego zacz??em sam, w samotno?ci uczy? si? symboli na swój sposób. Cz?sto od jednego do drugiego przechodz? na zasadzie skojarze?, cz?sto pod wp?ywem jakiego? symbolu pojawia si? w g?owie jaka? genialna my?l albo nawet jaka? skryta w cz?owieku si?a lub umiej?tno??.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Pavve?
post 14.07.2014 - 21:17
Post #99*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 1966

Notatnik


S?awa to po rosyjsku s?owa, liczba mnoga wyrazu s?owo. :)

A w j. rosyjskim nie jest przypadkiem tak, ?e polskie o u nich jest prawie zawsze a? U nich o i a czyta si? jak a, tylko je?li jest jedno o w wyrazie, to jest o, a jak dwa, to to, na które jest akcent...
Jak masz ruski wyraz s?owo, to pewnie si? go czyta jako? slawo, albo salawo, tak s?dz?...


Z pewno?ci? sporo pomin??em. Zacz??em w ogóle poznawanie symboli od poznania alfabetu runicznego - futharku. Kiedy ju? zauwa?y?em ?e ma sens szuka?em nast?pnych symboli. To tak jakby i?? po nitce do k??bka. Wszystkie przemy?lenia spisuj? w zeszytach, ale sorry resory, to nie jest co? co móg?bym ot tak po prostu wstawi? do neta. Zw?aszcza ?e to s? osobiste przemy?lenia, dotycz? osobistych rzeczy.
Mog? powiedzie? tylko tyle, najpierw ogarnij symbole dualizmu. Dwójki, czwórki ósemki. Pó?niej symbole niesymetryczne. Trójki, pi?tki, siódemki. Bardzo istotnymi symbolami s? te? serce, dualizm i ryba skierowana dziobem do góry. Istotne s? te? dwa splecione w??e, czarny i bia?y. Tak jak masz dwie pó?kule mózgowe, jedn? sercow? a drug? rozumow?.


Ale nie musisz pisa?, jak do czego? doszed?e?, szczególnie ?e to dla Ciebie do?? osobiste historie, jak sam piszesz... Wystarczy?oby przecie?, gdyby? napisa? wnioski i jako? je uzasadni? logicznie.

Ale dwójka i czwórka nie s? przecie? symetryczne, za? trójka jest O.O
Symbole to tylko symbole. Symbol serca to nie serce, a kaduceusz to nie mózg. Dlaczego wi?c uwa?asz je za takie istotne?


Nie ja to wymy?li?em ?e bia?ej rasie odpowiada ogie?, biali ?yli w ch?odzie wi?c ogie? by? dla nich wa?ny. Czarni w suszy, wi?c dla nich wa?niejsza jest woda. Czerwonym przynale?y ziemia, ?ó?tym ?ywio? powietrza. Ja to tylko porówna?em z matrycami Grofa.

Uhm, takie spojrzenie... No có?, musia?bym przeczyta? o co chodzi dok?adniej z tym Grofem, ale teraz niestety tego nie zrobi?, mo?e kiedy? do tego wróc?...

Mo?e chodzi o kolor aury najcz??ciej dominuj?cy w tych rasach:
Czerwony: pasja, sex, si?a.
Niebieski: szcz??cie, spokój, prawda, religijno??, komunikacja.
Zielony: wzrost, uzdrowienie, obfito??, adaptacja, wiedza, nauka.
?ó?ty: inteligencja, optymizm.


Mo?e... kto wie... Ale co z pozosta?ymi rasami? Ich jest wi?cej, ni? ?ywio?ów, wi?c te? odpowiadaj?cych im kolorów...

Rozwa?am wszystko po swojemu, wi?c dywaguj? po swojemu i wtedy najlepiej wszystko do mnie trafia. Kiedy za cz?sto filozofowa?em z lud?mi uwstecznia?o mnie to. Dlatego zacz??em sam, w samotno?ci uczy? si? symboli na swój sposób. Cz?sto od jednego do drugiego przechodz? na zasadzie skojarze?, cz?sto pod wp?ywem jakiego? symbolu pojawia si? w g?owie jaka? genialna my?l albo nawet jaka? skryta w cz?owieku si?a lub umiej?tno??.

To zrozumia?e... Nie dochodzimy do wiedzy przez uzgadnianie czego? z kim?, ale przez zrozumienie czego? czy zanurzenie si? w czym? samodzielnie. Czasem przydatne jest jaka? wskazówka od kogo? innego, ale nie zawsze, a nawet wtedy i tak potem musimy przyswoi? to sami. Jednak nie chodzi mi tu o to, ?eby? opiera? swe dociekania na naszych rozmowach, cho? z rozmowy czasem te? mo?na co? wynie??, wi?c mo?e ?eby? nie opiera? po prostu g?ównie ich na rozmowach z kim?, lecz zwyczajnie to, co ju? wywnioskowa?e?, by? opisa? zrozumiale tutaj. Jaki bowiem po?ytek z tego, ?e napiszesz co? wyrwanego z kontekstu, nie wyja?niaj?c nawet tego kawa?ka dok?adniej? Tak wi?c zapraszam do rozmowy :)
Ciekawi mnie, co odkry?e? w tych runach ^^. Kiedy? spotka?em si? z teori?, ?e runy s? systemem znaków, jakie kiedy? ludzie pokazywali swoim cia?em, uk?adaj?c je w ró?ne figury. W ten sposób ile? osób mog?o stan?? na kolejnych wierzcho?kach gór i pokazywa? swoimi cia?ami owe runy, w ten sposób przekazuj?c informacj? s?own? na wielkie odleg?o?ci szybciej, ni? jakikolwiek konny pos?aniec móg?by to zrobi? :))

Pozdrawiam serdecznie :3
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Foks
post 14.07.2014 - 21:29
Post #100


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 781

Notatnik


S?owo ,,kurwa'' ma w sobie kur czyli odnosi sie do wysiadywania jajek, a s?owo ,,kupa'' ma w sobie kup czyli zakupy, jeszcze jedno s?owo ,,lodzik'' ma w sobie dzika:) Pawe? da?e? mi do my?lenia z?ooooootyyyy ch?opak jeste? naprawDe....

No i choinka po rosyjsku, to ,,jo?ka'' JO? JO?!:)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
1 Dzięki Foks za ten przydatny wpis:
Pavve?
Woytas74
post 14.07.2014 - 21:45
Post #101


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 439do admina - podwójny post przez jaki? b??d - prosz? o wykasowanie posta
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Woytas74
post 14.07.2014 - 21:45
Post #102


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 439CYTAT(Moeritherium @ 14.07.2014 - 17:53) *
S?awa to po rosyjsku s?owa, liczba mnoga wyrazu s?owo. :)


слава [s?awa] znaczy - chwa?a
слoва [s?owa] to s?owa
Go to the top of the page
 
+Quote Post
1 Dzięki Woytas74 za ten przydatny wpis:
Pavve?
Moeritherium
post 14.07.2014 - 22:23
Post #103


Cz?onek Rodziny
******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 54Ale nie musisz pisa?, jak do czego? doszed?e?, szczególnie ?e to dla Ciebie do?? osobiste historie, jak sam piszesz... Wystarczy?oby przecie?, gdyby? napisa? wnioski i jako? je uzasadni? logicznie.

Ale dwójka i czwórka nie s? przecie? symetryczne, za? trójka jest O.O
Symbole to tylko symbole. Symbol serca to nie serce, a kaduceusz to nie mózg. Dlaczego wi?c uwa?asz je za takie istotne?

Nie da si? tego wszystkiego logicznie uzasadni?, logicznie wyt?umaczy?. Trzeba przyj?? na wiar?, ?e kszta?t symbolu jest powi?zany z naturalnym procesem, odkry? w sobie i w ?yciu jaki to proces. Na przyk?ad serce sk?ada si? z dwóch spiral skierowanych do góry, to znaczy nie zupe?nie ze spiral, na nich opiera si? kszta?t serca. A dwie spirale to dwa wiry a wir to amonit a podró? do g??bi amonita to w?drówka do g??bi. By?e? kiedy? ma?y jak ziarnko grochu. Wchodzenie do w?asnej g??bi to te? cofanie si? do w?asnego dzieci?stwa, szukanie samego siebie, jakich? poszlak z okresu jeszcze przedp?odowego, dziwnych uczu? z dzieci?stwa, które pochodzi?y jeszcze z wcze?niejszego okresu. Kaduceusz z kolei to dwa splecione w??e, te w??e to dwie energie, ying i yang. M?ska i kobieca, rozum z si?? woli i serce z si?? wra?liwo?ci. W??e tych energii przechodz? przez cia?o, które jest symetryczne, przecinaj? si? w sze?ciu miejscach a? w ko?cu w??e spogl?daj? na siebie nad g?ow?.

Mo?e... kto wie... Ale co z pozosta?ymi rasami? Ich jest wi?cej, ni? ?ywio?ów, wi?c te? odpowiadaj?cych im kolorów...
Po prostu te cztery rasy s? jakby g?ówne. Je?li ju? która? rasa mia?a by by? pi?t? to chyba Aborygeni. Pi?ty ?ywio?, mo?e sen ha ha :D Aborygeni wiele mówi? o erze snów, która by?a.

Ciekawi mnie, co odkry?e? w tych runach ^^. Kiedy? spotka?em si? z teori?, ?e runy s? systemem znaków, jakie kiedy? ludzie pokazywali swoim cia?em, uk?adaj?c je w ró?ne figury. W ten sposób ile? osób mog?o stan?? na kolejnych wierzcho?kach gór i pokazywa? swoimi cia?ami owe runy, w ten sposób przekazuj?c informacj? s?own? na wielkie odleg?o?ci szybciej, ni? jakikolwiek konny pos?aniec móg?by to zrobi? :))
W runach odkry?em prawa podstawowe, prawa naturalne. Za d?ugo by o tym wszystkim mówi?, ale to najlepszy poradnik ?ycia jaki kiedykolwiek wpad? mi w r?ce. Nie mówi co masz robi?, tylko jak jest, czego si? mo?na spodziewa?. To nie przykazania które mówi? tego nie rób, tamtego nie rób. Pokazuj? w jaki sposób poradzi? sobie z ka?d? trudno?ci? a w?a?ciwie z ka?d? sytuacj? wyja?niaj?c proste prawa przyczyny i skutku. Ka?da kolejna runa, prowadzi do nast?pnej a zarazem j? pokonuje. Nawi?zuj? do siebie wzajemnie poprzez kszta?t. S? wzorami geometrycznymi umieszczonymi na siatce, przez co mo?na je dowolnie ??czy? i odczytywa? znaczenie po??czonych znacze?.
Runy to s? w?a?ciwie znaki na kamieniu, ale jednocze?nie alfabet, ka?da runa ma podporz?dkowan? g?osk? i mo?na nimi normalnie pisa? po polsku (tylko nie ma polskich znaków). Za pomoc? ró?nych uk?adów cia?a i d?oni te? je mo?na pokaza?, tak jak mówisz. Ale runy to przede wszystkim litery.

CYTAT(Woytas74 @ 14.07.2014 - 22:45) *
????? [s?awa] znaczy - chwa?a
??o?? [s?owa] to s?owa


Ale w tym wyrazie czyta si? o jak a. A zreszt? ju? wyja?ni?em o co chodzi wi?c co si? g?upio czepiasz. S?awi?, to znaczy chwali?. Chwali? s?owami. Wys?awia? si?, nie oznacza przecie? 'stawa? si? s?awnym' tylko wypowiada? s?owa.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Pavve?
post 15.07.2014 - 00:58
Post #104*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 1966

Notatnik


CYTAT(Foks @ 14.07.2014 - 22:29) *
S?owo ,,kurwa'' ma w sobie kur czyli odnosi sie do wysiadywania jajek, a s?owo ,,kupa'' ma w sobie kup czyli zakupy, jeszcze jedno s?owo ,,lodzik'' ma w sobie dzika:) Pawe? da?e? mi do my?lenia z?ooooootyyyy ch?opak jeste? naprawDe....

No i choinka po rosyjsku, to ,,jo?ka'' JO? JO?!:)

s?owo kurwa jest s?owem obcego pochodzenia oznaczaj?cym zakr?t... s?owo kupa pierwotnie odnosi?o si? raczej do sterty czego? tak s?dz?, a na si?? mo?na to powi?za? z zakupami, gdy? zakupy wi??? si? z handlem, handel ze sk?adowaniem, a sk?adowanie ze stertami towartów... s?owo lodzik nie etymologicznie nie zawiera w swej nazwie nazw? zwierza dzika, gdy? s?owo lodzik jest jedynie ortograficznym przekszta?ceniem s?owa lód... podobnie zdrobnienie li?cia -listek, zawiera niby s?owo stek, ale to nie wynika z etymologii s?owa, a z ortografii...

a sklep po czesku to piwnica, nebeski to niebia?ski, laska to mi?o??, wc to zachod, dziewka to dziwka, dziwka to dziewka (tych dwóch ostatnich to nie jestem pewien czy to nie w rosyjskim przypadkiem by?o), a pieprzy? (bynajmniej nie chodzi o doprawianie ow? mocn? przypraw?) to szuka?, rusza? si? to rucha? si?, terminator to elektronicky mordulec, batman to nietoperek, a lody to zmarzliny ;3

CYTAT(Moeritherium @ 14.07.2014 - 23:23) *
Ale nie musisz pisa?, jak do czego? doszed?e?, szczególnie ?e to dla Ciebie do?? osobiste historie, jak sam piszesz... Wystarczy?oby przecie?, gdyby? napisa? wnioski i jako? je uzasadni? logicznie.

Ale dwójka i czwórka nie s? przecie? symetryczne, za? trójka jest O.O
Symbole to tylko symbole. Symbol serca to nie serce, a kaduceusz to nie mózg. Dlaczego wi?c uwa?asz je za takie istotne?

Nie da si? tego wszystkiego logicznie uzasadni?, logicznie wyt?umaczy?. Trzeba przyj?? na wiar?, ?e kszta?t symbolu jest powi?zany z naturalnym procesem, odkry? w sobie i w ?yciu jaki to proces. Na przyk?ad serce sk?ada si? z dwóch spiral skierowanych do góry, to znaczy nie zupe?nie ze spiral, na nich opiera si? kszta?t serca. A dwie spirale to dwa wiry a wir to amonit a podró? do g??bi amonita to w?drówka do g??bi. By?e? kiedy? ma?y jak ziarnko grochu. Wchodzenie do w?asnej g??bi to te? cofanie si? do w?asnego dzieci?stwa, szukanie samego siebie, jakich? poszlak z okresu jeszcze przedp?odowego, dziwnych uczu? z dzieci?stwa, które pochodzi?y jeszcze z wcze?niejszego okresu. Kaduceusz z kolei to dwa splecione w??e, te w??e to dwie energie, ying i yang. M?ska i kobieca, rozum z si?? woli i serce z si?? wra?liwo?ci. W??e tych energii przechodz? przez cia?o, które jest symetryczne, przecinaj? si? w sze?ciu miejscach a? w ko?cu w??e spogl?daj? na siebie nad g?ow?.

Mo?e... kto wie... Ale co z pozosta?ymi rasami? Ich jest wi?cej, ni? ?ywio?ów, wi?c te? odpowiadaj?cych im kolorów...
Po prostu te cztery rasy s? jakby g?ówne. Je?li ju? która? rasa mia?a by by? pi?t? to chyba Aborygeni. Pi?ty ?ywio?, mo?e sen ha ha :D Aborygeni wiele mówi? o erze snów, która by?a.


A dlaczego serce niby sk?ada si? ze spiral? Po co wtedy te? dwie spirale (normalnie to lewa i prawa komora serca razem z przedsionkami, ale tu te? je?li to s?uszne porównanie, to musi mie? jakie? logiczne poparcie, czemu dwie spirale akurat)? Nie ka?da spirala te? ma kszta?t, jak w amonicie. Spr??yna te? jest spiralna i jako? nie symbolizuje podró?y do g??bi, a raczej spr??ysto??, ew. odbicie si?.
No kaduceusz fajnie jest wyja?niony :) Chocia? oficjalnie jest symbolem ekonomii x) Ale wi?c co z eskulapem? A, no i kaduceusz sam w sobie nic nie znaczy - jak masz zadbane czakry i znasz energie, to Ci symbol do niczego niepotrzebny. Dla mnie wi?c troch? wydaje mi si? wyolbrzymiasz z t? wag? symboli, a czasem z ich nadinterpretacj?.

CYTAT(Moeritherium @ 14.07.2014 - 23:23) *
Ciekawi mnie, co odkry?e? w tych runach ^^. Kiedy? spotka?em si? z teori?, ?e runy s? systemem znaków, jakie kiedy? ludzie pokazywali swoim cia?em, uk?adaj?c je w ró?ne figury. W ten sposób ile? osób mog?o stan?? na kolejnych wierzcho?kach gór i pokazywa? swoimi cia?ami owe runy, w ten sposób przekazuj?c informacj? s?own? na wielkie odleg?o?ci szybciej, ni? jakikolwiek konny pos?aniec móg?by to zrobi? :))
W runach odkry?em prawa podstawowe, prawa naturalne. Za d?ugo by o tym wszystkim mówi?, ale to najlepszy poradnik ?ycia jaki kiedykolwiek wpad? mi w r?ce. Nie mówi co masz robi?, tylko jak jest, czego si? mo?na spodziewa?. To nie przykazania które mówi? tego nie rób, tamtego nie rób. Pokazuj? w jaki sposób poradzi? sobie z ka?d? trudno?ci? a w?a?ciwie z ka?d? sytuacj? wyja?niaj?c proste prawa przyczyny i skutku. Ka?da kolejna runa, prowadzi do nast?pnej a zarazem j? pokonuje. Nawi?zuj? do siebie wzajemnie poprzez kszta?t. S? wzorami geometrycznymi umieszczonymi na siatce, przez co mo?na je dowolnie ??czy? i odczytywa? znaczenie po??czonych znacze?.
Runy to s? w?a?ciwie znaki na kamieniu, ale jednocze?nie alfabet, ka?da runa ma podporz?dkowan? g?osk? i mo?na nimi normalnie pisa? po polsku (tylko nie ma polskich znaków). Za pomoc? ró?nych uk?adów cia?a i d?oni te? je mo?na pokaza?, tak jak mówisz. Ale runy to przede wszystkim litery.


Ale w tym wyrazie czyta si? o jak a. A zreszt? ju? wyja?ni?em o co chodzi wi?c co si? g?upio czepiasz. S?awi?, to znaczy chwali?. Chwali? s?owami. Wys?awia? si?, nie oznacza przecie? 'stawa? si? s?awnym' tylko wypowiada? s?owa.

Prawa podstawowe, naturalne to znajdujesz w naturze, a nie w wymys?ach ludzi, jakimi s? symbole. Na dobr? spraw? WE WSZYSTKIM, jak mocno pogrzebiesz, to skojarzeniami pr?dzej czy pó?niej dojdziesz do jaki? praw podstawowych, naturalnych, bo WSZYSTKO przecie? na nich si? opiera (no, oprócz Absolutu, na którym te prawa si? opieraj? ^^.)...

Rzucasz jakie? w?tki, których nie ko?czysz, daj?c obej?? si? czytelnikom tylko smakiem... po co? By?bym ukontentowany, gdyby? opowiedzia? troch? dok?adniej jaki? przyk?ad z runami :) ^^.

To, ?e si? czyta, nic nie znaczy, bo w ruskim wszystko tak si? czyta, jak wcze?niej napisa?em, a w j.polskim, gdzie jest to rozró?nienie wi?ksze mi?dzy o i a, to s?owa ju? nie czyta si? jak s?awa, poza tym w ruskim s?owa pisze si? s?owa, a nie s?awa. Jest to wi?c cios w Twoj? teori?. Chwali? mo?esz g?aszcz?c kogo?, s?awi? mo?esz w my?lach bez u?ycia s?ów, czuj?c po prostu emocj?, albo zwyczajnie te? buduj?c pomniki i k?aniaj?c si? przed nimi, itp. Nie musisz u?ywa? do tego s?ów. Wys?awia? si? zawiera s?awia?, bo taka jest odmiana gramatyczna, ale ju? jest wys?owi? si?, a nie wys?awi?. Wi?c s?owo s?owa nie ma za du?o wspólnego ze s?awa, prócz brzmienia, a wi?c nazwa S?owianie raczej pochodzi od S?awy, a nie od S?owa.

Pozdro ^^.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
1 Dzięki Pavve? za ten przydatny wpis:
zankel
Asha
post 15.07.2014 - 17:02
Post #105


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 158

Notatnik


Ciekawa sprawa z runami jak piszesz, jaka? literatura godna polecenia?
Zgl?biaj?c si? wystarczaj?co w ka?dy system u do?u zapewne odkryje si? podobne prawid?a jak i powi?zania pomi?dzy poszczególnymi systemami. Pozwi?zania symbol - d?wi?k - litera - s?owo, we?my taki hebrajski alfabet i jego numeryczne odpowiedniki przek?adaj?ce si? na s?owa o podobnej wibracji i wielowymiarowo?? ich znacze?. Symbole dzisiaj obszernie u?ywane w muzyce rozrywkowej co ju? bije po oczach za bardzo. Symbol zwi?zany z ruchem, znany trik NLPerów, gawied? reaguje pod?wiadomie. Nawet kalendarz majów jako? dziwnie przek?ada si? na rzeczywisto??. Freud za to wed?ug mnie posun?? si? za daleko w upraszczaniu :) Symbol towarzyszy wsz?dzie dooko?a a jak musi by? na?adowany energi? ludzkiej uwagi. Tylko pytanie dla badaczy jaki jest ich faktyczny wp?yw na pod?wiadomo??.
Apropos, zauwa?yli?cie jakie logo wstawiono na naszych banknotach zamiast dawnej korony? Jaki? rozszczep totalny. Nie idzie tego normalnie po ludzku odczyta?. Nie b?d? pisa? co to symbolicznie wed?ug mnie znaczy.

Czyta?am Wied?mina i przyjemnie si? czyta?o, kolejny mistrz pióra. Z tematyki to jeszcze Ziemia?ski fajnie pisze, najlepszy trick - zaszczepienie idei narodu wolnym ludom. Pami?tam thorgale upchane na dolnej pó?ce w bibliotece mo?na by?o bra? na p?czki, dzisiaj ?adne w twardej ok?adce w empiku po trylion z?otych :)

Tutaj ci?g dalszy lektury z tematymi Hole in the Pole:
http://www.thenewearth.org/InnerEarth.html


Dzi?ki Pavve? za linki. Jak b?d? mie? woln? chwil? to przegl?dn?, troch? tylko mnie ta dwucyfrowa liczba nagra? przestrasza :)

Zielarz fajnie ?e wrzuci?e? tybeta?ski w?tek, a widzieli?cie poni?sze nagranie rosyjskiego chirurga oczu (matuszka rosyja wida? góruje :D), troch? mowa o alaplancie, troch? o mnichach, dolinie ?mierci i pozaziemcach, tybeta?czycy co? wiedz? na to wygl?da:
Ernst Mu?daszew

The truth is out there... itp.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
2 Dzięki Asha za ten przydatny wpis:
Moeritherium, Pavve?

9 Stron V  « < 3 4 5 6 7 > » 
Reply to this topicStart new topic

 

Wersja Lo-Fi OOBE Porady Roberta Monroe Porady Brucea Moena Porady Darka Sugiera Kontakt Park