oobe.pl

 

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

Trwaja prace modernizacyjne. Chwilowo nie mozna dodawac postow i brakuje polskich znakow. Przepraszam za utrudnienia. Pracujemy nad tym

> Obe-medytacja
Draq
post 17.04.2008 - 13:45
Post #1


Dusza Towarzystwa
Ikona Grupy
Grupa: OOBE VIP
Punkty prestiżu: 178

Notatnik


Kochany bracie, czy chcia?by? wyj?? z cia?a? Czy próbowa?e? wiele razy tego dokona?, stosowa?e? ró?ne techniki, czasami mia?e? chwile zawahania? Jak sobie t?umaczysz nieudan? prób?? Co jest powodem rezygnacji, oraz podj?cia si? Obe? Zapewne szukasz wielu artyku?ów i ksi??ek z nadziej?, ?e znajdziesz w nich cenn? rade, dzi?ki której w ko?cu osi?gniesz upragniony stan przebywania poza cia?em. Czy czekasz na osob?, która wymy?li uniwersaln? technik? dla wszystkich? Wiedz mistrzu, ?e nie istnieje co? takiego jak uniwersalna technika. Technika sama w sobie, jest procesem która wywo?uje stan ju? raz prze?yty i odtwarza to. Prze?ywasz zafundowan? przez umys? scenerie, nie do?wiadczasz siebie w pe?ni. Je?li pragniesz wyj?? z cia?a, to pierwszym krokiem, który do tego doprowadzi b?dzie poznanie siebie i zag??bienie w swej wspanialej i boskiej istocie. Pewnie wiesz, ?e codziennie opuszczasz cia?o, nie staraj si? wi?c z niego wyj??. Robisz to do?? cz?sto. ?wiadomo??, która zbiera do?wiadczenie poza jest jednym z najwa?niejszych czynnikow. Poznaj?c siebie, Twoja ?wiadomo?? staje si? coraz bardziej wra?liwa i wyostrzona na punkcie wn?trza, po którym podró?ujesz w Obe. Nale?y sobie uzmys?owi?, ?e ka?dy jest unikatowym i jedynym w swoim rodzaju cz?owiekiem. Techniki, które dzia?aj? na inne osoby, na Ciebie mog? nie dzia?a?. Zostaw siebie z samym sob?. Porostu b?d? ?wiadom. Pozwól zaistnie? ciszy, która codziennie puka od wewn?trz. Wczuj si? we w?asne cia?o, w ca?? sw? struktur?. B?d? cierpliwy, ale nie oczekuj niczego, b?d? i akceptuj ka?dy stan, który przyjdzie. To si? nazywa medytacja. Medytacja nie jest technik? na Obe, ale jest to sposób na ?wiadom? egzystencje. Wiedz, ?e nie trzeba niczego robi? by wyj?? z cia?a, jest to naturalny stan. Cz?owiek przez wiele lat ?y? tak, by z niego nie wyj??. Tryb ?ycia, jaki prowadzisz, uniemo?liwia cz?sto ?wiadom? ekspansje pozacielesn?. Je?eli nie masz zamiaru zmieni? sposobu w jak funkcjonujesz, a chcesz wyj?? z cia?a, to nie licz na technik?, która CI to umo?liwi. Pocz?tkowo, jak prawie ka?dy oneironauta, stosowa?em techniki, które by mi pomog?y w oobe. ?adna nie skutkowa?a, ale nie poddawa?em si?. Zacz??em medytowa? i to si? sta?o moim g?ównym celem, o oobe ju? tak intensywnie nie my?la?em. Po 2 miesi?cach praktyk medytacyjnych spontanicznie osi?gn??em parali?, który umo?liwi?by mi wyj?cie z cia?a. Medytacja jest form? zwi?kszania ?wiadomo?ci w tu i teraz, t? sam? ?wiadomo?ci? podró?ujesz poza cia?o. Nie ma dwóch ?wiadomo?ci, które s? przeznaczone do ?ycia w Realu i tym poza. Je?li jeste? w stanie prze?ywa? ka?dy dzie? bez po?piechu, z rado?ci? i zaanga?owaniem, to oobe przyjdzie samoistnie. Wielu ludzi prosi?o mnie o pomoc i mówi?o, ?e po d?u?szym le?eniu na plecach boli ich wszystko, ale si? nie poddaj? i chc? wyj?? zawzi?cie z cia?a. Po paru minutach ostatecznie rezygnuj? i gdy k?ad? si? w swojej pozycji czuj?c wielk? ulg?. Wyj?cie z cia?a nast?puje wtedy, gdy jeste? zrelaksowany. Gdy Twoje cia?o jest napi?te, to twój umys? tak?e i nie b?dziesz w stanie osi?gn?? parali?u przysennego. Po?ó? si? jak chcesz, zrelaksuj i odpocznij, poczuj si? dobrze, tylko wtedy mo?esz wyj?? z ciala, (pod warunkiem ze jeste? ?wiadomy). Metody z niewygodnymi pozycjami s? stosowane wtedy, gdy mamy ma?? ?wiadomo??. Ka?dy jest zdolny ?wiadomie opu?ci? cia?o, nie trzeba si? tego wcale uczy?. Swoim sposobem bycia sprawiamy, ?e nie wychodzimy z cia?a, a nast?pnie stosujemy techniki, dzi?ki którym rzekomo mieliby?my dozna? Obe. Potraktuj obe jak zabaw?, nie denerwuj si? ani nie napinaj z tego powodu, ze mo?e nie wyj??. Je?li czujesz ze jeste? w g??bokim transie i cos Cie sw?dzi, to podrap si?, w przeciwnym wypadku uczucie sw?dzenia skupi Twoj? ?wiadomo?? i nie b?dziesz w stanie dostrzega? innych rzeczy. Zwi?kszanie uwagi tu i teraz, powi?kszy Twoj? uwag? we ?nie. Medytacja kojarzy si? ze wschodnimi bardzo skomplikowanymi praktykami. Medytacja nie wywodzi si? z buddyzmu, buddyzm j? tylko opatentowa?. Medytacja jest naturalnym stanem ka?dego cz?owieka, który umo?liwia ?y? w pewien, bardzo pozytywny sposób. Nie musisz si? d?ugo rozwijac, by osi?gn?? Obe. Ju? jeste? rozwini?ty i doskona?y, a medytacja pozwala na dog??bnym u?wiadomieniu sobie tego. Nie ?wicz? Obe, mimo to od 2 lat z dnia na dzie? coraz d?u?ej jestem wstanie prze?y? sen i wznie?? si? na wy?szy poziom. Je?eli CI teraz powiem, ?e d?ugie i m?cz?ce funkcjonowanie w Realu do pó?nej godziny sprawia, ze jeste?my mniej ?wiadomi Obe. Powiem teorie o falach mózgowych thetha, delta i o g??bokim b?d? p?ytkim ?nie, to nie zdasz sobie sprawy z istoty tego, dopóki nie odkryjesz w sobie znaczenia tych rzeczy. Obe polega na eksperymentowaniu z w?asna duchowo?ci?. Nie podchod? do tego sztywno, baw si? i zrelaksuj, poznawaj siebie, ciesz si? ?yciem, pokochaj siebie i zaufaj. Nie trzymaj si? tylko jednego, b?d? otwarty na zmiany. Teorie powstaj? tylko dlatego by wyt?umaczy? pewne do?wiadczenia innej osobie, jednak ona tego nie zrozumie dopóty, dopóki sama tego nie do?wiadczy. Nie zach?cam Ci? do rozwoju duchowego, ani te? do tego by? wierzy? w to co dotychczas mówi?em. To jak spo?ytkujesz wiedze, któr? tu umie?ci?em jest Twoja spraw?. Obe szuka?em daleko, a znalaz?em je tak blisko, we wn?trzu mej ja?ni. Tak d?ugo poszukiwa?em, ?e straci?em czas na stawanie si? i u?wiadomieniu sobie wa?nych rzeczy. Je?eli tracisz ochot? na ?wiczenie obe, to podaruj je sobie, sposób w jaki ?wiczysz widocznie nie jest odpowiedni i by sobie to u?wiadomi? musisz zrobi? przerw?. ?wiczenia powinny by? przyjemne i stwarza? wra?enie, jakby one by?y celem a nie obe. Moja praktyka polega?a na kilkuminutowym le?eniu, w dzien. i obserwowania siebie samego. Wiesz doskonale jak wyj?c z cia?a, ale przez okres dzieci?stwa zapomnia?e? o tym. Gdy w ko?cu CI si? uda, to ten stan uznasz za bardzo znajomy, poczujesz si? jak w domu. Tak.. ty porostu zapomnia?e? ze jest to Twój dom, nie wszed?e? do niego po raz pierwszy.
Jeste? najwi?kszym mistrzem w wychodzeniu z cia?a, jakiego znam. Mistrzem dla samego siebie.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Posty w temacie
- Draq   Obe-medytacja   17.04.2008 - 13:45
- - 6umerang   Hehehe - ?wi?ta prawda Draq, ?wi?ta prawda - hehe,...   17.04.2008 - 14:23
- - suwak   Draq, nast?pnym razem móg?by? pomy?le? o jakich? a...   17.04.2008 - 16:38
|- - Artur_flyer   Bardzo wa?ny tekst. Dzi?ki Draqu :***   17.04.2008 - 19:00
|- - Cibola   CYTAT(suwak @ 17.04.2008 - 17:38) Dr...   26.05.2008 - 08:54
- - SORROW   Dobrze uj?te , Brawo. !   18.04.2008 - 12:26
- - nefrethete   Draq dzi?ki za ten temat...jeste? wielki:-))...faj...   26.04.2008 - 19:08
|- - Mikulew   CYTATMedytacja jest naturalnym stanem ka?dego cz?o...   13.05.2008 - 19:58
|- - student   Pytanie co to znaczy ma?o ?wiadomy ?   25.05.2008 - 23:03
|- - sogliv   CYTAT(student @ 26.05.2008 - 00:03) ...   14.05.2013 - 17:17
- - Joczulek   Hehe Draq gz bardzo dobry tekst :)   26.05.2008 - 10:10
- - Malwina   Bardzo mi si? podoba?o to co Draqu napisa?e?. Na w...   02.06.2008 - 12:43
- - Jack :)   Gz Draq za tekst. Mimo mojego ma?ego do?wiadczenia...   18.06.2008 - 11:12
- - Colin   jej Draq gz za tekst, piekny. a ja teraz sobie u?w...   19.06.2008 - 18:15
- - Draq   Colin, zapewniam Cie, ze nie zmarnowales czasu, dz...   19.06.2008 - 22:07
- - Colin   Dobrze by by?o.... Kiedy? mnie sie uda... zapewne   24.06.2008 - 13:03
- - miclis   bardzo ?adny tekst. Gratulacje dla Ciebie ?e to ws...   02.07.2008 - 15:47
- - 3 oko   draq,czy praktykowa?e? medytacj? ca?y dzie?? czy d...   18.10.2008 - 14:12
- - fioletowy kruk   ?adnie napisany tekst,ale co do dobrego,pozytywneg...   19.10.2008 - 10:40
- - Tu i teraz   ma?e porz?dki, koniec offtopu prosze   10.12.2008 - 18:20
- - Rasiak-gruz-Astralnyb?azen   sorry draq ?e tak na ciebie najecha?em,musz? powie...   22.12.2008 - 18:24
- - Rachab   przepi?kny tekst! Mi pomóg?! Dzi?ki za to   12.03.2009 - 23:30
- - masa   Natknelem sie ostatnio na ciekawy tekst a brzmial ...   26.08.2010 - 16:04
- - Zielarz Gajowy   No tak Tsongkanapa zmar? i rozp?ta?a si? bitwa pod...   26.08.2010 - 17:50
|- - Amras84   CYTAT(Zielarz Gajowy @ 26.08.2010 - 18...   26.08.2010 - 17:56
- - masa   Zielarzu podalem ta info bo dla mnie bylo ono budu...   26.08.2010 - 18:44
- - Zielarz Gajowy   Tekst fajny i buduj?cy i tego nie negowa?em tylko ...   26.08.2010 - 19:14
- - masa   Zielarzu nie nie chodzi mi ze narkotyki sa bleee. ...   26.08.2010 - 19:39
- - Zielarz Gajowy   Jakby? jad? codziennie to po kilku miesi?cach nie ...   26.08.2010 - 20:00
|- - masa   "Jakby? jad? codziennie to po kilku miesi?cac...   26.08.2010 - 20:51
- - Majster   Nie do??, ?e nie na temat to jeszcze jakie? bzdury...   26.08.2010 - 23:15
- - Zielarz Gajowy   Twój post Majster te? nie na temat. Wg Twojego ro...   27.08.2010 - 06:08
- - Majster   Wiem, ?e nie na temat ale kto? musia? zwróci? na t...   27.08.2010 - 09:35
- - rugwa   Ciekawe, ?e ciekawe tematy na temat s? od razu zam...   27.08.2010 - 10:33
- - Zielarz Gajowy   Majster nie lubisz mnie? To straszne:) Twoje do?wi...   27.08.2010 - 11:58
- - Majster   Masz co? do pieczarek?! :)   27.08.2010 - 12:54
- - Zielarz Gajowy   Ser ?ó?ty i mamy zapiekanki. Skusisz si?? Na dobry...   27.08.2010 - 13:01
- - Majster   Tylko pod jednym warunkiem, musi by? duuuu?o sera...   27.08.2010 - 13:13
- - Zielarz Gajowy   Z uwagi na du?? toksyczno?? istnieje szczególne za...   27.08.2010 - 13:31
- - Gray   CYTATJestem cienki jak dupa weza ale co neco mam z...   27.08.2010 - 13:33
- - Zielarz Gajowy   Dzi?ki Gray, ?e urwa?e? ten ?a?osny spektakl w wyk...   27.08.2010 - 15:22
- - masa   Rugwa nasza rozmowe skoczylismy z Zielarzem na cza...   27.08.2010 - 15:55
- - Gray   Ok zielarzu ju? odpowiadam. Medytacja to te? form...   27.08.2010 - 15:57
- - Majster   Te? mia?em zapyta? o to co zielarz, bardzo mnie ci...   27.08.2010 - 16:02
- - masa   Gray piekny tekst dopoki go nie edytowales i nie z...   27.08.2010 - 16:39
- - masa   CYTAT(Gray @ 27.08.2010 - 16:57) Pis...   27.08.2010 - 16:52
- - Zielarz Gajowy   Kurde mole penetrole Majster! Te? wyrwa?e? z k...   27.08.2010 - 16:58
- - Gray   Zielarzu a po co szuka? gdzie indziej ?? Wystarczy...   27.08.2010 - 17:32
- - masa   Gray po wiem ci cos o tobie tylko nie bierz tego d...   27.08.2010 - 17:49
- - Gray   Ciekawi mnie sk?d to wszystko wiesz o mnie, z jaki...   27.08.2010 - 18:09
- - Amras84   Kurde a tak niewinnie brzmi ten temat. Ciekawa dys...   27.08.2010 - 20:39
- - masa   Medytacja to obyte slowo. Ja osobiscie wole slowo ...   27.08.2010 - 21:08
- - MaxPayne   z t? medytacj? to prawda,je?li si? medytuj? to OBE...   02.02.2011 - 09:45
- - Mastermachacz   CYTAT(Bilu @ 20.02.2011 - 12:09) Jak...   20.02.2011 - 12:21
- - Kupa   Draqu nie wspomnia? o 1 rzeczy niezb?dnej do OBE a...   05.10.2011 - 11:31
- - uncommon   Dzi? jest zajebisty przep?yw energii z kosmosu ...   25.02.2013 - 22:00
- - Zielarz Gajowy   Ja kurde dzisiaj te? mam niez?e wiatry!   25.02.2013 - 22:22
- - Messanger   Przegi??e? z bieluniem to Ci? rzuca Zielu... :]   25.02.2013 - 22:29
|- - Zielarz Gajowy   AHA   25.02.2013 - 22:45
- - Draq   Pisz?c 5 lat temu ten tekst, w ?adnym stopniu nie ...   27.02.2013 - 12:24
- - PigsOnTheWings   dobre http://www.youtube.com/watch?v=CgmUMjJlkoM   20.03.2013 - 22:18
- - Pavve?   RE: Obe-medytacja   03.05.2013 - 01:35
- - Zielarz Gajowy   Krishnamurti odrzuca poj?cie medytacji jako techni...   05.09.2014 - 22:50
- - Zielarz Gajowy   Od?wie?acz...   08.08.2016 - 13:36


Reply to this topicStart new topic

 

Wersja Lo-Fi OOBE Porady Roberta Monroe Porady Brucea Moena Porady Darka Sugiera Kontakt Park