g00rmik's Notatnik


oobe.pl

 

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

Entries on Wednesday 19th December 2018

entry 19.12.2018 - 09:14
Odzyska?em ?wiadomo?? przechodz?c przez jakie? drzwi lub portal. Znalaz?em si? w przestronnym ogromnym wr?cz pomieszczeniu. Lecz spod ?ciany, gdzie si? znalaz?em trudno je by?o oceni?. Mia?o pareset metrów kwadratowych, wysokie sufity, wielkie okna, wsz?dzie jasno, jasne marmurowe p?yty na pod?odze, poczu?em si? jak bym by? w rezydencji miliardera. I czuj? nagle, ?e jestem w domu zmar?ej par? lat temu, w moje imieniny, Ciotki. Najpierw us?ysza?em jej g?os, potem g?os siostry ciotecznej (?yj?cej), ale gdzie? w oddali. Potem zobaczy?em j? zbli?aj?c? si? z innego zak?tka tej dziwnej rezydencji. Przywita?a si? jak gdyby nigdy nic. Wygl?da?a dobrze, wiek sprzed jakich? pi?tnastu lat. Ubrana skromnie, wr?cz nie pasowa?a do otoczenia, w ciemnym lub czarnym ubraniu. Nie zdziwiona, tak jak bym mieszka? za rogiem i wpada? codziennie. Zapyta?a czy zjem ?niadanie, odpowiedzia?em pewnie, ale nie k?opocz si? sam sobie ?niadanie zrobi?. I wtedy u?wiadomi?em sobie, ?e jeste?my w baaardzo du?ej, ale jednak kuchni. Pomy?la?em o jajach na ?niadanie. Okaza?o si?, ?e jaj nie by?o, ale ?e mo?na je kupi?, bo w innym oddalonym zak?tku kuchni znajd? sprzedawc? ?ywno?ci, takiej jakiej Ci teraz trzeba... Przeszli?my si? tam z cioci? i rzeczywi?cie by? sprzedawca, ?wie?e jaja kosztowa?y 3,40 ale ciocia nie da?a mi ich kupi?. Jak potem doszuka?em si? w senniku, to ma znaczenie czy kupujesz jaja czy nie ;) ciekawe. Niby wszystko by?o w porz?dku, odnios?em jednak wra?enie, ?e ciocia by?a czym? zmartwiona... cho? nie chcia?a da? po sobie pozna?.
I tu obrazek si? urywa tak samo nagle jak si? zacz??. Nic nie wiem.
Ale dochodz? do wniosku, ?e cioci jest dobrze po tamtej stronie, wydaje si? ?e ma bardzo realne odpowiedniki ka?dej osoby, na której jej zale?a?o tam. Tak?e dom, zawsze by? dla niej wa?ny. Z ka?dym nast?pnym snem wydaje mi si? wi?kszy.
Wydaje mi si?, ?e od czasu do czasu wchodzimy w role swoich sobowtórów i odbieramy informacje, która ma nam zosta? przekazana.
Wydaje mi si? równie?, ?e ludzie po tamtej stronie ?yj?c wci?? m?odniej? do momentu utraty ?wiadomo?ci, po czym "w?drówka dusz" znów daje o sobie zna?. Dusza wciela si? znów.
Mówi?, ?e "w?drówka dusz" wyklucza co co dyktuje wiara katolicka. Nie wydaje mi si?, ?eby jedno drugie wyklucza?o. Po pierwsze nie ka?dy podlega reinkarnacji/"w?drówce dusz", nie jest ona tak niesko?czona i ka?de wcielenie powinno zosta? prze?yte jak by by?o jedynym i ostatnim bo obecna wcielona ?wiadomo?? nie wie i nie mo?e wiedzie?, czy w?a?nie jej cykl obiegu si? w?a?nie nie ko?czy z tym wcieleniem. Pochodzenia istot duchowych, którymi jeste?my jest tak wiele, tak wiele jest mo?liwych dla nas dróg, ?e nie mo?na sprowadza? wszystkiego i wszystkich do jednej zasady. Ale to tylko moje przemy?lenia.

« Następny starszy · g00rmik's Notatnik · Następny nowszy »

Komentarze

post 22.04.2020 - 09:29
Komentarz #1


Dusza Towarzystwa
*******

Grupa: Podró?nicy
Postów: 205
Dołączył: 24.12.2012
Skąd: Pozna?
Nr użytkownika: 9,274Jest to mo?liwe ?e dusze tam ,,m?odniej?" a? do kolejnej inkarnacji. Wszystkie dusze które tam pozna?am, wygl?da?y na m?odsze ni? za ?ycia. Co? bardzo podobnego zosta?o mi przekazane w ostatnim ?nie, tylko moja wy?sza ja?? nazwa?a to rozpadaniem si? na coraz mniejsze istoty. Czas trwania tego procesu mo?e chyba te? zale?e? od ?wiadomo?ci istoty któr? wykazywa?a si? za ?ycia. Bo mimo mojego m?odego cia?a, wy?sza ja?? powiedzia?a ?e u mnie to troch? by potrwa?o. By? mo?e to jeszcze inna przyczyna, ale nie zosta?o mi to przekazane.
W OOBE wy?sza ja?? kiedy? przekaza?a mi, ?e po ?mierci dusza podró?uje do miejsca gdzie ma wszystko, co dla niej wa?ne. Stopniowo zapomina o swoim poprzednim ?yciu, a gdy stanie si? tak ?e zapomni o wszystkim, wtedy inkarnuje si? ponownie.
Sama by?am w miejscu który by? moim ,,rajem" i faktycznie by?o tam bajecznie.
By?a tam te? niewielka wyspa z kryszta?ow? jaskini?, i jak powiedzia?a mi wy?sza Ja?? to tam decyduje si? na kolejne wcielenia, to tam wybieram g?ówne potrzeby, problemy, ?rodowisko, w zale?no?ci od potrzeby duszy, z pomoc? opiekunów.

Bardzo ciekawe jest to ?e do?wiadczenia ró?nych osób s? podobne w tych kwestiach
Go to the top of the page

 
« Następny starszy · g00rmik's Notatnik · Następny nowszy »