Wszechswiatlo


oobe.pl

 

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

 | Kategoria: Własne obserwacje
entry 06.06.2020 - 10:49
Na ?wiczenia OBE mog? przy aktualnych warunkach po?wi?ci? 2 godz. dziennie.

Jestem w stanie wygospodarowa? nawet 30 godz. czasu wolnego w tygodniu, a w weekend nawet 10 godz.

Jestem typem 1 w za?o?eniu Grahama Nicholls’a – osoba, u której odmienne stany ?wiadomo?ci mog? zachodzi? podczas czuwania – zachowuj?c pe?n? ?wiadomo?? (w przeciwie?stwie do osób, które do?wiadczaj? takich stanów podczas snu).

OSOBOWO??: intelektualista / wzrokowiec

STAN WIBRACJI
Do stanu wibracji doprowadzi?em wiele razy i by?o to wynikiem zamierzonego dzia?ania w kierunku uzyskania OBE. Najcz??ciej dochodzi do niej w pozycji le??cej, b?d?c przykryty kocem, b?d? ko?dr?, poniewa? ??czy?o si? z lekkim odczuwaniem zimna.
Do wibracji dochodzi?o po zrelaksowaniu si? i wizualizowaniu, ?e wychodz? z cia?a. Ka?dorazowo dochodzi?em do momentu, w którym wydawa?o mi si?, ?e jestem tu? o krok od osi?gni?cia celu. Czasem wibracja zaczyna?a si? od ramion, lecz najcz??ciej rozpoczyna?a si? w górnej cz??ci pleców i rozchodzi?a falami na ca?e cia?o. Bardzo lubi? stan wibracji, jest bardzo przyjemny i wywo?uje u mnie stan podekscytowania oraz jeszcze wi?kszej woli osi?gni?cia celu. W pewnym momencie stan wibracji ustaje, cho? czasem utrzymuje si? kilka minut.
Nie mam pewno?ci, co doprowadza do zatrzymania wibracji. By? mo?e dzieje si? tak, poniewa? w nasilaj?cym si? stanie wibracji powraca moja bardziej intensywnie moja ?wiadomo??, mówi?ca mi: „No dalej! Jeszcze troch?, wytrzymaj. Na pewno si? uda tym razem. – Oj, o nie.. wibracje odchodz?. Kurcz?… ale jestem ju? coraz bli?ej. Pewnego dnia to osi?gn?. Tylko co ja tam spotkam? Mam nadziej? spotka? moich przewodników duchowych, którzy zechc? mnie poprowadzi? i uczy?. Obym tylko potrafi? rozpozna? tych w?a?ciwych i nie pomyli? ich z czym?, co chce mi zaszkodzi?. Nie chcia?bym, ?eby moja praca w rozwoju duchowym posz?a na marne. Szkoda by by?o si? w to anga?owa?, ?eby pó?niej narobi? sobie wi?kszych k?opotów. Chc? osi?gn?? rozwój i i?? w stron? ?wiat?a. Nie mog? si? doczeka?, a? w pe?ni b?d? potrafi? podró?owa? poza cia?em i zwiedz? pi?kne miejsca na ziemi i we wszech?wiecie. By? mo?e b?d? móg? wykorzysta? te umiej?tno?ci do odkrycia ukrytych skarbów? Albo rozwi?zania zagadek historii, podró?uj?c do innych czasów? Chcia?bym takie mo?liwo?ci uzyska? i ?ebym nie zosta? w jaki? sposób ukarany za skorzystanie z tych mocy do w?asnych korzy?ci. Tego si? troch? boj?.”

Przekonania dotycz?ce OBE
My?l?c o OBE czuj? podekscytowanie na my?l, jak wspania?e rzeczy mog? zobaczy?, pozna?, do?wiadczy?. Jestem bardzo ciekaw tych wszystkich energii, które b?d? móg? ogl?da?, ich kolorów, tekstury, jako?ci. Pragn? mocno poczu? efekt latania, unoszenia si? w przestrzeni, przechodzenia przez ?ciany. Chc? móc ogl?da? innych ludzi.
Bardzo mnie cieszy, ?e b?d? móg? zacz?? ?y? pe?niej, bardziej ?wiadomie, ?e b?d? móg? uzdrawia?: siebie i inne osoby. Jestem przekonany, ?e OBE da mi wiele nowych do?wiadcze? oraz mo?liwo?ci, dzi?ki którym b?d? móg? ?y? lepiej.

Do?wiadczenia ze ?wiadomym OBE
Po raz pierwszy i do tej pory bez ponownego powtórzenia, do?wiadczy?em OBE, maj?c oko?o 17 lat. D?ugo si? wówczas przygotowywa?em do tego. Wieczorami s?ucha?em dudnie? ró?nicowych, czyta?em o tym oraz przegl?da?em fora internetowe.
Tego wieczora, kiedy to si? wydarzy?o, by?em w swoim pokoju sam. Oprócz mnie w mieszkaniu by?y jeszcze 3 psy. W pokoju pali?a si? tylko jedna ?wieczka i chyba wówczas równie? s?ucha?em dudnie? ró?nicowych na specjalnym programie. Siedzia?em w wygodnym fotelu, ramiona spoczywa?y na oparciach.
Po kilku minutach od rozpocz?cia prób wyj?cia z cia?a poczu?em bardzo przyjemne wibracje na ca?ym ciele. Po raz pierwszy poczu?em, jak wysuwam si? z mojego cia?a fizycznego. Ca?y proces zacz?? si? od mojego prawego ramienia, które zacz??o wysuwa? si? do przodu, jakby wyje?d?a?o po szynach. Wówczas wiedzia?em, czu?em, ?e w?a?nie opuszczam moje cia?o. Pomimo, ?e mia?em wra?enie, ?e nie opu?ci?em cia?a ca?kowicie, czu?em, ?e moja ?wiadomo?? obj??a ca?y pokój, w którym przebywa?em i mia?em wra?enie „widzenia ca?ym cia?em”. Widzia?em dos?ownie wszystko, co mnie otacza?o ze wszystkich stron – i to jednocze?nie.
Nagle w jednym momencie wszystkie 3 psy zacz??y mocno ujada?. Prawdopodobnie us?ysza?y kogo? na klatce schodowej. Wrzuci?o mnie to powrotnie do cia?a. Uda?o mi si? wysun?? jedynie cz??? prawego ramienia – mniej wi?cej mój ?okie? znalaz? si? na wysoko?ci mojego nadgarstka. Taki nag?y powrót by? bardzo nieprzyjemny i mia?em lekkie md?o?ci. Czu?em si? z tym bardzo ?le i by?em te? zdenerwowany na psy, które przerwa?y moje pierwsze ?wiadome wyj?cie z cia?a.
Dzi? mam 33 lata i w mi?dzyczasie dokonywa?em jeszcze kilku prób, ale ?adna nie zako?czy?a si? powodzeniem. Raz do?wiadczy?em jasnoczucia,/jasnowidzenia chc?c ujrze? moj? matk?, co robi w danym momencie u siebie w domu – oddalonym ode mnie o 1200 km. Moje próby ko?cz? si? na intensywnych wibracjach ca?ego cia?a i wra?eniem, jakbym by? tu? o malute?ki krok od wyj?cia z cia?a.

pi?tek, 29 maja 2020

 
« Następny starszy · Wszechswiatlo · Następny nowszy »