oobe.pl

 

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

Trwaja prace modernizacyjne. Chwilowo nie mozna dodawac postow i brakuje polskich znakow. Przepraszam za utrudnienia. Pracujemy nad tym

> Pytania I Odpowiedzi. (Napisał: Robert A. Monroe)
Rating V
post Dodał: 15.05.2008 - 16:04 | Napisał: Robert A. Monroe | Obejrzeń 1201 | Not Rated | Druk | Word
PYTANIE: JAK ODRÓ?NI? PRZE?YCIE POZA CIA?EM OD ZWYK?EGO SNU?

Wi?kszo?? osób stwierdziwszy, ?e prze?ycie poza cia?em to nic innego jak zjawisko przypominaj?ce "sen na jawie" zapomina, ?e spotka?o je co? takiego. Tymczasem ró?nica mi?dzy stanem OOBE a snem jest do?? istotna. Podczas snu cz?owiek zdaje sobie spraw?, ?e ?pi; poza tym mo?e wp?ywa? na jego przebieg - na to, co si? podczas niego wydarza i na bior?cych w nim udzia? ludzi.

Natomiast osoba w stanie OOBE ma ?wiadomo?? jedynie zbli?on? do normalnej. Odbiera niemal wszystkie wra?enia zmys?owe. A wi?c mo?e "widzie?", "s?ysze?", "dotyka?" czego?; najs?abiej pracuj? wówczas zmys?y smaku i w?chu. Tego wszystkiego do?wiadcza przebywaj?c w mniejszej lub wi?kszej odleg?o?ci od cia?a, cz?sto w pozycji niemo?liwej do przyj?cia przez cia?o fizyczne, np. unosz?c si? pod sufitem. Przy eksterioryzacjach o wi?kszym zasi?gu zdarza si?, ?e cia?o energetyczne cz?owieka znajduje si? powiedzmy w Pary?u, podczas gdy cia?o fizyczne pozostaje w Nowym Jorku. Przebywaj?c poza cia?em mo?esz obserwowa? wszystko co si? wokó? ciebie dzieje, ale nie masz wp?ywu na przebieg wydarze?. Je?li chcesz, mo?esz po powrocie do cia?a fizycznego sprawdzi?, czy to co "widzia?e?" pokrywa si? z rzeczywisto?ci?. Nie mo?esz w najmniejszym nawet stopniu uczestniczy? w fizycznym ?yciu poniewa? nie jeste? "fizyczny". Zasadnicza ró?nica pomi?dzy snem a stanem OOBE polega na tym, ?e do?wiadczenia podczas w?drówek poza cia?em s? tak samo realne jak nasza materialna rzeczywisto??.

PYTANIE: CZY KA?DY MO?E WYCHODZI? Z CIA?A?

Z bada? prowadzonych na przestrzeni ostatnich dziesi?ciu lat wynika, ?e oko?o 25% doros?ych ludzi pami?ta przynajmniej jedno spontaniczne wyj?cie z cia?a. Wiele osób u?wiadomi?o sobie, ?e prze?y?o co? takiego dopiero po opisaniu im zjawiska OOBE. Jak ju? mówi?em wcze?niej ustalili?my, ?e ka?dy z nas osi?ga w sposób naturalny stan OOBE wówczas, gdy jest pod dzia?aniem fal delta lub podczas fazy snu g??bokiego. A wi?c postaraj si? zapami?tywa? swoje conocne w?drówki poza cia?em. Poza tym jeste?my przekonani o tym, ?e ka?dy po odpowiednim przygotowaniu psychologicznym i/lub filozoficznym, mo?e osi?ga? stany OOBE w sposób ?wiadomy.

PYTANIE: CZY WYCHODZENIE Z CIA?A MO?E ZASZKODZI?? CZY MO?NA OD TEGO UMRZE??

Po dwudziestu pi?ciu latach osobistych do?wiadcze? w zakresie eksterioryzacji i prowadzonych nad tym zjawiskiem bada? stwierdzam, ?e nie wyrz?dzaj? one cz?owiekowi ?adnej szkody. Nie natkn??em si? na ani jeden dowód, który móg?by potwierdzi? przypuszczenie o ich szkodliwo?ci. Nie mam równie? najmniejszych w?tpliwo?ci co do tego, ?e stany OOBE nie wp?ywaj? niekorzystnie na nasz? psychik?. Natomiast dzi?ki do?wiadczeniom poza cia?em zmienia si? nasz system wierze?, cz?sto prze?ywamy w zwi?zku z tym wstrz?s, wi?c nale?y podchodzi? do tego z rozwag?. Przebywanie poza cia?em nie szkodzi naszemu uk?adowi fizjologicznemu i nie powoduje utraty energii.

PYTANIE: CZY NARKOTYKI, ALKOHOL LUB LEKARSTWA MOG? SPOWODOWA? POWSTANIE OOBE?

Wiele danych przemawia za tym, ?e ?rodki halucynogenne mog? powodowa? spontaniczne OOBE. Nie przeprowadzono dostatecznych bada? nad wp?ywem narkotyków na powstawanie tego typu stanów. Alkohol jako ?rodek uspokajaj?cy nie przyczynia si? do wychodzenia z cia?a, a ju? na pewno nie sprzyja zachowaniu pami?ci o takim wydarzeniu. Istniej? przypuszczenia, ?e leki znieczulaj?ce wywo?uj? g??bokie stany OOBE. Przemawiaj? za tym doniesienia lekarzy anestezjologów oraz badania polegaj?ce na eksperymentalnym podawaniu ?rodków anestezjologicznych nie zagra?aj?cych zdrowiu.

PYTANIE: CZY ZJAWISKO OOBE PODOBNE JEST DO DO?WIADCZE? OKRE?LANYCH PRZEZ WIELU AUTORÓW JAKO "PRZE?YCIE Z POGRANICZA ?MIERCI"?

Tak, bardzo podobne. Powiem wi?cej - zjawiska te s? dok?adnie tym samym. Wi?kszo?? elementów opisanych przez osoby b?d?ce w stanie bliskim ?mierci powtórzy?o si? w relacjach osób poddaj?cych si? d?wi?kom Hemi-Sync w naszym laboratorium. Ró?nica polega na sposobie odbioru tych wydarze? i na sytuacji w jakiej si? odbywaj?. Prze?ycie poza cia?em jest tym samym stanem co do?wiadczenie stanu na granicy umierania tyle, ?e widzianym z innej perspektywy dzi?ki mo?liwo?ci obiektywnej obserwacji wskutek braku l?ku i napi?cia.

PYTANIE: W POPRZEDNIEJ KSI??CE PODA? PAN "W?ASN?" METOD? WYCHODZENIA Z CIA?A. NIESTETY, STOSUJ?C J? NIE OSIGAM ?ADNYCH REZULTATÓW. CZY?BYM CO? ROBI? ?LE?

Metoda, o której pan mówi - najwcze?niejsza z propagowanych przez nas technik wychodzenia z cia?a - by?a dobra w momencie jej powstania. Od tego czasu odkryli?my mnóstwo istotnych czynników wywo?uj?cych OOBE. Obecnie u?ywamy innych metod, znacznie ?atwiejszych do zrozumienia i opanowania. Mówi?c krótko, ta wczesna technika nie jest wcale taka prosta, jak nam si? wówczas zdawa?o.

PYTANIE: PODCZAS PRÓB OSI?GNI?CIA STANU OOBE ODCZUWAM BÓL G?OWY I INNYCH CZ??CI CIA?A. CO TO ZNACZY?

Przypad?o?ci tego typu przewa?nie oznaczaj? nieu?wiadomione l?ki i niepokoje. Powiniene? zda? sobie z nich spraw? przed przyst?pieniem do eksterioryzacji. Je?li zrozumiesz powód ka?dego z nich na tym poziomie ?wiadomo?ci, na którym one istniej?, a potem odrzucisz towarzysz?c? mu emocj?, znikn? owe fizyczne objawy.

PYTANIE: CZY MO?NA PRZEZ POMY?K? WRÓCI? NIE DO SWOJEGO CIA?A?

S?owo mo?na ju? sugeruje tak? ewentualno??. Tak, zdarzaj? si? takie przypadki, sam tego do?wiadczy?em na pocz?tku. Inna sprawa, ?e nie wiadomo jak s? cz?ste. Cz?owiekowi ?yj?cemu we wspó?czesnym cywilizowanym ?wiecie trudno jest nawet przypu?ci? istnienie takiej mo?liwo?ci. Zaj?cie przez pomy?k? cudzego cia?a nie zdarzy?o si? ani ?adnemu z naszych eksperymentatorów, ani nikomu, kto bra? udzia? w prowadzonych przez nas kursach. Aby zapewni? sobie powrót do w?a?ciwego cia?a u?ywamy prostego sposobu. Otó? je?li musisz nagle przerwa? OOBE, wystarczy, ?e pomy?lisz o jakiej? cz??ci swego fizycznego cia?a - na przyk?ad o du?ym palcu prawej nogi - a nast?pnie spróbujesz nim poruszy?. Rezultat b?dzie natychmiastowy. Poniewa? nie s?ysza?em o innych przypadkach zaj?cia "cudzego" cia?a poza tymi, które przytrafi?y mi si? osobi?cie na pocz?tku moich eksterioryzacji, podejrzewam, ?e co? takiego mo?e spotka? osob? nie maj?c? w tej dziedzinie ?adnego do?wiadczenia. A wi?c je?li jeste? nowicjuszem, zapami?taj sobie has?o: "poruszy? palcem". Zaoszcz?dzi ci to wielu k?opotów i strachu.

PYTANIE: CZY PRZEBYWAJ?C POZA CIA?EM SPOTKA? PAN JAKIE? ZWIERZ?TA? CZY MÓG? SI? PAN Z NIMI POROZUMIE??

Jedynymi zwierz?tami, na które natkn??em si? podczas moich eksterioryzacji by?y nasze domowe koty. One równie? maj? drugie cia?o, które mo?na zauwa?y? wówczas, gdy ?pi?. Niedawno spotka?o mnie co? interesuj?cego. Podczas od??czania si? od cia?a zauwa?y?em trzy siedz?ce i spokojnie obserwuj?ce mnie koty. Kiedy si? z nimi przywita?em, ze zdumieniem stwierdzi?em, ?e s? to nasze ulubione koty, zmar?e fizycznie na przestrzeni trzech ostatnich lat. Teraz, gdy patrz? na to wydarzenie z perspektywy czasu, nie mog? zrozumie? dlaczego by?em wówczas zaskoczony.

PYTANIE: CZY WASZE KASETY Z ODPOWIEDNIO ZESTAWIONYMI UK?ADAMI CZ?STOTLIWO?CI D?WI?KOWYCH LUB INNE NAGRANIA D?WI?KOWE MOG? WYWO?A? STANY OOBE?

Bardzo rzadko zdarza si?, by same d?wi?ki wywo?ywa?y stany OOBE. Przede wszystkim nale?y spe?ni? inne warunki, takie jak chocia?by pokonanie bariery strachu czy przewarto?ciowanie systemu wierze?. Osi?ganie synchronizacji pó?kul mózgowych pozwalaj?ce na uzyskanie stanu OOBE wy??cznie dzi?ki uk?adom d?wi?ków nale?y do bardzo nielicznych wyj?tków.

PYTANIE: CZY SNY O LATANIU NALE?? DO ZJAWISK OOBE?

Uwa?amy, ?e sny, w których si? lata to przewa?nie racjonalizacja stanów OOBE - zjawiska nie akceptowanego przez ?wiadomy umys? cz?owieka. Pó?niejsze badania dostarczy?y nam danych, na podstawie których mo?na przypuszcza?, i? do tej samej kategorii nale?? sny o wysiadaniu z samochodu b?d? sny o spadaniu. Czy nigdy nie przy?ni?o ci si?, ?e zapomnia?e? gdzie zaparkowa?e? swój samochód? Natomiast je?li ?ni ci si?, ?e spadasz, mo?e to równie? oznacza?, i? powoli wracasz do cia?a fizycznego.

PYTANIE: NA CZYM POLEGA RÓ?NICA MI?DZY ZDALNYM WIDZENIEM A STANEM OOBE?

Zdalne widzenie, czy te? inaczej mówi?c zdolno?? "widzenia" wydarze? rozgrywaj?cych si? w innym miejscu ni? to, w którym si? znajdujemy, mo?na osi?gn?? dzi?ki odpowiednim ?wiczeniom ?wiadomo?ci przy "widzeniu na odleg?o??". Gdy pozostajemy w ciele fizycznym, wykorzystywany jest jeden rodzaj percepcji - postrzeganie wzrokowe. Natomiast OOBE uruchamia równie? inne formy percepcji. Przebywaj?c poza cia?em nie mamy ?wiadomo?ci cia?a fizycznego, gdy? jeste?my od niego uwolnieni. To s? dwie najwa?niejsze, cho? nie jedyne ró?nice mi?dzy OOBE a zdalnym widzeniem.

PYTANIE: CZY MO?NA WYWO?A? OOBE PRZY POMOCY HIPNOZY?

Istnieje kilka doniesie? o tego typu wypadkach, a wi?c jest to mo?liwe. My osobi?cie nie mamy takich do?wiadcze?. S?abe strony tej techniki polegaj? naszym zdaniem na tym, ?e uzyskanego t? drog? OOBE nie do?wiadcza si? w sposób ?wiadomy, co jest bardzo istotne dla tego procesu.

PYTANIE: CO ZROBI? W PRZYPADKU, GDY WEJDZIE SI? W STAN OOBE PODCZAS WYKONYWANIA JAKIEJ? CODZIENNEJ CZYNNO?CI, POWIEDZMY PODCZAS PROWADZENIA SAMOCHODU?

Wówczas trzeba jak najszybciej powróci? do cia?a fizycznego, u?ywaj?c metody, któr? opisa?em wcze?niej. Mnie osobi?cie nie przytrafi?o si? nic takiego, ale wiem, ?e niekiedy si? to zdarza.

PYTANIE: CZY PODCZAS PRZEBYWANIA POZA CIA?EM ?ATWIEJ JEST PODRÓ?OWA? DO MIEJSCA CZY DO OSOBY?

Zazwyczaj do osoby; szczególnie, gdy si? jest z ni? zwi?zanym emocjonalnie. Niektórzy ludzie mog? podró?owa? do miejsca, ale wymaga to wyra?nie okre?lonego "adresu" czy te? identu.

PYTANIE: JAK ROZPOZNA? CZY ISTOTA, KTÓR? SPOTYKAMY PODCZAS OOBE, JEST NAM ?YCZLIWA CZY NIEPRZYCHYLNA?

Na to pytanie trudno jest udzieli? wyczerpuj?cej odpowiedzi. Cz?sto zdarza si?, ?e podczas podró?y poza cia?em spotykamy jak?? istot? energetyczn?, któr? uwa?amy za przychylnie b?d? wrogo do nas nastawion?. Tymczasem jest to projekcja naszej ?wiadomo?ci, gdy? naprawd? mamy do czynienia z czyst? energi?, nie kieruj?c? uwagi pod niczyim adresem. Identyczny przypadek zachodzi wówczas, gdy uderzaj?ca o brzeg fala sprawia na nas przera?aj?ce wra?enie. Natomiast owa wzburzona fala nic nie wie o naszym istnieniu i nie zwraca na nas najmniejszej uwagi. A wi?c to tylko nasz strach przed nieznan? pot?g? czyni j? w naszych oczach gro?n? i niebezpieczn?. Takich sytuacji jak opisane powy?ej mo?na unikn?? je?li ?wiadomie ograniczy si? swoj? "energi? wej?ciow?" i wykorzysta wy??cznie te cz?stotliwo?ci, które pozwol? nam nawi?za? kontakt z innymi energiami. Gdyby pojawi?y si? jakie? k?opoty, najlepiej b?dzie odsun?? je od siebie, a w najgorszym wypadku wróci? do cia?a fizycznego. Inaczej mówi?c: kiedy spotkasz jakie? istoty, pozdrów je i spróbuj si? z nimi jako? porozumie?.

PYTANIE: CZY B?D?C W STANIE OOBE MO?NA PORUSZA? SI? W CZASIE?

Oczywi?cie. Prawdziwe OOBE jest stanem ?wiadomo?ci nie zwi?zanym z czasoprzestrzeni?. Jednak?e poruszanie si? w czasie z wielu powodów nie jest takie proste, jak mog?oby si? wydawa?. Najwa?niejsze, aby u?y? w?a?ciwego "identu" pozwalaj?cego wróci? do miejsca, z którego si? wyruszy?o. Taki ident musi zawiera? dok?adne okre?lenie zarówno miejsca, jak i czasu. Zanim zabierzesz si? do d?u?szych podró?y w czasie, po?wicz te krótsze.

PYTANIE: JAK? MAM "POSTA?" PODCZAS OOBE?

Wyobra? sobie swoje niefizyczne cia?o jako bezkszta?tn?, galaretowat? substancj?. Cia?o energetyczne zachowuj?c "pami??" cia?a fizycznego, przybiera niemal tak? sam? posta? jak ono, ale im bardziej jest oddalone od cia?a fizycznego, tym mniej o nim "pami?ta". To samo dotyczy oddalenia w czasie. Je?li pozostawi mu si? zupe?n? swobod? dzia?ania, mo?e sta? si? kul?, ?z?, chmurk? lub po prostu kropelk?. Zmiana formy nast?puje zaraz po oddzieleniu si? od drugiego cia?a, wówczas gdy stajesz si? rozrzedzon? energi?. Je?li zechcesz, mo?e "wyrosn??" ci r?ka lub rami?.

PYTANIE: CO MO?E PAN POWIEDZIE? O REINKARNACJI? CZY POSZCZEGÓLNE WCIELENIA NAST?PUJ? PO SOBIE W CZASIE, CZY TE? ODBYWAJ? SI? RÓWNOCZE?NIE?

Przede wszystkim nale?y powiedzie?, ?e nie w nast?pstwie czasowym. Nie jest wykluczone, ?e rzeczywi?cie odbywaj? si? w tym samym czasie. Wszystko zale?y od tego, kto jest "obserwatorem".

PYTANIE: DLACZEGO NAPISA? PAN, ?E WY?SZYM ISTOTOM POTRZEBNA JEST TECHNOLOGIA?

Nie jest im potrzebna, ale wydaje si?, ?e ukazanie ich uzdolnie? i dzia?alno?ci w tym w?a?nie kontek?cie to jedyny sposób na to, aby wspó?czesny cz?owiek, zdominowany przez lew? pó?kul? mózgow? móg? zrozumie?, czym si? te istoty zajmuj?. Owa "technologia" jest dla nich tak samo naturalna jak dla nas system autonomiczny. Nie my?limy przecie? o przewodzie pokarmowym, uk?adzie kr??enia czy te? naszych p?ucach jak o technologii. Po prostu pos?ugujemy si? nimi, nie u?wiadamiaj?c sobie ich istnienia, cho? w dzisiejszych czasach du?o wiemy o ich funkcjonowaniu. Analogicznie wygl?da technologia wy?szych istot, z t? ró?nic?, ?e pos?uguj? si? ni? w sposób ?wiadomy i reguluj? jej dzia?anie.

PYTANIE: CZY NASZA TECHNOLOGIA JEST REZULTATEM KOMUNIKOWANIA SI? Z WY?SZYMI ISTOTAMI?

Studia nad czo?owymi postaciami i wa?niejszymi wydarzeniami historycznymi prowadzone pod tym k?tem i alternatywne w stosunku do naszego wspó?czesnego systemu wierze?, potwierdzaj? to przypuszczenie.

PYTANIE: CZY SPO?YWANIE PEWNYCH POKARMÓW, PICIE KAWY, PALENIE ETC. PRZY?PIESZAJ? LUB HAMUJ? POWSTAWANIE STANÓW OOBE?

Nie ma ?adnej zale?no?ci mi?dzy wymienionymi przez pana czynnikami, a powstawaniem OOBE. Mówi? to wy??cznie na podstawie do?wiadcze? naszych eksperymentatorów z laboratorium i osób uczestnicz?cych w prowadzonych przez nas kursach. Natomiast nic mi nie wiadomo o innych powa?niejszych badaniach nad eksterioryzacj?. Jednak najlepiej zachowa? we wszystkim umiar.

PYTANIE: CZY MÓG?BY PAN POWIEDZIE? CZYM JEST DOBRO I Z?O?

Dobro i z?o istniej? wy??cznie w umy?le obserwatora. S? wynikiem jego ignorancji i braku zrozumienia oraz widzenia rzeczy w niew?a?ciwym ?wietle.

PYTANIE: CZY JEDNA OSOBA MO?E PROWADZI? W TYM SAMYM CZASIE DWA ?YCIA?

Pytali?my o to naszych niefizycznych przyjació?. Odpowiedzieli, ?e takie przypadki s? nie tylko mo?liwe, ale zdarzaj? si? cz?sto. Nie wiemy dlaczego tak si? dzieje. Nie mamy na ten temat ?adnych informacji, jedynie mnie podano miejsce mojego "drugiego ?ycia" oraz imi?, które tam nosz? - ale nie mia?em czasu, czy te? raczej odwagi, by to sprawdzi?.

PYTANIE: CZY NA SKUTEK OOBE ZMIENI?Y SI? PA?SKIE POGL?DY RELIGIJNE?

Tak.
Go to the top of the page

> Komentarze
NazwaKomentarze
Dodaj swój komentarz
Wersja Lo-Fi OOBE Porady Roberta Monroe Porady Brucea Moena Porady Darka Sugiera Kontakt Park