Moje LD'ki i OOBE,


oobe.pl

 

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

entry 13.03.2018 - 23:20
No Witajcie :)

Ju? by?o nad ranem, mi si? co? ?ni?o i nagle zda?am sobie spraw? ?e to sen. Wi?c standardowo wysz?am z cia?a, poza cia?em zobaczy?am jaka? kobiet? która mówi?a mi ?e zrobi mi zastrzyk który sprawi, ?e b?d? sie szybciej rozwija? i b?d? szcz??liwsza. Pocz?tkowo brzmia?o to dobrze, ale szybko si? sprzeciwi?am, gdy? nie zna?am tej kobiety i wiem ?e nie ka?dy w Poza ma co do nas czyste intencje. Kobieta by?a zdziwiona, ale po chwili znikn??a.

Od razu przypomnia?o mi si?, ?e chcia?am zobaczy? jak wygl?da ?wiat w którym jeste?my ,,mi?dzy wcieleniami". Wyda?am wi?c tak? intencje, przeteleportowa?o mnie do mojego salonu gdzie znajdowa?a si? jaka? m?oda dziewczyna. Powiedzia?am na g?os jeszcze raz moj? intencje s?dz?c, ?e co? nie wysz?o. Na to ta dziewczyna wsta?a i pe?na ekscytacji powiedzia?a -Na prawd??! Super, mog? ci? tam poprowadzi?. Jestem stra?niczk? tego miejsca. -Ja si? nieco zdziwi?am, i zapyta?am dlaczego ona a? tak si? cieszy. - A no wiesz, bardzo rzadko kto? mnie o to prosi. Nudzi mi si? ju?. -Potem kaza?a mi za?o?y? na oczy specjaln? opask?, bo uzna?a ?e lepiej b?dzie gdy b?d? j? po prostu s?ucha? na pocz?tku. Poczu?am ?e mnie gdzie? przenosi, przy okazji zapyta?am j? jak mam sie do niej zwraca?. Odpowiedzia?a -?oopa- Czy jako? tak.

Zacz??a mi opowiada?, ?e po ?mierci ka?dy trafia do swojego ?wiata, swojego raju. Jest to miejsce gdzie dusza odpoczywa i si? oczyszcza, przed kolejnym wcieleniem. Jest tam wszystko to, co dusza potrzebuje. S? to bardzo du?e ?wiaty, gdy zapyta?am jak du?e, nagle znalaz?am si? nad ziemi? i powiedzia?a, ?e wiele ?wiatów jest nawet wi?kszych od ziemi. Zdziwi?am si?, ale skoro tak mówi?a. Zmys?y s? tam wyostrzone, równie? smak. Gdy to powiedzia?a da?a mi do spróbowania co? do jedzenia, co faktycznie by?o bardzo intensywne. Gdy zapyta?am ile jest tych ?wiatów to odpar?a, ?e niezliczone miliardy.

Potem znalaz?am si? w bardzo dziwnym miejscu. By?a to pla?a, ale pokryta zieleni?, niebieskie pi?kne niebo, gdzie? obok ocean, a z drugiej strony kolorowe kamienice. Powiedzia?a, ?e to cz??? mojego raju.

Potem nagle znalaz?y?my si? w czym? w rodzaju fabryki. Kto? nas stamt?d wygania?, uciek?y?my wi?c. Zapyta?am j? o mnie i mojego przyjaciela, który równie? nieco interesuje si? duchowo?ci?.
-Znacie si? bardzo d?ugo, i macie du?o powi?za? z poprzednich wciele?- odpar?a. Na to ja zapyta?am, dlaczego wi?c jednemu przychodzi co? ?atwiej, a drugiemu gorzej. Chodzi?o mi konkretnie o ró?nice w naszym zaanga?owaniu w pewne sprawy, i w tym ?e nieraz mi jest ?atwiej np. osi?gn?? ?wiadome ?nienie ni? mojemu przyjacielowi.

Ona na to odpowiedzia?a, cho? warto doda? ?e jej odpowied? by?a pe?na dystansu, podkre?la?a ?e mówi to patrz?c na nas z góry(w ten sposób podkre?li?a ?e nie jest moim opiekunem, wiec nie mo?e powiedzie? z 100% pewno?ci?). -Dla mnie jeste?cie jak ogie? i woda. Macie zupe?nie inn? natur?, to wida? na pierwszy rzut oka.

Potem znalaz?y?my si? nad tym oceanem o którym wspomina?am. Ona sprawi?a, ?e woda si? wypi?trzy?a, i tak jak Moj?esz móg? przej?? przez ocean z narodem wybranym, tak i nam pojawi?a si? taka ?cie?ka mi?dzy wodami. Przesz?y?my tam, nagle znalaz?y?my si? przed jak?? jaskini?, zbudowan? jakby z jasnoszarych kryszta?ów.
-A to co? co nazywamy wyroczni?. Ale to umowna nazwa, to ty to tak nazywasz- Powiedzia?a. Po cyzm wyt?umaczy?a mi intuicyjnie, ?e tutaj razem z opiekunami wybieram swoje przysz?e wcielenie. Jest to bardzo dok?adny wybór, i jak na nasze ziemskie rozumy skomplikowany. Wa?ne jest bowiem odpowiednie po??czenie do?wiadcze?, nauk, ró?nych relacji, tak by te ?ycie by?o dla nas jak najlepsze z punktu widzenia duszy.
Zapyta?am czy bywa, ?e w tym procesie uczestnicz? te? inne istoty, np. jaka? rada, bo s?ysza?am o czym? takim. Odpar?a ?e tak, ale na ogó? nie potrzeba osób trzecich, i wystarcz? opiekunowie. Chcia?am wej?c do ?rodka tej jaskini, jednak poczu?am pewn? blokad?. Najwyra?niej nie mog?am si? tam dosta?, zobaczy?am tylko jakie? szybkie obrazy jak tam wygl?da.

Do?wiadczenie moim zdaniem bardzo ciekawe ,ale nast?pnym razem chcia?abym zobaczy? proces tego wyboru kolejnego wcielenia, jakby cofn?? si? w czasie. To by mog?o by? ciekawe.

« Następny starszy · Moje LD'ki i OOBE, · Następny nowszy »

Komentarze

post 25.03.2018 - 23:57
Komentarz #1


Dusza Towarzystwa
Ikona Grupy

Grupa: Moderator
Postów: 384
Dołączył: 24.11.2007
Skąd: Opole
Nr użytkownika: 2,685Gratuluj? bardzo ciekawego i warto?ciowego do?wiadczenia :)
Go to the top of the page

 
« Następny starszy · Moje LD'ki i OOBE, · Następny nowszy »