oobe.pl

 

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

Trwaja prace modernizacyjne. Chwilowo nie mozna dodawac postow i brakuje polskich znakow. Przepraszam za utrudnienia. Pracujemy nad tym


Cao
Napisane: 13.10.2018 - 04:59


Cz?sty Go?? Rodziny
**

Grupa: Podró?nicy
Postów: 14
Dołączył: 03.01.2018
Nr użytkownika: 9,984


CYTAT
Heheh, nie bierz tego do siebie, po prostu który? post z rz?du gdzie czyta?em o w?drówce dusz i chcia?em przytoczy? ?ród?o... bo wydaje mi si?, ?e osoby mówi?cej o tym przed Platonem nie uda si? nam znale??, a ca?a reszta powtarza po nim albo po nim powtarzaj?cych je?li chodzi o w?drówk? dusz czy reinkarnacj?...
I tylko o to chodzi?o.
Deja'vu i tak postrzegam jako ciekawe zjawisko, ale nie na tyle, ?eby si? nad nim rozwodzi?, szczególnie ?e ma solidne podstawy w najnowszych badaniach medycznych jak pisa?em.Ale przecie? Platon by? grekiem. A na Ziemi od tysi?cleci wiara w reinkarnacje by?a powszechna przede wszystkim w kulturze wschodu, u Azjatów. Czemu wi?c podajesz Platona jako jakiego? pioniera który pierwszy zasugerowa? w tym ?wiecie istnienie reinkarnacji? ;)
  Forum: Forum · Podgląd postu: #1054306 · Odpowiedzi: 25 · Wyświetleń: 6,407

Cao
Napisane: 13.10.2018 - 04:53


Cz?sty Go?? Rodziny
**

Grupa: Podró?nicy
Postów: 14
Dołączył: 03.01.2018
Nr użytkownika: 9,984


CYTAT(Freddy K @ 12.10.2018 - 01:27) *
Monroe twierdzi?, ?e mia? OBE w ?wiecie fizycznym. Jednak w jego ksi??kach nie ma ani s?owa na temat ?wiadomych snów. By? mo?e nie zna? tego terminu. Mo?e wszystkie do?wiadczenia Roberta Monroe by?y w istocie ?wiadomymi snami? Mo?e OBE/eksterioryzacja/projekcja astralna to tak naprawd? ?wiadome sny?Ale je?eli OBE jest tak samo realistyczne jak ?wiat fizyczny, to je?li mia?oby si? to dzia? w g?owie (?wiadome sny), je?li umys? potrafi?by w ogóle co? takiego wytworzy? to skad w?a?ciwie wiadomo który ?wiat jest prawdziwy? Mo?e ten tutaj, fizyczny to te? wytwór umys?u?
  Forum: Jestem pocz?tkuj?cy · Podgląd postu: #1054305 · Odpowiedzi: 19 · Wyświetleń: 3,334

Cao
Napisane: 11.10.2018 - 05:05


Cz?sty Go?? Rodziny
**

Grupa: Podró?nicy
Postów: 14
Dołączył: 03.01.2018
Nr użytkownika: 9,984


CYTAT(Krukos @ 08.10.2018 - 21:25) *
?yj? po to aby robi? to co robi?, mi?dzy innymi je??. Zada?em pytanie? W jakim celu ten rozwój i wcielenia?

Zastanawia mnie jaka jest najbardziej rozwini?ta forma. I po co ona?

A dzi?kuje: )Nie do ko?ca to wiadomo. Aby znale?? odpowied? na to pytanie trzeba by si? najpierw zastanowi? po co w?a?ciwie zostali?my stworzeni.
Nie wiem. Mo?e Bóg, Twórca, Wielki Kreator czy jak tam mo?na by go nazwa? czu? si? samotny?

My?l?, ?e rozwój jest po to aby si? zbli?y? do Boga, sta? na tyle rozwini?t? istot? która mo?e nie b?dzie mu równa, ale przynajmniej b?dzie jako tako godnym partnerem do nie wiem... wspó?tworzenia wszech?wiata? Wspó?istnienia?
Sta? si? bardziej warto?ciow? istot? we wszech?wiecie, która na najwy?szych poziomach rozwoju by? mo?e b?dzie wstanie tak?e na tworzenie i rozwijanie wszech?wiata wp?ywa?.

To co znacie na Ziemi to jest dopiero pocz?tek rozwoju. Praktycznie wszyscy ludzie tutaj s? dopiero na pocz?tku, pomijaj?c jakich? najwi?kszych mistrzów duchowych, tworz?cych ró?ne cuda i posiadaj?cych niesamowite zdolno?ci.
Na dalekich etapach rozwoju ludzie s? tak rozwini?ci i potrafi? takie rzeczy, ?e na Ziemi zostaliby uznani za bogów. Z tym?e takich tutaj nie ma, chyba, ze jakie? pojedyncze przypadki na ca?y ?wiat pe?ni?ce jak?? misj?. Oni ?yj? w ?wiatach dostosowanych do ich poziomu rozwoju, w?ród podobnych sobie.


CYTAT(Glamorous @ 08.10.2018 - 22:27) *
No w?a?nie mnie tez to zastanawia, jaki jest cel skoro i tak nie pami?tamy-potencjalnych innych wciele?? Jedynie mo?e to polega? na odwracaniu ról bo osobi?cie jednak odrzuci?aby istnienie karmy jako takiej a nasze do?wiadczenia z poprzednich ?y? by?yby zapisywane w naszej ?wiadomo?ci ale bez dost?pu do nich? Patrz?c na ?wiat w jakim teraz ?yjemy to odnosz? wra?enie, ze oprócz technologii to nasze spo?ecze?stwo nie rozwija sie, wr?cz przeciwnie ... No napewno nie duchowo... czasem mam wra?enie, ze ludzie nie my?l? bo im si? nie chce i jest im tak wygodnie ...


Co do celu moj? teori? napisa?em wy?ej w tym po?cie, pod cytowaniem innego u?ytkownika.

Co do niepami?tania poprzednich wciele? powód jest bardzo ?atwy do wyt?umaczenia - Gdyby? je pami?ta? nie by?by? w stanie odgrywa? prawid?owo roli jak? masz zaplanowan? na obecne wcielenie i jaka jest Ci potrzebna do rozwoju.
No bo dajmy na to dla przyk?adu (przyk?ady skrajne, ale chce to zrozumiale wyt?umaczy?) jak kto? mia?by odgrywa? rol? powiedzmy pobo?nej kobiety, dobrej matki i ?ony, pami?taj?c, ?e w poprzednim wcieleniu by? brutalnym morderc?, a do tego rozpustnikiem seksualnym, no i jeszcze na dok?adk? p?ci m?skiej co bardzo utrudnia?oby odgrywanie roli kobiety? Albo jak mia?by odgrywa? rol? cz?owieka który zszed? na z?? drog? i robi jakie? z?e rzeczy wynikaj?ce z jego prze?y?, na przyk?ad traum z dzieci?stwa, kiedy pami?ta poprzednie ?ycia i dzieci?stw mia? bardzo wiele, wi?c prze?ycia z obecnego nie wydaj? si? niczym wielkim i nie wp?yn??yby na niego a? tak by móg? zmieni? swoje zachowanie z takiego jakie mia? w poprzednich wcieleniach, na takie jakie ma mie? teraz.
Jak te? cz?owiek mia?by w celu rozwoju posiada? ró?ne charaktery i cechy osobowo?ci, gdyby pami?ta? poprzednie wcielenia? Wtedy musia?by mie? jedn? osobowo??, te same cechy charakteru i odgrywa? j? w ka?dym ?yciu, przez co nie zobaczy?by jak to jest inaczej (na przyk?ad kto? o wysokiej moralno?ci nie pozna?by drugiej strony i nie zobaczy? jak to jest by? cz?owiekiem upad?ym bez zasad, albo cz?owiek o powiedzmy skrajnych pogl?dach politycznych nie zobaczy?by jak jest po drugiej stronie barykady).

Oczywi?cie nie znaczy to, ?e tych poprzednich wciele? sobie nie przypomnisz. S?dz?, ?e po zako?czeniu obecnego wcielenia zyskasz dost?p do pami?ci poprzednich wciele? i b?dziesz wiedzia? kim tak naprawd? jeste?, poznasz swoj? histori?.
Teraz po prostu odgrywasz zaplanowan? na to wcielenie rol?. Mo?na to porówna? w pewnym sensie do odgrywania roli w teatrze. Aktor X graj?cy posta? Y, ca?y czas jest panem X, ma ?wiadomo?? pana X, jest t? sam? osob? mimo odgrywania ró?nych ról. Ale podczas grania o tym nie my?li i skupia si? maksymalnie na tym by wczu? si? w ogrywan? przez siebie posta? czyli pana Y. No i z wcieleniami to jest tak, ?e nie pami?ta si? o tym i? jest si? panem X, przez co ca?? uwag? skupia na odgrywanej roli, czyli panu Y i dzieki temu odgrywa j? du?o lepiej i g??biej i jest to bardziej rozwijaj?ce.
To tak jakby na przyk?ad Leonardo Dicaprio z Titanica podczas grania roli tak bardzo wczu? si? w Jack'a, ?e zapomnia? o tym, ?e jest Leonardem i ?y? ca?kowicie odgrywan? przez siebie postaci?. Ale potem kr?cenie filmu si? ko?czy i Leonardo u?wiadamia sobie, ze tak naprawd? jest Leonardem, a Jack to by?a tylko rola. Jedna z wielu ról. Ale dzi?ki której wiele si? nauczy?.


CYTAT(g00rmik @ 08.10.2018 - 22:43) *
Zacytujmy wi?c ?ród?o, by ka?dy wiedzia?, bo ka?dy powtarza, ale nie zadaje sobie trudu by odpowiedzie? sobie na pytanie sk?d to pochodzi i kto to wymy?li?.

Aneta Tylakc - Etyczny wymiar metempsychozy w dialogach Platona

[i]Platon przedstawia w sposób obrazowy to (...)

To ?e napisa? to Platon si?gaj?c do jeszcze pewnie starszych ?róde?, nie znaczy zaraz ?e to prawda. I ?e nie mo?na z tym dyskutowa? ;)
Mój rozwój zacz?? si? od kwestionowania betonu, którym karmi? mnie ?wiat. I nie mam zamiaru spocz??. Ale si?gaj?c w g??b siebie nie znajduje jednoznacznej odpowiedzi, ?e to prawda...
Cho? naprawd? chcia?bym uwierzy?, ?e tak w?a?nie jest.


Chwila! Po pierwsze moje ?ród?o jest inne. Tego co zacytowa?e?, Platona, nawet nie zna?em. A po drugie, przecie? pisali?my o Deja'vu, a w podanym przez Ciebie cytacie nic o tym nie ma.Cytat:

,,wielu zaciekle broni jakiej? idei pokroju ?e przychodzimy tu aby si? uczy? itp. jest to my?lenie aby uspokoi? si? i nie dopuszczanie innych opcji i na si?? próbuj? wcisn?? innym swoje przekonania ?eby wi?cej ludzi my?la?o tak jak oni .... tylko ?e akurat przestarza?a teoria reinkarnacji nie ma sensu, w ka?dym ?yciu zrobisz sobie tylu wrogów karmicznych tyle osób b?dzie ci si? chcia?o odwdzi?czy? ?e wygl?da to jak rzeka która z ka?dym ?yciem si? poszerza ...''
Teoria reinkarnacji oraz teoria rozwoju to tak naprawd? jedyne teorie które maj? sens je?eli si? to dobrze przemy?li. Mo?na uwa?a?, ?e jest inaczej. Tylko jak? Nie znam ?adnej innej teorii tego jaki jest cel naszego istnienia i cel ?ycia w fizycznym ?wiecie i tego co u robimy, po za t?. W sensie ?adnej która mia?a by sens.
No bo co innego mog?by by?? Jedno krótkie ?ycie, w dodatku bardzo ró?ni?ce si? u ró?nych ludzi, a niektórzy to nawet ko?cz? je jako ma?e dzieci, a potem niebo albo piek?o ju? na zawsze? Bez sensu. I co by si? tam w niebie robi?o? Jedno krótkie ?ycie w porównaniu do istnienia bez ko?ca to jest nawet co? czego nie da si? porówna?. Bo bez ko?ca. Nie jak jeden dzie? w porównaniu do miliona dni, nie jak jeden w porównaniu do miliarda, nawet nie jak jeden w porównaniu do biliarda. Tylko jak jeden w porównaniu do... bez ko?ca.
Swoj? drog? czy po biliardzie lat sp?dzonych w niebie pami?ta?oby si? jeszcze cokolwiek z tego superkrótkiego ?ycia na Ziemi?

Na reinkarnacje jest te? du?o dowodów. By?o wiele przypadków ludzi pami?taj?cych poprzednie wcielenie. Niektóre zosta?y zbadane naukowo, potwierdzono, ?e to co Ci ludzie pami?tali si? zgadza. No ale prawdziwego sceptyka to pewnie nie przekona, w ko?cu to móg? by? przypadek, nawet je?li szansa na taki przypadek jest jak jeden do miliona.
  Forum: Forum · Podgląd postu: #1054295 · Odpowiedzi: 25 · Wyświetleń: 6,407

Cao
Napisane: 08.10.2018 - 18:59


Cz?sty Go?? Rodziny
**

Grupa: Podró?nicy
Postów: 14
Dołączył: 03.01.2018
Nr użytkownika: 9,984


CYTAT(Krukos @ 07.10.2018 - 11:55) *
To jaka jest najbardziej rozwini?ta forma? Zjadam makaron po raz milionowy do czego to ma si? przyda? rozwini?tej formie? Chyba ?eby si? tym wychwali? innym formom lol

A mo?e ten makaron powinien cz?owiek zjada? na ró?ne sposoby? ha ha


Czy Ty za?o?y?e?, ?e ?yjesz po to aby je??? To jest cel Twojego ?ycia? Bo je?li nie o to Ci chodzi, to nie wiem do czego odnosisz te aluzje z makaronem.


CYTAT(Glamorous @ 07.10.2018 - 13:55) *
Zada?am to pytanie bo interesuje mnie fenomen deja vu... S? ludzie, którzy twierdz?, ze b?d?c w jakim? miejscu maja wra?enie, ze ju? tu kiedy? byli mimo, ze s? tam pierwszy raz a moje deja vu ma zawsze taki sam przebieg i odnosi si? do zaistnia?ej sytuacji, ze ju? kiedy? to mówi?am, ze ju? kiedy? ta rozmowa mia?a miejsce i z tymi w?a?nie lud?mi, mam deja vu tylko w domu rodzinnym i zawsze mam wra?enie, ze z tymi samymi lud?mi... nie wiem czy to dobrze wyt?umaczy?am, mam nadzieje, ze tak...


Z tego co mi wiadomo cz?owiek przed rozpocz?ciem ?ycia na Ziemi ogl?da jego scenariusz, prawdopodobnie sam te? ustala ró?ne rzeczy w tym scenariuszu.
Potem to zapomina gdy rozpoczyna ?ycie w fizycznym ?wiecie, ale czasem co? nie zostanie ca?kiem zapomniane i gdzie? jaki? przeb?ysk pami?ci scenariusza si? uchowa, st?d bierze si? wra?enie dejavu.
Nie jestem pewien czy to prawda, ale ta informacja pochodzi z wiarygodnego ?ród?a.


CYTAT
Czasem sam mam wra?enie, w odniesieniu do okre?lonych ludzi, ?e znam ich od wieków, i ?e ten teatrzyk ?ycia powtarza si? na swój sposób, w ró?nych wariantach ról.


Bo tak w?asnie jest. Ludzie cz?sto ?yj? w otoczeniu tych samych ludzi, w sensie maja swoj? grup? powiedzmy 'znajomych' i wspólnie ca?? grup? rozpoczynaj? fizyczne ?ycie odgrywaj?c ró?ne role. I tak w wielu wcieleniach. Robi? tak dlatego, ?e ciekawiej jest ze znajomymi ni? z jakimi? przypadkowymi obcymi osobami.
  Forum: Forum · Podgląd postu: #1054276 · Odpowiedzi: 25 · Wyświetleń: 6,407

Cao
Napisane: 07.10.2018 - 02:23


Cz?sty Go?? Rodziny
**

Grupa: Podró?nicy
Postów: 14
Dołączył: 03.01.2018
Nr użytkownika: 9,984


U?ytkownik wy?ej pisze g?upoty, to tylko jego prywatna opinia, niczym nie poparta. Miej to na uwadze.

Co do pytania z tytule - Chodzi Ci o to, ?e niby cz?owiek mia?by stale rodzi? si? na nowo, reinkarnacja, ale prze?ywa? to samo ?ycie, zamiast za ka?dym razem inne? Co? takiego by?oby kompletnie bez sensu i sama ta teoria jest co najmniej bardzo niem?dra.
Jeste?my tu po to aby si? rozwija?, a w tym celu potrzebnych jest wiele ró?nych ?y?, w których do?wiadcza si? ró?nych rzeczy i z ró?nych perspektyw.
  Forum: Forum · Podgląd postu: #1054264 · Odpowiedzi: 25 · Wyświetleń: 6,407

Cao
Napisane: 21.09.2018 - 04:00


Cz?sty Go?? Rodziny
**

Grupa: Podró?nicy
Postów: 14
Dołączył: 03.01.2018
Nr użytkownika: 9,984


Z tego co mi wiadomo, ale zaznaczam i? jest to wiedza teoretyczna, bo praktycznych do?wiadczen z OBE zbyt wiele nie mam to cz?owiek po wyj?ciu z cia?a domy?lnie trafia do ?wiata duchowego, ?wiat duchowy i fizyczny przenikaj? si? wzajemnie, z punktu widzenia naukowego mo?na podejrzewa?, ?e ?wiat duchowy jest po prostu innym wymiarem którego normalnie nie widzimy, polecam poczyta? o czwartym wymiarze, o tym jak dla istot w 2D wygl?da?by obiekty 3D, aby lepiej zrozumie? jak taki inny wymiar mo?e funkcjonowa? i dlaczego tego nie widzimy.
Ale do rzeczy, no wi?c cz?owiek trafia domy?lnie do ?wiata duchowego, bo w fizycznym wymiarze nie mia?by co robi? w duchowej formie, jedynie móg?by snu? si? po tych samych lokacjach które i tak ogl?da lub mo?e ogl?da? b?d?c w ciele fizycznym. Z tego te? wzgl?du bardzo trudne jest wykonanie s?ynnego tekstu z kartk? z liczbami bo cz?owiek po wyj?ciu z cia?a znajduje po prostu w innym ?wiecie, albo innym wymiarze.
Jest jednak mo?liwe dostrojenie si? do ?wiata fizycznego aby w?drowa? w duchowej formie w ?wiecie fizycznym. I wygl?da na to, ?e Tobie si? w?a?nie to przytrafi?o dlatego wp?yn??a? na obiekty w ?wiecie fizycznym.

Co do racjonalno?ci - Zarówno OBE, jak i duchowy ?wiat i wszystkie tego typu rzeczy jak najbardziej maj? sensowne i racjonalne wyja?nienie. Tylko po prostu ludzie go nie znaj?. Dla przyk?adu komputery i internet dla cz?owieka sprzed kilkuset lat to by?aby istna magia, co? niesamowicie cudownego i niewyt?umaczalnego, a ludzie wspó?cze?ni w tym ?wiecie nie uznaj? tego za magi? i wielki cud bo wiedz? dok?adnie jak to dzia?a.
Wspó?czesna nauka nie bada za bardzo duchowo?ci bo to jest nie na r?k? ludziom którzy sprawuj? w?adz? i maj? wp?ywy. Dla nich im mniej ludzie b?d? rozwini?ci duchowo tym lepiej bo du?o ?atwiej b?dzie nimi rz?dzi?, oraz wp?dzi? w pu?apk? materializmu i ci?g?ej pracy po to by zaspokaja? coraz to kolejne materialne zachcianki.
  Forum: Jestem pocz?tkuj?cy · Podgląd postu: #1054247 · Odpowiedzi: 19 · Wyświetleń: 3,334

Cao
Napisane: 11.09.2018 - 03:41


Cz?sty Go?? Rodziny
**

Grupa: Podró?nicy
Postów: 14
Dołączył: 03.01.2018
Nr użytkownika: 9,984


Je?li masz do tego naturalne predyspozycje to s?dz?, ?e nie musisz si? niczego obawia?. Gdyby to by?o dla Ciebie niebezpieczne to by? takich predyspozycji nie mia?.
  Forum: Jestem pocz?tkuj?cy · Podgląd postu: #1054241 · Odpowiedzi: 5 · Wyświetleń: 1,870

Cao
Napisane: 11.09.2018 - 03:35


Cz?sty Go?? Rodziny
**

Grupa: Podró?nicy
Postów: 14
Dołączył: 03.01.2018
Nr użytkownika: 9,984


Nie wiem, ale napisz? co? innego, bardzo wa?nego. Podczas wychodzenia z cia?a cz?sto pojawiaj? si? ró?ne rozpraszacze, typu a to s?yszysz klucz w zamku i przerywasz obe aby sprawdzi? co si? dzieje i czy kto? nie wchodzi do domu (oczywi?cie nie wchodzi, okazuje si?, ?e to by?a iluzja), a to czujesz jak co? Ci zsuwa ko?dr?, a to s?ysz g?os bliskiej osoby i inne tego typu halucynacje.
To s? z?udzenia i dopiero niedawno sobie u?wiadomi?em i odkry?em, ?e ogromnie wa?nym jest wyrobi? sobie silne przekonanie i dyscyplin? do tego aby nie da? si? rozproszy? takim iluzj? i rozpraszaczom bo inaczej obe si? nie uda i b?dzie si? ciagn??o miesi?cami (albo o o wiele d?u?ej) zanim w ko?cu uda Ci si? jako? wyj??.
Nie wiem po co s? te rozpraszacze, ale je?li im si? dasz rozproszy? to nic z obe nie wyjdzie, wi?c bardzo wa?nym jest zda? sobie spraw? z tego co to jest i jak? pe?ni funkcje po to aby nie da? si? temu i osi?gn?? swój cel.
  Forum: Jestem pocz?tkuj?cy · Podgląd postu: #1054240 · Odpowiedzi: 6 · Wyświetleń: 2,032

Cao
Napisane: 29.01.2018 - 21:53


Cz?sty Go?? Rodziny
**

Grupa: Podró?nicy
Postów: 14
Dołączył: 03.01.2018
Nr użytkownika: 9,984


CYTAT(Isabel Martin @ 29.01.2018 - 21:39) *
Moim zdaniem nale?y ?y? tu i teraz i korzysta? z ziemskich zasobów ile si? da. Po co przejmowa? si? przysz?ymi pokoleniami? ?wiat i tak si? kiedy? sko?czy, pr?dzej czy pó?niej. Nie ma si? czego ba?...Mo?e si? okaza?, ?e Ty sama b?dziesz tym przysz?ym pokoleniem. I b?dziesz musia?a si? mierzy? ze skutkami wyczerpania zasobów, które sama spowodowa?a? w poprzednich wcieleniach.
Dzia?ania karmy chyba nie musz? t?umaczy?.
  Forum: Kosz · Podgląd postu: #1053369 · Odpowiedzi: 6 · Wyświetleń: 341

Cao
Napisane: 18.01.2018 - 12:45


Cz?sty Go?? Rodziny
**

Grupa: Podró?nicy
Postów: 14
Dołączył: 03.01.2018
Nr użytkownika: 9,984


No na razie nikt nie jest zainteresowany po za wami.
  Forum: Techniczne · Podgląd postu: #1053100 · Odpowiedzi: 36 · Wyświetleń: 5,836

Cao
Napisane: 14.01.2018 - 12:32


Cz?sty Go?? Rodziny
**

Grupa: Podró?nicy
Postów: 14
Dołączył: 03.01.2018
Nr użytkownika: 9,984


Je?li kto? by udowodni?, ?e potrafi wychodzi? z cia?a i porusza? si? w ?wiecie fizycznym jako duch (bo z tego co wiem domy?lnie wychodzi si? do ?wiata astralnego który jest inny, ale oba ?wiaty s? na siebie tak jakby na?o?one, przenikaj? si?) i wykona? na przyk?ad test z kartk? to z pewno?ci? sta? by si? bardzo cenn? osob? dla ró?nych s?u?b, a mo?e nawet dla wojska. W ko?cu to by?by szpieg niemal idealny, ogromne mo?liwo?ci.

Dlatego rzeczywi?cie, Se7en ma racj?, ujawnianie si? z takimi zdolno?ciami mo?e by? niebezpieczne. Natomiast jako badanie, rozwój nauki i tak dalej nie wiem czy jest do czegokolwiek potrzebne bo nie oszukujmy si? - OBE nie jest dla przeci?tnego Kowalskiego i nie ka?dy powinien tego próbowa?, bo w najgorszych przypadkach mo?e to by? nawet niebezpieczne. Wi?c nie wiem czy upowszechnianie wiedzy o nim w oficjalnej nauce jest dobrym pomys?em. Kto jest gotów na takie tematy ten znajdzie informacje w internecie, nie potrzeba dodawa? ich do 'podr?czników' aby wiedzia? o nich ka?dy.
  Forum: Propozycje eksperymentów · Podgląd postu: #1053028 · Odpowiedzi: 8 · Wyświetleń: 8,576

Cao
Napisane: 13.01.2018 - 20:21


Cz?sty Go?? Rodziny
**

Grupa: Podró?nicy
Postów: 14
Dołączył: 03.01.2018
Nr użytkownika: 9,984


Je?eli chcecie i s? zainteresowani to mog? za?o?y? kana? na Discordzie.

Discord ?wietnie sprowadza si? w roli czatu, a jednocze?nie takiego jakby mini forum bo napisane wiadomo?ci tam zostaj? i mo?na wej?? i poczyta? na przyk?ad co by?o pisane przez miniony tydzie? itd.
Do tego jest darmowy, a za?o?enie kana?u banalnie proste.
  Forum: Techniczne · Podgląd postu: #1053023 · Odpowiedzi: 36 · Wyświetleń: 5,836

Cao
Napisane: 07.01.2018 - 19:23


Cz?sty Go?? Rodziny
**

Grupa: Podró?nicy
Postów: 14
Dołączył: 03.01.2018
Nr użytkownika: 9,984


Nie chce mi si? tego ogl?da?, ale ka?dy kto si? troch? interesuje ?redniowieczem wie, ?e wcale nie by?o ono takie ciemne i prymitywne.
Z tego co mi wiadomo w ?redniowieczu by?o lepiej ni? w czasach które by?y pomi?dzy ?redniowieczem, a czasami wspó?czesnymi.
Tak?e wiele rzeczy zarzucanych ?redniowieczu by?o pó?niej. Na przyk?ad to os?awione palenie czarownic by?o w renesansie, a nie w ?redniowieczu.
  Forum: Hide park - Filozofia i ?wiatopogl?d · Podgląd postu: #1052742 · Odpowiedzi: 6 · Wyświetleń: 1,636

Cao
Napisane: 04.01.2018 - 10:33


Cz?sty Go?? Rodziny
**

Grupa: Podró?nicy
Postów: 14
Dołączył: 03.01.2018
Nr użytkownika: 9,984


CYTAT(Isabel Martin @ 04.01.2018 - 10:21) *
Niektórzy uwa?aj?, ?e OOBE to choroba umys?owa. Co za nonsens! W rzeczywisto?ci jest zaburzenie neurologiczne, nieprawid?owa aktywno?? pewnej cz??ci mózgu.


OBE na pewno nie jest ?adnym zaburzeniem bo mo?e mie? je ka?dy. Ja na przyk?ad dopóki nie zacz??em si? tym interesowa? i mocno pragn?? OBE to nie mia?em wcze?niej ?adnych OBE, ?adnych realistycznych ?wiadomych snów, ani w ogóle nic z tego typu rzeczy.
Dopiero jak zacz??em si? tym interesowa? to pojawi?y si? ró?ne tego typu stany.
  Forum: Forum · Podgląd postu: #1052661 · Odpowiedzi: 30 · Wyświetleń: 5,606


New Posts  Nowe odpowiedzi
No New Posts  Brak nowych odpowiedzi
Hot topic  Popularny temat (Nowe)
No new  Popularny temat (Brak nowych)
Poll  Sonda (Nowe)
No new votes  Sonda (Brak nowych)
Closed  Zamknięty temat
Moved  Przeniesiony temat
 

Wersja Lo-Fi OOBE Porady Roberta Monroe Porady Brucea Moena Porady Darka Sugiera Kontakt Park