oobe.pl

 

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

Trwaja prace modernizacyjne. Chwilowo nie mozna dodawac postow i brakuje polskich znakow. Przepraszam za utrudnienia. Pracujemy nad tym

Profil
Zdjęcie użytkownika
Opcje
Opcje
Prywatny komunikat
~~~~~~~~~~~~~~
~~~PSZCZELARZ~~~
~~~BEZMÓZGOWY~~
~~~~~~~~~~~~~~
~~W Y ? E R A C Z~~
~~~~~R U R ~~~~~
vel~ P R E S T O ~~~
vel~KOTLET I CHMIEL~
vel~~~FLÁ?ÈR~~~~~
vel~~ P R I N S ~~~~
vel~~BARMANKA~~~~
Prywatne informacje
Szawe?
Wiek nieznany
Płeć nie została ustawiona
B L O G ~~~ C Y T A T Ó W
Data nieznana
Zainteresowania
M?dro?ci Paw?a, co mu dupa odpad?a:
1. "Taka myl?ca intelektualno??, która próbuje uchodzi? za m?dro?? i posiadanie s?uszno?ci."
2. "Szkoda, ?e nie umiem tak nieskr?powanie si? wys?awia?, jak pisa?"
3. "Co do seksu, jak kobieta dominuje w tym akcie, to facet nie jest facet, a ciapa. A facet, ?eby by? facetem, przynajmniej troszeczk? musi dominowa?" (Pawe? seksuolog).
4. "jestem na tyle inteligentny, ze slucham co ludzie chca przekazac..."
5. "pewna doza m?sko?ci u m??czyzny i kobieco?ci u kobiety jest po??dana."
6. "...co innego warci, w sensie, ?e to nie jedno i to samo, tylko troch? si? ró?ni?, ale wypadkowo si? sobie równowa??"
7. "Z?o?ono?? psychiki i ducha praktykanta"
8. "Ojej :/ "
9. "Interpretacje, patrz?c z danego, niekompleksowego punktu widzenia, wzgl?dnie...prawdziwe w swoim zakresie"
10. ble ble ble
11. "Kompletny buldo?er niszcz?cy...uwarunkowania dzisiejszych umys?ów"
12. pierdu pierdu
Statystyki
Dołączył: 11.04.2015
Wyświetleń profilu: 4,774*
Ostatnio widziany: Prywatne
Czas lokalny: 04.12.2020 - 15:58
373 postów (0.18 postów na dzień)
Informacje kontaktowe
MSN Brak informacji
Contact Prywatne
* Wyświetlenia profilu aktualizowane są co godzinę

Szawe?

Podró?nicy


Ja
Tematy
Posty
Blog
Komentarze
Znajomi
Moja zawartość
"Osobowo?? narcystyczna
... nastawienie wielko?ciowe, potrzeba bycia podziwianym, brak empatii i niezdolno?? do przyj?cia perspektywy innych osób. Pretensjonalne poczucie w?asnego znaczenia (wyolbrzymianie osi?gni?? i talentów, oczekiwanie bycia uznanym za lepszego bez wspó?miernych osi?gni??). Zanik granicy pomi?dzy rzeczywisto?ci? a fantazjami o sukcesach, w?adzy, idealnej mi?o?ci. Robienie tylko tego, co prowadzi do w?asnej korzy?ci lub przyjemno?ci
...Patologiczne k?amanie w celu zbudowania legendy dot. w?asnej genialno?ci i wyj?tkowo?ci. Arogancja i wynios?o??
...Wszystko to jest podszyte wzmo?onym zapotrzebowaniem na aprobat?, l?kiem przed porzuceniem i kompleksami
...Jest uroczy tylko do momentu, do którego wszystko idzie po jego my?li. Nie znosi sprzeciwu, ma du?o agresji (cz?sto dobrze maskowanej)
...Udaje dawc? i budowniczego wspólnego dobra (robi to wiarygodnie), w efekcie wprowadza chaos i zanim si? obejrzysz, zniszczy wszystkie Twoje relacje
...Ma ma?o znajomych, bo nie umie nawi?zywa? zdrowych relacji, wi?c jest g?odny kontaktów i ch?tnie przyssie si? do Twoich, by nie?le namiesza?
...Narcyz dzia?a jak paj?k, oplataj?c ofiary swoj? sieci?. ?wietnie wyra?a udawane uczucia (tak naprawd? potrafi odczuwa? jedynie l?k, gniew i przyjemno?? z dozna? fizycznych lub osi?gni?cia w?asnych celów)...zawsze dog??bnie rani - a umie znale?? najczulszy punkt...

Osobowo?? histrioniczna
...Charakteryzuje si? przesadnym wyra?aniem emocji, cz?sto nieadekwatnych do sytuacji, teatralno?ci? zachowa? (?ac. histrio – aktor), wymuszaniem uwagi za wszelk? cen?, powierzchown? uczuciowo?ci?, du?? sugestywno?ci?...nadmiernym zapotrzebowaniem na aprobat?...
...Osobnik z osobowo?ci? histrioniczn? bez przerwy gra. ?ycie to dla niego ci?g?e przedstawienie, i zrobi wszystko, by odtwarza? g?ówn? rol?. Potrafi wymy?li? jak?? histori? i wci?gn?? w ni? innych (np. pod pretekstem „opadni?cia szcz?ki” innym, a tak naprawd? w celu bycia g?ównym przeka?nikiem sensacji...
...Wykorzysta ka?d? okazj?, by zab?ysn??. Z byle jakiego tematu robi wa?ne wydarzenie, aby móc si? wykaza?. U?ywa wielu s?ów, w których jest ma?o tre?ci. Jedno zdanie potrafi ciurkiem powiedzie? na 8 sposobów...
...Brak audytorium jest wyzwalaczem odczynu depresyjnego. Zignorowany wpada w bardzo z?e samopoczucie, traktuj?c ignorantów jak wrogów...

Osobowo?? antyspo?eczna
...Obni?ony próg wyzwalania agresji. Wybór zachowa? impulsywnych i okrutnych...Niezdolno?? do prze?ywania poczucia winy i wyci?gania wniosków z konsekwencji swoich zachowa?... Nieumiej?tno?? budowania relacji, sk?onno?? do obwiniania innych. Nadu?ywanie wszelkich substancji psychoaktywnych...ma k?opoty z utrzymaniem jakiejkolwiek pracy, jednocze?nie d??y do nawi?zywania znajomo?ci i chce by? w zwi?zku. Poczucie samotno?ci wyzwala niech?? do wszystkich...

Osobowo?? paranoiczna
[[przypisywanie innym ludziom w?asnych wypartych potrzeb i niechcianych cech]]
...Wycofywanie si? z kontaktów z innymi przy przejawach braku akceptacji z ich strony, z jednoczesnym przekonaniem o swojej misyjno?ci i mo?liwo?ci zbawienia ?wiata, kraju, ludu, rodziny. Nadwra?liwo?? na niepowodzenie i odrzucenie. Nadmierna, ci?g?a podejrzliwo??, wrogo?? i ci?g?e jej upatrywanie w otoczeniu. Nadmierna wra?liwo?? na lekcewa?enie i krytyk?, niezdolno?? do wybaczania urazy (hodowanie ?miertelnych wrogów). My?lenie dychotomiczne (czarno – bia?e, wszystko albo nic)...
...Nie znosi krytyki, domaga si? absolutnego uznania swoich pomys?ów i realizacji ich zgodnie z zaleceniami w?asnymi...Je?eli wydarzy si? co?, co bezpo?rednio dotknie tak? osob?, nieracjonalnie i nielogicznie rozdmucha ca?e zdarzenie, by po?wi?ci? si? wyja?nianiem – cho?by nie by?o czego wyja?nia?...Natychmiast reaguje gniewem i kontratakuje. Jest bardzo m?ciwy...przepe?nia j? z?o?? i zadufanie...Nie znosi krytyki...

Osobowo?? schizotypowa
...My?lenie magiczne, dziwaczne doznania percepcyjne. Niekonsekwentne i nielogiczne zachowania, my?lenie oraz mowa...Osoba z tym zaburzeniem kwiecisto si? wypowiada...jednak cz?sto gubi w?tek. Ma potrzeb? blisko?ci...Doszukuje si? ataków na siebie...ma dziwaczne fantazje i zainteresowania, z uwzgl?dnieniem z?udze? fizjologicznych...Gdy prze?amie obaw?, stara si? nawi?za? jakie? relacje, jednak nadmierny l?k spo?eczny nie znika wraz z zacie?nianiem znajomo?ci i kojarzy si? raczej z paranoicznymi l?kami, ni? z negatywnymi s?dami na swój temat.
Miewa cz?ste, natr?tne iluminacje bez wewn?trznego oporu, przesi?kni?te iluzjami, o tre?ci dysmorfobicznej, seksualnej lub agresywnej.

...Przyczyny zaburze? s? z?o?one. Do?wiadczenia od wczesnego dzieci?stwa, przemoc fizyczna...alkoholizm któregos rodzica - to zawsze zostawia ?lad, czasem w postaci g??bokiego zaburzenia osobowo?ci. Najgorsze jest to, ?e osoby z zaburzenim typu B (tym najdotkliwszym spo?ecznie) zrobi? wszystko, aby odtr?ci? pomoc, bo win? za swoje niepowodzenia obarczaj? innych. Z si?? bomby atomowej rozwalaj? ?ycie wszystkim, kogo spotkaj? na swojej drodze...

...Zaburzenia osobowo?ci typu B (dramatyczno-niekonsekwentne) s? najbardziej dotkliwe spo?ecznie i siej? najwi?ksze spustoszenie w otoczeniu zaburzonej osoby, która jest kompletnie niezdolna do zbudowania jakiegokolwiek zdrowego, trwa?ego zwi?zku. Wprowadza chaos, przemoc i destrukcj? w ka?dym ?rodowisku, do którego trafi. Niszczy wszelkie relacje, nie tylko swoje, lecz tak?e pomi?dzy cz?onkami danej grupy spo?ecznej. Osoby z zaburzeniami typu B potrzebuj? innych jak tlenu, wi?c szukaj? kontaktów i wk?adaj? sporo wysi?ku, by upolowa? ofiar? i zrujnowa? jej ?ycie.
Cech? wspóln? zaburze? typu B jest lekcewa?enie norm wspó??ycia spo?ecznego, agresywno??, impulsywno??...obra?anie, krzywdzenie...innych, brak odpowiedzialno?ci i zdolno?ci do oceny skutków swoich czynów, ubóstwo emocjonalne, brak empatii i poczucia winy po wyrz?dzeniu komu? krzywdy...

...Zaburzenie osobowo?ci (?ac. perturbatio personalitatis) – zaburzenie psychiczne, którego istotnymi cechami s? g??boko zakorzenione, trwa?e, nieprzystosowawcze wzorce relacji ze ?rodowiskiem, my?lenia o nim i postrzegania go, ukonstytuowane tak dalece, ?e powoduj? trudno?ci w funkcjonowaniu spo?ecznym i behawioralnym. Oznacza to, ?e osoby zaburzone wprowadzaj? zam?t w ?ycie zarówno swoje, jak i otoczenia. Nie umiej? budowa? zwi?zków osobistych... Nie maj? wgl?du w siebie, nie potrafi? obiektywnie na siebie patrze?. Bardzo trudno „co?” z tym zrobi?, poniewa? osoby takie nigdy nie widz? problemu w sobie. Odpowiedzialno?ci? za swoje nieudane ?ycie obarczaj? tylko i wy??cznie innych.
U osób g??boko zaburzonych wyst?puj? 3 lub wi?cej cech charakterystycznych dla danego zaburzenia..."
?ród?o: http://www.annakossak.pl/index.php?option=...&Itemid=119

Narcyz - Cechy charakterystyczne:
1. ludzie ci maj? wysokie mniemanie o sobie, wyra?aj?ce si? w wyolbrzymianiu w?asnych osi?gni?? i zdolno?ci, a tak?e w oczekiwaniu uznania za osobowo?? wybitn?, mimo i? brak jest ku temu szczególnych powodów,
2. poch?oni?ci s? marzeniami o nie ko?cz?cych si? sukcesach, w?adzy, w?asnej b?yskotliwo?ci, wspania?ym wygl?dzie lub idealnej mi?o?ci,
3. wierz?, ?e s? kim? wyj?tkowym i nadzwyczajnym i dlatego mog? zosta? zrozumiani lub powinni by? kojarzeni wy??cznie z innymi wybitnymi lud?mi lub instytucjami,
4. od innych wymagaj? okazywania im nadzwyczajnego podziwu,
5. s? przekonani co do tego, ?e im samym przys?uguj? specjalne prawa, co przek?ada si? na nieuzasadnione oczekiwania, ?e inni b?d? traktowa? ich w sposób wyj?tkowy,
6. maj? sk?onno?? do "eksploatowania" innych, tzn. wykorzystuj? ich do osi?gni?cia w?asnych celów,
7. przejawiaj? niezdolno?? do empatii, nie potrafi? dostrzec i zrozumie? uczu? i potrzeb innych ludzi,
8. cz?sto s? zawistni albo s? przekonani, ?e inni czuj? to samo w stosunku do nich,
manifestuj? w?asn? arogancj? i pych? w zachowaniu lub postawach.
?ród?o: http://www.deon.pl/inteligentne-zycie/psyc...-rozpoznac.htmlOstatnio byli


4 Apr 2018 - 23:08
.


11 Apr 2017 - 13:42


16 Jan 2017 - 14:12


4 Jan 2017 - 11:37


19 Oct 2016 - 2:16

Komentarze
Isabel Martin
Podoba mi si? Twój prywatny komunikat :)
4 Jan 2017 - 11:38
Bezimienny Wiatr
:D
11 Oct 2016 - 17:13
noso?amacz
nie gn?b biedaka.
24 Sep 2015 - 20:38

Znajomi

95 postów
Prywatne
Zobacz wszystkich znajomych
Wersja Lo-Fi OOBE Porady Roberta Monroe Porady Brucea Moena Porady Darka Sugiera Kontakt Park