Drukowana wersja tematu

Kliknij tu, aby zobaczyć temat w orginalnym formacie

Forum OOBE _ Forum _ Stworzenie Faq

Napisany przez: set.h 04.07.2007 - 12:08

Próba zrobienia FAQ.

1. Czy w OBE rzeczywi?cie wychodzimy z cia?a.
- By? mo?e, ale mo?e to by? jaka? szczególna projekcja ?wiadomo?ci. Niezbadana funkcja mózgu powoduj?ca z?udzenie wyj?cia z cia?a, albo rzeczywi?cie wyj?cie

2. Co to s? wibracje i czy s? konieczne to osi?gni?cia OBE.
- Wibracje to szczególny typ jakby mrowienia w ca?ym ciele. Mog? by? bardzo silne a? nieprzyjemne albo delikatne niczym lekki dreszczyk. Wibracje dla wi?kszo?ci s? konieczne, aby wyj?? z cia?a. W wielu przypadkach wr?cz budz? ze snu. Czasami jednak wyj?cie mo?e nast?pi? nie?wiadomie i wtedy mo?na odzyska? ?wiadomo?? ju? w poza. Niektórzy wychodz? bez wibracji i do?wiadczaj? wówczas parali?u sennego.

3. Jak osi?gn?? stan wibracji lub parali?u?
- Najbardziej skuteczn? metod? jest metoda 4+1 tzn 4 godziny snu i 1 godzina rozbudzania. Godziny snu i rozbudzania s? do opracowania wg wygody np. mo?e by? 3+1, 3,5 i 45 min, po prostu trzeba sobie dobra? wg w?asnego uznania. Nazw? 4+1 stosujemy jako okre?lenie techniki wyj?cia.

4. Czy jak wyjdziemy mo?emy nie wróci? do cia?a.
- Jak dot?d wszyscy ?yj?. A na powa?nie OBE jest 100% bezpieczne.

5. W czasie OBE podobno jak nas kto? dotknie to mo?emy umrze?.
- Kolejny mit wymy?lony przez kogo?. Wiem ze chyba sam to gdzie? kiedy przeczyta?em w jakiej? „m?drej” ksi??ce. Oczywi?cie jest to bzdura.

6. Czy jak wyjd? to kto? lub cos mo?e mi co? zrobi?.
- W chwili z regu?y wyimaginowanego zagro?enia wracamy zawsze do cia?a. To taki zawór bezpiecze?stwa dla umys?u. OBE jest 100% bezpieczne. Jako zagro?enia cz?sto wizualizuj? si? nasze l?ki lub uprzedzenia. Podczas wyj?cia l?dujemy w ?wiecie stworzonym przez nasz umys?.. Który jest kopi? (ale nie wiern?) rzeczywisto?ci fizycznej. Nazwa tego obszaru to wg. DS. OSPUO. Jako ze jest to ?wiat stworzony przez nas to jeste?my tam w?a?ciwie bogiem. Trzeba by? tego jedynie tego ?wi?cie przekonanym.

7.Co mo?na robi? w OSPUO.
- W?a?ciwie wszystko co w ?wiadomym ?nie. OBE ró?ni si? tym od LD tym ?e posiadamy z regu?y wi?ksz? ?wiadomo?? i jest niesamowicie wprost realne.

8. Czy mo?na dokopa? koledze lub podgl?da? kole?anki w OBE.
- To jest jedno z najwi?kszych nieporozumie? w prze?ywaniu OBE dla pocz?tkuj?cych. Nie wiem czy komu? na tym forum uda?o si? znale?? w ?wiecie fizycznym. Ka?dy z regu?y l?duje w ?wiecie wykreowanym przez swój umys? czyli w OSPUO. Tak, ?e niestety nie mo?na podgl?da? kole?anek czy odwiedzi? kolegi. Oczywi?cie takie odwiedziny mog? mie? miejsce, ale to b?dzie jedynie ?wiat alternatywny. Tak ?e odwiedzaj?c koleg? oka?e si? ?e zamiast np spa? to ogl?da telewizj? co pó?niej w realu oczywi?cie si? nie zgadza. Pocz?tkuj?cy w OBE poszukuj? cz?sto potwierdze? tzn. t? ksi??k? przesun??em czy str?ci?em kwiatek, ale niestety to wszystko si? odbywa?o w OSPUO a nie w realu i niestety nie mo?na uzyska? potwierdzenia.
Przebywanie cia?em astralnym w ?wiecie fizycznym sam Monroe porówna? do nurkowania na g??binach bez sprz?tu. Niby mo?liwe, ale bardzo ci??kie. Odsetek takich wyj?? w porównaniu z reszt? jest naprawd? niewielki.

9. Czy mo?na kogo? odwiedzi? w OBE.
- Odwiedziny w OBE to próba dotarcia do OSPUO odwiedzanej osoby. Je?eli ta osoba w tym czasie ?ni taki kontakt teoretycznie jest mo?liwy. Mo?emy wówczas próbowa? u?wiadomi? dana osob? ?e ?ni. Doprowadzi to do LD i ?wiadomego prze?ywania spotkania.

10. Czas przebywania w OBE.
- OBE mo?e trwa? d?ugo nawet kilka godzin. Wszystko zale?y od opanowania techniki dostrajania i utrzymania fazy.

11. Jak wygl?da wyj?cie?
- Wyj?cie wygl?da w ten sposób ?e po prostu wstajemy, zje?d?amy, turlamy si? itp (s? ró?ne techniki wyj?cia) z cia?a i w odczuciu wygl?da to jak w realu. Po prostu wstajemy i otwieramy oczy i jest to tak realne ?e czasami nie wiadomo czy to nie real. Co do oczu to uogólniaj?c patrzymy normalnie otwieramy i zamykamy tylko to si? odbywa w poza i nie kontrolujemy wtedy cf. Czasami w pewnych wyj?ciach mo?na poczu? jednocze?nie cia?o fizyczne i odbiera? z niego doznania np. ?cierpni?ta r?ka czy potrzeba pój?cia do ubikacji.

12. Czy jak ju? wyjdziemy to b?dziemy to robi? co noc i nie b?dziemy w stanie tego kontrolowa??
- Niestety OBE to za ka?dym razem walka i ci??ka praca. Mo?e z którym? kilkusetnym wyj?ciem b?dzie ?atwiej.

13. Czy w obe mo?emy si? przenosi? gdziekolwiek jak tylko o tym pomy?limy.
- Niestety gdyby tak by?o ile by to spraw u?atwi?o. Dalsze podró?e w poza s? bardzo trudne, trzeba zapanowa? nad wieloma problemami z utrzymaniem fazy. Najlepiej si? podró?uje si? na "butach" albo mo?na polata? ale te? nie jest to czasami zbyt proste.

14. Po co w?a?ciwie wychodzimy.
- No tutaj trzeba sobie odpowiedzie? samemu. OBE to super zabawa, niesamowite prze?ycie no i w OSPUO mo?emy w?a?ciwie wszystko. Czy to nie wystarcza?

15. Czy szybsze bicie serca i cz?stsze oddechy s? normalne?
-OBE to bardzo emocjonalne prze?ycie i podczas pierwszych sukcesów mog? wyst?powa? wspomniane objawy. Niektórzy twierdz?, ?e to nie serce tak bije, tylko czakra. Niewa?ne co powoduje takie odczucie, bo zjawisko powinno ust?pi? je?li b?dziemy si? przyzwyczaja? do nowej sytuacji. Bardzo wiele osób przechodzi?o przez ten etap, wi?c nie ma si? czym martwi?.

16. Dlaczego skrót nie jest zawsze ten sam, np. OOBE, OBE, OoBE?
-Ca?o?? brzmi Out of the Body Experience. wi?c jak sami mo?ecie zobaczy? wszystkie skróty s? przynajmniej po cz??ci poprawne. Zapami?ta? trzeba jedno, oboj?tnie, którego skrótu si? u?yje mowa jest o tym samym do?wiadczeniu.

17. Czy w astralu jest noc? Czy ca?y czas jest jasno? (Zatem w oobe nie istnieje czas?) Czy mo?e sami mo?emy wykreowa? dan? por? dnia?
- Kreujesz sam , Je?eli trafisz do OSPUO np gdy wychodzisz w nocy to w pokoju b?dzie ciemno?? jak makiem zasia? ,Jest noc - jest ciemno??, cho? oczywiscie nie jest to uwarunkowane pora jak? wyjdziesz , twój umys? wykreuje dzie? lub noc za ciebie. Wolno?? Tomku w swoim domku ,bywa ?e w ?rodku lata umys? w OSPUO stworzy na ulicy ciep?y ?nieg.

Uff tyle mi si? uda?o narazie stworzy?. Dopisujcie pytania i odpowiedzi. Jako? to wszystko trzeba scali? potem razem

Napisany przez: firmasons 04.07.2007 - 18:20

Co do ptania 8 i odpowiedzi na nie mam pewne watpliowsci...sam Monroe w swojej ksiazce opisuje historie jak odwiedza swoja corke a potem opowiada jej o tym co w danym momencie robila z kolej ona potem zawsze przed spaniem mowi dobranoc tato myslac ze jej ojciec wciaz ja podglada ;)...dawno juz czytalem sage Monroa wiec moga byc lekkie odksztalcenia od prawdy ;). Czytalem tez gdzies ze to po prostu zalezy od fazy i dostrojenia podczas wyjscia...w fazie blisko swiata fizycznego uwazam ze moglibysmy pogladac kogos w swiecie fizycznym i mialoby to zwiazek z prawda...Monroe opisuje wiele takich przypadkow...sam mialem jedynie wyjscia do OSPUO byla to moja projekcja ale mialem ta swiadomosc ze sam to kreuje ze na prawde tych osob co widze w moim domu nie ma ... ehh ciezko to opisac ale zdaje mi sie ze to wszystko zalezy po prostu od wlasnej woli jezeli bedziemy chcieli w poza byc bardzo blisko swiata fizycznego to sie nam to uda jezeli wyda sie nam to nudne i plytkie to wchodzimy glebiej blizej srodka i zajmujemy sie czyms ciekawszym niz podgladanie kogos...mora? z tego taki ze moim zdaniem to jest jak najbardziej mozliwe podgladac kogos kolege lub kolezanke a bedzie to mialo zwiazek z prawda po weryfikacji a jedyna recepta na to jest nasza wola i chec....jezeli sie myle to mnie poprawcie ;)

Napisany przez: Angello 04.07.2007 - 19:24

Brawa za inicjatyw?.. :)

firmasons, przebywanie cia?em astralnym w ?wiecie fizycznym bodaj?e sam Monroe porówna? do nurkowania na g??binach bez sprz?tu. Niby mo?liwe, ale bardzo ci??kie. Odsetek takich wyj?? w porównaniu z reszt? jest naprawd? niewielki.

Ad 10. Pewna kobieta twierdzi?a, ?e sp?dzi?a w astralu oko?o 4 dni. Przypuszczam, ?e w kulturze wschodu s? ludzie, którzy tak?e maj? takie wyczyny za sob?.

--------------------------------------------------------------------
?eby nie by?o do ko?ca oftopu, ma?a cegie?ka ode mnie:

15. Czy szybsze bicie serca i cz?stsze oddechy s? normalne?
-OBE to bardzo emocjonalne prze?ycie i podczas pierwszych sukcesów mog? wyst?powa? wspomniane objawy. Niektórzy twierdz?, ?e to nie serce tak bije, tylko czakra. Niewa?ne co powoduje takie odczucie, bo zjawisko powinno ust?pi? je?li b?dziemy si? przyzwyczaja? do nowej sytuacji. Bardzo wiele osób przechodzi?o przez ten etap, wi?c nie ma si? czym martwi?.

16. Dlaczego skrót nie jest zawsze ten sam, np. OOBE, OBE, OoBE?
-Ca?o?? brzmi Out of the Body Experience. wi?c jak sami mo?ecie zobaczy? wszystkie skróty s? przynajmniej po cz??ci poprawne. Zapami?ta? trzeba jedno, oboj?tnie, którego skrótu si? u?yje mowa jest o tym samym do?wiadczeniu.

--------------------------------------------------------------------
Aby Faq uczyni? rzetelnym ?ród?em wiedzy proponuje na bie??co sprawdzanie ka?dego pytania przez osób bardziej do?wiadczone i w miar? mo?liwo?ci poprawianie b??dów, które wszystkim mog? si? zdarzy?.

Napisany przez: set.h 04.07.2007 - 20:29

No pi?knie zaczyna co? przybywa?. Dzi?ki Angello.
Zapraszam te? pytaj?cych do stawiania pyta? nawet tych najg?upszych. FAQ jest od tego by na wszystkie odpowiedzie?.

Napisany przez: Sebastian - RAKIM 04.07.2007 - 20:41

17. Czy w astralu jest noc? Czy ca?y czas jest jasno? (Zatem w oobe nie istnieje czas?) Czy mo?e sami mo?emy wykreowa? dan? por? dnia?

Napisany przez: Ketrab 04.07.2007 - 21:03

CYTAT(Sebastian - RAKIM @ 04.07.2007 - 21:41) *
17. Czy w astralu jest noc? Czy ca?y czas jest jasno? (Zatem w oobe nie istnieje czas?) Czy mo?e sami mo?emy wykreowa? dan? por? dnia?

Kreujesz sam , Je?eli trafisz do OSPUO np gdy wychodzisz w nocy to w pokoju b?dzie ciemno?? jak makiem zasia? ,Jest noc - jest ciemno??, cho? oczywiscie nie jest to uwarunkowane pora jak? wyjdziesz , twój umys? wykreuje to za ciebie .
--------------------EDIT---------------------------
Wolno?? Tomku w swoim domku , ostatnio jak wychodzi?em , na ulicy le?a? ciep?y ?nieg

Napisany przez: kornii 04.07.2007 - 21:04

A no w?a?nie, mnie to te? ciekawi... dobre pytanie :) Sama je sobie wczoraj zada?am, czytasz mi w my?lach? XD

Napisany przez: Sebastian - RAKIM 04.07.2007 - 21:14

CYTAT
A no w?a?nie, mnie to te? ciekawi... dobre pytanie :) Sama je sobie wczoraj zada?am, czytasz mi w my?lach? XD

Wszytko mo?liwe :D "Bawi?em" si? troch? w telepati? i by?o par? ciekawych sytuacji ;)

CYTAT
Kreujesz sam , Je?eli trafisz do OSPUO

W?a?nie, nie mog?em sobie tego wyobrazi?, ?e przecie? wychodze w nocy a jestem w parku i jest dzie?. Dzi?ki za odp. ;)
To znaczy ja jeszcze nie wyszed?em. Ogólnie mówi?.

Napisany przez: Still 05.07.2007 - 20:08

Co do pytania 8 i 9 mam zastrze?enia.

Co prawda bawi? si? w to oko?o roku czasu, i jak dot?d mia?em mo?e z 8-10 krótkich, ale ?wiadomych wyj??. Có?, nie mia?em specjalnych mo?liwo?ci (a tak?e potrzeby i ochoty), aby udowodni?, ?e przebywam w strefie czasu rzeczywistego. Co prawda przez chwil? obserwowa?em swój pokój i po powrocie weryfikowa?em. Takie fakty jak rozmieszczenie przedmiotów w pokoju, czy o?wietlenie, a nawet nieraz d?wi?ki, jakie us?ysza?em w poza, zgadza?y si?.

Je?li chodzi o pytanie 9, to jest mo?liwe odwiedzenie osoby bez wzgl?dy na to, co na robi (czy ?pi, je, albo jeszcze co? innego ;p). Ostatnio nawet tego do?wiadczy?em, jak dosta?em komunikat od osoby (która mnie nigdy na oczy nie widzia?a, zna mnie narazie s?abo) o takiej tre?ci "nie sied? tak blisko komputera, bo sobie wzrok rozwalisz. Masz malutki pokoik :)" to akurat powiem by?em zszokowany umiej?tno?ciami tego cz?owieka. Oczywi?cie wszystko si? zgadza?o (odrazu odchyli?em si? od monitora :P). Potem dosta?em jeszcze troch? informacji, bardziej szczegó?owych, które te? si? zgadza?y.

Dlatego akurat powiem tak: jedni maj? tak, ?e do?? cz?sto l?duj? w obszarze czasu rzeczywistego, inni za? w OSPUO. Jednak tak naprawd? mo?na to zmienia?. Wystarczy si? przy?o?y?, bo w astralu nie ma rzeczy niemo?liwych, co najwy?ej baaaardzo trudne ;)

Gratuluje autorowi FAQ, ogólnie ?wietna robota ;)
Pozdrawiam wszystkich :)

Napisany przez: ama? 20.07.2007 - 17:16

Znalaz?am tak?e na innej stronce faq na temat oobe.
Mo?na porówna?... uzupe?ni?.
itp itd...
Przyda si? na pewno.

Prosz?:
http://spojrzenie.com.pl/ezoteryka/projekcja-astralna/krotkie-faq-o-oobe-360-66.html

Napisany przez: Danrizz 25.07.2007 - 17:39

Ten FAQ ze spojrzenia jest serio dobry ^^

Ten takze jest jak najbardziej dobry (jedynie nie zgadzam sie z pkt. 8)

Napisany przez: set.h 25.07.2007 - 19:57

FAQ powsta? na podstawie w?asnych do?wiadczen i uwag forumowiczów. Odnosnie punktu 8 nie mówi? nie. Mi podró? w OBE po ?F nigdy si? nie uda?a cho? iluzja rzeczywisto?ci wykreowana w OSPUO by?a kilka razy wprost idealna.

Napisany przez: jerry1990 25.07.2007 - 20:52

mo?e w tym FAQ'u warto te? wspomnie? o tym ?e sie ma 2 cia?a astralne jak to R. Monroe opisuje w "Dalekich Podró?ach" kiedy to najpierw wychodzi? z jednego cia?a a nast?pnie z drugiego i dopiero wtedy udawa? sie w podró?e.

Napisany przez: suwak 01.08.2007 - 01:37

To moze ktos wyjasni roznice miedzy "OOBE" a "Projekcja astralna"? Bo z tego co dobrze rozumiem, to prawie wszyscy nie doswiadczamy OOBE, a jedynie projekcji astralnej...

Napisany przez: Ketrab 01.08.2007 - 07:43

CYTAT(suwak @ 01.08.2007 - 02:37) *
To moze ktos wyjasni roznice miedzy "OOBE" a "Projekcja astralna"? Bo z tego co dobrze rozumiem, to prawie wszyscy nie doswiadczamy OOBE, a jedynie projekcji astralnej...

Projekcja- cia?o "przebywa" w Astralu . rzeczywisto?? zmienna czasami gwa?towa zmiana akcji , ,czas zabu?ony czyli podobnie jak w LD
OOBE - Cia?o "przebywa"blisko ?wiata fizycznego , czas p?ynny

p.s
Jezeli patrzyli by?my na ten opis podany wy?ej to musieli by?my zmieni? nazw? naszej strony(:

Napisany przez: One_way 01.08.2007 - 12:33

Ad. 8)
Zatem czy jest jaki? potwierdzony do?wiadczeniem sposób na to, aby po wyj?ciu z c.f. znale?? si? nie w OSPUO, a w ?wiecie rzeczywistym?

Napisany przez: Masshuu 17.09.2007 - 15:06

To ju? nie kminie, jak mam t? projekcje to to jest co? jak oobe tylko znacznie dalej ni? ?F.? A i skoro si? jest w OSPUO i jest to tylko wej?cie do swojego umys?u czy co? takiego gdzie ty jeste? Bogiem i sam zmieniasz rzeczywisto?? tam panuj?c? to to jest LD bardziej nie?

Napisany przez: set.h 17.09.2007 - 18:52

CYTAT(Masshuu @ 17.09.2007 - 16:06) *
A i skoro si? jest w OSPUO i jest to tylko wej?cie do swojego umys?u czy co? takiego gdzie ty jeste? Bogiem i sam zmieniasz rzeczywisto?? tam panuj?c? to to jest LD bardziej nie?

Dok?adnie tak OSPUO=LD

Napisany przez: Masshuu 17.09.2007 - 21:05

A ?eby mie? oobe wa?na jest wizualizacja np. wpinania si? p linie lub jak ja robi?em spadania w dó?. Ooobe próbowa?em jakie? 5 miechów temu kilka razy ale nie wychodzi?em wi?c si? podda?em, nie wiem co by?o przyczyn? ale pami?tam ?e jednego razu w czasie wizualizacji spadania poczu?em jakbym naprawd? spada? czu?em ?e mam strasznie lekkie cia?o i spadam i po jakim? czasie to uczucie zrobi?o si? tak realne ?e mia?em ochote zwymiotowa? wi?c wsta?em i od tamtej pory ju? nie próbowa?em, co o tym s?dzicie? Gada?em z kumplem z innego forum to mi napisa? ?e widocznie tak dobrze zwizualizowa?em sobie spadanie ?e moje CF w to uwierzy?o.

Napisany przez: krzysztof 05.10.2007 - 14:37

CYTAT(Masshuu @ 17.09.2007 - 22:05) *
A ?eby mie? oobe wa?na jest wizualizacja np. wpinania si? p linie lub jak ja robi?em spadania w dó?. Ooobe próbowa?em jakie? 5 miechów temu kilka razy ale nie wychodzi?em wi?c si? podda?em, nie wiem co by?o przyczyn? ale pami?tam ?e jednego razu w czasie wizualizacji spadania poczu?em jakbym naprawd? spada? czu?em ?e mam strasznie lekkie cia?o i spadam i po jakim? czasie to uczucie zrobi?o si? tak realne ?e mia?em ochote zwymiotowa? wi?c wsta?em i od tamtej pory ju? nie próbowa?em, co o tym s?dzicie? Gada?em z kumplem z innego forum to mi napisa? ?e widocznie tak dobrze zwizualizowa?em sobie spadanie ?e moje CF w to uwierzy?o.

Ja bym powiedzial, ze wizualizacja wazna jest by zainicjowac OBE, doswiadczyc go po raz pierwszy. Potem po prostu przywolujesz w pamieci wrazenie bycia "poza" i to wystarcza. Przy problemach jak powyzej, sprobuj przed wizualizacja spadania poglebic relaks. Jak przestaniesz odczuwac cialo fiz. wtedy zrob wizualizacje.
W moim przypadku zadzialala wizualizacja wznoszenia, lotu, szybowania, czy wystrzeliwania jak poicisk do gory:)

Co do OSPUO: kategoryczne nazywanie obszaru do ktorego trafiamy w OBE wytworem umyslu rzeczywiscie sprowadza definicje OBE do poziomu LD. Nie mam tak wielkiego doswiadczenia w OBE jak DS, ale osobiscie uwazam, ze trafiamy do czegos w rodzaju rzeczywistosci, na ktora moga nakladac sie leki, i wytwory naszego umyslu. Potwierdzic tez moge ze mozliwe sa weryfikowalne obserwacje swiata fizycznego - ja mialem jedna, no i kilka zweryfikowanych "obserwacji" swiata zmarlych (potwierdzone uzyskane ta droga informacje o tychze).
Nazywanie tego po prostu wytworem wyobrazni i jednoczesnie OBE to moim zdaniem "male" nieporozumienie :)

Wniosek: nalezaloby zatem uzupelnic definicje i napisac ze OBE zaczyna sie w momencie wyjscia poza OSPUO (czyli wyjscia z LD).

Co Wy na to?

Napisany przez: sogliv 10.10.2007 - 17:32

CYTAT(jerry1990 @ 25.07.2007 - 21:52) *
mo?e w tym FAQ'u warto te? wspomnie? o tym ?e sie ma 2 cia?a astralne jak to R. Monroe opisuje w "Dalekich Podró?ach" kiedy to najpierw wychodzi? z jednego cia?a a nast?pnie z drugiego i dopiero wtedy udawa? sie w podró?e.

...

..i w?asnie mo?e ospuo dzieje si? w drugim ciele?
..i w?asnie mo?e cofki s? przez to,?e jeste?my ci?gle w tym drugim ciele?
..a cia?a tak w?a?ciwie to s? trzy albo i wi?cej!

Napisany przez: dragon1 10.10.2007 - 17:50

...pewnie... jest a? 59 cia?... albo i wi?cej :)

Napisany przez: krzysztof 12.10.2007 - 11:42

CYTAT(krzysztof @ 05.10.2007 - 15:37) *
Wniosek: nalezaloby zatem uzupelnic definicje i napisac ze OBE zaczyna sie w momencie wyjscia poza OSPUO (czyli wyjscia z LD).

Moj "dowod", czyli potwierdzona obserwacja mojego ojca spiacego fizycznie w drugim pokoju dokonala sie w "trybie ograniczonej swobody" czyli w drugim ciele, nie trzecim. Nie dokonalo sie to w OSPUO i nie w LD.

Zakladajac oczywiscie duza wiarygodnosc moich notatek :)

Napisany przez: Raziel 16.10.2007 - 23:12

Pomy?la?em ?e to mog?oby si? tu przyda?.
[zaczerpni?te z ksi??ki Roberta Monroe cz.2 "Dalekie Podró?e". Na pytania odpowiada Monroe]

PYTANIE: JAK ODRÓ?NI? PRZE?YCIE POZA CIA?EM OD ZWYK?EGO SNU?

Wi?kszo?? osób stwierdziwszy, ?e prze?ycie poza cia?em to nic innego jak zjawisko przypominaj?ce “sen na jawie" zapomina, ?e spotka?o je co? takiego. Tymczasem ró?nica mi?dzy stanem OOBE a snem jest do?? istotna. Podczas snu cz?owiek zdaje sobie spraw?, ?e ?pi; poza tym mo?e wp?ywa? na jego przebieg – na to, co si? podczas niego wydarza i na bior?cych w nim udzia? ludzi.
Natomiast osoba w stanie OOBE ma ?wiadomo?? jedynie zbli?on? do normalnej. Odbiera niemal wszystkie wra?enia zmys?owe. A wi?c mo?e “widzie?", “s?ysze?", “dotyka?" czego?; najs?abiej pracuj? wówczas zmys?y smaku i w?chu. Tego wszystkiego do?wiadcza przebywaj?c w mniejszej lub wi?kszej odleg?o?ci od cia?a, cz?sto w pozycji niemo?liwej do przyj?cia przez cia?o fizyczne, np. unosz?c si? pod sufitem. Przy eksterioryzacjach o wi?kszym zasi?gu zdarza si?, ?e cia?o energetyczne cz?owieka znajduje si? powiedzmy w Pary?u, podczas gdy cia?o fizyczne pozostaje w Nowym Jorku. Przebywaj?c poza cia?em mo?esz obserwowa? wszystko co si? wokó? ciebie dzieje, ale nie masz wp?ywu na przebieg wydarze?. Je?li chcesz, mo?esz po powrocie do cia?a fizycznego sprawdzi?, czy to co “widzia?e?" pokrywa si? z rzeczywisto?ci?. Nie mo?esz w najmniejszym nawet stopniu uczestniczy? w fizycznym ?yciu poniewa? nie jeste? “fizyczny". Zasadnicza ró?nica pomi?dzy snem a stanem OOBE polega na tym, ?e do?wiadczenia podczas w?drówek poza cia?em s? tak samo realne jak nasza materialna rzeczywisto??.

PYTANIE: CZY KA?DY MO?E WYCHODZI? Z CIA?A?

Z bada? prowadzonych na przestrzeni ostatnich dziesi?ciu lat wynika, ?e oko?o 25% doros?ych ludzi pami?ta przynajmniej jedno spontaniczne wyj?cie z cia?a. Wiele osób u?wiadomi?o sobie, ?e prze?y?o co? takiego dopiero po opisaniu im zjawiska OOBE. Jak ju? mówi?em wcze?niej ustalili?my, ?e ka?dy z nas osi?ga w sposób naturalny stan OOBE wówczas, gdy jest pod dzia?aniem fal delta lub podczas fazy snu g??bokiego. A wi?c postaraj si? zapami?tywa? swoje conocne w?drówki poza cia?em. Poza tym jeste?my przekonani o tym, ?e ka?dy po odpowiednim przygotowaniu psychologicznym i/lub filozoficznym, mo?e osi?ga? stany OOBE w sposób ?wiadomy.

PYTANIE: CZY WYCHODZENIE Z CIA?A MO?E ZASZKODZI?? CZY MO?NA OD TEGO UMRZE??

Po dwudziestu pi?ciu latach osobistych do?wiadcze? w zakresie eksterioryzacji i prowadzonych nad tym zjawiskiem bada? stwierdzam, ?e nie wyrz?dzaj? one cz?owiekowi ?adnej szkody. Nie natkn??em si? na ani jeden dowód, który móg?by potwierdzi? przypuszczenie o ich szkodliwo?ci. Nie mam równie? najmniejszych w?tpliwo?ci co do tego, ?e stany OOBE nie wp?ywaj? niekorzystnie na nasz? psychik?. Natomiast dzi?ki do?wiadczeniom poza cia?em zmienia si? nasz system wierze?, cz?sto prze?ywamy w zwi?zku z tym wstrz?s, wi?c nale?y podchodzi? do tego z rozwag?. Przebywanie poza cia?em nie szkodzi naszemu uk?adowi fizjologicznemu i nie powoduje utraty energii.

PYTANIE: CZY NARKOTYKI, ALKOHOL LUB LEKARSTWA MOG? SPOWODOWA? POWSTANIE OOBE?

Wiele danych przemawia za tym, ?e ?rodki halucynogenne mog? powodowa? spontaniczne OOBE. Nie przeprowadzono dostatecznych bada? nad wp?ywem narkotyków na powstawanie tego typu stanów. Alkohol jako ?rodek uspokajaj?cy nie przyczynia si? do wychodzenia z cia?a, a ju? na pewno nie sprzyja zachowaniu pami?ci o takim wydarzeniu. Istniej? przypuszczenia, ?e leki znieczulaj?ce wywo?uj? g??bokie stany OOBE. Przemawiaj? za tym doniesienia lekarzy anestezjologów oraz badania polegaj?ce na eksperymentalnym podawaniu ?rodków anestezjologicznych nie zagra?aj?cych zdrowiu.

PYTANIE: CZY ZJAWISKO OOBE PODOBNE JEST DO DO?WIADCZE? OKRE?LANYCH PRZEZ WIELU AUTORÓW JAKO “PRZE?YCIE Z POGRANICZA ?MIERCI"?

Tak, bardzo podobne. Powiem wi?cej – zjawiska te s? dok?adnie tym samym. Wi?kszo?? elementów opisanych przez osoby b?d?ce w stanie bliskim ?mierci powtórzy?o si? w relacjach osób poddaj?cych si? d?wi?kom Hemi-Sync w naszym laboratorium. Ró?nica polega na sposobie odbioru tych wydarze? i na sytuacji w jakiej si? odbywaj?. Prze?ycie poza cia?em jest tym samym stanem co do?wiadczenie stanu na granicy umierania tyle, ?e widzianym z innej perspektywy dzi?ki mo?liwo?ci obiektywnej obserwacji wskutek braku l?ku i napi?cia.


PYTANIE: PODCZAS PRÓB OSI?GNI?CIA STANU OOBE ODCZUWAM BÓL G?OWY I INNYCH CZ??CI CIA?A. CO TO ZNACZY?

Przypad?o?ci tego typu przewa?nie oznaczaj? nieu?wiadomione l?ki i niepokoje. Powiniene? zda? sobie z nich spraw? przed przyst?pieniem do eksterioryzacji. Je?li zrozumiesz powód ka?dego z nich na tym poziomie ?wiadomo?ci, na którym one istniej?, a potem odrzucisz towarzysz?c? mu emocj?, znikn? owe fizyczne objawy.

PYTANIE: CZY MO?NA PRZEZ POMY?K? WRÓCI? NIE DO SWOJEGO CIA?A?

S?owo mo?na ju? sugeruje tak? ewentualno??. Tak, zdarzaj? si? takie przypadki, sam tego do?wiadczy?em na pocz?tku. Inna sprawa, ?e nie wiadomo jak s? cz?ste. Cz?owiekowi ?yj?cemu we wspó?czesnym cywilizowanym ?wiecie trudno jest nawet przypu?ci? istnienie takiej mo?liwo?ci. Zaj?cie przez pomy?k? cudzego cia?a nie zdarzy?o si? ani ?adnemu z naszych eksperymentatorów, ani nikomu, kto bra? udzia? w prowadzonych przez nas kursach. Aby zapewni? sobie powrót do w?a?ciwego cia?a u?ywamy prostego sposobu. Otó? je?li musisz nagle przerwa? OOBE, wystarczy, ?e pomy?lisz o jakiej? cz??ci swego fizycznego cia?a – na przyk?ad o du?ym palcu prawej nogi – a nast?pnie spróbujesz nim poruszy?. Rezultat b?dzie natychmiastowy. Poniewa? nie s?ysza?em o innych przypadkach zaj?cia “cudzego" cia?a poza tymi, które przytrafi?y mi si? osobi?cie na pocz?tku moich eksterioryzacji, podejrzewam, ?e co? takiego mo?e spotka? osob? nie maj?c? w tej dziedzinie ?adnego do?wiadczenia. A wi?c je?li jeste? nowicjuszem, zapami?taj sobie has?o: “poruszy? palcem". Zaoszcz?dzi ci to wielu k?opotów i strachu.

PYTANIE: CZY PRZEBYWAJ?C POZA CIA?EM SPOTKA? PAN JAKIE? ZWIERZ?TA? CZY MÓG? SI? PAN Z NIMI POROZUMIE??

Jedynymi zwierz?tami, na które natkn??em si? podczas moich eksterioryzacji by?y nasze domowe koty. One równie? maj? drugie cia?o, które mo?na zauwa?y? wówczas, gdy ?pi?. Niedawno spotka?o mnie co? interesuj?cego. Podczas od??czania si? od cia?a zauwa?y?em trzy siedz?ce i spokojnie obserwuj?ce mnie koty. Kiedy si? z nimi przywita?em, ze zdumieniem stwierdzi?em, ?e s? to nasze ulubione koty, zmar?e fizycznie na przestrzeni trzech ostatnich lat. Teraz, gdy patrz? na to wydarzenie z perspektywy czasu, nie mog? zrozumie? dlaczego by?em wówczas zaskoczony.


PYTANIE: CZY SNY O LATANIU NALE?? DO ZJAWISK OOBE?

Uwa?amy, ?e sny, w których si? lata to przewa?nie racjonalizacja stanów OOBE – zjawiska nie akceptowanego przez ?wiadomy umys? cz?owieka. Pó?niejsze badania dostarczy?y nam danych, na podstawie których mo?na przypuszcza?, i? do tej samej kategorii nale?? sny o wysiadaniu z samochodu b?d? sny o spadaniu. Czy nigdy nie przy?ni?o ci si?, ?e zapomnia?e? gdzie zaparkowa?e? swój samochód? Natomiast je?li ?ni ci si?, ?e spadasz, mo?e to równie? oznacza?, i? powoli wracasz do cia?a fizycznego.

PYTANIE: NA CZYM POLEGA RÓ?NICA MI?DZY ZDALNYM WIDZENIEM A STANEM OOBE?

Zdalne widzenie, czy te? inaczej mówi?c zdolno?? “widzenia" wydarze? rozgrywaj?cych si? w innym miejscu ni? to, w którym si? znajdujemy, mo?na osi?gn?? dzi?ki odpowiednim ?wiczeniom ?wiadomo?ci przy “widzeniu na odleg?o??". Gdy pozostajemy w ciele fizycznym, wykorzystywany jest jeden rodzaj percepcji – postrzeganie wzrokowe. Natomiast OOBE uruchamia równie? inne formy percepcji. Przebywaj?c poza cia?em nie mamy ?wiadomo?ci cia?a fizycznego, gdy? jeste?my od niego uwolnieni. To s? dwie najwa?niejsze, cho? nie jedyne ró?nice mi?dzy OOBE a zdalnym widzeniem.

PYTANIE: CZY MO?NA WYWO?A? OOBE PRZY POMOCY HIPNOZY?

Istnieje kilka doniesie? o tego typu wypadkach, a wi?c jest to mo?liwe. My osobi?cie nie mamy takich do?wiadcze?. S?abe strony tej techniki polegaj? naszym zdaniem na tym, ?e uzyskanego t? drog? OOBE nie do?wiadcza si? w sposób ?wiadomy, co jest bardzo istotne dla tego procesu.

PYTANIE: CO ZROBI? W PRZYPADKU, GDY WEJDZIE SI? W STAN OOBE PODCZAS WYKONYWANIA JAKIEJ? CODZIENNEJ CZYNNO?CI, POWIEDZMY PODCZAS PROWADZENIA SAMOCHODU?

Wówczas trzeba jak najszybciej powróci? do cia?a fizycznego, u?ywaj?c metody, któr? opisa?em wcze?niej. Mnie osobi?cie nie przytrafi?o si? nic takiego, ale wiem, ?e niekiedy si? to zdarza.

PYTANIE: CZY PODCZAS PRZEBYWANIA POZA CIA?EM ?ATWIEJ JEST PODRÓ?OWA? DO MIEJSCA CZY DO OSOBY?

Zazwyczaj do osoby; szczególnie, gdy si? jest z ni? zwi?zanym emocjonalnie. Niektórzy ludzie mog? podró?owa? do miejsca, ale wymaga to wyra?nie okre?lonego “adresu" czy te? identu.

PYTANIE: JAK ROZPOZNA? CZY ISTOTA, KTÓR? SPOTYKAMY PODCZAS OOBE, JEST NAM ?YCZLIWA CZY NIEPRZYCHYLNA?

Na to pytanie trudno jest udzieli? wyczerpuj?cej odpowiedzi. Cz?sto zdarza si?, ?e podczas podró?y poza cia?em spotykamy jak?? istot? energetyczn?, któr? uwa?amy za przychylnie b?d? wrogo do nas nastawion?. Tymczasem jest to projekcja naszej ?wiadomo?ci, gdy? naprawd? mamy do czynienia z czyst? energi?, nie kieruj?c? uwagi pod niczyim adresem. Identyczny przypadek zachodzi wówczas, gdy uderzaj?ca o brzeg fala sprawia na nas przera?aj?ce wra?enie. Natomiast owa wzburzona fala nic nie wie o naszym istnieniu i nie zwraca na nas najmniejszej uwagi. A wi?c to tylko nasz strach przed nieznan? pot?g? czyni j? w naszych oczach gro?n? i niebezpieczn?. Takich sytuacji jak opisane powy?ej mo?na unikn?? je?li ?wiadomie ograniczy si? swoj? “energi? wej?ciow?" i wykorzysta wy??cznie te cz?stotliwo?ci, które pozwol? nam nawi?za? kontakt z innymi energiami. Gdyby pojawi?y si? jakie? k?opoty, najlepiej b?dzie odsun?? je od siebie, a w najgorszym wypadku wróci? do cia?a fizycznego. Inaczej mówi?c: kiedy spotkasz jakie? istoty, pozdrów je i spróbuj si? z nimi jako? porozumie?.

PYTANIE: CZY B?D?C W STANIE OOBE MO?NA PORUSZA? SI? W CZASIE?

Oczywi?cie. Prawdziwe OOBE jest stanem ?wiadomo?ci nie zwi?zanym z czasoprzestrzeni?. Jednak?e poruszanie si? w czasie z wielu powodów nie jest takie proste, jak mog?oby si? wydawa?. Najwa?niejsze, aby u?y? w?a?ciwego “identu" pozwalaj?cego wróci? do miejsca, z którego si? wyruszy?o. Taki ident musi zawiera? dok?adne okre?lenie zarówno miejsca, jak i czasu. Zanim zabierzesz si? do d?u?szych podró?y w czasie, po?wicz te krótsze.

PYTANIE: JAK? MAM “POSTA?" PODCZAS OOBE?

Wyobra? sobie swoje niefizyczne cia?o jako bezkszta?tn?, galaretowat? substancj?. Cia?o energetyczne zachowuj?c “pami??" cia?a fizycznego, przybiera niemal tak? sam? posta? jak ono, ale im bardziej jest oddalone od cia?a fizycznego, tym mniej o nim “pami?ta". To samo dotyczy oddalenia w czasie. Je?li pozostawi mu si? zupe?n? swobod? dzia?ania, mo?e sta? si? kul?, ?z?, chmurk? lub po prostu kropelk?. Zmiana formy nast?puje zaraz po oddzieleniu si? od drugiego cia?a, wówczas gdy stajesz si? rozrzedzon? energi?. Je?li zechcesz, mo?e “wyrosn??" ci r?ka lub rami?.

PYTANIE: CO MO?E PAN POWIEDZIE? O REINKARNACJI? CZY POSZCZEGÓLNE WCIELENIA NAST?PUJ? PO SOBIE W CZASIE, CZY TE? ODBYWAJ? SI? RÓWNOCZE?NIE?

Przede wszystkim nale?y powiedzie?, ?e nie w nast?pstwie czasowym. Nie jest wykluczone, ?e rzeczywi?cie odbywaj? si? w tym samym czasie. Wszystko zale?y od tego, kto jest “obserwatorem".


PYTANIE: CZY MÓG?BY PAN POWIEDZIE? CZYM JEST DOBRO I Z?O?

Dobro i z?o istniej? wy??cznie w umy?le obserwatora. S? wynikiem jego ignorancji i braku zrozumienia oraz widzenia rzeczy w niew?a?ciwym ?wietle.

PYTANIE: CZY SPO?YWANIE PEWNYCH POKARMÓW, PICIE KAWY, PALENIE ETC. PRZY?PIESZAJ? LUB HAMUJ? POWSTAWANIE STANÓW OOBE?

Nie ma ?adnej zale?no?ci mi?dzy wymienionymi przez pana czynnikami, a powstawaniem OOBE. Mówi? to wy??cznie na podstawie do?wiadcze? naszych eksperymentatorów z laboratorium i osób uczestnicz?cych w prowadzonych przez nas kursach. Natomiast nic mi nie wiadomo o innych powa?niejszych badaniach nad eksterioryzacj?. Jednak najlepiej zachowa? we wszystkim umiar.

PYTANIE: CZY JEDNA OSOBA MO?E PROWADZI? W TYM SAMYM CZASIE DWA ?YCIA?

Pytali?my o to naszych niefizycznych przyjació?. Odpowiedzieli, ?e takie przypadki s? nie tylko mo?liwe, ale zdarzaj? si? cz?sto. Nie wiemy dlaczego tak si? dzieje. Nie mamy na ten temat ?adnych informacji, jedynie mnie podano miejsce mojego “drugiego ?ycia" oraz imi?, które tam nosz? – ale nie mia?em czasu, czy te? raczej odwagi, by to sprawdzi?.

Napisany przez: kater 17.10.2007 - 01:42

a ja mam pytanie dziwne i prosze o odp. za?ó?my...:) ?e po smierci inkarnujemy. ok mija na ziemi czas... i go si? odczówa, po ?mierci nie ma czasu, ale b?dzie mija?o co?.. zdobywanie do?wiadcze? i ci?gle inne przezycia i nazwijmy go czasem jednak.ok mamy 14, umieram i za?ó?my ?e po smierci mam inkarnowa? i pyt 1. czy to odemnie bedzie zaleze? czy inkarnuje 2 ile czasu minie do kolejnej inkarnacji tzn. czasu w naszym ziemskim mniemaniu, 3 czy mozna si? jako? przeciwstawi? inkarnowaniu? 4 czy moge sobie wybra? cia?o do inkarnacji . No chyba tyle, ale najwa?niejsze czy sam sobie w?adam swoim umys?em i czy mam woln? wol? w 100% po smierci czyli robie co chce bo tak w to "wierze" czy jednak musze odnale?? dysk i "po?wi?ci? si? dla moich ja i do nich do??czy? i si? z nimi z??czy?? wiem, ?e to b?dzie konieczne kiedy? do przej?cia dalej ale czy sam moge wybra? czas czy jakie? przyci?ganie bez mojej woli mnie wci?gnie albo w jakie? cia?o na ziemi albo do dysku?? no Zajecham jak?? inteligentn? energie, która namówi?a mnie do zabawy w Ziemskie zycie zamiast j? tylko obserwowa? i uczy? si? na do?wiadczeniach innych bez "penetracji"... no to chyba allchodzi mi o to czy po smierci mam w 100% woln? wol???

Napisany przez: Raziel 17.10.2007 - 10:01

Je?li chodzi o woln? wol? to moim zdaniem tak, po ?mierci ma si? 100% woln? wol? i nikt ci tam nie mo?e niczego narzuci?. Mo?e ja przytocz? fragment z ksi??ki Monroe`a który po cz??ci odpowiada na twoje pytania. Jest ca?kiem sensownym wyja?nieniem procesu reinkarnacji i zgadza si? z moimi odczuciami w tej sprawie.

CYTAT
"(...)Proces intensywnego uczenia si? wymaga równie? wymazania czy te? zatarcia wcze?niejszych do?wiadcze?, zdobytych zarówno podczas poprzednich inkarnacji ziemskich, jak i ?ycia w innych systemach rzeczywisto?ci po to, by nie przeszkadza?y one w realizowaniu obecnej egzystencji. Nie nale?y jednak zapomina?, ?e wymazanie z pami?ci danych o poprzednich istnieniach dokonuje si? wy??cznie na poziomie fizycznej ?wiadomo?ci jednostki, która przystaje na podyktowane jej warunki. Pami?? o minionych do?wiadczeniach pozostaje w esencji formy energetycznej. Cz?owiek, który si? rodzi, ma je zakodowane w pod?wiadomo?ci. To, co powiedzieli?my, jest bardzo wa?ne, gdy? wcze?niej uzyskane do?wiadczenia lub dowody mog? stanowi? zasadniczy motyw dzia?alno?ci danej istoty na planie ziemskim. Kiedy ju? istota podejmie decyzj? co do wcielenia i zaakceptuje proponowane jej warunki, musi wybra? taki “punkt wej?cia", który ze wzgl?du na czynniki genetyczne, ?rodowiskowe, spo?eczne, polityczne i ekonomiczne móg?by umo?liwi? jej – cho? nie zapewni? w stu procentach – realizacj? zamierzonego celu. Jednak cz?sto si? zdarza, ?e nie wszystkie warunki, które s? akurat dost?pne, b?d? si? nadawa?y do realizacji danego celu. Mimo to wiele istot decyduje si? zej?? na Ziemi? i inkarnowa? jako ludzie maj?c tylko nadziej?, ?e mimo tych nie sprzyjaj?cych okoliczno?ci osi?gn? jednak to, co sobie zaplanowa?y. Czasem pojawia si? tyle przeciwno?ci, ?e po prostu n?ci ch?? zmierzenia si?, by tak rzec, z tymi niedogodnymi warunkami lub rodzi si? pragnienie, by je zmieni? przez odpowiednie my?lenie i dzia?anie. Niektórzy podejmuj? taki trud, inni za? nie.

Zdarza si? równie?, ?e popyt na okre?lone warunki wej?cia znacznie przekracza poda?. Wobec tego wiele istot zm?czonych d?ugim oczekiwaniem decyduje si? na inkarnacj?, która ich wymagania co do warunków ?ycia na Ziemi spe?nia cho?by w minimalnym stopniu."

Napisany przez: OBE Maniak 19.10.2007 - 21:08

.

Napisany przez: Kuba32 19.10.2007 - 21:25

Darek przelecia?e? w astralu jak?? znan?, bardzo znan? aktork?/piosenkark?/gwiazd? show, bo o ile wiem to zgwa?ci?e? tam jak?? aktork?, ale oprócz niej?

PS. Sorki jak w z?ym miejscu napisa?em

Napisany przez: OBE Maniak 19.10.2007 - 21:38

.

Napisany przez: Artur_flyer 20.10.2007 - 09:51

Darek jak to jest, ekhmm, ?e tak powiem z tym Bogiem?
Czy sk?adaj? si? na niego wszystkie mtj-ty, czy w ogóle istnieje jaka? najwi?ksza istota, a mo?e nie ma rzeczy najwi?kszej (je?eli wszech?wiat jest niesko?czony), czyli wniosek taki ?e nie ma Boga.
Wiem, wiem, to pytanie z cyklu na które nie ma odpowiedzi, ale wiem, ?e na pewno mia?e? jakie? do?wiadczenia zwi?zane z tym zagadnieniem.

Napisany przez: Kuba32 20.10.2007 - 14:40

Jeszcze jedno pytanko mam.

Czy w astralu gdyby spotka?o si? np. chi?czyka mo?na by z nim normalnie pogada?? tzn czy rozumia?o by si? to co on mówi?

Napisany przez: plantator 20.10.2007 - 17:07

---

Napisany przez: mind trainee 20.10.2007 - 20:30

1) Co jest za Zgramadzeniem (Focus 34/35)?
2) Czy mia?e? kontakt z obcymi cywilizacjami, tzn. czy rozmawia?e? z jakimi? przedstawicielami innych systemów energetycznych?
3) Na czym polega ró?nica mi?dzy OBE, a udawaniem si? do np. Focusa 21 lub wy?szego za pomoc? Gateway Experience?
4) Czy mia?e? kontakt z "pracownikami" Focusa 27?
5) W jaki sposób i w jakich okoliczno?ciach produkujemy Lusz?
6) Czy cz?ste wzywanie MTJ-ta do pomocy mo?e skutkowa? w wyczerpaniu energii? (Kiedy? pisa?e?, ?e MTJ jest naszym zbiornikiem Luszu)

Napisany przez: MetaVirus 20.10.2007 - 20:41

CYTAT(mind trainee @ 20.10.2007 - 21:30) *
4) Czy mia?e? kontakt z "pracownikami" Focusa 27?


1. Czy mia?e? kontakt z "pracownikami" ZUSu ??

UPDATE
PS.
Oczywi?cie po drugiej stronie??

Napisany przez: Kuba32 21.10.2007 - 14:34

Aha jeszcze jedno pytanko :D

Jak to tam jest z dobrem i z?em? Bo czyta?em co? o larwach, wampirach astralnych. No i jak s? to jak je pokona?? Wys?a? dawk? mi?o?ci?

Napisany przez: Ferenczy 31.10.2007 - 20:00

zmieniam swoj post

Wedlug mnie OOBE jest niebezpieczna dla ludzi o slabej psychice co sobie wmawiaja ze umra jak wyjda albo zamienia sie w rosline wiec chyba tym powinni sie interesowac i praktykowac ludzie o troche mocniejszej psychice?? juz sam nie wiem ale powiedzcie jak wy uwarzacie

Napisany przez: sonic3 01.11.2007 - 20:03

@Ferenczy oni nie rozumiej? pewnej zasady, która obowi?zuje tutaj mianowicie prawa przyci?gania. Poka? im film The Secret, który ?wietnie przedstawia owe prawo i mo?esz im przekaza?, ?e póki b?d? chcieli wraca? do CF to b?dzie to natychmiastowe, natomiast prawo to nie dzia?a na zasadzie akcja-reakcja wi?c je?eli b?d? chcieli nie wraca? ju? do CF nie b?dzie to od razu mo?liwe. Nie wiem odnosz? wra?enie, ?e niektórzy traktuj? OOBE jak rodzaj sportu nie doceniaj? tego zjawiska i korzy?ci jakie z niego p?yn?.

zmieni?e? posta, chodzi mi o osoby które opisywa?e?!

Napisany przez: Ferenczy 02.11.2007 - 08:38

thx:D moze to im da cos do myslenia :D

Napisany przez: twistoid 02.11.2007 - 13:38

Do??czam sie do pyta? mind trainee.Bardzo ciekawe.:)

Napisany przez: OBE Maniak 11.11.2007 - 18:02

.

Napisany przez: fioletowy kruk 23.11.2007 - 15:17

Drogi ''raziel''odp na Twoje pytanie dotyczace ''czy kazdy moze wychodzic z ciala''ja twardo twierdze ze tak dla mnie nie ma ludzi zdolnych i mniej zdolnych.Oczywiscie sa ludzie obdarzeni darami ale to sie wiarze z tym ze w innej dzidzinie ca?kowicie le?ysz je?li z jednej jestes najlepszy:]Ale wracajac do tematu,tak kazdy moze wychodzic z cia?a tylko jednym to szypciej przychodzi a innym wolniej to tylko kwestja dobrej woli i zapa?u do pracy!Jesli cz?owiek popracuje ostro nad oobe to napewno mu sie uda.Zapewniam Ci?!Pozdrawiam fioletowy kruk

Napisany przez: Kronopio 23.11.2007 - 15:26

Innymi s?owy:"Cz?owiek ma ca?y potencja?, którego potrzebuje"PS
widz?, ?e nied?ugo bedziemy miec ca?y "fioletowy zwierzyniec";)

Napisany przez: fioletowy kruk 23.11.2007 - 15:31

Kronopio-a co nie lubisz fioletowego??:]:]:]:]

Napisany przez: Kronopio 23.11.2007 - 15:56

CYTAT(fioletowy kruk @ 23.11.2007 - 15:31) *
Kronopio-a co nie lubisz fioletowego??:]:]:]:]


wr?cz przeciwnie:))))

Napisany przez: Zbyszek 09.12.2007 - 10:16

Poczytalem Vaqa Darka. Sporo sie zmienilo i doszly nowe objasnienia.Fajowo. Ciekaw jestem kiedy spiszemy calosc.

Zbych
Cialkofrenik

Napisany przez: adrian_01 30.12.2007 - 09:14

To ja mam dodatkowy pomys? do FAQ dodajmy tam wszystkie skróty którymi sie pos?ugujemy to ja zaczn?
OOBE-out of body experience (wyj?cie z cia?a) ale to chyba wie ju? ka?dy
NP- niefizyczni przyjaciele
LD-?wiadomy sen
no w?a?nie i co wi?cej

Napisany przez: mind trainee 30.12.2007 - 11:05

W FAQ-u na obemaniak.pl skróty OOBE i LD s? wyt?umaczone
Co do skrótów i poj??:

OBE,OOBE,LD, podró? mentalna,OSPUO,OP,MTJ,NP,MILD,WILD,RT Bot, Atrapa, Hipnagogie, Focus X, gdzie X=1,3,10,12,15,21,22,23-25,27,34/35, Zgromadzenie, Park, Cia?ka (eteryczne,astralne,mentalne) czakry, faza, dostrojenie, przesuni?cie, pog??bienie fazy, cofka, Pomocnicy, astral, POZA, wibracje, Pasmo H Dzwi?ku, Szczelina, Emiter, Obszar I, Obszar II, INSPEK, Odzyskanie, RAM, OBE Maniak, OBE Rebelia, System, MIWPC na razie tyle.

Napisany przez: sonic3 31.12.2007 - 00:44

CYTAT(mind trainee @ 30.12.2007 - 11:05) *
W FAQ-u na obemaniak.pl skróty OOBE i LD s? wyt?umaczone
Co do skrótów i poj??:

OBE,OOBE,LD, podró? mentalna,OSPUO,OP,MTJ,NP,MILD,WILD,RT Bot, Atrapa, Hipnagogie, Focus X, gdzie X=1,3,10,12,15,21,22,23-25,27,34/35, Zgromadzenie, Park, Cia?ka (eteryczne,astralne,mentalne) czakry, faza, dostrojenie, przesuni?cie, pog??bienie fazy, cofka, Pomocnicy, astral, POZA, wibracje, Pasmo H Dzwi?ku, Szczelina, Emiter, Obszar I, Obszar II, INSPEK, Odzyskanie, RAM, OBE Maniak, OBE Rebelia, System, MIWPC na razie tyle.

B?dzie Obepedia, bynajmniej tak podaje ten w?tek: http://www.oobe.pl/park/index.php?showtopic=1716&st=0 :)

Napisany przez: storkk 07.01.2008 - 12:50

Par? pyta? od laika :]

Co si? stanie gdy podczas OBE kto? b?dzie stara? si? nas obudzi?? Obudzimy si? tak jak ze zwyk?ego snu czy sami musimy chcie? si? wybudzi??

Po jakim czasie od rozpocz?cia "treningów" uda?o wam si? osi?gn?? OBE?

Muzyka taka jak Lucid Dreaming with Wolves podobno pomaga przy osi?gni?ciu LD, czy jest jaka? muzyka albo cokolwiek innego oprócz naszej silnej woli co pomaga w osi?gni?ciu OBE? Jest Brainwave ale czy pomaga osi?gn?? OBE? I czy u?ywanie Brainweava jest bezpieczne i zdrowe?

Czy ksi??ki Moena, Monroea i Sugiera s? dost?pne w Polsce w empiku albo innych sklepach, je?eli tak to jaka jest cena tych ksi??ek?

Napisany przez: szczesio 13.01.2008 - 21:24

kolejne pytanie-
czym sie rózni OOBE i LD

przede wszystkim OOBE osi?gamy w pe?ni ?wiadomy a ld dopiero bo przespaniu do 1wszej fazy rem i odzyskujemy ?wiadomo?? podczas snu

Napisany przez: Angela Log 05.02.2008 - 19:19

Pyta?am ju? na innym topiku, ale mo?e powtórz? pytanie tu:
Czym si? ró?ni OOBE prze?yte w czasie LD od snu ( LD ) o OOBE?
I czy w ogóle jest jaka? ró?nica?

Napisany przez: Viris 31.03.2008 - 07:26

Czy konieczne s? wibracje by wyj?? z cia?a?

Czy mo?na wyj?? z cia?a tak, by by? w ?wiecie rzeczywistym?

Jak wychodzi si? z drugiego cia?a?

Czy mo?na w jaki? sposób kole?ance udowodni? prawdziwo?? OOBE?

Napisany przez: Deidara 15.07.2008 - 17:16

ja mam pytanie- chce wyj??, ale si? troch? boj? jak ju? b?d? mia? wyj??- tych ca?ych larw, wampirów oraz NP- wiem ze NP pomagaj? ale i tak sie boje ?e kto? taki wogóle jest itd... opowiedzcie mi o istotach w astralu

Napisany przez: Spyro 15.07.2008 - 19:20

Deidara, za du?o naczyta?a? si? fantazji wyssanych z palca i teraz sie boisz :) Je?li nie masz z?ych zamiarów to nic nie ma prawa Ci zrobi? w oobe krzywdy

Napisany przez: Karoru-senpai 15.07.2008 - 19:26

tez mu tak powiedzia?em ale jest uparty

Napisany przez: Deidara 15.07.2008 - 19:30

prosze opowiedzcie mi jak to jest, gdy sie wychodzi- to ktos na nas czeka, czy jest cos czego sie mozna bac (ale przy pierwszym wyjsciu)

Napisany przez: Deidara 15.07.2008 - 20:56

jestem przerazony tym ca?ym swiatem poza... moze tu rzuce, i zaczne cwiczyc telekineze? hmm

Napisany przez: Sweet-Sacrifice 22.08.2008 - 23:39

Mam pytanie. Przeczyta?am sporo o OOBE i co? mnie ciekawi. Je?eli uda mi si? wyj?? to jak to jest? B?d? np. tylko w swoim pokoju? Jak daleko mog? si? uda?? Czy s? jakie? granice pokonywania odleg?o?ci? Mo?e to g?upie pytanie, ale poprostu nie wiem jak to jest i chcia?abym si? dowiedzie?. Czy mog? by? np w miejscu oddalonym od swojego pokoju o 400 km?

Napisany przez: twistoid 23.08.2008 - 02:39

Na to pytanie odpowiedz sobie sama i talerz zupy dla Ciebie.

Napisany przez: Silverka 07.11.2008 - 21:11

Dla poczatkujacych i starszych uzytkownikow.

Jesli nie jeste? pewny swojej wiedzy, najpierw j? sprawdz. Wiedza, ktora NIE jest sprawdzona w praktyce miesza innym w glowie. WARTO wiedzie? o czym si? pisze zanim co? SI? NAPISZE.

Napisany przez: Franky 20.01.2009 - 18:17

skoro to jest strona o oobe to moze w faq nale?y odpowiada? na pytania dotycz?ce oobe, a nie LD.

Aha... Uwa?am, ?e nale?y doda? wzgl?dy religijne.

Kurde, nie wiem co jeszcze wymy?li?. Ale jak co? mi wpadnie, to powiem:D

Napisany przez: Guru69 22.01.2009 - 15:11

CYTAT(Franky)
skoro to jest strona o oobe to moze w faq nale?y odpowiada? na pytania dotycz?ce oobe, a nie LD.

Aha... Uwa?am, ?e nale?y doda? wzgl?dy religijne.

Kurde, nie wiem co jeszcze wymy?li?. Ale jak co? mi wpadnie, to powiem:D


Jeste? nowa na forum i chyba dzia?ów nie przegl?da?a?... jest dzia? o LD, mentalce, oobe... itp.

Wzgl?dy religijne... nast?pna osoba, która boi si? oobe, nie bój si? nie ma to wp?ywu na Twoj? wiar? ani nie jest to grzech.
To ?e strona jest zatytu?owana oobe.pl to nie znaczy ?e jest tu tylko temat o oobe.Dobra a co do tego czy w OSPUO s? potwory, zjawy, i czy kto? na nas czeka to mówi?, i? zale?y to od Twojej wyobra?ni, je?eli masz potencja? do koszmarów to mo?liwe ?e w OSPUO te? tak b?dzie, ale nie bój si? je?eli masz koszmary to nic. W OSPUO sam kreujesz co chcesz zobaczy? to nawet je?eli zjawi si? potwór to mo?esz go unicestwi? wysy?aj?c w jego stron? mi?o??,

CYTAT(Deidara)
jestem przerazony tym ca?ym swiatem poza... moze tu rzuce, i zaczne cwiczyc telekineze? hmm


?wiczy? telekinez?.. te? chcem ;).
Pierwsze zetkni?cie z tym zjawiskiem tzn. OOBE mo?e by? straszne jak i przyjemne...
Pierwszy raz poza cia?em nie b?dziesz d?ugo, wi?c je?eli pojawi si? co? strasznego to i tak po nied?ugim czasie cia?o Ci? "wci?gnie".


A tak poza tematem.. Masz jakie? ?wiczenia na telekinez?, je?eli tak to napisz na pw...

CYTAT(Spyro)
Deidara, za du?o naczyta?a? si? fantazji wyssanych z palca i teraz sie boisz :) Je?li nie masz z?ych zamiarów to nic nie ma prawa Ci zrobi? w oobe krzywdy


Spyro potwierdzam... ja te? naczyta?em si? na ten temat za du?o i skutki te? by?y (ka?dy d?wi?k jaki us?ysza?em podczas schodzenia w trans stawa? si? bardzo g?o?ny i straszy? mnie;/.Mam nadziej? ?e pomog?o to innym osob?

________________________________________________________________________________
_____
POZDRAWIAM

Napisany przez: Franky 22.01.2009 - 17:32

CYTAT(Guru69 @ 22.01.2009 - 15:11) *
Jeste? nowa na forum i chyba dzia?ów nie przegl?da?a?... jest dzia? o LD, mentalce, oobe... itp.

Wzgl?dy religijne... nast?pna osoba, która boi si? oobe, nie bój si? nie ma to wp?ywu na Twoj? wiar? ani nie jest to grzech.
To ?e strona jest zatytu?owana oobe.pl to nie znaczy ?e jest tu tylko temat o oobe.
________________________________________________________________________________
_____
POZDRAWIAMPrzegl?da?am i wiem co tam jest. Chodzi mi o to, ?e pytania do faq ma?o dotycz? OOBE, bardziej LD.

A co do religii to nie chodzi o to, ?e boje si? OOBE, albo, ?e boj? si? o moj? wiar? czy, ?e pope?ni? grzech.
Mi to wisi, bo mam "w?asn?" wiar?. Chodzi o to, ?e w faq nale?y umie?ci? najcz??ciej pojawiaj?ce si? pytania. I my?l?, ?e takie dotycz?ce religii b?dzie odpowiednie.

Aha, w wierze katolickiej OOBE jest grzechem.

Napisany przez: Guru69 23.01.2009 - 15:12

CYTAT(Franky)
Mi to wisi, bo mam "w?asn?" wiar?. Chodzi o to, ?e w faq nale?y umie?ci? najcz??ciej pojawiaj?ce si? pytania. I my?l?, ?e takie dotycz?ce religii b?dzie odpowiednie.

Aha, w wierze katolickiej OOBE jest grzechem.


W wierze katolickiej... Zale?y pod jakim poj?ciem to bra? ;).

Ale o co dok?adnie chodzi ?O to czy pope?niasz grzech (chrze?cija?stwo)?

Chyba jest jaki? fragment w Biblii o czym zwi?zanym z OOBE ;) tylko nie wiem w jakim rozdziale...

Napisany przez: Franky 23.01.2009 - 17:17

Ogólnie jak to religia pojmuje. Z tego co wiem, to ludzi to interesuje:P

Pozdrawiam.

Napisany przez: dreamer_the_one 03.07.2018 - 17:14

Gudadzia

Napisany przez: dreamer_the_one 04.07.2018 - 07:10

CYTAT(Franky @ 23.01.2009 - 18:17) *
Ogólnie jak to religia pojmuje. Z tego co wiem, to ludzi to interesuje:P

Pozdrawiam.

Ró?ne religie ró?nie. M jak magia ? jak Love. Obe to Power spoza. Kto je ma ten zawsze b?dzie raz tu raz tam. Mo?e eter?^^ h** tam. Nawet w folklorze i literaturze jest tego mnóstwo. Wyjd? z siebie i stan? obok na przyk?ad:) podstawa to ?wiadomo?? ?e nie jeste?my cia?ami tylko i wylacznie

Napisany przez: NeuroCosmic 04.07.2018 - 13:06

Deja vu

© www.oobe.pl (http://www.oobe.pl)