Se7en's Diary of Dreams


oobe.pl

 

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

entry 19.12.2018 - 10:48
Silne postanowienie wyj?cia przed snem poskutkowa?o odzyskaniem ?wiadomo?ci w przycielesno?ci. Oddzielenie si? to ju? rutyna, wyj?cie do starego mieszkania. Wszechobecna ciemno??, trzeba odzyska? obraz - przej?cie przez ?cian? z afirmacja. Nie uda?o si?, teraz druga ?ciana silna wiara - pewno??, ?e obraz wróci jak przejd? przez ?cian?. Niestety cofka i wybudzenie, brak mo?liwo?ci powrotu. Zbyt forsownie na pewniaka, wszelakie wymuszenia cz?sto skutkuj? w?asnie takim fina?em na p?ytkim ?nie. Zmiana fazy sama da obraz wystarczy przeci?ga? stan zwiedzaj?c ciemno?? albo po prostu poczeka?.

« Następny starszy · Se7en's Diary of Dreams · Następny nowszy »

Komentarze

post 12.01.2019 - 10:51
Komentarz #1


Dusza Towarzystwa
*******

Grupa: Podró?nicy
Postów: 205
Dołączył: 24.12.2012
Skąd: Pozna?
Nr użytkownika: 9,274Dok?adnie, naj?atwiej jest uzyska? obraz czekaj?c lub po prostu chodz?c w ciemno?ci. Po chwili tworz? si? obrazy i jeste?my gotowi na podró? ;) Cieszy mnie ?e nie tylko ja mam nieraz problem z zyskaniem obrazu! Du?o zale?y zauwa?y?am te? z jakiego snu si? wychodzi, bo jak sen jest g??bszy i bardziej ,,ustabilizowany" a nie lekki, to na ogó? obraz w OOBE pojawia sie szybciej i jest bardziej wyra?ny. Te? zauwa?y?e? u siebie t? ró?nice?
Go to the top of the page
post 22.01.2019 - 22:00
Komentarz #2


Dusza Towarzystwa
*******

Grupa: Podró?nicy
Postów: 347
Dołączył: 17.08.2014
Nr użytkownika: 9,631CYTAT(Negai1 @ 12.01.2019 - 10:51)
Dok?adnie, naj?atwiej jest uzyska? obraz czekaj?c lub po prostu chodz?c w ciemno?ci. Po chwili tworz? si? obrazy i jeste?my gotowi na podró? ;) Cieszy mnie ?e nie tylko ja mam nieraz problem z zyskaniem obrazu! Du?o zale?y zauwa?y?am te? z jakiego snu si? wychodzi, bo jak sen jest g??bszy i bardziej ,,ustabilizowany" a nie lekki, to na ogó? obraz w OOBE pojawia sie szybciej i jest bardziej wyra?ny. Te? zauwa?y?e? u siebie t? ró?nice?


Dok?adnie tak jak napisa?a? cieszy mnie to, ?e kto? te? to zauwa?a. Sen jest podzielony na ró?ne fazy, bior?c w nim czynny udzia? mamy wp?yw na jakie? zmiany. Jest to dosy? z?o?one ale im g??bszy sen tym dok?adniejsza projekcja i trudniej si? wybudzi?. W p?ytkim ?atwo si? obudzi? obraz wraca i zanika, nie warto robi? w nim nic ambitnego tym bardziej na si??. Jak dla mnie zaraz po za?ni?ciu jest ten "wymarzony" astral, g??boki a? czu? go w astralnych trzewiach, bardzo wyra?ny, rzeczywisty, bez utrat obrazu, cofka zwiastuje tylko kolejna projekcje. Istotna rol? gra tu dla mnie ?wiadomo?? na ka?dej "fazie" p?ytkiej czy g??bokiej. Samo wyj?? jest bardzo u?wiadamiaj?ce ni? odzyskanie go w trakcie "LD". Jednak i z drugiego ?wiadomo?? mo?na bardzo wyostrzy? kwestia samou?wiadomienia o której wi?kszo?? zapomina, a fina? i jako?? jest ka?demu dobrze znana. Osobi?cie nie widz? jakiejkolwiek ró?nicy pomi?dzy LD, a OOBE, kwestia ?wiadomo?ci która po wyj?ciu trudno nie mie?. Chocia? te? potrafi?em straci? ?wiadomo?? po wyj?ciu bo granice te kompletnie si? u mnie zatar?y. Potrafi? nie?wiadomie si? oddziela? i ?ni? maj?c senna ?wiadomo??, ?e wyszed?em z cia?a. Na ogó? u mnie s? to p?ytkie fazy jednak czasem si? trafi co? fajnego. Nie zapomn? epizodu jednego z pierwszych gdzie my?la?em, ?e ju? umar?em. Testy rzeczywisto?? nie dzia?a?y, przej?cia przez ?cian?, ani latanie. Wtedy to by?o istne "kongo", porwanie, cofki, fa?szywe przebudzenia, projekcje na zasadzie jakby mnie kto? poddawa? próbom jedna za drug?. Je?eli kto? chc? potrzyma? p?ytk? faz?, czeka?, nie kombinowa? jak si? pojawi obraz (niezbyt dok?adny na ogó?) nie przesadza? z "wyzwaniami" na spokojnie zwiedza?. Potrafi?em podtrzymywa? ?wiadomo?? bardzo d?ugo parokrotnie odzyskuj?c obraz i go trac?c nawet maj?c cofki. Najlepiej wtedy nic nie robi? ni? próbowa? szybko wraca?. Oczywi?cie nie jestem alf? i omeg? chocia? górnolotnie wyra?am swoje zdanie. Wi?kszego sta?u w tym nie mam wszystko przychodzi?o trudno i powoli. Sam podchodz? dualistycznie do tego. Jedna cz??? mnie wierzy w co? wi?cej, a druga bezkompromisowo wszystko wyja?nia i stara si? to poj?? w logiczn? ca?o??. Wiara jest tu kluczowa, w to co wierzysz to tam dostajesz. Dlatego co osoba to inna "bajka" ka?dy kto w tym w jaki? sposób siedzi to widzi znaczn? ró?nic? w do?wiadczeniach i podej?ciu do tematu. Dziwi mnie te? to, ?e wi?kszo?? krytycznie do tego nie podchodzi chocia? powinni. Po drugiej stronie s? bardzo intensywne prze?ycia kreowane na ?yczenie ?ni?cego i o tym warto pami?ta?.
Go to the top of the page
post 29.03.2019 - 19:57
Komentarz #3


Dusza Towarzystwa
*******

Grupa: Podró?nicy
Postów: 205
Dołączył: 24.12.2012
Skąd: Pozna?
Nr użytkownika: 9,274Osobi?cie rzadko wychodz? nie z LDka, ale zdarza si? to sporadycznie. Mam problem z przej?ciem przez granice strachu, gdy usypiam ?wiadomei i czuje usypiaj?ce cia?o troch? boje si? narastajacych hipnagogów które nie pojawiaj? si? raczej gdy wychodizmy z LD ;) A jak ty to widzisz? Te? miewasz z tym problem? Bo mnie wychodzenie poprzez ?wiadome usypianie bardzo ciekawi, ale rzadko to robie bo na ogó? mimo ogromnej motywacji, postanawiam ruszy? cia?em fizycznym gdy narasta mój dziwny nieuzasadniony strach. Te? bardzo c??sto z OOBE wchodz? w nie?wiadomy sen ;) Równie? nie widz? du?ej ró?nciy mi?dzy LD a OOBE, tzn. atmosfera jest troche inna i dynamika ale ogólnie w obu strefach my?le mo?na prze?y? fajne i warto?ciowe rzeczy. Mia?am kiedy? co? podobnego, ale to bardziej nie strach przed tym ze umar?am tylko tego ?e spó?nie si? do szko?y (to by?o kilka lat temu) bo ?ni?o mi si?przedtem ?e wy??czy?am sobie budzik w telefonie i potem mia?am nat?ok fa?szywych przebudze? o dos? negatywnym zabarwieniu.

No tak my?le ?e w trakcie ,,cofek" najwa?niejsze to zachowa? spokój i ?wiadomo??, to ?e ginie nam obraz nie znaczy ?e nic nam sie nie pojawi :D Zawsze co? sie pojawia tylko trzeba poczeka? a to denerwuje bo nie wiadomo czego sie spodziewa? ;)

Masz racje, astral to w wi?kszo?ci odzwierciedlanie naszych marze?, pragnie?, czasem l?ków, ukrytych pobudek itd. Ale mam tak?e liczne do?wiadczenia (ze snów, ?wiadomych i nie, OOBE itd) na przyk?ad w temacie przepowiadania przysz?o?ci (wiele bardzo dok?adnych i a? niezwyk?ych) i one s? dla mnie czym? takim co najbardziej wzbudza we mnie pewnos?, ?e co? musi by? na rzeczy, ?e gdzie? tam co? poza t? fizyczno?ci? istnieje. Bo sk?d tu logicznie wiedzie? to, co ja sie dowiedzia?am w trakcie moich podró?y ;) W wi?kszo?ci by?y to wydarzenia bardzo niespodziewane i niecodzienne, bo tak bym tego nie roztrz?sa?a.
Go to the top of the page
post 04.04.2019 - 22:30
Komentarz #4


Dusza Towarzystwa
*******

Grupa: Podró?nicy
Postów: 347
Dołączył: 17.08.2014
Nr użytkownika: 9,631Strach gra kluczow? rol? szczerze mówi?c w stanach przed wyj?ciem,w relaksacji, na odzyskaniu ?wiadomo?ci na parali?u. Wyzbywaj?c si? go wszystko idzie ju? we w?a?ciw? stron?. Na parali?ach nie mam ju? ci??kich do?wiadcze?, wystarczy jedna my?l-strach, a zaraz si? dzieje ?le. Zrobi?em sobie kiedy? tak? konfrontacj? ze strachem. W nocy ogl?da?em bardzo realistyczny horror o tematyce religijnej po ciemku na s?uchawkach i zabra?em si? zaraz za relaksacj?. Strach to ma?o powiedziane ale przetrwa?em, strach opad? i zanik?. Teraz ogarnia mnie euforia w stanach bliskich wyj?cia i wszystko przebiega bardzo g?adko. Najcz??ciej próbowa?em wychodzi? k?ad?c si? spa?, 4+1 po wstaniu nie mia?em takiej motywacji i zaci?cia. Jakby nie patrze? by?y setki takich prób z czego udanych 2 z wyj?ciem bez utraty ?wiadomo?ci. Przerabia?em ró?ne stany w relaksacji, jak ma si? uda? to wyjdzie szybko. Le?a?em nawet po ponad godzin?, a czasami po dwie bez jakiegokolwiek ruchu. Najlepsze efekty mia?em staraj?c si? nie my?le? i zapomnie? o wzorku w tym wypadku jedyne efekty. Wibracje to jedyny wyznacznik, ?e mo?na wyj?? wed?ug mnie ale pierw trzeba nada? im odpowiedni rytm. Cz?sto trafiaj? si? stany "alfa" czyli zaczynaj? si? pojawia? obrazy które zaczynaj? o?ywa? ale nasza my?l je cofa. To te? jest dobry materia?, ale trzeba go podtrzyma? d?ugo i w u?amku sekundy mo?emy tam si? znale??. Jedynie raz si? udawa?o jak si? przebudzi?em kiedy? w nocy to zachowa?em ?wiadomo?? jaki? trafem i z ?atwo?ci? mi to wychodzi?o. Na relaksacji jest bardzo ci??ko wyj?? bynajmniej dla mnie, a pod koniec "kariery" mia?em efekty. Zapomnie? o zmys?ach, a bynajmniej o wzorku to przynosi?o bardzo dobre rezultaty. Pog??bia? relaksacje mo?na na tysi?ce sposobów, stany s? ró?ne, wa?ne aby nie próbowa? niczym rusza?. B?d? wibracje b?dzie wyj?cie jedynie mo?na cofn?? wszystko. Cz?sto miewa?em puchni?cia, obracanie wokó? w?asnej osi, nag?e "walni?cia" parali?u (czyli czer? 3d, nat?ok my?li, ko?atanie serca, problemy z oddechem) nic te stany nie wnosi?y. Co do cofek dla mnie to jest jak mnie cofa do fizycznego cia?a albo do fa?szywego (przebudzenia), obraz znika to normalne ale czu? miejsce dalej albo panuje pó?mrok. Co do wyj?? to zauwa?y?em jedn? ciekaw? rzecz, ?e schemat odczucia, sposobu, fizyki astrala lubi si? powtarza? mamy na niego wp?yw i mo?emy go ?wiadomie zmieni?. Kiedy? mia?em problem aby odczepi? od cia?a fizycznego teraz to przychodzi g?adko i p?ynnie guma znik?a - kwestia wiary. Jak dla mnie to zjawisko powsta?o na ?yczenie osób wierz?cych w to oraz jako te? taki punkt startowy. Najcz??ciej odzyskiwa?em ?wiadomo?? w trakcie snu i sz?o w to dwie strony kontynuacja albo od razu wyj?cie. Czasem te? tu? przed wibracjami albo wisz?c sobie pod sufitem maj?c ?wiadomo??, ?e wyszed?em nie?wiadomie jaki? czas temu. Pami?ta?em sny co u mnie to rzadko??, ?e uciekaj?c przed czym? ?wiadomie w nie?wiadomo?ci robi?em cofk?, wychodzi?em i zaczyna?em sen w innym miejscu. Jak tu odzyska? ?wiadomo?? skoro moje astralne cia?o i umys? jest ?wiadome, ?e to sen? Ostatnio nie bawi? si? w to, w?dkarstwo poch?on??o mnie do reszty i do tego praca. Dwa dni temu przebudzi?em si? w nocy i zapragn??em wyj?? i tak si? sta?o odzyska?em ?wiadomo?? w trakcie snu. Mi?o sp?dzi?em czas. Co do astrala i "co? wi?cej" co? na rzeczy jest nie mo?na zaprzeczy? stan ten sprzyja szóstozmys?owym do?wiadczeniom.
Go to the top of the page

 
« Następny starszy · Se7en's Diary of Dreams · Następny nowszy »
 
Mój obraz