oobe.pl

 

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

Trwaja prace modernizacyjne. Chwilowo nie mozna dodawac postow i brakuje polskich znakow. Przepraszam za utrudnienia. Pracujemy nad tym

2 Stron V   1 2 >  
Reply to this topicStart new topic
> Polska – Centrum Magii I Okultyzmu - Zach?cam Do Przeczytania
Foks
post 28.05.2013 - 17:52
Post #1


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 781

Notatnik


Polska by?a i jest centrum magii i okultyzmu

Pentagram - Symbol okultny

Pentagram – Symbol okultystyczny

Cz?sto zastanawiamy si? dlaczego nie mówi si? g?o?no, ?e Ko?ció? chrze?cija?ski odebra? Polakom to?samo?? i narodow? s?owia?sk? wiar?? Zapytajcie ka?dego mediewisty o wiedz? na temat wierze? S?owian czy polskich plemion. Wedle ich mniemania nie istnieje nic, chocia? ca?y naród jest s?owia?ski. Wa?niejsze ?ród?a s?owia?sko?ci ziem polskich przetrwa?y w zapiskach niemieckich i ruskich, a mitologia s?owia?ska, której uczy si? w szkole, to wymys? ?redniowiecza, a nie prawda o tym, co by?o. Ko?ció? katolicki w szczególno?ci niszczy? dos?ownie wszystko, ale lud si? nie da? i zmusi? do inkorporacji do kalendarza liturgicznego pewnych tradycyjnych ?wi?t s?owia?skich, jak Zielone ?wi?tki czy ?migus dyngus. Tyle ?e to za ma?o, a my zostali?my narodem bez historii. Przez zakute ?by z Rzymu, którym kto? chcia? si? politycznie podliza?. Czy to nie paradoks, ?e w szko?ach zapomina si? uczy? s?owia?skich dziejów i wiary oraz magii naszych przodków?

Ksi??a katoliccy grzmi? z ambon, ?e okultyzm i magia to rzekomo szata?skie sid?a, a zapominaj?, ?e ca?y Stary i Nowy testament opiera si? na czarach, urokach i kl?twach ?ydowskich. Wygl?da tak, jakby ?ydowska magia by?a dobra nawet jak zabija ca?e narody, a wszelka inna magia z?a, nawet jak ratuje ?ycie i zdrowie przywraca. Tak jest wedle zakutych rzymskich ?bów zwanych teologami i papie?ami. Ma?o kto wie o pewnym aspekcie polskiej historii, który nie jest Ko?cio?owi watyka?skiemu i innym sektom od?ydowskim na r?k?. Chodzi o staropolski poci?g do wiedzy tajemnej, okultyzmu i magii któr? masowo parali si? profesorowie Akademii Krakowskiej, mo?ni, a nawet królowie Polski. W ca?ej renesansowej Europie s?yszano o polskich astrologach czy s?ynnym alchemiku S?dziwoju. Niektórzy uznawali nawet Kraków za “centrum magii”, gdzie wywo?ywano „cienie zmar?ych”. Okultyzmu i magii mia? si? tam nauczy? sam Doktor Faust.

W pierwszych latach XXI wieku Ko?ció? katolicki oraz sekty zielono?wi?tkowe coraz cz??ciej mówi? o rzekomym zagro?eniu, jakie dla duchowego ?ycia katolika czy chrze?cijanina ma nie?? okultyzm, magia, filozofia wschodu, rodzimowierstwo i wszystko, co z tym zwi?zane. W katolskim li?cie sekciarskiego Episkopatu watyka?skiego pt. „O zagro?eniach naszej wiary” biskupi “tej ich wiary” przestrzegaj? przed wró?kami, jasnowidzami, szamanami, magami i innymi formami praktyk tajemnych, mistycznych, magicznych, ezoterycznych. Jest jednak co?, o czym hierarchowie watyka?skiego homoko?cio?a pami?ta? nie chc? i nawet historycy wspominaj? o tym rzadko. Chodzi o to, i? przez jaki? czas, pocz?wszy od XVI wieku, nasz kraj uznawany by? za lokalne silne centrum nauk tajemnych, do którego t?umnie zje?d?ali najwi?ksi europejscy magowie, okulty?ci, alchemicy i nekromanci, nie musz?c obawia? si? prze?ladowa? ani bandyckich ataków katolickiej inkwizycji. Nie trwa?o to d?ugo, ale w innych krajach inkwizycja szala?a morderczo i by?o znacznie gorzej egzystowa? ni? w Polsce.
Boom na czary i uroki

Tak zwani duchowni katoliccy rzekomo od zawsze musieli walczy? z siln? sk?onno?ci? Polaków do wiedzy zakazanej, do magii, okultyzmu i duchowo?ci. Demagodzy watykanscy zwani teologami byli w tym tak skuteczni, ?e do dzi? w legendach i j?zyku zachowa?y si? jedynie nik?e ?lady okultystycznych pasji naszych przodków. S? w?ród nich wyra?enia „urodzi? si? pod szcz??liw? gwiazd?” czy „by? typem spod ciemnej gwiazdy”, upami?tniaj?ce wielk? popularno?? astrologii, która rozkwit?a w dobie renesansu. Prognozowanie przysz?o?ci na podstawie pozycji cia? niebieskich sta?o si? domen? wyk?adowców Akademii Krakowskiej (Uniwersytetu), gdzie sztuki tej uczono ju? od lat 20-tych XV wieku. Krakowskie kalendarze (tzw. judicia) zawieraj?ce horoskopy i porady cieszy?y si? du?ym wzi?ciem w s?siednich krajach.

Oprócz tego uprawiano inne sztuki magiczne i okultystyczne. Legendarny Mistrz Twardowski, po którym ?lady skrz?tnie wymazano z kart historii Polski, istnia? naprawd? i prowadzi? w Krakowie wielk? szko?? magii, czarów i uroków. Mówiono nawet, ?e s?ynny mag, Johann Faust (oko?o 1480-1540), który mia? rzekomo zawrze? pakt z diab?em, nauczy? si? sztuk magicznych w?a?nie w Polsce. Nad Wis?? ?ci?gali te? inni s?ynni okulty?ci, w tym nekromanci John Dee (oko?o 1527-1608) i Edward Kelley (1555-97) czy s?ynny lekarz-alchemik Paracelsus (1493-1541). To w Polsce urodzi? si? s?ynny mag i okultysta Maharal (oko?o 1520-1609) – twórca legendarnego „Praskiego golema”. Wreszcie, to Polska wyda?a jednego z najs?ynniejszych alchemików w dziejach, Micha?a S?dziwoja (1566-1636).

Wielu ludzi jako? dziwnie nie wie nic o tym aspekcie naszej kultury, a to zaledwie kilka przyk?adów. Ale sk?d wzi??o si? w odrodzeniu – epoce rozkwitu wiedzy i sztuki – tak silne zainteresowanie okultyzmem i magi? oraz rodzim? wiar? przodków? Mówi?c krótko, wynika?o to z po??czenia renesansowego wolnomy?licielstwa z nap?ywem z podbitego przez Turków Konstantynopola dzie? o tematyce magicznej, kabalistycznej i alchemicznej. Nauki tajemne da?y pocz?tek wielu wspó?czesnym dziedzinom, takim jak optyka, farmacja czy chemia. Jednak?e, jak pisze dr Roman Bugaj (1922-2009) – historyk i znawca tej tematyki, wszyscy dobrze wiedzieli, ?e poza murami uczelni scholarowie oddaj? si? g??bokim praktykom zakazanym przez ?aci?sk? sekt? z Watykanu.
Czarni i biali magowie

W odrodzeniu magi? podzielono na “bia??” – bosk?, duchow?, filozoficzn?, po??czon? z rodzimymi bóstwami S?owian czy duchow? kontemplacj? i “czarn?” – czarnoksi?sk?, ?ydowsk?, wykl?t?, pot?pion?, ale i cz??ciej praktykowan? w postaci uroków oraz kl?tw ko?cielnych. Obejmowa?a ona m.in. nekromancj? – czyli przywo?ywanie zmar?ych w celu zadawania im pyta? o przysz?o??, goecj? – tj. podporz?dkowanie sobie duchów i demonów czy katoptromancj? – wró?enie z magicznego zwierciad?a. Oczywi?cie oprócz tego kwit?a magia ludowa, bioterapia (mesmeryzm) i zio?olecznictwo. “Uczeni magowie” tworzyli jednak odr?bn? kast? i nie musieli obawia? si? prze?ladowa? i procesów o czary. O jednym z nich pami?ta si? nadal, cho? ju? w okresie kontrreformacji Ko?ció? katolicki zadba?, by zatarto po nim wszelkie ?lady historyczne. To w?a?nie magiczny Mistrz Twardowski.

Oficjalnie figurowa? jako Laurentius Dhur lub Durentius (?ac. durus – twardy, st?d „Twardowski”), by? Niemcem i dworzaninem Zygmunta Augusta (1520-1572). O jego przesz?o?ci, poza epizodem studiów w Wittenberdze wiadomo niewiele. Pod koniec 1551 lub 1569 roku ten znawca sztuki nekromancji podj?? si? wywo?ania przed w?adc? ducha jego zmar?ej ?ony, Barbary Radziwi??ówny: “Twardowski uprosi? króla, by z krzes?a, na którym siedzi, nie ruszy? si?, zachowuj?c milczenie, gdyby inaczej post?pi?, by?oby nara?one na niebezpiecze?stwo ?ycie i dusza. Przy ukazaniu si? [zjawy] by?o wida? smutn?, ?a?osn? i jakby nies?ychan? tragedi?. Ma?o brak?o, a króla nie mo?na by zatrzyma? i rzuci?by si? na jej ?ono […], gdyby Twardowski go nie odci?gn?? i zatrzyma? na krze?le, a? mara znikn??a” – relacjonowa? zas?yszan? opowie?? Joachim Possel, lekarz Zygmunta III Wazy.

Twardowski zagin?? jednak w niejasnych okoliczno?ciach. Przepad?a te? przypisywana mu ksi?ga o bia?ej magii. Równie niewiele wiadomo o okultystycznej szkole, któr? mia? prowadzi? w Krakowie. Jedyn? pami?tk? po nim pozostaje lustro, jakiego mia? u?ywa? do ceremonii magicznych, które trafi?o do ko?cio?a w W?growie. Ma?o kto wie, ?e ówczesna stolica Polski wyda?a jeszcze jednego maga, tyle ?e o europejskiej s?awie. By? to Johann Faust – uwieczniony w dramacie Goethego w?drowny mag i szaman, skandalista i autor ksi??ki o z?owieszczym tytule „Höllenzwang” („Przymuszenie piek?a”), gdzie udziela? wskazówek, jak podporz?dkowa? sobie si?y z?a.

O jego “edukacji” w Polsce wspomina kilku XVI-wiecznych autorów, w tym m.in. Filip Melanchton (1497-1560) – profesor Uniwersytetu w Wittenberdze i najbli?szy wspó?pracownik Lutra, który pisa?: “Zna?em pewnego cz?owieka o imieniu Faust z Kundling, miasteczka le??cego niedaleko mych stron rodzinnych. Podczas studiów w Krakowie wyuczy? si? on magii, gdzie sztuka ta ju? przedtem by?a wytrwale uprawiana i gdzie prowadzono o niej publiczne wyk?ady”. “Faustbuch” – wydana pod koniec XVI wieku “biografia” maga wspomina, ?e cz?sto wraca? on nad Wis??. Mimo intelektualnych zalet, “doktor” by? cz?owiekiem bardzo kontrowersyjnym i rozpustnym. Zgin?? oko?o 1540 roku w gospodzie w Staufen, prawdopodobnie wywo?uj?c potworny wybuch podczas eksperymentu alchemicznego (st?d legenda, ?e porwa? go diabe?).

Cz?owiek jeszcze jako dusza (ja??) przed urodzeniem wybiera drog? i cho? by w ni? w?tpi? i omija? to zawsze do niej wraca bo nic innego si? nie liczy. Im starsza dusza tym droga jest trudniejsza, a i dalsza od p?ytkiej sformalizowanej religii takiej jak katolicyzm czy zielono?wi?tkowstwo. Spójrzmy w swoje serca i zobaczmy, ile drzemie w nich diabelskiego zak?amania wyniesionego z katolickich i chrze?cija?skich katechez. Uwierzmy s?owom duchowych mistrzów i magów, odmawiaj regularnie mantryczny ró?aniec, a zobaczymy w jakim b??dzie ?yli?my, b??dzie odrzucania s?owia?skich i okultnych korzeni. Musimy uwielbi? szczerze dawnych bogów, Swaroga, Peruna, Jesse, ?wi?towita, ?iwa, ?ywie i sami ich na?ladowa? w harmonii z przyrod?. Je?li generalnie Polacy tego nie zaakceptuj?, nie odrodz? si? jako naród, jako wspólnota maj?ca tradycje, korzenie i przodków. Nasi przodkowie czcili naszych s?owia?skich bogów, a nie jakie? ?ydowskie ba?wany.

Zaczynaj?c odnawia? i ods?ania? nasze duchowe i ezoteryczne korzenie zacznijmy od kontaktów z bioenergoterapeutami, szamanami, szeptunkami, powoli wejd?my w jog?, akupresur?, wschodnie sztuki walki, ustawienia rodzinne, w Metod? Silvy, Doskonalenie Umys?u, a w ko?cu w okultyzm i magi? oraz stare s?owia?skie kulty o wielkiej boskiej mocy. Najwi?ksze spustoszenia duchowe dokonuj? si? w ludziach z powodu nadgorliwego wyznawania katolicyzmu, który jest czym? obcym na polskiej ziemi, dalej mamy ró?ne protestanckie mutacje chrze?cija?stwa, protestantyzmy, baptyzmy czy ideologie zielono?wi?tkowego czarnoksi?stwa. Najtrudniejszymi do?wiadczeniami z ?yd?ackimi sektami warto si? podzieli? i skonsultowa?, chocia?by z bioterapeutami czy okultystycznymi magami.

Okazuje si?, ?e Polacy s? bardzo mocno uwik?ani demonicznie, zniewoleni nie tylko przez msze i katolickie sakramenty przynale??ce do obrz?dów ?aci?skiej czarnej magii, ale tak?e przez wiele rzeczy zwi?zanych z chrze?cija?stwem i ?ydowskimi sektami. Proponujmy ludziom w Polsce generalne uwolnienie od op?tania ?yd?ackimi ba?wanami, medytacyjne rekolekcje okultystyczne, czytanie Pism Magicznych, studiowanie ezoterycznej astrologii i regularne uwolnienia od Jezusa i Maryji aby móc zacz?? oczyszcza? si? wewn?trznie z demonicznych duchów i czarnoksi?stwa rodem z Rzymu i Judei, tych obcych nam kultur i religii.


Artyku? zaczerpni?ty z http://himavanti.wordpress.com/2013/05/16/...ii-i-okultyzmu/
Go to the top of the page
 
+Quote Post
8 Dzięki Foks za ten przydatny wpis:
Melmira, M?ody89, Polybius, Sagle, Sikaj?cy Komar, stray.ghost, suchowiec, Tulsi
pigsonwings
post 29.05.2013 - 16:36
Post #2


haereticus
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 878

Notatnik


to ?e w Polska jest krajem katolickim to zwyk?y efekt tworzenia sie narodów w ?redniowieczu, rzym od Konstantyna jest chrze?cija?ski, a Miszko przyjal Chrzest ?eby go rzymsko-niemiecki cesarz nie najecha?, ca?a ta religia opiera sie na wierze w dogmaty z góry narzucone przez ko?cio?, Jezus by? nosicielem prawdy, potem wykorzystano jego wizerunek w ró?nych celach na przestrzeni wieków, ale od tego nie uciekniemy.
Nic nie jest idealne, spaczenie sie wedrze wsz?dzie.

magia, ezoteryke, ko?ystanie z odzia?ywania na drugiego tez nie jest do ko?ca dobre bo to nic innego jak kozystanie z nie swoich umiej?tno?ci, tylko ze wstawiennitwa bytów pochodzenia niewiadomego.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
2 Dzięki PigsOnTheWings za ten przydatny wpis:
Foks, stray.ghost
Foks
post 29.05.2013 - 18:18
Post #3


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 781

Notatnik


CYTAT(PigsOnTheWings @ 29.05.2013 - 17:36) *
to ?e w Polska jest krajem katolickim to zwyk?y efekt tworzenia sie narodów w ?redniowieczu, rzym od Konstantyna jest chrze?cija?ski, a Miszko przyjal Chrzest ?eby go rzymsko-niemiecki cesarz nie najecha?, ca?a ta religia opiera sie na wierze w dogmaty z góry narzucone przez ko?cio?, Jezus by? nosicielem prawdy, potem wykorzystano jego wizerunek w ró?nych celach na przestrzeni wieków, ale od tego nie uciekniemy.
Nic nie jest idealne, spaczenie sie wedrze wsz?dzie.

magia, ezoteryke, ko?ystanie z odzia?ywania na drugiego tez nie jest do ko?ca dobre bo to nic innego jak kozystanie z nie swoich umiej?tno?ci, tylko ze wstawiennitwa bytów pochodzenia niewiadomego.

Opiekunowie to te? byty niewiadome, bo z pocz?tku ich nie znamy. Od dnia narodzin wszyscy nowo poznani byli bytami niewiadomymi ( nieznanymi ) wi?c ?ycie w istocie nei powinno by? dobre. Nic nie jest dobre dopóki tego nie spróbujemy. A w wi?kszosci my?li to my?li narzucone wi?c w?asna obserwacj? dobrze jest poznawa?, próbowa?, smakowa?, zaczerpn?? nieznan? nam wiedz? i otwart? na nasze umys?y. A co jest naszymi umiej?tnosciami to co narzucone? to ?e chodze, oddycham, pracuje, jem , smakuje tak to moje umiej?tnosci których sie nauczy?em, a umiej?tnosci snu ? ?nie od dnia narodzin, z biegiem lat traci? sen na wartosci...A spotykanie postaci podczas wyjsc to moje umiej?tnosci bo si? ich nauczy?em, ko?ció? si? wstawia za wiernymi w takim stopniu ?e wiernych uzale?nia, trudni si? te? magi?, nie mamy nawet poj?cia co dzieje sie w podziemiach Watyka?skich czy kij wie jeszcze jakich. Nic nie jest z?e jak nei krzywdzi innych, a stoj?c w miejscu jest sie nosicielem niewiedzy i przyzwyczaje? zakodowanych poprzez zahipnotyzowan? ludno?? od dnia palenia ludzi na stosie.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
2 Dzięki Foks za ten przydatny wpis:
stray.ghost, Tulsi
Deimond
post 29.05.2013 - 18:28
Post #4


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 1486

Notatnik


CYTAT(Foks @ 29.05.2013 - 19:18) *
Opiekunowie to te? byty niewiadome, bo z pocz?tku ich nie znamy. Od dnia narodzin wszyscy nowo poznani byli bytami niewiadomymi ( nieznanymi ) wi?c ?ycie w istocie nei powinno by? dobre. Nic nie jest dobre dopóki tego nie spróbujemy. A w wi?kszosci my?li to my?li narzucone wi?c w?asna obserwacj? dobrze jest poznawa?, próbowa?, smakowa?, zaczerpn?? nieznan? nam wiedz? i otwart? na nasze umys?y. A co jest naszymi umiej?tnosciami to co narzucone? to ?e chodze, oddycham, pracuje, jem , smakuje tak to moje umiej?tnosci których sie nauczy?em, a umiej?tnosci snu ? ?nie od dnia narodzin, z biegiem lat traci? sen na wartosci...A spotykanie postaci podczas wyjsc to moje umiej?tnosci bo si? ich nauczy?em, ko?ció? si? wstawia za wiernymi w takim stopniu ?e wiernych uzale?nia, trudni si? te? magi?, nie mamy nawet poj?cia co dzieje sie w podziemiach Watyka?skich czy kij wie jeszcze jakich. Nic nie jest z?e jak nei krzywdzi innych, a stoj?c w miejscu jest sie nosicielem niewiedzy i przyzwyczaje? zakodowanych poprzez zahipnotyzowan? ludno?? od dnia palenia ludzi na stosie.

To ?e mniej ?nisz nie jest win? ko?cio?a a trybu ?ycia - z czasem cz?owiek interesuje si? bardziej teraz - zaczyna si? stresowa? - dotykaj? go k?opoty dnia codziennego - przestaje si? skupia? na drobiazgach - i tak powoli wytraca swoj? wra?liwo??.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Foks
post 29.05.2013 - 19:48
Post #5


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 781

Notatnik


CYTAT(Deimond @ 29.05.2013 - 19:28) *
To ?e mniej ?nisz nie jest win? ko?cio?a a trybu ?ycia - z czasem cz?owiek interesuje si? bardziej teraz - zaczyna si? stresowa? - dotykaj? go k?opoty dnia codziennego - przestaje si? skupia? na drobiazgach - i tak powoli wytraca swoj? wra?liwo??.

Teraz ?ni? dobrze, i w miar? p?ynnie. To nie zmienia faktu ?e okultyzm istnieje, tylko trzeba wiedziec jak z tego korzysta?. Nie koniecznie wywo?ywa?, ka?da nauka b?dzie po??dana je?li tego pragniemy...

Trzeba tylko dobrze wszystkim ?yczy?.;-)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Zbyszek
post 30.05.2013 - 09:35
Post #6


cialka.net
Ikona Grupy
Grupa: OOBE VIP
Punkty prestiżu: 984

Notatnik


No pieknie napisane, choc rozlazle troche. Starzy okultysci nie wykryli czegos wiecej, niz teraz mozna samemu wykryc. Nie pchalbym sie w stare tajemne teksty, bo czasu szkoda na zardzewiale lumpy a zaczal samemu sprawdzac. Okaze sie iz dopiero teraz mamy mozliwosci i droga otwarta na osciez. Noce swietojanskie i takie tam dyngusy, to teraz zabawa i zwykle zawalidrogi..... jak i pozostale rupcie anytczne, Trzeba patrzec do przodu i samemu wnioskowac.
Obserwowac to co jest. W innym razie nagromadzimy historycznego badziewa. Zacznie to nam dawac, nie daj Boze, zadowolenie z samego porownywania i zapomnimy o co w tym wszystkim chodzi.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
2 Dzięki Zbyszek za ten przydatny wpis:
deiw, TyHu
Foks
post 30.05.2013 - 20:48
Post #7


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 781

Notatnik


CYTAT(Zbyszek @ 30.05.2013 - 10:35) *
No pieknie napisane, choc rozlazle troche. Starzy okultysci nie wykryli czegos wiecej, niz teraz mozna samemu wykryc. Nie pchalbym sie w stare tajemne teksty, bo czasu szkoda na zardzewiale lumpy a zaczal samemu sprawdzac. Okaze sie iz dopiero teraz mamy mozliwosci i droga otwarta na osciez. Noce swietojanskie i takie tam dyngusy, to teraz zabawa i zwykle zawalidrogi..... jak i pozostale rupcie anytczne, Trzeba patrzec do przodu i samemu wnioskowac.
Obserwowac to co jest. W innym razie nagromadzimy historycznego badziewa. Zacznie to nam dawac, nie daj Boze, zadowolenie z samego porownywania i zapomnimy o co w tym wszystkim chodzi.

masz racje to co jest i b?dzie jest naszym celem:) dzisiaj wolne to wznosze toast za rozumne g?ówki:)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Krukos
post 31.05.2013 - 11:53
Post #8


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Validating
Punkty prestiżu: 1936

Notatnik


CYTAT(Foks @ 28.05.2013 - 18:52) *
Zaczynaj?c odnawia? i ods?ania? nasze duchowe i ezoteryczne korzenie zacznijmy od kontaktów z bioenergoterapeutami, szamanami, szeptunkami, powoli wejd?my w jog?, akupresur?, wschodnie sztuki walki, ustawienia rodzinne, w Metod? Silvy, Doskonalenie Umys?u, a w ko?cu w okultyzm i magi? oraz stare s?owia?skie kulty o wielkiej boskiej mocy. Najwi?ksze spustoszenia duchowe dokonuj? si? w ludziach z powodu nadgorliwego wyznawania katolicyzmu, który jest czym? obcym na polskiej ziemi, dalej mamy ró?ne protestanckie mutacje chrze?cija?stwa, protestantyzmy, baptyzmy czy ideologie zielono?wi?tkowego czarnoksi?stwa. Najtrudniejszymi do?wiadczeniami z ?yd?ackimi sektami warto si? podzieli? i skonsultowa?, chocia?by z bioterapeutami czy okultystycznymi magami.


Tu jest ukryta informacja dla umys?u co ma robi?, czym ma si? zajmowa?, co ma kupowa?, na jakie kursy ma si? zapisywa?: )
kilka linijek w artykule jest napisane ?eby znienawidzi? ko?ció?, po przeczytaniu artyku?u mam wra?enie jakby okultyzm by? czym? lepszym ni? ko?ció? xD
ja tam nie b?d? w to wchodzi? nikt nie b?dzie mi rozkazywa?, reszta zrobi jak b?dzie chcia?a
Go to the top of the page
 
+Quote Post
stray.ghost
post 31.05.2013 - 12:00
Post #9


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 535CYTAT(suchowiec @ 31.05.2013 - 12:53) *
...po przeczytaniu artyku?u mam wra?enie jakby okultyzm by? czym? lepszym ni? ko?ció? xD...
A nie by? ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Krukos
post 31.05.2013 - 12:11
Post #10


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Validating
Punkty prestiżu: 1936

Notatnik


CYTAT(stray.ghost @ 31.05.2013 - 13:00) *
A nie by? ?


nie ma gorszego ani lepszego to tylko manipulacja, mo?esz znaj?? tysi?c argumentów ze jest lepszy i tysi?ce ze jest gorszy
Go to the top of the page
 
+Quote Post
diaboliq
post 31.05.2013 - 17:40
Post #11


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 104Ko?ció? Katolicki wyrz?dzi? wiele krzywdy ludziom mimo to religia ta ewoluowa?a i osi?gn??o taki poziom jaki mamy obecnie. Obecnie w ?adnym Katolickim kraju nie ma wojny, prawie ca?a cywilizacja europejska rozwin??a si? dzi?ki wierze Chrze?cija?skiej. Co prawda kiedy? by?y prowadzone na tle tej religii wojny ale te czasy ju? dawno min??y. Polska jest jeszcze krajem gdzie wiara Katolicka jest na do?? wysokim poziomie jednak w wielu europejskich krajach ludzie odchodz? od wiary. Przejawem tego jest prawo do aborcji, eutanazji czy zawieranie zwi?zków homoseksualnych. Dodatkowo panuje wszech obecny dost?p do pornografii co nie prowadzi do niczego dobrego. Je?li wiara Katolicka upadnie to ju? naprawd? niewiele nam pozostanie!
Dlatego nie tra?my wiary w jedynego prawdziwego zbawiciela Jezusa Chrystusa!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
diaboliq
post 31.05.2013 - 17:54
Post #12


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 104CYTAT(Foks @ 28.05.2013 - 18:52) *
Musimy uwielbi? szczerze dawnych bogów, Swaroga, Peruna, Jesse, ?wi?towita, ?iwa, ?ywie i sami ich na?ladowa? w harmonii z przyrod?. Je?li generalnie Polacy tego nie zaakceptuj?, nie odrodz? si? jako naród, jako wspólnota maj?ca tradycje, korzenie i przodków. Nasi przodkowie czcili naszych s?owia?skich bogów, a nie jakie? ?ydowskie ba?wany.


Je?li kto? chce wyznawa? Bogów poga?skich to prosz? bardzo ale to w du?ej mierze dzi?ki Chrze?cija?stwu uda?o si? osi?gn?? bardzo du?o rzeczy jak odzyskanie niepodleg?o?ci, obali? komunizm czy to ?e mieli?my pierwszego Papie?a Polaka!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
I L'OBE YOU
post 31.05.2013 - 18:37
Post #13


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy

Notatnik


Cze?? Moherku

CYTAT(diaboliq @ 31.05.2013 - 17:54) *
Ko?ció? Katolicki wyrz?dzi? wiele krzywdy ludziom mimo to religia ta ewoluowa?a i osi?gn??o taki poziom jaki mamy obecnie.


nie mimo, ale dzi?ki wyrz?dzonym krzywdom ko?ció? osi?gn?? tak? w?adz? jak? posiada.


CYTAT
Obecnie w ?adnym Katolickim kraju nie ma wojny,


3 Rzesza by?a wybitnie katolickim krajem, nawet na paskach ?o?nierze mieli napisane GOTT MIT UNS.
na dodatek przeszkolili kilkadziesi?t milionów ludzi w podró?ach pozacielesnych, wysy?ajac ludzi do astrala na sta?e

"Co prawda kiedy? by?y prowadzone na tle tej religii wojny ale te czasy ju? dawno min??y"

Jeste? pewien? a polityka watykanu propaguj?ca zakaz stosowania prezerwatyw w?ród narodów Afryki dziesi?tkowanych przez AIDS?

"Je?li wiara Katolicka upadnie to ju? naprawd? niewiele nam pozostanie!"

No tak nie zostan? z nami hordy bezkarnych pedofilów w sutannach
Nie zostan? z nami kapelani wojskowi czy milicyjni dostaj?cy grube pieni?dze od pa?stwa
Nie zostan? z nami ksi??a siej?cy nienawi?? z ambony do kogokolwiek si? da
Nie bedzie komisji maj?tkowej zgarniaj?cej maj?tek, który przecie? nale?y do koscio?a od czasów stworzenia.
Nie b?dzie komu pra? brudnych pieni?dzy mafii
Nie bedzie "?wietopietrza" (podatek ok 10% utargu ka?dej parafii trafiajacy do ubogiego watykanu)
Nie b?dzie m?odzie?y boj?cej si? masturbacji i seksu przed ?lubem koscielnym (wszak grzech ?miertelny i za to idzie si? do piek?a)

"Dlatego nie tra?my wiary w jedynego prawdziwego zbawiciela Jezusa Chrystusa!"

który jako? ?rednio przejmuje si? tym do jakich celow zosta?o wykorzystane Jego imi? przez circa 2000 lat chrze?cijanstwa.

"w du?ej mierze dzi?ki Chrze?cija?stwu uda?o si? osi?gn?? bardzo du?o rzeczy jak odzyskanie niepodleg?o?ci"

wska? dok?adnie kiedy, bo z tego co si? orientuj? to by?o dok?adnie odwrotnie. Watykan dba? zawsze o swoje interesy. Polska jest krajem do dojenia od czasów chrztu.

http://kefir2010.wordpress.com/2013/02/18/...ozbiory-polski/

"obali? komunizm"

wiem wiem wola?by? nazizm kleryku aryjski.

"czy to ?e mieli?my pierwszego Papie?a Polaka!"
...wielkiego przyjaciela Pinocheta
poczytaj sobie o JP2 i nazistach. Ogolnie to czego uczono nas w szkole, ?e papie? w czasie 2 wojny ?wiatowej by? wi??niem Watykanu, to troch? brednie. Poczytaj na temat tego jak SSmani byli ewakuowani do Ameryki p?d "kana?em watyka?skim"

szanuj? wszelkie pogl?dy, ale rozpierdala mnie na ?opatki jak tlumacz? moherkom, ?e ca?a ta chrystianizacja odbywa?a si? na zasadzie ludobójstwa a taki beret jeden z drugim odpowiada: "Ale papie? przeprosi?"

Go to the top of the page
 
+Quote Post
diaboliq
post 01.06.2013 - 10:12
Post #14


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 104CYTAT(I L'OBE YOU @ 31.05.2013 - 19:37) *
szanuj? wszelkie pogl?dy, ale rozpierdala mnie na ?opatki jak tlumacz? moherkom, ?e ca?a ta chrystianizacja odbywa?a si? na zasadzie ludobójstwa a taki beret jeden z drugim odpowiada: "Ale papie? przeprosi?"


Je?li Europ?, w tym Polsk? zaleje Islam to z ?alem b?dziesz pami?ta? czasy moherowych beretów;)
I ?eby by?o jasne nie jestem ?adnym moherem, nie mam dobrego zdania na temat Ko?cio?a. Denerwuje mnie jak si? s?yszy ?e Ksi?dz molestuje dzieci lub je?dzi po pijaku, tacy ludzie niszcz? dobre imi? Ko?cio?a i dlatego nie powinni wykonywa? swojego zawodu. Ale czy to jest powód aby odchodzi? od wiary?
Jestem wierz?cy i wyznaje religi? Jezusa bo uwa?am ?e jego wiara mia?a ogromny wp?yw na rozwój naszej kultury i tradycji.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ryniek
post 01.06.2013 - 12:06
Post #15


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 411CYTAT(diaboliq @ 01.06.2013 - 11:12) *
Je?li Europ?, w tym Polsk? zaleje Islam to z ?alem b?dziesz pami?ta? czasy moherowych beretów;)


Islam zalewa Europ?? A gdyby nawet tak by?o, to czy najlepszym sposobem na to b?dzie prawne podporz?dkowanie spo?ecze?stwa Europy, zasadom konkurencyjnego wobec islamu chrze?cija?stwa? :)
Nic jeszcze Europy nie zalewa, mo?e poza kryzysem ekonomicznym. W ka?dej spo?eczno?ci niezale?nie od wyznawanej religii, czy ?wiatopogl?du istnieje jaka? ekstrema. Która czuje si? dobrze tylko wtedy, gdy wyznawane przez siebie zasady, narzuca innym.
Posi?kuj?c si? danymi z jednego z najbardziej radykalnych, polskich portali narodowych

http://narodowcy.net/muzulmanow-bedzie-jes...cej/2011/02/08/

obecn? liczb? muzu?manów w Europie mo?na oceni? na ponad 44 miliony. G?ównie w Europie Zachodniej. No i co? Widzisz jakie? wielomilionowe demonstracje na rzecz narzucenia Europie zasad Koranu? Albo mo?e chocia? kilkusettysi?czne? Bo ja nie.
Po prostu jaki? tam niewielki procent ortodoksyjnych mu??ow, wykorzystuje frustracj? bezrobotnych dzieciaków. St?d te demonstracje i zamieszki, jakie z lubo?ci? nag?a?niaj? ?rodki masowego przekazu, wedle zasady dobra wiadomo??, to ?adna wiadomo??.
Ile ich jest razem tych muzu?ma?skich ortodoksów? Kilkana?cie tysi?cy? G?o?nych i agresywnych, st?d dobrze si? sprzedaj?cych w mediach. Ale co to jest na 44 miliony? Ca?a reszta chce ?y? w spokoju. Robi? swoje, wychowywa? dzieci, mie? prac? i jakie? perspektywy. Odcinaj? si? od wszelkich ekstrem.

Polska spraw? muzu?ma?sk? zna od dawna. Od wielu wieków ?yj? tutaj wyznawcy tej religii. Wielokrotnie dawali przyk?ady swojego patriotyzmu. Nigdy nic nikomu nie narzucali.

http://www.tatarzy.pl/historia/historia_sluzby.html

Dlatego mniej s?uchaj sensacyjnych doniesie? dziennikarzy (im wi?cej maj? czytelników, tym wi?ksz? wierszówk?), a bardziej zainteresuj si? histori? i socjologi?.
Margines jest zawsze najbardziej krzykliwy, agresywny i zauwa?alny. Niezale?nie czy idzie pod zielon? flag? proroka, chrze?cija?skim krzy?em, gwiazd? Dawida, czy portretem Voltaire. I szczególnie kochany przez obecnych dziennikarzy, których zarobki zale?? od ilo?ci czytelników, lub ogl?daj?cych TV. :)

Go to the top of the page
 
+Quote Post
5 Dzięki ryniek za ten przydatny wpis:
Foks, I L'OBE YOU, Polybius, Tulsi, Vesanya
Foks
post 01.06.2013 - 13:30
Post #16


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 781

Notatnik


Czytaj?c niektóre posty, ?a?uj? ?e za?o?y?em temat.

diaboliq pr?dzej nas krew jasna zaleje ni? islam...

,,Jestem wierz?cy i wyznaje religi? Jezusa bo uwa?am ?e jego wiara mia?a ogromny wp?yw na rozwój naszej kultury i tradycji.'' Ludzie nei o?mieszajmy si?, to tak jakbym powiedzia? ?e jestem dobrym cz?owiekiem bo dziadkowi na ogródku przystrzyg?em trawke, dzi?ki temu ro?nie ?adna i zielona. Postac Jezusa zosta?a wykorzystana, co drugi nosi krzy?yk na klacie kij tam z mocherami maja zniszczone umys?y to tak jakby przepasali im je opaska uciskow? i trzymaj? w nich tylko i wy??cznie to co kiedys uczyli ich w szkolach a wszyscy wiemy ?e uczyli nas dostapienia debilizmu. Te? takowy debilizm posiada?em, dzi?ki kilku m?drym ksi??k? w?asnej interpretacji, poznawania ?wiata wiem ?e to w nas jest racja.

Suchowiec mo?e masz racje, mia?em taki stan jak za du?o jara?em wsz?dzie widzia?em spisek manipulacje, a jedn? wielka jest nasz ko?ció?. Pisz? Nasz bo przynale?? tylko i wy?acznei dlatego ?e rodzice mn? tak pokierowali, katecheci nat?ukli g?uypot do ?ba a ksi?dz chochra? z dzieciakami bo juz w wieku m?odocianym powiedzia?em im co o tym s?dze. To tak jakbym mia? wierzyc ?e zostane zbawiony bo spale was w ofierze a takei teksty figuruj? w tych swi?tych pismach. Jak mo?na po?wiecic syna swego i jakim bogiem trzeba byc by wystawiac na taka prób? ??

Sory za pisownie ale dla mnei ona nie ma wielkiego wp?ywu bo i tak przeczytacie to, ktos znowu wspomni o sekciarstwie religijnym albo napomknie jakies dyrdyma?y ,,jestem wierz?cy bo ?aden ksi?dz nie w?o?y? mi czegos w dupke za batonika'' Mo?na usun?c ten post i tak wszystko zostanie usuni?te, mimo tego wiem ?e prze?y?em a nie kazano mi ?y?!!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
4 Dzięki Foks za ten przydatny wpis:
stray.ghost, suchowiec, Tulsi, Tulsi
Foks
post 01.06.2013 - 13:39
Post #17


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 781

Notatnik


CYTAT(I L'OBE YOU @ 31.05.2013 - 19:37) *
Cze?? Moherkunie mimo, ale dzi?ki wyrz?dzonym krzywdom ko?ció? osi?gn?? tak? w?adz? jak? posiada.
3 Rzesza by?a wybitnie katolickim krajem, nawet na paskach ?o?nierze mieli napisane GOTT MIT UNS.
na dodatek przeszkolili kilkadziesi?t milionów ludzi w podró?ach pozacielesnych, wysy?ajac ludzi do astrala na sta?e

"Co prawda kiedy? by?y prowadzone na tle tej religii wojny ale te czasy ju? dawno min??y"

Jeste? pewien? a polityka watykanu propaguj?ca zakaz stosowania prezerwatyw w?ród narodów Afryki dziesi?tkowanych przez AIDS?

"Je?li wiara Katolicka upadnie to ju? naprawd? niewiele nam pozostanie!"

No tak nie zostan? z nami hordy bezkarnych pedofilów w sutannach
Nie zostan? z nami kapelani wojskowi czy milicyjni dostaj?cy grube pieni?dze od pa?stwa
Nie zostan? z nami ksi??a siej?cy nienawi?? z ambony do kogokolwiek si? da
Nie bedzie komisji maj?tkowej zgarniaj?cej maj?tek, który przecie? nale?y do koscio?a od czasów stworzenia.
Nie b?dzie komu pra? brudnych pieni?dzy mafii
Nie bedzie "?wietopietrza" (podatek ok 10% utargu ka?dej parafii trafiajacy do ubogiego watykanu)
Nie b?dzie m?odzie?y boj?cej si? masturbacji i seksu przed ?lubem koscielnym (wszak grzech ?miertelny i za to idzie si? do piek?a)

"Dlatego nie tra?my wiary w jedynego prawdziwego zbawiciela Jezusa Chrystusa!"

który jako? ?rednio przejmuje si? tym do jakich celow zosta?o wykorzystane Jego imi? przez circa 2000 lat chrze?cijanstwa.

"w du?ej mierze dzi?ki Chrze?cija?stwu uda?o si? osi?gn?? bardzo du?o rzeczy jak odzyskanie niepodleg?o?ci"

wska? dok?adnie kiedy, bo z tego co si? orientuj? to by?o dok?adnie odwrotnie. Watykan dba? zawsze o swoje interesy. Polska jest krajem do dojenia od czasów chrztu.

http://kefir2010.wordpress.com/2013/02/18/...ozbiory-polski/

"obali? komunizm"

wiem wiem wola?by? nazizm kleryku aryjski.

"czy to ?e mieli?my pierwszego Papie?a Polaka!"
...wielkiego przyjaciela Pinocheta
poczytaj sobie o JP2 i nazistach. Ogolnie to czego uczono nas w szkole, ?e papie? w czasie 2 wojny ?wiatowej by? wi??niem Watykanu, to troch? brednie. Poczytaj na temat tego jak SSmani byli ewakuowani do Ameryki p?d "kana?em watyka?skim"

szanuj? wszelkie pogl?dy, ale rozpierdala mnie na ?opatki jak tlumacz? moherkom, ?e ca?a ta chrystianizacja odbywa?a si? na zasadzie ludobójstwa a taki beret jeden z drugim odpowiada: "Ale papie? przeprosi?"

Za ten post podzieli?bym sie moim weekendowym zapasikiem alkoholu :)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
2 Dzięki Foks za ten przydatny wpis:
stray.ghost, Tulsi
Krukos
post 01.06.2013 - 15:04
Post #18


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Validating
Punkty prestiżu: 1936

Notatnik


CYTAT(Foks @ 01.06.2013 - 14:30) *
Suchowiec mo?e masz racje, mia?em taki stan jak za du?o jara?em wsz?dzie widzia?em spisek manipulacje, a jedn? wielka jest nasz ko?ció?. Pisz? Nasz bo przynale?? tylko i wy?acznei dlatego ?e rodzice mn? tak pokierowali, katecheci nat?ukli g?uypot do ?ba a ksi?dz chochra? z dzieciakami bo juz w wieku m?odocianym powiedzia?em im co o tym s?dze. To tak jakbym mia? wierzyc ?e zostane zbawiony bo spale was w ofierze a takei teksty figuruj? w tych swi?tych pismach. Jak mo?na po?wiecic syna swego i jakim bogiem trzeba byc by wystawiac na taka prób? ??skoro wsz?dzie widzia?e? manipulacj?, to dobrze ze sko?czy?e? z tym piciem i jaraniem: )
a co to ma we mnie wywo?a? jak?? emocj? ze bóg zabija syna? To ma spowodowa? ze ja b?d? pisa? g?upoty o ko?ciele?
jakie pa?stwo nie ma wiary? Ka?de ma, mo?e w Internecie pisze co innego
o tym AIDS to murzyni sobie s? winni tego nie ko?ció?, tak jakby ko?ció? tego chcia? jakby ksi?dza mieli w d***e murzynów
nie chce mi si? wszystkiego t?umaczy? ale mo?na wszystko i inaczej widzie?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
1 Dzięki suchowiec za ten przydatny wpis:
Foks
I L'OBE YOU
post 01.06.2013 - 16:05
Post #19


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy

Notatnik


CYTAT(suchowiec @ 01.06.2013 - 15:04) *
a co to ma we mnie wywo?a? jak?? emocj? ze bóg zabija syna? To ma spowodowa? ze ja b?d? pisa? g?upoty o ko?ciele?


Wol? nie wypowiada? si? na temat symbolicznych znacze? pewnych rzeczy z pism ?wi?tych, ale jako wierz?cy na pewno nie raz s?ysza?e? okre?lenie "po owocach ich poznacie" - kto? wiedzia? czym to programowanie mo?e si? sko?czy? i zostawi? furtk? w systemie dla krytycznych umys?ów


CYTAT
jakie pa?stwo nie ma wiary?


Republika Czeska, tamtejsze ko?cio?y nawiedzane s? g?ównie przez Polaków, S?owaków i Rosjan. Ogólnie Czechów kocham za pragmatyzm i zdrowe podej?cie do ?ycia. W ?ycie doczesne wierz? bardziej ni? w pozagrobowe a w Cz?owieka bardziej ni? w Boga. Jakie s? tego efekty: nikt nikogo piek?em nie straszy i jak si? idzie ulic?, to ludzie u?miechaj? si? do ludzi milion razy cz??ciej ni? w Polsce. Zaprawd? mieszka?em tam prawie rok i na pocz?tku my?la?em ?e si? ze mnie ?miej? i ?e na pewno co? knuj?. Jak Wam moi drodzy dziatki b?d? dorasta?, to nie do Lichenia tylko do Pragi na wycieczki i nie Cia?o Chrystusa, tylko kwasik Hoffmanna :-)


CYTAT
mo?e w Internecie pisze co innego
o tym AIDS to murzyni sobie s? winni tego nie ko?ció?


Polacy s? sobie winni wojen i rozbiorów, przecie? wystarczy?o zbudowa? najsilniejsz? armi?, wymy?li? atomówke przed wszystkimi, albo po prostu posiada? w?asne pa?stwo gdzie? na boku a nie pomi?dzy mocarstwami

Go to the top of the page
 
+Quote Post
Foks
post 01.06.2013 - 16:43
Post #20


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 781

Notatnik


CYTAT(suchowiec @ 01.06.2013 - 16:04) *
o tym AIDS to murzyni sobie s? winni tego nie ko?ció?, tak jakby ko?ció? tego chcia? jakby ksi?dza mieli w d***e murzynów


Poczytaj o koncernach farmaceutycznych, taaaak wirus tam by? od dawien dawna tylko bia?y cz?owiek wi?kszosc chorób sp?odzi?....Koncerny farmaceutyczne sie bogac?, a wiinni s? ci co choruj? co za...

Jason Vale – ameryka?ski sportowiec, który wyleczy? raka, jedz?c pestki z moreli zawieraj?ce witamin? B17, zosta? skazany przez koncern farmaceutyczny za spam.

Takich sytuacji jest multum....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
2 Dzięki Foks za ten przydatny wpis:
stray.ghost, suchowiec
I L'OBE YOU
post 01.06.2013 - 21:58
Post #21


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy

Notatnik


Zaprawd? powiadam Wam, "?wiat" nie jest taki jaki by?my chcieli, mo?e na tym polega jego uroda, natura albo jego przeszkoda aby nakarmi? EGO jednego czy drugiego no i nie ma tego zuego wszak cauo?? jest dzieuem stworzenia g??bszego zamiaru a mo?e tak od niechcenia albo braku zrozumienia nie powiem u?wiadomienia. na mózg cisn? si? wa?kie s?owa jak globus p?aska ma g?owa w nie?wiadomosci to schowa i wszystko od nowa. Co si? w ne?ronach uchowa to Twój maj?tek zaraz za ko?cem nowy pocz?tek my na tylnich ?apkach jak stado zwierz?tek na komend? wodza i na jego zew, ka?dy walczy o racj? jak g?odny kociej karmy Lew. Odró?nij ziarno od plew bez znaczenia gdzie tron gdzie chlew. moleku?a cz??ci? kreacji nie zwa?aj?c gdzie ile czyjej? racji Ziemia wiruje wraz ze S?o?cem, kto zainteresowany spuszcza si? nad cyklu ko?cem, reszta ?re materie preferuj?c kawior nad mizerie. W jelicie bakterie w drodze rozk?adu i tak doprowadz? wszech?wiat do ?adu i sk?adu a my mo?emy sobie gadugadu
Go to the top of the page
 
+Quote Post

2 Stron V   1 2 >
Reply to this topicStart new topic

 

Wersja Lo-Fi OOBE Porady Roberta Monroe Porady Brucea Moena Porady Darka Sugiera Kontakt Park