oobe.pl

 

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

Trwaja prace modernizacyjne. Chwilowo nie mozna dodawac postow i brakuje polskich znakow. Przepraszam za utrudnienia. Pracujemy nad tym

Tak, jak zamierza?em, po po?o?eniu si? wczoraj do ?ó?ka przyst?pi?em do wywo?ywania stanu wibracji. Tutaj ju? bez zdziwienia, wibracje wywo?a?em sprawnie i niemal na zawo?anie po kilku g??bokich oddechach.

Zacz??em wi?c manipulowa? odczuciem wibracji w moim ciele. Wychodzi?o mi to mniej wi?cej sprawnie. Udawa?o mi si? zwi?ksza? odczucie wibracji w ramionach na zmian? z wibracjami w nogach. Tu?ów reagowa? na zmian? jako?ci wibracji, zwi?kszaj?c je i zmniejszaj?c. Zauwa?y?em jednak dwie rzeczy.

Pierwsza rzecz, na któr? zwróci?em uwag?, to ?e ilo?? odczuwanych wibracji w obr?bie g?owy by? znacznie ni?szy, ni? w obr?bie innych cz??ci cia?a. Podczas, gdy np. ramiona wibrowa?y o przyjemnej sile, g?owy czasem nie czu?em wcale. Przywo?a?o mi to na my?l moje wcze?niejsze do?wiadczenia z OBE. Przypomnia?em sobie, ?e próbuj?c wywo?a? OBE w przesz?o?ci mia?em cz?sto wra?enie, ?e jaka? si?a przytrzymuje moj? g?ow?, jakby ci??y?a najbardziej i nie pozwala?a mi si? oderwa? od cia?a. By? mo?e jest to kwestia naenergetyzowania okolic g?owy?

Jest tak?e druga ciekawa obserwacja, któr? poczyni?em. Zaobserwowa?em 2 rodzaje wibracji. Jeden rodzaj – bardziej „aksamitny”, lekki, jakby organiczny – wyst?powa? w momencie, kiedy wibracja mia?a by? odzwierciedleniem mojej energii „w?asnej”. To by?o jak lekkie odczuwalne ciep?o, które wydostawa?o si? na zewn?trz mojego cia?a co najwy?ej na kilka cm.

Inny rodzaj wibracji pojawia? si? w momencie, kiedy wyobra?a?em sobie, ?e opuszczam moje cia?o. Wówczas wibracje by?y bardzo wyra?nie odczuwalne, szybko ogarniaj?ce ca?e moje cia?o. Ich cz?stotliwo?? by?a znacznie wy?sza, ni? „moje w?asne” wibracje. W obu przypadkach odczuwanie wibracji jest dla mnie bardzo przyjemne i czu?em si? podekscytowany, lecz fenomen zachodzenia dwóch rodzajów wibracji zupe?nie mnie zdumia?. Ten rodzaj wibracji pojawia si? i nawet pot?guje, kiedy w umy?le wyobra?am sobie ognist? tattw? trójk?ta, który wielu mistyków traktuje, jako swoisty portal. Zaczynam coraz mocniej odczuwa? jego pot?g?, jednak chc?c zwi?kszy? go do wielko?ci mojego cia?a, traci kszta?t, rozmywa si? we wszystkie strony, a? wreszcie pozosta?o?? po nim w postaci ró?nokszta?tnej plamy, zupe?nie nie przypomina pierwotnego wzoru. Ciekawe jest, ?e po chwili z tej „plamy” ponownie zaczyna si? formowa? niewielki trójk?t. Teraz, pisz?c te s?owa, przysz?o mi do g?owy, ?e by? mo?e musz? nauczy? si? obcowa? z energi? trójk?ta stopniowo. Najpierw musz? nauczy? si? utrzymywa? go w umy?l? o jego w?asnych kszta?tach, a z czasem, nabieraj?c wprawy, zacznie sam rosn??, kiedy przyjdzie na to w?a?ciwy moment. By?em kiedy? dosy? niecierpliwym cz?owiekiem. Od pewnego czasu ucz? si? tej cnoty.

Ciekaw jestem, jaki faktycznie ma moje odczuwanie energii wp?yw energii ksi??yca. Wczoraj by?a pe?nia. Graham Nicholls pisze w swojej ksi??ce, ?e jemu naj?atwiej przychodz? podró?e poza cia?em na 4 dni przed pe?ni?. Zostawiam wi?c ?lad, ?ebym móg? kiedy? si? do tego odnie??…

sobota, 6 czerwca 2020
Komentarzy: 0 Wysłane: 06.06.20 - 11:07

Wersja Lo-Fi OOBE Porady Roberta Monroe Porady Brucea Moena Porady Darka Sugiera Kontakt Park