oobe.pl

 

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

Trwaja prace modernizacyjne. Chwilowo nie mozna dodawac postow i brakuje polskich znakow. Przepraszam za utrudnienia. Pracujemy nad tym

> Info o co chodzi z t? Obepedi?, Wróć do forum

Co pisa?
Definicje, konkretne artyku?y te?.

Chodzi o to aby artyku? czy definicja zawiera?a konkret danego zagadnienia. Ca?? dyskusj? kto co lubi czego nie lubi itp mo?na toczy? w temecie przypisanym do danego wpisu.

Po tym jak kto? napisze nowy artyku?. Ka?dy mo?e go aktualizowa?, dodawa? nowe elementy itp itd.

Wa?ne
Usu? z tekstu wszelkie informacje okre?laj?ce twój prywatny stosunek do danego zagadnienia. Postaw na konretne fakty.Cele Obepedii
Pami?taj, ?e celami Obepedii s?:

  • Stworzenie pierwszego pe?nego s?ownika poj?? dotycz?cych eksterioryzacji. S?ownika bazuj?cego na sprawdzonej wiedzy, potwierdzonej do?wiadczeniami i w miar? mo?liwo?ci badaniami.
  • Propagowanie przez przyk?ad (a nie tre?? artyku?ów) idei wolnej dokumentacji i wolnego oprogramowania,
  • Zgromadzenie wokó? tego projektu grupy autorów, którzy wspólnie b?d? tworzy?, rozwija? oraz uaktualnia? encyklopedi?.
Jak pisa?
Post?powanie wed?ug kilku prostych zasad u?atwi i przyspieszy prac? nad Obepedi?, a tak?e zapobiegnie konfliktom i ja?owym dyskusjom.
  • Zrezygnuj z tekstów nieencyklopedycznych, ?ami?cych prawa autorskie albo reklamowych! Je?eli wklejasz swój tekst opublikowany gdzie? wcze?niej, na stronie dyskusji utworzonego artyku?u musisz potwierdzi?, ?e masz do niego prawa autorskie.
  • Unikaj stronniczo?ci - artyku?y nale?y pisa? z zachowaniem neutralnego punktu widzenia. Znaczy to, ?e w artyku?ach gdzie istnieje ró?nica pogl?dów, pogl?dy odmienne powinny znale?? swoje miejsce i powinny by? potraktowane uczciwie.
  • Przestrzegaj praw autorskich. Poszczególne artyku?y nie mog? by? uwa?ane za w?asno?? pierwotnego ich autora - jego wk?ad jest bardzo istotny, ale od momentu umieszczenia go w ramach encyklopedii staj? si? one dobrem wspólnym. Ka?dy ma prawo je zmienia? - dlatego ?mia?o modyfikuj strony!
  • Je?li na jakiej? stronie Obepedii s? b??dy, nale?y je jak najszybciej poprawi?.
  • Do prowadzenia dyskusji, która dotyczy tre?ci artyku?u, nale?y u?ywa? specjalnej strony na to przeznaczonej - ka?dy artyku? ma tak?, powi?zan? z nim specjaln? stron?.
  • ?wiadome niszczenie artyku?ów to wandalizm, takie edycje b?d? cofane, a u?ytkownicy blokowani.
  • Humor, dowcipy i humorystyczne przedstawienie danego tematu mo?e mie? miejsce tylko w uzasadnionych przypadkach.
Na podstawie Wikipedii.

I pami?taj: cokolwiek robisz baw si? przy tym doskonale.

Wersja Lo-Fi OOBE Porady Roberta Monroe Porady Brucea Moena Porady Darka Sugiera Kontakt Park