Wszechswiatlo


oobe.pl

 

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

 | Kategoria: Moje doświadczenia OOBE
entry 06.06.2020 - 11:07
Tak, jak zamierza?em, po po?o?eniu si? wczoraj do ?ó?ka przyst?pi?em do wywo?ywania stanu wibracji. Tutaj ju? bez zdziwienia, wibracje wywo?a?em sprawnie i niemal na zawo?anie po kilku g??bokich oddechach.

Zacz??em wi?c manipulowa? odczuciem wibracji w moim ciele. Wychodzi?o mi to mniej wi?cej sprawnie. Udawa?o mi si? zwi?ksza? odczucie wibracji w ramionach na zmian? z wibracjami w nogach. Tu?ów reagowa? na zmian? jako?ci wibracji, zwi?kszaj?c je i zmniejszaj?c. Zauwa?y?em jednak dwie rzeczy.

Pierwsza rzecz, na któr? zwróci?em uwag?, to ?e ilo?? odczuwanych wibracji w obr?bie g?owy by? znacznie ni?szy, ni? w obr?bie innych cz??ci cia?a. Podczas, gdy np. ramiona wibrowa?y o przyjemnej sile, g?owy czasem nie czu?em wcale. Przywo?a?o mi to na my?l moje wcze?niejsze do?wiadczenia z OBE. Przypomnia?em sobie, ?e próbuj?c wywo?a? OBE w przesz?o?ci mia?em cz?sto wra?enie, ?e jaka? si?a przytrzymuje moj? g?ow?, jakby ci??y?a najbardziej i nie pozwala?a mi si? oderwa? od cia?a. By? mo?e jest to kwestia naenergetyzowania okolic g?owy?

Jest tak?e druga ciekawa obserwacja, któr? poczyni?em. Zaobserwowa?em 2 rodzaje wibracji. Jeden rodzaj – bardziej „aksamitny”, lekki, jakby organiczny – wyst?powa? w momencie, kiedy wibracja mia?a by? odzwierciedleniem mojej energii „w?asnej”. To by?o jak lekkie odczuwalne ciep?o, które wydostawa?o si? na zewn?trz mojego cia?a co najwy?ej na kilka cm.

Inny rodzaj wibracji pojawia? si? w momencie, kiedy wyobra?a?em sobie, ?e opuszczam moje cia?o. Wówczas wibracje by?y bardzo wyra?nie odczuwalne, szybko ogarniaj?ce ca?e moje cia?o. Ich cz?stotliwo?? by?a znacznie wy?sza, ni? „moje w?asne” wibracje. W obu przypadkach odczuwanie wibracji jest dla mnie bardzo przyjemne i czu?em si? podekscytowany, lecz fenomen zachodzenia dwóch rodzajów wibracji zupe?nie mnie zdumia?. Ten rodzaj wibracji pojawia si? i nawet pot?guje, kiedy w umy?le wyobra?am sobie ognist? tattw? trójk?ta, który wielu mistyków traktuje, jako swoisty portal. Zaczynam coraz mocniej odczuwa? jego pot?g?, jednak chc?c zwi?kszy? go do wielko?ci mojego cia?a, traci kszta?t, rozmywa si? we wszystkie strony, a? wreszcie pozosta?o?? po nim w postaci ró?nokszta?tnej plamy, zupe?nie nie przypomina pierwotnego wzoru. Ciekawe jest, ?e po chwili z tej „plamy” ponownie zaczyna si? formowa? niewielki trójk?t. Teraz, pisz?c te s?owa, przysz?o mi do g?owy, ?e by? mo?e musz? nauczy? si? obcowa? z energi? trójk?ta stopniowo. Najpierw musz? nauczy? si? utrzymywa? go w umy?l? o jego w?asnych kszta?tach, a z czasem, nabieraj?c wprawy, zacznie sam rosn??, kiedy przyjdzie na to w?a?ciwy moment. By?em kiedy? dosy? niecierpliwym cz?owiekiem. Od pewnego czasu ucz? si? tej cnoty.

Ciekaw jestem, jaki faktycznie ma moje odczuwanie energii wp?yw energii ksi??yca. Wczoraj by?a pe?nia. Graham Nicholls pisze w swojej ksi??ce, ?e jemu naj?atwiej przychodz? podró?e poza cia?em na 4 dni przed pe?ni?. Zostawiam wi?c ?lad, ?ebym móg? kiedy? si? do tego odnie??…

sobota, 6 czerwca 2020

 | Kategoria: Moje doświadczenia OOBE
entry 06.06.2020 - 11:06
Ze ?rody na czwartek, k?ad?c si? spa?, postanowi?em, ?e spróbuj? wywo?a? OBE. Niestety nie uda?o mi si? osi?gn?? celu, lecz w ?atwy sposób wywo?a?em wyra?ne wibracje na ca?ym moim ciele. Wystarczy?o kilka g??bokich oddechów, wprowadzenie si? w stan lekkiego transu i wyobra?enie, ?e opuszczam cia?o, ?e zaczynam „wyje?d?a?” / „wysuwa? si?” ze swojego cia?a w gór?. Niemal natychmiast pojawi?y si? wibracje, które, utrzymuj?c wyobra?enie opuszczania cia?a, si? pog??bia?y.

Same wibracje nie trwa?y zbyt d?ugo i w delikatny sposób, po woli zacz??y odchodzi?. Postanowi?em pog??bi? stan transu, aby wywo?a? jeszcze mocniejsze wibracje i, by? mo?e, tym razem uzyska? OBE. Uda?o si? jednak wy??cznie – i znów z du?? ?atwo?ci? – wywo?a? stan wibracji, nieco mocniejszych ni? poprzednio. Zacz??y jednak po chwili male?. Podj??em jeszcze jedn? prób?. Zako?czy?a si? tak samo, jak ta poprzednia – po?owicznym sukcesem, czyli wibracjami bez OBE.

Samo do?wiadczanie stanu wibracji przypomina prób? uruchomienia silnika samochodu, w którym brakuje paliwa. Na pocz?tku jest rozruch, nawet przez chwil? si? utrzymuje, ale po chwili ga?nie. Jedyna ró?nica jest taka, ?e ga?nie po woli. Przypomina mo?e bardziej graj?c? zabawk?, kiedy ko?czy si? energia w bateriach. D?wi?k spowalnia, obni?a si? stopniowo g?o?no??, a? wreszcie zupe?nie ustaje.

Nie znalaz?em do tej pory sposobu na wyd?u?enie stanu wibracji, aby zapobiec jego przygasaniu. Dzi? przeczyta?em jedno ?wiczenie, polegaj?ce na przekazywaniu swojej energii partnerowi. Zainspirowa?o mnie to do utworzenia innego ?wiczenia. Wywo?ywanie stanu wibracji – dla samej wibracji oraz wp?ywanie na jej odczuwanie: miejscowe zwi?kszanie/zmniejszanie intensywno?ci, przepuszczanie fal energii w ró?nych stronach, „wypychanie” wibracji w postaci mojej energii poza moje fizyczne cia?o, skupianie jej na ró?nych elementach dooko?a mnie.

Jestem dzi? po wizycie u mojej przyjació?ki Ani M. Krótka noc, bo wcze?niej wstali?my, aby jecha? do Warszawy. Odczuwam lekkie zm?czenie i chc? jeszcze wzi?? prysznic. Mam nadziej?, ?e nie zasn? od razu przy pierwszej próbie wywo?ania stanu wibracji.

pi?tek, 5 czerwca 2020

 | Kategoria: Moje doświadczenia OOBE
entry 06.06.2020 - 11:01
Wczoraj zastosowa?em pierwszy raz nagranie z afirmacjami, maj?cymi na celu indukcj? LD. Przez pierwsze 35 min jest cisza – to czas, do zapadni?cia w pierwszy sen. Nast?pnie pojawiaj? si? nagrane przeze mnie afirmacje, które s? powtórzone 2 razy. Trwa to oko?o 5 minut. Po kolejnych 25 minutach te same afirmacje s? powtórzone pojedynczo.

Mam wra?enie, ?e przynios?o to efekt w postaci wyra?niejszego odbioru moich snów, a tak?e lepszego ich zapami?tania.

sobota, 30 maja 2020

 | Kategoria: Moje doświadczenia OOBE
entry 10.02.2013 - 15:34
W tym roku ko?cz? 27 lat i powróci?a do mnie kilka miesi?cy temu silna potrzeba powzi?cia ?wicze? w kierunku ?wiadomego wychodzenia z cielesnych granic czasu i materii. Moje pierwsze do?wiadczenie z pobytu poza cia?em, do?wiadczenie pe?ne i ?wiadome pochodzi z okresu drugiej klasy liceum. Ezoteryk? interesowa?em si? od znacznie wcze?niejszych lat, jak równie? od bardzo ma?ego dziecka wyczuwa?em obecno?? innych istot. Cz?sto to przera?a?o moj? mam?, szczególnie, kiedy która? z takich istot stan??a pomi?dzy nami...

Poni?ej postaram si? ubra? w s?owa to, co osi?gn??em w trakcie jednej z pierwszych prób. Wierz?, ?e przyczyni si? to, do mojego dalszego rozwoju, podsunie mi pomys?y i zwróci uwag? na co?, co mog? ulepszy?.

Do spróbowania po raz pierwszy namówi? mnie ówczesny przyjaciel Patryk, który wtedy opowiada? mi o mo?liwo?ciach, jakie istniej? poza cia?em. Zainteresowa?o mnie to. Postanowi?em poszuka? w internecie informacji, które stanowi?yby pomocny materia? w celu osi?gni?cia tego stanu. Znalaz?em kilka opisów, technik, a tak?e BWGen. Pewnego razu wszystko mi sprzyja?o.

Jesieni? podaj?e 2004 roku wykorzysta?em okazj?, ?e zosta?em w mieszkaniu sam (z trzema psami, co niestety ma tu negatywne znaczenie), a to nie by?o cz?ste. By? ju? wieczór. Zamkn??em si? w pokoju, pami?tam to jak dzi?... Zapali?em ?wiec?. Ustawi?em jeden z programów na BWGen i na?o?y?em s?uchawki. Po?o?y?em si? wygodnie g?ow? ku zachodowi. Czu?em si? bardzo dobrze, by?em wypocz?ty. Relaksacja post?powa?a bardzo sprawnie i etap wibracji by? ledwo zauwa?alny. Ledwo zauwa?alny, bo nieomal natychmiastowo znalaz?em si? poza cia?em…! Wci?? pami?tam to uczucie. Nagle zorientowa?em si?, ?e znajduj? si? tu? pod sufitem wysoko w powietrzu i to cudowne nowe do?wiadczenie „widzenia ca?ym cia?em”. To do?wiadczenie g??boko utkwi?o w mojej pami?ci. To tak jakbym swoj? ?wiadomo?ci? obejmowa?em ca?e pomieszczenie, widzia?em równomiernie dooko?a mnie – tego, który unosi? si? w powietrzu, widzia?em ca?ym cia?em. Widzia?y moje d?onie, widzia?y moje stopy, brzuch, plecy i ca?e to widzenie by?o skierowane na zewn?trz, oraz nie wykracza?o poza mój pokój…

BUM!! Zupe?nie jakby? siedzia? na tarasie widokowym i rozkoszowa? si? nowymi doznaniami, raduj?c si? w pe?ni, p?ywaj?c w tej chwili i nagle si? okazuje, ?e za tors masz przyczepion? lin?, a na drugim jej ko?cu zaczepiony jest spadaj?cy w przepa?? pod tob? ci??ki kamie?. Nag?e szarpni?cie powoduje, ?e spadasz w dó? i nie ma odwrotu, bez znaczenia, jak bardzo chcia?by? tam dalej siedzie?.
Nagle usiad?em na ?ó?ku i serce wali?o mi tak mocno, ?e ka?de jego uderzenie mog?em odczu? w mojej g?owie, w moich d?oniach i stopach, wszystkie jednym by?y ?omotem. Co? mnie sprowadzi?o do cia?a w bardzo brutalnym sposób. Tym czym? by?a trójka rozszczekanych psów, które us?ysza?y wychodz?cego z domu s?siada. Mieszanina strachu, gniewu, ale te? wspomnienia sprzed chwili tego nadzwyczajnego stanu pozostawi?y we mnie odcisk tego dnia.

Tak, zbyt szybko i zbyt drastycznie zako?czy?o si? moje pierwsze pe?ne Do?wiadczenie spoza Cia?a.


Ps.: Pisz?c ten wpis ol?ni?a mnie pewna my?l. Czy to mo?liwe, ?e powinienem przebaczy? tym zwierzakom, których w?ciek?e szczekanie zassa?o mnie spowrotem do cia?a??