Wszechswiatlo


oobe.pl

 

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

2 Stron V   1 2 >
 | Kategoria: Moje doświadczenia OOBE
entry 06.06.2020 - 11:07
Tak, jak zamierza?em, po po?o?eniu si? wczoraj do ?ó?ka przyst?pi?em do wywo?ywania stanu wibracji. Tutaj ju? bez zdziwienia, wibracje wywo?a?em sprawnie i niemal na zawo?anie po kilku g??bokich oddechach.

Zacz??em wi?c manipulowa? odczuciem wibracji w moim ciele. Wychodzi?o mi to mniej wi?cej sprawnie. Udawa?o mi si? zwi?ksza? odczucie wibracji w ramionach na zmian? z wibracjami w nogach. Tu?ów reagowa? na zmian? jako?ci wibracji, zwi?kszaj?c je i zmniejszaj?c. Zauwa?y?em jednak dwie rzeczy.

Pierwsza rzecz, na któr? zwróci?em uwag?, to ?e ilo?? odczuwanych wibracji w obr?bie g?owy by? znacznie ni?szy, ni? w obr?bie innych cz??ci cia?a. Podczas, gdy np. ramiona wibrowa?y o przyjemnej sile, g?owy czasem nie czu?em wcale. Przywo?a?o mi to na my?l moje wcze?niejsze do?wiadczenia z OBE. Przypomnia?em sobie, ?e próbuj?c wywo?a? OBE w przesz?o?ci mia?em cz?sto wra?enie, ?e jaka? si?a przytrzymuje moj? g?ow?, jakby ci??y?a najbardziej i nie pozwala?a mi si? oderwa? od cia?a. By? mo?e jest to kwestia naenergetyzowania okolic g?owy?

Jest tak?e druga ciekawa obserwacja, któr? poczyni?em. Zaobserwowa?em 2 rodzaje wibracji. Jeden rodzaj – bardziej „aksamitny”, lekki, jakby organiczny – wyst?powa? w momencie, kiedy wibracja mia?a by? odzwierciedleniem mojej energii „w?asnej”. To by?o jak lekkie odczuwalne ciep?o, które wydostawa?o si? na zewn?trz mojego cia?a co najwy?ej na kilka cm.

Inny rodzaj wibracji pojawia? si? w momencie, kiedy wyobra?a?em sobie, ?e opuszczam moje cia?o. Wówczas wibracje by?y bardzo wyra?nie odczuwalne, szybko ogarniaj?ce ca?e moje cia?o. Ich cz?stotliwo?? by?a znacznie wy?sza, ni? „moje w?asne” wibracje. W obu przypadkach odczuwanie wibracji jest dla mnie bardzo przyjemne i czu?em si? podekscytowany, lecz fenomen zachodzenia dwóch rodzajów wibracji zupe?nie mnie zdumia?. Ten rodzaj wibracji pojawia si? i nawet pot?guje, kiedy w umy?le wyobra?am sobie ognist? tattw? trójk?ta, który wielu mistyków traktuje, jako swoisty portal. Zaczynam coraz mocniej odczuwa? jego pot?g?, jednak chc?c zwi?kszy? go do wielko?ci mojego cia?a, traci kszta?t, rozmywa si? we wszystkie strony, a? wreszcie pozosta?o?? po nim w postaci ró?nokszta?tnej plamy, zupe?nie nie przypomina pierwotnego wzoru. Ciekawe jest, ?e po chwili z tej „plamy” ponownie zaczyna si? formowa? niewielki trójk?t. Teraz, pisz?c te s?owa, przysz?o mi do g?owy, ?e by? mo?e musz? nauczy? si? obcowa? z energi? trójk?ta stopniowo. Najpierw musz? nauczy? si? utrzymywa? go w umy?l? o jego w?asnych kszta?tach, a z czasem, nabieraj?c wprawy, zacznie sam rosn??, kiedy przyjdzie na to w?a?ciwy moment. By?em kiedy? dosy? niecierpliwym cz?owiekiem. Od pewnego czasu ucz? si? tej cnoty.

Ciekaw jestem, jaki faktycznie ma moje odczuwanie energii wp?yw energii ksi??yca. Wczoraj by?a pe?nia. Graham Nicholls pisze w swojej ksi??ce, ?e jemu naj?atwiej przychodz? podró?e poza cia?em na 4 dni przed pe?ni?. Zostawiam wi?c ?lad, ?ebym móg? kiedy? si? do tego odnie??…

sobota, 6 czerwca 2020

 | Kategoria: Moje doświadczenia OOBE
entry 06.06.2020 - 11:06
Ze ?rody na czwartek, k?ad?c si? spa?, postanowi?em, ?e spróbuj? wywo?a? OBE. Niestety nie uda?o mi si? osi?gn?? celu, lecz w ?atwy sposób wywo?a?em wyra?ne wibracje na ca?ym moim ciele. Wystarczy?o kilka g??bokich oddechów, wprowadzenie si? w stan lekkiego transu i wyobra?enie, ?e opuszczam cia?o, ?e zaczynam „wyje?d?a?” / „wysuwa? si?” ze swojego cia?a w gór?. Niemal natychmiast pojawi?y si? wibracje, które, utrzymuj?c wyobra?enie opuszczania cia?a, si? pog??bia?y.

Same wibracje nie trwa?y zbyt d?ugo i w delikatny sposób, po woli zacz??y odchodzi?. Postanowi?em pog??bi? stan transu, aby wywo?a? jeszcze mocniejsze wibracje i, by? mo?e, tym razem uzyska? OBE. Uda?o si? jednak wy??cznie – i znów z du?? ?atwo?ci? – wywo?a? stan wibracji, nieco mocniejszych ni? poprzednio. Zacz??y jednak po chwili male?. Podj??em jeszcze jedn? prób?. Zako?czy?a si? tak samo, jak ta poprzednia – po?owicznym sukcesem, czyli wibracjami bez OBE.

Samo do?wiadczanie stanu wibracji przypomina prób? uruchomienia silnika samochodu, w którym brakuje paliwa. Na pocz?tku jest rozruch, nawet przez chwil? si? utrzymuje, ale po chwili ga?nie. Jedyna ró?nica jest taka, ?e ga?nie po woli. Przypomina mo?e bardziej graj?c? zabawk?, kiedy ko?czy si? energia w bateriach. D?wi?k spowalnia, obni?a si? stopniowo g?o?no??, a? wreszcie zupe?nie ustaje.

Nie znalaz?em do tej pory sposobu na wyd?u?enie stanu wibracji, aby zapobiec jego przygasaniu. Dzi? przeczyta?em jedno ?wiczenie, polegaj?ce na przekazywaniu swojej energii partnerowi. Zainspirowa?o mnie to do utworzenia innego ?wiczenia. Wywo?ywanie stanu wibracji – dla samej wibracji oraz wp?ywanie na jej odczuwanie: miejscowe zwi?kszanie/zmniejszanie intensywno?ci, przepuszczanie fal energii w ró?nych stronach, „wypychanie” wibracji w postaci mojej energii poza moje fizyczne cia?o, skupianie jej na ró?nych elementach dooko?a mnie.

Jestem dzi? po wizycie u mojej przyjació?ki Ani M. Krótka noc, bo wcze?niej wstali?my, aby jecha? do Warszawy. Odczuwam lekkie zm?czenie i chc? jeszcze wzi?? prysznic. Mam nadziej?, ?e nie zasn? od razu przy pierwszej próbie wywo?ania stanu wibracji.

pi?tek, 5 czerwca 2020

 | Kategoria: Własne obserwacje
entry 06.06.2020 - 11:03
Dieta
Dla optymalnych warunków zaistnienia jako?ciowego OBE, oraz wywo?ania go sprawniej, wa?ne jest aby dieta by?a lekka. Najw?a?ciwsza jest dobrze zbalansowana dieta wega?ska. Wykluczenie mi?sa oraz produktów mleko-pochodnych jest w?a?ciw? drog?, aby odci?? od siebie energi? strachu i ?mierci, które przez swoje ?ycie do?wiadczaj? zwierz?ta przeznaczone do uboju.
Jest to równie? zwi?zane ze zmniejszonym zu?yciem energii, potrzebnej na trawienie ci??kostrawnych i przetworzonych pokarmów. W ciele zostaje wówczas du?a rezerwa energii ?yciowej, która sprzyja poszerzaniu ?wiadomo?ci i do?wiadczaniu odmiennych jej stanów.
Ju? dieta wegetaria?ska daje bardzo dobre efekty. Zalecane s? równie? kilkudniowe ca?kowite g?odówki, podczas których nale?y pi? bardzo du?? ilo?? wody.

?wiczenia fizyczne
Wysoce zalecane s? ?wiczenia utrzymuj?ce i podnosz?ce kondycj? fizyczn?. Szczególn? warto?? maj? te dyscypliny, w których dochodzi do obcowania z natur?: w?drówki piesze, wspinaczki, bieganie – najlepszym miejscem do ich wykonywania jest las, park.
Po du?ym wysi?ku fizycznym dochodzi do swoistego wy??czenia ?wiadomo?ci cia?a. Jednocze?nie przy wypocz?tym, zrelaksowanym umy?le ?atwiej mo?na osi?gn?? stan poszerzenia ?wiadomo?ci i, w efekcie do ?atwiejszego osi?gania OBE.

Relaksacja
Umiej?tno?? wyciszania umys?u i kontroli my?li jest najpot??niejszym narz?dziem wykorzystywanym do osi?gni?cia OBE. Regularna medytacja, umiej?tno?? wywo?ywania stanu odpr??enia, wp?ywanie na cz?stotliwo?? fal mózgowych s? kluczowe dla mo?liwo?ci pracy z umys?em.

Sen
Zdrowy sen pozwala zachowa? kontrol? nad umys?em w stanie czuwania. Jednocze?nie – paradoksalnie – wywo?anie stanu braku snu przez 24 godziny i rozpocz?cie po tym czasie pracy z energiami przynosi bardzo dobre rezultaty. Nie nale?y jednak praktykowa? braku snu zbyt cz?sto, poniewa? dojdzie do przem?czenia organizmu i utrzymanie ?wiadomo?ci podczas praktyk mo?e stawa? si? trudniejsze i ko?czy? zasypianiem. Jak ze wszystkim – nale?y zachowa? zdrowy umiar.

D?wi?k
Dla celów ?wiadomego wywo?ywania odmiennych stanów ?wiadomo?ci mo?na stworzy? w?asne d?wi?ki w postaci melodii, piosenki, mantry, które oddzia?ywaj? silnie odpr??aj?co na umys?. Nale?y takie d?wi?ki dopasowa? indywidualnie. Mo?na eksperymentowa? z w?asnym g?osem i ró?nymi d?wi?kami, jakie generujemy sami. Nale?y zwróci? uwag?, aby dany d?wi?k stanowi? podstaw? dla naszego umys?u i jednocze?nie sygna? skojarzeniowy, który b?dzie informacj? dla umys?u, ?e w?a?nie dochodzi do zmiany stanu ?wiadomo?ci. Mo?na tak?e stosowa? nagrania oraz dudnienia ró?nicowe.

niedziela, 31 maja 2020

 | Kategoria: Moje doświadczenia OOBE
entry 06.06.2020 - 11:01
Wczoraj zastosowa?em pierwszy raz nagranie z afirmacjami, maj?cymi na celu indukcj? LD. Przez pierwsze 35 min jest cisza – to czas, do zapadni?cia w pierwszy sen. Nast?pnie pojawiaj? si? nagrane przeze mnie afirmacje, które s? powtórzone 2 razy. Trwa to oko?o 5 minut. Po kolejnych 25 minutach te same afirmacje s? powtórzone pojedynczo.

Mam wra?enie, ?e przynios?o to efekt w postaci wyra?niejszego odbioru moich snów, a tak?e lepszego ich zapami?tania.

sobota, 30 maja 2020

 | Kategoria: Własne obserwacje
entry 06.06.2020 - 10:49
Na ?wiczenia OBE mog? przy aktualnych warunkach po?wi?ci? 2 godz. dziennie.

Jestem w stanie wygospodarowa? nawet 30 godz. czasu wolnego w tygodniu, a w weekend nawet 10 godz.

Jestem typem 1 w za?o?eniu Grahama Nicholls’a – osoba, u której odmienne stany ?wiadomo?ci mog? zachodzi? podczas czuwania – zachowuj?c pe?n? ?wiadomo?? (w przeciwie?stwie do osób, które do?wiadczaj? takich stanów podczas snu).

OSOBOWO??: intelektualista / wzrokowiec

STAN WIBRACJI
Do stanu wibracji doprowadzi?em wiele razy i by?o to wynikiem zamierzonego dzia?ania w kierunku uzyskania OBE. Najcz??ciej dochodzi do niej w pozycji le??cej, b?d?c przykryty kocem, b?d? ko?dr?, poniewa? ??czy?o si? z lekkim odczuwaniem zimna.
Do wibracji dochodzi?o po zrelaksowaniu si? i wizualizowaniu, ?e wychodz? z cia?a. Ka?dorazowo dochodzi?em do momentu, w którym wydawa?o mi si?, ?e jestem tu? o krok od osi?gni?cia celu. Czasem wibracja zaczyna?a si? od ramion, lecz najcz??ciej rozpoczyna?a si? w górnej cz??ci pleców i rozchodzi?a falami na ca?e cia?o. Bardzo lubi? stan wibracji, jest bardzo przyjemny i wywo?uje u mnie stan podekscytowania oraz jeszcze wi?kszej woli osi?gni?cia celu. W pewnym momencie stan wibracji ustaje, cho? czasem utrzymuje si? kilka minut.
Nie mam pewno?ci, co doprowadza do zatrzymania wibracji. By? mo?e dzieje si? tak, poniewa? w nasilaj?cym si? stanie wibracji powraca moja bardziej intensywnie moja ?wiadomo??, mówi?ca mi: „No dalej! Jeszcze troch?, wytrzymaj. Na pewno si? uda tym razem. – Oj, o nie.. wibracje odchodz?. Kurcz?… ale jestem ju? coraz bli?ej. Pewnego dnia to osi?gn?. Tylko co ja tam spotkam? Mam nadziej? spotka? moich przewodników duchowych, którzy zechc? mnie poprowadzi? i uczy?. Obym tylko potrafi? rozpozna? tych w?a?ciwych i nie pomyli? ich z czym?, co chce mi zaszkodzi?. Nie chcia?bym, ?eby moja praca w rozwoju duchowym posz?a na marne. Szkoda by by?o si? w to anga?owa?, ?eby pó?niej narobi? sobie wi?kszych k?opotów. Chc? osi?gn?? rozwój i i?? w stron? ?wiat?a. Nie mog? si? doczeka?, a? w pe?ni b?d? potrafi? podró?owa? poza cia?em i zwiedz? pi?kne miejsca na ziemi i we wszech?wiecie. By? mo?e b?d? móg? wykorzysta? te umiej?tno?ci do odkrycia ukrytych skarbów? Albo rozwi?zania zagadek historii, podró?uj?c do innych czasów? Chcia?bym takie mo?liwo?ci uzyska? i ?ebym nie zosta? w jaki? sposób ukarany za skorzystanie z tych mocy do w?asnych korzy?ci. Tego si? troch? boj?.”

Przekonania dotycz?ce OBE
My?l?c o OBE czuj? podekscytowanie na my?l, jak wspania?e rzeczy mog? zobaczy?, pozna?, do?wiadczy?. Jestem bardzo ciekaw tych wszystkich energii, które b?d? móg? ogl?da?, ich kolorów, tekstury, jako?ci. Pragn? mocno poczu? efekt latania, unoszenia si? w przestrzeni, przechodzenia przez ?ciany. Chc? móc ogl?da? innych ludzi.
Bardzo mnie cieszy, ?e b?d? móg? zacz?? ?y? pe?niej, bardziej ?wiadomie, ?e b?d? móg? uzdrawia?: siebie i inne osoby. Jestem przekonany, ?e OBE da mi wiele nowych do?wiadcze? oraz mo?liwo?ci, dzi?ki którym b?d? móg? ?y? lepiej.

Do?wiadczenia ze ?wiadomym OBE
Po raz pierwszy i do tej pory bez ponownego powtórzenia, do?wiadczy?em OBE, maj?c oko?o 17 lat. D?ugo si? wówczas przygotowywa?em do tego. Wieczorami s?ucha?em dudnie? ró?nicowych, czyta?em o tym oraz przegl?da?em fora internetowe.
Tego wieczora, kiedy to si? wydarzy?o, by?em w swoim pokoju sam. Oprócz mnie w mieszkaniu by?y jeszcze 3 psy. W pokoju pali?a si? tylko jedna ?wieczka i chyba wówczas równie? s?ucha?em dudnie? ró?nicowych na specjalnym programie. Siedzia?em w wygodnym fotelu, ramiona spoczywa?y na oparciach.
Po kilku minutach od rozpocz?cia prób wyj?cia z cia?a poczu?em bardzo przyjemne wibracje na ca?ym ciele. Po raz pierwszy poczu?em, jak wysuwam si? z mojego cia?a fizycznego. Ca?y proces zacz?? si? od mojego prawego ramienia, które zacz??o wysuwa? si? do przodu, jakby wyje?d?a?o po szynach. Wówczas wiedzia?em, czu?em, ?e w?a?nie opuszczam moje cia?o. Pomimo, ?e mia?em wra?enie, ?e nie opu?ci?em cia?a ca?kowicie, czu?em, ?e moja ?wiadomo?? obj??a ca?y pokój, w którym przebywa?em i mia?em wra?enie „widzenia ca?ym cia?em”. Widzia?em dos?ownie wszystko, co mnie otacza?o ze wszystkich stron – i to jednocze?nie.
Nagle w jednym momencie wszystkie 3 psy zacz??y mocno ujada?. Prawdopodobnie us?ysza?y kogo? na klatce schodowej. Wrzuci?o mnie to powrotnie do cia?a. Uda?o mi si? wysun?? jedynie cz??? prawego ramienia – mniej wi?cej mój ?okie? znalaz? si? na wysoko?ci mojego nadgarstka. Taki nag?y powrót by? bardzo nieprzyjemny i mia?em lekkie md?o?ci. Czu?em si? z tym bardzo ?le i by?em te? zdenerwowany na psy, które przerwa?y moje pierwsze ?wiadome wyj?cie z cia?a.
Dzi? mam 33 lata i w mi?dzyczasie dokonywa?em jeszcze kilku prób, ale ?adna nie zako?czy?a si? powodzeniem. Raz do?wiadczy?em jasnoczucia,/jasnowidzenia chc?c ujrze? moj? matk?, co robi w danym momencie u siebie w domu – oddalonym ode mnie o 1200 km. Moje próby ko?cz? si? na intensywnych wibracjach ca?ego cia?a i wra?eniem, jakbym by? tu? o malute?ki krok od wyj?cia z cia?a.

pi?tek, 29 maja 2020

2 Stron V   1 2 >