oobe.pl

 

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

Trwaja prace modernizacyjne. Chwilowo nie mozna dodawac postow i brakuje polskich znakow. Przepraszam za utrudnienia. Pracujemy nad tym

4 Stron V  < 1 2 3 4 >  
Reply to this topicStart new topic
> Stworzenie Faq
Drag0n
post 10.10.2007 - 17:50
Post #22


?wiadomie ?ni?cy
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 304

Notatnik


...pewnie... jest a? 59 cia?... albo i wi?cej :)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
krzysztof
post 12.10.2007 - 11:42
Post #23


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Validating
Punkty prestiżu: 27

Notatnik


CYTAT(krzysztof @ 05.10.2007 - 15:37) *
Wniosek: nalezaloby zatem uzupelnic definicje i napisac ze OBE zaczyna sie w momencie wyjscia poza OSPUO (czyli wyjscia z LD).

Moj "dowod", czyli potwierdzona obserwacja mojego ojca spiacego fizycznie w drugim pokoju dokonala sie w "trybie ograniczonej swobody" czyli w drugim ciele, nie trzecim. Nie dokonalo sie to w OSPUO i nie w LD.

Zakladajac oczywiscie duza wiarygodnosc moich notatek :)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Raziel
post 16.10.2007 - 23:12
Post #24


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Validating
Punkty prestiżu: 15

Notatnik


Pomy?la?em ?e to mog?oby si? tu przyda?.
[zaczerpni?te z ksi??ki Roberta Monroe cz.2 "Dalekie Podró?e". Na pytania odpowiada Monroe]

PYTANIE: JAK ODRÓ?NI? PRZE?YCIE POZA CIA?EM OD ZWYK?EGO SNU?

Wi?kszo?? osób stwierdziwszy, ?e prze?ycie poza cia?em to nic innego jak zjawisko przypominaj?ce “sen na jawie" zapomina, ?e spotka?o je co? takiego. Tymczasem ró?nica mi?dzy stanem OOBE a snem jest do?? istotna. Podczas snu cz?owiek zdaje sobie spraw?, ?e ?pi; poza tym mo?e wp?ywa? na jego przebieg – na to, co si? podczas niego wydarza i na bior?cych w nim udzia? ludzi.
Natomiast osoba w stanie OOBE ma ?wiadomo?? jedynie zbli?on? do normalnej. Odbiera niemal wszystkie wra?enia zmys?owe. A wi?c mo?e “widzie?", “s?ysze?", “dotyka?" czego?; najs?abiej pracuj? wówczas zmys?y smaku i w?chu. Tego wszystkiego do?wiadcza przebywaj?c w mniejszej lub wi?kszej odleg?o?ci od cia?a, cz?sto w pozycji niemo?liwej do przyj?cia przez cia?o fizyczne, np. unosz?c si? pod sufitem. Przy eksterioryzacjach o wi?kszym zasi?gu zdarza si?, ?e cia?o energetyczne cz?owieka znajduje si? powiedzmy w Pary?u, podczas gdy cia?o fizyczne pozostaje w Nowym Jorku. Przebywaj?c poza cia?em mo?esz obserwowa? wszystko co si? wokó? ciebie dzieje, ale nie masz wp?ywu na przebieg wydarze?. Je?li chcesz, mo?esz po powrocie do cia?a fizycznego sprawdzi?, czy to co “widzia?e?" pokrywa si? z rzeczywisto?ci?. Nie mo?esz w najmniejszym nawet stopniu uczestniczy? w fizycznym ?yciu poniewa? nie jeste? “fizyczny". Zasadnicza ró?nica pomi?dzy snem a stanem OOBE polega na tym, ?e do?wiadczenia podczas w?drówek poza cia?em s? tak samo realne jak nasza materialna rzeczywisto??.

PYTANIE: CZY KA?DY MO?E WYCHODZI? Z CIA?A?

Z bada? prowadzonych na przestrzeni ostatnich dziesi?ciu lat wynika, ?e oko?o 25% doros?ych ludzi pami?ta przynajmniej jedno spontaniczne wyj?cie z cia?a. Wiele osób u?wiadomi?o sobie, ?e prze?y?o co? takiego dopiero po opisaniu im zjawiska OOBE. Jak ju? mówi?em wcze?niej ustalili?my, ?e ka?dy z nas osi?ga w sposób naturalny stan OOBE wówczas, gdy jest pod dzia?aniem fal delta lub podczas fazy snu g??bokiego. A wi?c postaraj si? zapami?tywa? swoje conocne w?drówki poza cia?em. Poza tym jeste?my przekonani o tym, ?e ka?dy po odpowiednim przygotowaniu psychologicznym i/lub filozoficznym, mo?e osi?ga? stany OOBE w sposób ?wiadomy.

PYTANIE: CZY WYCHODZENIE Z CIA?A MO?E ZASZKODZI?? CZY MO?NA OD TEGO UMRZE??

Po dwudziestu pi?ciu latach osobistych do?wiadcze? w zakresie eksterioryzacji i prowadzonych nad tym zjawiskiem bada? stwierdzam, ?e nie wyrz?dzaj? one cz?owiekowi ?adnej szkody. Nie natkn??em si? na ani jeden dowód, który móg?by potwierdzi? przypuszczenie o ich szkodliwo?ci. Nie mam równie? najmniejszych w?tpliwo?ci co do tego, ?e stany OOBE nie wp?ywaj? niekorzystnie na nasz? psychik?. Natomiast dzi?ki do?wiadczeniom poza cia?em zmienia si? nasz system wierze?, cz?sto prze?ywamy w zwi?zku z tym wstrz?s, wi?c nale?y podchodzi? do tego z rozwag?. Przebywanie poza cia?em nie szkodzi naszemu uk?adowi fizjologicznemu i nie powoduje utraty energii.

PYTANIE: CZY NARKOTYKI, ALKOHOL LUB LEKARSTWA MOG? SPOWODOWA? POWSTANIE OOBE?

Wiele danych przemawia za tym, ?e ?rodki halucynogenne mog? powodowa? spontaniczne OOBE. Nie przeprowadzono dostatecznych bada? nad wp?ywem narkotyków na powstawanie tego typu stanów. Alkohol jako ?rodek uspokajaj?cy nie przyczynia si? do wychodzenia z cia?a, a ju? na pewno nie sprzyja zachowaniu pami?ci o takim wydarzeniu. Istniej? przypuszczenia, ?e leki znieczulaj?ce wywo?uj? g??bokie stany OOBE. Przemawiaj? za tym doniesienia lekarzy anestezjologów oraz badania polegaj?ce na eksperymentalnym podawaniu ?rodków anestezjologicznych nie zagra?aj?cych zdrowiu.

PYTANIE: CZY ZJAWISKO OOBE PODOBNE JEST DO DO?WIADCZE? OKRE?LANYCH PRZEZ WIELU AUTORÓW JAKO “PRZE?YCIE Z POGRANICZA ?MIERCI"?

Tak, bardzo podobne. Powiem wi?cej – zjawiska te s? dok?adnie tym samym. Wi?kszo?? elementów opisanych przez osoby b?d?ce w stanie bliskim ?mierci powtórzy?o si? w relacjach osób poddaj?cych si? d?wi?kom Hemi-Sync w naszym laboratorium. Ró?nica polega na sposobie odbioru tych wydarze? i na sytuacji w jakiej si? odbywaj?. Prze?ycie poza cia?em jest tym samym stanem co do?wiadczenie stanu na granicy umierania tyle, ?e widzianym z innej perspektywy dzi?ki mo?liwo?ci obiektywnej obserwacji wskutek braku l?ku i napi?cia.


PYTANIE: PODCZAS PRÓB OSI?GNI?CIA STANU OOBE ODCZUWAM BÓL G?OWY I INNYCH CZ??CI CIA?A. CO TO ZNACZY?

Przypad?o?ci tego typu przewa?nie oznaczaj? nieu?wiadomione l?ki i niepokoje. Powiniene? zda? sobie z nich spraw? przed przyst?pieniem do eksterioryzacji. Je?li zrozumiesz powód ka?dego z nich na tym poziomie ?wiadomo?ci, na którym one istniej?, a potem odrzucisz towarzysz?c? mu emocj?, znikn? owe fizyczne objawy.

PYTANIE: CZY MO?NA PRZEZ POMY?K? WRÓCI? NIE DO SWOJEGO CIA?A?

S?owo mo?na ju? sugeruje tak? ewentualno??. Tak, zdarzaj? si? takie przypadki, sam tego do?wiadczy?em na pocz?tku. Inna sprawa, ?e nie wiadomo jak s? cz?ste. Cz?owiekowi ?yj?cemu we wspó?czesnym cywilizowanym ?wiecie trudno jest nawet przypu?ci? istnienie takiej mo?liwo?ci. Zaj?cie przez pomy?k? cudzego cia?a nie zdarzy?o si? ani ?adnemu z naszych eksperymentatorów, ani nikomu, kto bra? udzia? w prowadzonych przez nas kursach. Aby zapewni? sobie powrót do w?a?ciwego cia?a u?ywamy prostego sposobu. Otó? je?li musisz nagle przerwa? OOBE, wystarczy, ?e pomy?lisz o jakiej? cz??ci swego fizycznego cia?a – na przyk?ad o du?ym palcu prawej nogi – a nast?pnie spróbujesz nim poruszy?. Rezultat b?dzie natychmiastowy. Poniewa? nie s?ysza?em o innych przypadkach zaj?cia “cudzego" cia?a poza tymi, które przytrafi?y mi si? osobi?cie na pocz?tku moich eksterioryzacji, podejrzewam, ?e co? takiego mo?e spotka? osob? nie maj?c? w tej dziedzinie ?adnego do?wiadczenia. A wi?c je?li jeste? nowicjuszem, zapami?taj sobie has?o: “poruszy? palcem". Zaoszcz?dzi ci to wielu k?opotów i strachu.

PYTANIE: CZY PRZEBYWAJ?C POZA CIA?EM SPOTKA? PAN JAKIE? ZWIERZ?TA? CZY MÓG? SI? PAN Z NIMI POROZUMIE??

Jedynymi zwierz?tami, na które natkn??em si? podczas moich eksterioryzacji by?y nasze domowe koty. One równie? maj? drugie cia?o, które mo?na zauwa?y? wówczas, gdy ?pi?. Niedawno spotka?o mnie co? interesuj?cego. Podczas od??czania si? od cia?a zauwa?y?em trzy siedz?ce i spokojnie obserwuj?ce mnie koty. Kiedy si? z nimi przywita?em, ze zdumieniem stwierdzi?em, ?e s? to nasze ulubione koty, zmar?e fizycznie na przestrzeni trzech ostatnich lat. Teraz, gdy patrz? na to wydarzenie z perspektywy czasu, nie mog? zrozumie? dlaczego by?em wówczas zaskoczony.


PYTANIE: CZY SNY O LATANIU NALE?? DO ZJAWISK OOBE?

Uwa?amy, ?e sny, w których si? lata to przewa?nie racjonalizacja stanów OOBE – zjawiska nie akceptowanego przez ?wiadomy umys? cz?owieka. Pó?niejsze badania dostarczy?y nam danych, na podstawie których mo?na przypuszcza?, i? do tej samej kategorii nale?? sny o wysiadaniu z samochodu b?d? sny o spadaniu. Czy nigdy nie przy?ni?o ci si?, ?e zapomnia?e? gdzie zaparkowa?e? swój samochód? Natomiast je?li ?ni ci si?, ?e spadasz, mo?e to równie? oznacza?, i? powoli wracasz do cia?a fizycznego.

PYTANIE: NA CZYM POLEGA RÓ?NICA MI?DZY ZDALNYM WIDZENIEM A STANEM OOBE?

Zdalne widzenie, czy te? inaczej mówi?c zdolno?? “widzenia" wydarze? rozgrywaj?cych si? w innym miejscu ni? to, w którym si? znajdujemy, mo?na osi?gn?? dzi?ki odpowiednim ?wiczeniom ?wiadomo?ci przy “widzeniu na odleg?o??". Gdy pozostajemy w ciele fizycznym, wykorzystywany jest jeden rodzaj percepcji – postrzeganie wzrokowe. Natomiast OOBE uruchamia równie? inne formy percepcji. Przebywaj?c poza cia?em nie mamy ?wiadomo?ci cia?a fizycznego, gdy? jeste?my od niego uwolnieni. To s? dwie najwa?niejsze, cho? nie jedyne ró?nice mi?dzy OOBE a zdalnym widzeniem.

PYTANIE: CZY MO?NA WYWO?A? OOBE PRZY POMOCY HIPNOZY?

Istnieje kilka doniesie? o tego typu wypadkach, a wi?c jest to mo?liwe. My osobi?cie nie mamy takich do?wiadcze?. S?abe strony tej techniki polegaj? naszym zdaniem na tym, ?e uzyskanego t? drog? OOBE nie do?wiadcza si? w sposób ?wiadomy, co jest bardzo istotne dla tego procesu.

PYTANIE: CO ZROBI? W PRZYPADKU, GDY WEJDZIE SI? W STAN OOBE PODCZAS WYKONYWANIA JAKIEJ? CODZIENNEJ CZYNNO?CI, POWIEDZMY PODCZAS PROWADZENIA SAMOCHODU?

Wówczas trzeba jak najszybciej powróci? do cia?a fizycznego, u?ywaj?c metody, któr? opisa?em wcze?niej. Mnie osobi?cie nie przytrafi?o si? nic takiego, ale wiem, ?e niekiedy si? to zdarza.

PYTANIE: CZY PODCZAS PRZEBYWANIA POZA CIA?EM ?ATWIEJ JEST PODRÓ?OWA? DO MIEJSCA CZY DO OSOBY?

Zazwyczaj do osoby; szczególnie, gdy si? jest z ni? zwi?zanym emocjonalnie. Niektórzy ludzie mog? podró?owa? do miejsca, ale wymaga to wyra?nie okre?lonego “adresu" czy te? identu.

PYTANIE: JAK ROZPOZNA? CZY ISTOTA, KTÓR? SPOTYKAMY PODCZAS OOBE, JEST NAM ?YCZLIWA CZY NIEPRZYCHYLNA?

Na to pytanie trudno jest udzieli? wyczerpuj?cej odpowiedzi. Cz?sto zdarza si?, ?e podczas podró?y poza cia?em spotykamy jak?? istot? energetyczn?, któr? uwa?amy za przychylnie b?d? wrogo do nas nastawion?. Tymczasem jest to projekcja naszej ?wiadomo?ci, gdy? naprawd? mamy do czynienia z czyst? energi?, nie kieruj?c? uwagi pod niczyim adresem. Identyczny przypadek zachodzi wówczas, gdy uderzaj?ca o brzeg fala sprawia na nas przera?aj?ce wra?enie. Natomiast owa wzburzona fala nic nie wie o naszym istnieniu i nie zwraca na nas najmniejszej uwagi. A wi?c to tylko nasz strach przed nieznan? pot?g? czyni j? w naszych oczach gro?n? i niebezpieczn?. Takich sytuacji jak opisane powy?ej mo?na unikn?? je?li ?wiadomie ograniczy si? swoj? “energi? wej?ciow?" i wykorzysta wy??cznie te cz?stotliwo?ci, które pozwol? nam nawi?za? kontakt z innymi energiami. Gdyby pojawi?y si? jakie? k?opoty, najlepiej b?dzie odsun?? je od siebie, a w najgorszym wypadku wróci? do cia?a fizycznego. Inaczej mówi?c: kiedy spotkasz jakie? istoty, pozdrów je i spróbuj si? z nimi jako? porozumie?.

PYTANIE: CZY B?D?C W STANIE OOBE MO?NA PORUSZA? SI? W CZASIE?

Oczywi?cie. Prawdziwe OOBE jest stanem ?wiadomo?ci nie zwi?zanym z czasoprzestrzeni?. Jednak?e poruszanie si? w czasie z wielu powodów nie jest takie proste, jak mog?oby si? wydawa?. Najwa?niejsze, aby u?y? w?a?ciwego “identu" pozwalaj?cego wróci? do miejsca, z którego si? wyruszy?o. Taki ident musi zawiera? dok?adne okre?lenie zarówno miejsca, jak i czasu. Zanim zabierzesz si? do d?u?szych podró?y w czasie, po?wicz te krótsze.

PYTANIE: JAK? MAM “POSTA?" PODCZAS OOBE?

Wyobra? sobie swoje niefizyczne cia?o jako bezkszta?tn?, galaretowat? substancj?. Cia?o energetyczne zachowuj?c “pami??" cia?a fizycznego, przybiera niemal tak? sam? posta? jak ono, ale im bardziej jest oddalone od cia?a fizycznego, tym mniej o nim “pami?ta". To samo dotyczy oddalenia w czasie. Je?li pozostawi mu si? zupe?n? swobod? dzia?ania, mo?e sta? si? kul?, ?z?, chmurk? lub po prostu kropelk?. Zmiana formy nast?puje zaraz po oddzieleniu si? od drugiego cia?a, wówczas gdy stajesz si? rozrzedzon? energi?. Je?li zechcesz, mo?e “wyrosn??" ci r?ka lub rami?.

PYTANIE: CO MO?E PAN POWIEDZIE? O REINKARNACJI? CZY POSZCZEGÓLNE WCIELENIA NAST?PUJ? PO SOBIE W CZASIE, CZY TE? ODBYWAJ? SI? RÓWNOCZE?NIE?

Przede wszystkim nale?y powiedzie?, ?e nie w nast?pstwie czasowym. Nie jest wykluczone, ?e rzeczywi?cie odbywaj? si? w tym samym czasie. Wszystko zale?y od tego, kto jest “obserwatorem".


PYTANIE: CZY MÓG?BY PAN POWIEDZIE? CZYM JEST DOBRO I Z?O?

Dobro i z?o istniej? wy??cznie w umy?le obserwatora. S? wynikiem jego ignorancji i braku zrozumienia oraz widzenia rzeczy w niew?a?ciwym ?wietle.

PYTANIE: CZY SPO?YWANIE PEWNYCH POKARMÓW, PICIE KAWY, PALENIE ETC. PRZY?PIESZAJ? LUB HAMUJ? POWSTAWANIE STANÓW OOBE?

Nie ma ?adnej zale?no?ci mi?dzy wymienionymi przez pana czynnikami, a powstawaniem OOBE. Mówi? to wy??cznie na podstawie do?wiadcze? naszych eksperymentatorów z laboratorium i osób uczestnicz?cych w prowadzonych przez nas kursach. Natomiast nic mi nie wiadomo o innych powa?niejszych badaniach nad eksterioryzacj?. Jednak najlepiej zachowa? we wszystkim umiar.

PYTANIE: CZY JEDNA OSOBA MO?E PROWADZI? W TYM SAMYM CZASIE DWA ?YCIA?

Pytali?my o to naszych niefizycznych przyjació?. Odpowiedzieli, ?e takie przypadki s? nie tylko mo?liwe, ale zdarzaj? si? cz?sto. Nie wiemy dlaczego tak si? dzieje. Nie mamy na ten temat ?adnych informacji, jedynie mnie podano miejsce mojego “drugiego ?ycia" oraz imi?, które tam nosz? – ale nie mia?em czasu, czy te? raczej odwagi, by to sprawdzi?.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kater
post 17.10.2007 - 01:42
Post #25


OBE maniak 15
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 11a ja mam pytanie dziwne i prosze o odp. za?ó?my...:) ?e po smierci inkarnujemy. ok mija na ziemi czas... i go si? odczówa, po ?mierci nie ma czasu, ale b?dzie mija?o co?.. zdobywanie do?wiadcze? i ci?gle inne przezycia i nazwijmy go czasem jednak.ok mamy 14, umieram i za?ó?my ?e po smierci mam inkarnowa? i pyt 1. czy to odemnie bedzie zaleze? czy inkarnuje 2 ile czasu minie do kolejnej inkarnacji tzn. czasu w naszym ziemskim mniemaniu, 3 czy mozna si? jako? przeciwstawi? inkarnowaniu? 4 czy moge sobie wybra? cia?o do inkarnacji . No chyba tyle, ale najwa?niejsze czy sam sobie w?adam swoim umys?em i czy mam woln? wol? w 100% po smierci czyli robie co chce bo tak w to "wierze" czy jednak musze odnale?? dysk i "po?wi?ci? si? dla moich ja i do nich do??czy? i si? z nimi z??czy?? wiem, ?e to b?dzie konieczne kiedy? do przej?cia dalej ale czy sam moge wybra? czas czy jakie? przyci?ganie bez mojej woli mnie wci?gnie albo w jakie? cia?o na ziemi albo do dysku?? no Zajecham jak?? inteligentn? energie, która namówi?a mnie do zabawy w Ziemskie zycie zamiast j? tylko obserwowa? i uczy? si? na do?wiadczeniach innych bez "penetracji"... no to chyba allchodzi mi o to czy po smierci mam w 100% woln? wol???
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Raziel
post 17.10.2007 - 10:01
Post #26


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Validating
Punkty prestiżu: 15

Notatnik


Je?li chodzi o woln? wol? to moim zdaniem tak, po ?mierci ma si? 100% woln? wol? i nikt ci tam nie mo?e niczego narzuci?. Mo?e ja przytocz? fragment z ksi??ki Monroe`a który po cz??ci odpowiada na twoje pytania. Jest ca?kiem sensownym wyja?nieniem procesu reinkarnacji i zgadza si? z moimi odczuciami w tej sprawie.

CYTAT
"(...)Proces intensywnego uczenia si? wymaga równie? wymazania czy te? zatarcia wcze?niejszych do?wiadcze?, zdobytych zarówno podczas poprzednich inkarnacji ziemskich, jak i ?ycia w innych systemach rzeczywisto?ci po to, by nie przeszkadza?y one w realizowaniu obecnej egzystencji. Nie nale?y jednak zapomina?, ?e wymazanie z pami?ci danych o poprzednich istnieniach dokonuje si? wy??cznie na poziomie fizycznej ?wiadomo?ci jednostki, która przystaje na podyktowane jej warunki. Pami?? o minionych do?wiadczeniach pozostaje w esencji formy energetycznej. Cz?owiek, który si? rodzi, ma je zakodowane w pod?wiadomo?ci. To, co powiedzieli?my, jest bardzo wa?ne, gdy? wcze?niej uzyskane do?wiadczenia lub dowody mog? stanowi? zasadniczy motyw dzia?alno?ci danej istoty na planie ziemskim. Kiedy ju? istota podejmie decyzj? co do wcielenia i zaakceptuje proponowane jej warunki, musi wybra? taki “punkt wej?cia", który ze wzgl?du na czynniki genetyczne, ?rodowiskowe, spo?eczne, polityczne i ekonomiczne móg?by umo?liwi? jej – cho? nie zapewni? w stu procentach – realizacj? zamierzonego celu. Jednak cz?sto si? zdarza, ?e nie wszystkie warunki, które s? akurat dost?pne, b?d? si? nadawa?y do realizacji danego celu. Mimo to wiele istot decyduje si? zej?? na Ziemi? i inkarnowa? jako ludzie maj?c tylko nadziej?, ?e mimo tych nie sprzyjaj?cych okoliczno?ci osi?gn? jednak to, co sobie zaplanowa?y. Czasem pojawia si? tyle przeciwno?ci, ?e po prostu n?ci ch?? zmierzenia si?, by tak rzec, z tymi niedogodnymi warunkami lub rodzi si? pragnienie, by je zmieni? przez odpowiednie my?lenie i dzia?anie. Niektórzy podejmuj? taki trud, inni za? nie.

Zdarza si? równie?, ?e popyt na okre?lone warunki wej?cia znacznie przekracza poda?. Wobec tego wiele istot zm?czonych d?ugim oczekiwaniem decyduje si? na inkarnacj?, która ich wymagania co do warunków ?ycia na Ziemi spe?nia cho?by w minimalnym stopniu."
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Guest_OBE Maniak_*
post 19.10.2007 - 21:08
Post #27
Guests
Punkty prestiżu:.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ldkiler
post 19.10.2007 - 21:25
Post #28


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 48

Notatnik


Darek przelecia?e? w astralu jak?? znan?, bardzo znan? aktork?/piosenkark?/gwiazd? show, bo o ile wiem to zgwa?ci?e? tam jak?? aktork?, ale oprócz niej?

PS. Sorki jak w z?ym miejscu napisa?em
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Guest_OBE Maniak_*
post 19.10.2007 - 21:38
Post #29
Guests
Punkty prestiżu:.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Guest_Artur_flyer_*
post 20.10.2007 - 09:51
Post #30
Guests
Punkty prestiżu:Darek jak to jest, ekhmm, ?e tak powiem z tym Bogiem?
Czy sk?adaj? si? na niego wszystkie mtj-ty, czy w ogóle istnieje jaka? najwi?ksza istota, a mo?e nie ma rzeczy najwi?kszej (je?eli wszech?wiat jest niesko?czony), czyli wniosek taki ?e nie ma Boga.
Wiem, wiem, to pytanie z cyklu na które nie ma odpowiedzi, ale wiem, ?e na pewno mia?e? jakie? do?wiadczenia zwi?zane z tym zagadnieniem.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ldkiler
post 20.10.2007 - 14:40
Post #31


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 48

Notatnik


Jeszcze jedno pytanko mam.

Czy w astralu gdyby spotka?o si? np. chi?czyka mo?na by z nim normalnie pogada?? tzn czy rozumia?o by si? to co on mówi?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Guest_plantator_*
post 20.10.2007 - 17:07
Post #32
Guests
Punkty prestiżu:---
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Guest_mind trainee_*
post 20.10.2007 - 20:30
Post #33
Guests
Punkty prestiżu:1) Co jest za Zgramadzeniem (Focus 34/35)?
2) Czy mia?e? kontakt z obcymi cywilizacjami, tzn. czy rozmawia?e? z jakimi? przedstawicielami innych systemów energetycznych?
3) Na czym polega ró?nica mi?dzy OBE, a udawaniem si? do np. Focusa 21 lub wy?szego za pomoc? Gateway Experience?
4) Czy mia?e? kontakt z "pracownikami" Focusa 27?
5) W jaki sposób i w jakich okoliczno?ciach produkujemy Lusz?
6) Czy cz?ste wzywanie MTJ-ta do pomocy mo?e skutkowa? w wyczerpaniu energii? (Kiedy? pisa?e?, ?e MTJ jest naszym zbiornikiem Luszu)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MetaPsyche
post 20.10.2007 - 20:41
Post #34


Niepoprawny racjonalista
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 51

Notatnik


CYTAT(mind trainee @ 20.10.2007 - 21:30) *
4) Czy mia?e? kontakt z "pracownikami" Focusa 27?


1. Czy mia?e? kontakt z "pracownikami" ZUSu ??

UPDATE
PS.
Oczywi?cie po drugiej stronie??
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ldkiler
post 21.10.2007 - 14:34
Post #35


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 48

Notatnik


Aha jeszcze jedno pytanko :D

Jak to tam jest z dobrem i z?em? Bo czyta?em co? o larwach, wampirach astralnych. No i jak s? to jak je pokona?? Wys?a? dawk? mi?o?ci?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ferenczy
post 31.10.2007 - 20:00
Post #36


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 7

Notatnik


zmieniam swoj post

Wedlug mnie OOBE jest niebezpieczna dla ludzi o slabej psychice co sobie wmawiaja ze umra jak wyjda albo zamienia sie w rosline wiec chyba tym powinni sie interesowac i praktykowac ludzie o troche mocniejszej psychice?? juz sam nie wiem ale powiedzcie jak wy uwarzacie
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sonic3
post 01.11.2007 - 20:03
Post #37


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 77

Notatnik


@Ferenczy oni nie rozumiej? pewnej zasady, która obowi?zuje tutaj mianowicie prawa przyci?gania. Poka? im film The Secret, który ?wietnie przedstawia owe prawo i mo?esz im przekaza?, ?e póki b?d? chcieli wraca? do CF to b?dzie to natychmiastowe, natomiast prawo to nie dzia?a na zasadzie akcja-reakcja wi?c je?eli b?d? chcieli nie wraca? ju? do CF nie b?dzie to od razu mo?liwe. Nie wiem odnosz? wra?enie, ?e niektórzy traktuj? OOBE jak rodzaj sportu nie doceniaj? tego zjawiska i korzy?ci jakie z niego p?yn?.

zmieni?e? posta, chodzi mi o osoby które opisywa?e?!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ferenczy
post 02.11.2007 - 08:38
Post #38


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 7

Notatnik


thx:D moze to im da cos do myslenia :D
Go to the top of the page
 
+Quote Post
twistoid
post 02.11.2007 - 13:38
Post #39


http://demotywatory.pl/762
Ikona Grupy
Grupa: OOBE VIP
Punkty prestiżu: 2176Do??czam sie do pyta? mind trainee.Bardzo ciekawe.:)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Guest_OBE Maniak_*
post 11.11.2007 - 18:02
Post #40
Guests
Punkty prestiżu:.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
fioletowy kruk
post 23.11.2007 - 15:17
Post #41


Znajomy Rodziny
****
Grupa: Podró?nicyDrogi ''raziel''odp na Twoje pytanie dotyczace ''czy kazdy moze wychodzic z ciala''ja twardo twierdze ze tak dla mnie nie ma ludzi zdolnych i mniej zdolnych.Oczywiscie sa ludzie obdarzeni darami ale to sie wiarze z tym ze w innej dzidzinie ca?kowicie le?ysz je?li z jednej jestes najlepszy:]Ale wracajac do tematu,tak kazdy moze wychodzic z cia?a tylko jednym to szypciej przychodzi a innym wolniej to tylko kwestja dobrej woli i zapa?u do pracy!Jesli cz?owiek popracuje ostro nad oobe to napewno mu sie uda.Zapewniam Ci?!Pozdrawiam fioletowy kruk
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Kronopio
post 23.11.2007 - 15:26
Post #42


zdrogi.blogspot.com
Ikona Grupy
Grupa: OOBE VIP
Punkty prestiżu: 210

Notatnik


Innymi s?owy:"Cz?owiek ma ca?y potencja?, którego potrzebuje"PS
widz?, ?e nied?ugo bedziemy miec ca?y "fioletowy zwierzyniec";)
Go to the top of the page
 
+Quote Post

4 Stron V  < 1 2 3 4 >
Reply to this topicStart new topic

 

Wersja Lo-Fi OOBE Porady Roberta Monroe Porady Brucea Moena Porady Darka Sugiera Kontakt Park