oobe.pl

 

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

Trwaja prace modernizacyjne. Chwilowo nie mozna dodawac postow i brakuje polskich znakow. Przepraszam za utrudnienia. Pracujemy nad tym

 
Reply to this topicStart new topic
> Wszystko Czego Potrzebujesz, samopoznanie
Guest_starr_*
post 01.04.2009 - 17:56
Post #1
Guests
Punkty prestiżu:Wiele osób, szczególnie pocz?tkuj?cych ma trudno?ci z wyj?ciem. Wi?c zanim za?o?ysz kolejny temat by zosta? opieprzonym za to, ?e nie u?y?e? opcji szukaj :)) przystopuj na chwil? i zastanów si? nad swoim dzia?aniem. Nikt Ci nie da z?otego klucza do królestwa astralnego. Tak naprawd? potrzebne Tobie s? tylko zdawkowe informacje opisuj?ce mniej wi?cej ca?? procedur?. Pytanie si? co chwila "Nie mog? wyj??, co robi?? Pomó?cie", tylko komplikuje spraw?. W takim post?powaniu jest brak jednej wa?nej rzeczy : samopoznania. Obserwacja siebie i samopoznanie jest wa?niejsze ni? tysi?ce porad. Spójrz na s?owo "rozwój" , dos?ownie znaczy rozwijanie czego?. Jak zamkni?tego kwiatu, który ROZWIJA swoje p?atki. To ju? jest w Tobie, musisz tylko To uwolni?.

"Ok, ale jak?" zapytasz si?. Spójrz na swoje dzia?anie od pocz?tku a? do ko?ca :
Czy by?e? dostatecznie przygotowany? Czy stworzy?e? sobie odpowiednie warunki ? Wspominaj?c o warunkach my?l? o paru czynnikach. Zacznijmy od zewn?trznych takich jak : spokój, cisza, porz?dek (Tak, w pokoju musi by? porz?dek . Je?eli jeste? ba?aganiarzem to uprz?tnij swój pokój i zauwa? , ?e b?dziesz bardziej spokojniejszy), atmosfera. Zadbaj o atmosfer?, mo?e odrobina mistycyzmu rozbudzi Twoje zmys?y. Zga? ?wiat?o, zast?p je ?wiecami. Zapal ?agodne kadzid?a (polecam waniliowe:), w??cz relaksuj?c? muzyk?. Teraz przechodzimy do warunków Twojego cia?a i umys?u. Zadbaj o swoje cia?o, po?wicz troch? (jednak nie przed prób? wyj?cia), we? ciep?y prysznic i zrelaksuj swoje cia?o. Wcze?niej za?atw wszystkie sprawy by? nie musia? wraca? nigdzie my?lami a by? móg? skupi? si? jedynie na relaksie. Gdy zadbasz o atmosfer? pokoju i o swoje cia?o to ul?yj teraz swemu umys?owi i napi?tym nerwom. Zamknij oczy, pomedytuj i wycisz si?. Zobacz jak nagle wszystko si? rozp?ywa, zostaje tylko Twoja skupiona, jednolita ?wiadomo??. Oswój si? z ni? dobrze bo wkrótce b?dzie Twoim jedynym narz?dziem... Gdy poczujesz, ?e jeste? gotowy to ruszaj w podró?.

Znowu pora?ka ? Hmm co teraz mog?o by? nie tak? Nie patrz na mnie, sam zadaj sobie te pytanie. Pomy?l co mog?e? zrobi? nie tak ? Mo?e Twoje my?li wraca?y do spraw przyziemnych, mo?e nie skupia?e? si? dobrze na zrelaksowaniu swego cia?a? Mo?e by?e? zbyt rozbudzony ? Ja nie znam odpowiedzi na te pytania, ty je znasz. Znajdziesz odpowiedzi je?eli zapytasz siebie : czy dawa?em z siebie 100% mo?liwo?ci i czy jestem ze sob? szczery ? Pisz? o szczero?ci bo ?atwo zrzuca? jest win? z siebie gdy tak naprawd? nie starali?my si? wystarczaj?co.

Przeanalizuj ka?dy element. Gdzie? le?y b??d. Nast?pnie spróbuj czego? nowego. Je?eli zawsze b?dziesz robi? to samo, b?dziesz dostawa? to co zawsze !
Pomy?l o zmianie: mo?e w ci?gu dnia zwi?ksz wysi?ek fizyczny lub na odwrót: ogranicz energie. Zmie? pozycje w której spisz, zmie? por? dnia w której próbujesz wyj??. Zrób cho?by ma?y kroczek w inn? stron? i obserwuj zmiany.

Zainteresuj si? energi?, przeczytaj NEW Bruce'a, rozwijaj czakry. Nawet je?eli w to "nie wierzysz" :) to spróbuj czego? nowego.
Mo?esz równie? zainteresowa? si? nagraniami synchronizuj?cymi Twoje pó?kule mózgowe. Spróbuj jednak nie przyzwyczajaj si? do nich. Masz by? niezale?ny od tego typu rzeczy.
Z drobnostek mog? Ci zasugerowa? zatyczki do uszu. U?ywam zatyczek w formie plasteliny , które mo?na dowolnie ukszta?towa?. T?umienie d?wi?ków to tylko pierwsza z zalet. Druga jest taka, ?e teraz mo?esz ?wietnie skupi? si? na oddechu. To jest naprawd? przydatna rzecz: wyciszasz si? kompletnie i jednoczysz si? ze swym spokojnym rytmem oddechu. Je?eli nie masz zatyczek to równie dobrze mo?esz wzi??? waciki lub zwyk?y papier toaletowy namoczony w wodzie.
Eksperymentuj, potrzeba matk? wynalazców. Je?eli pragniesz osi?gn?? ten cel to po?ród bezmiaru informacji Twój umys? znajdzie potrzebne Ci rzeczy.


Ok, dalej nie wychodzi ? Masz cel, masz narz?dzia a dalej nie osi?gn??e? tego co chcia?e?? W takim razie mo?esz by? w konflikcie ze sob?. Mo?e masz opór przed wyj?ciem. Mo?e nas?ucha?e? si? ró?nych dziwnych rzeczy od których w?os Ci si? je?y? Lub co gorsza, nie wiesz co Ci? spotka ? :) Mo?e nie wierzysz w siebie i w?tpisz w to czy wogle potrafisz wyj??? W takim razie musisz nastawi? swój umys? na wyj?cie. Afirmowanie "dzisiaj wyjd? z cia?a, dzisiaj wyjd? z cia?a" g?osem jakby? dopiero wsta? z ?ózka na niewiele Ci si? zda. Musisz zaprz?gn?? emocje i wyobra?nie.

U?ó? si? wygodnie, zamknij oczy. W??cz sobie jaki? spokojny kawa?ek , który b?dzie Ci si? kojarzy? z lataniem. Obejrzyj to, dobrze Cie nastroi:
http://www.youtube.com/watch?v=FvGomm2OpsM...re=channel_page
Wyobra? sobie, ?e stoisz obok swojego ?ó?ka. Widzisz le??cego na nim Ciebie. Jeste? obserwatorem widz?cym jak w?a?nie próbujesz wyj?? z cia?a. Widzisz spokojny wyraz twarzy, delikatnie unosz?ca si? od oddechu klatk? piersiow?. Widzisz co? jeszcze : pewno?? w tej osobie, pewno?? ?e zaraz wyjdzie ze swego pi?knego cia?a.
Po chwili widzisz jak pó?prze?roczysty , ledwo widoczny duch lekko unosi si? ponad cia?o fizyczne. Widzisz swoje wyzwolone cia?o astralne, widzisz radosny wyraz twarzy i przyjemno?? p?yn?ca z ca?ej tej istoty. Energia bije od tej sylwetki, przygl?dasz si? jak swobodnie wiruje ponad sufitem. Prawdziwie wolny i szcz??liwy. Pragniesz sam do?wiadczy? tego stanu. Prze?ywasz jeszcze raz t? sytuacj? jednak tym razem jako uczestnik. Wyobra?asz sobie jak le?ysz na ?ó?ku i czujesz wibracje. Odczuwasz przyjemno?? p?yn?c? z tego, ?e wiesz ?e za chwile b?dziesz wolny. Wzlatujesz ponad w?asne cia?o fizyczne, odczuwasz niesamowit? lekko??. Powi?ksz ten obraz, nadaj im kolorów, zwi?ksz uczucie przyjemno?ci ! Wyobra? sobie, ?e latasz ponad sufitem, wylatujesz z pokoju i p?yniesz wysoko, wysoko w stron? s?o?ca. Potem odczuj, ?e trzeba ju? wraca?. Spokojnie zbli?asz si? do swego cia?a i ju? jeste? spowrotem. Otwórz oczy. Jak by?o, odczuwa?e? przyjemno?? wyobra?aj?c sobie to? To ?wietnie jednak to nic w porównaniu z tym co Ci? czeka. Powtarzaj t? wizualizacj? cz?sto by nastawi? swój umys? do wyj?cia.

Teraz nie pozostaje nic innego ni? tylko ?wiczy?, zmierza? nieprzerwanie w stron? celu. Pozostaje wspomnie? o czym? jeszcze : o pora?kach. Je?eli masz marzenia, które zamieniasz w cele to jednego mo?esz by? pewien: upadniesz wiele razy zanim one si? ziszcz?. Twój ty?ek b?dzie pewnie zbity do granic mo?liwo?ci :) Oh, nie smu? si?. To naturalna kolej rzeczy : ka?da akcja powoduje opór. ?ycie Ci? po prostu testuje czy jeste? godny swoich marze?. To zdanie kiedy? wiele mnie nauczy?o: "Sukces jest wynikiem dobrych decyzji, które s? wynikiem do?wiadczenia a które z kolei jest nast?pstwem pora?ek." Tak naprawd? nie ma czego? takiego jak pora?ka. To kolejny krok do przodu tylko mniej widoczny ni? to co jest przyj?te za wygran?.

Je?eli dalej masz problemy to mo?e odpocznij na par? dni i przemy?l sytuacje. Spójrz na plan fizyczny, co si? w nim dzieje. Mo?e masz jakie? napi?cia, nieprzyjemne wydarzenia, problemy? Uporz?dkuj to wszystko, niech nic Ci? nie rozprasza. Na?aduj bateri?, wrzu? na luz i potem znowu wciskaj gaz do dechy.


Za?ó? dziennik. Nieustannie spisuj swoje dzia?ania : zarówno "pora?ki" jak i sukcesy. Analizuj, zadawaj sobie pytanie : co zrobi?em ?le, co nale?y poprawi?, co zmieni? itpd. B?d? ze sob? szczery i dawaj z siebie wszystko. Masz równie? bonus : forum, obserwuj innych i wyci?gaj wnioski z ich dzia?a?. Jednak tak naprawd? nie potrzebujesz forum, nie potrzebujesz nikogo. Potrzeba ci tylko samodyscypliny i samoobserwacji a w ko?cu zajdziesz o niebo dalej ni? gdyby? mia? wci?? patrze? si? w niesko?czono?? w ekran monitora i czyta? tematy.

Wyszed?e? ? Gratulacje!!!
Jednak chyba nie spoczniesz na laurach ? Wyznacz sobie kolejny cel, teraz wiele mo?liwo?ci stoi przed Tob? otworem. O to chodzi w ?yciu: by stawia? sobie nowe cele i je osi?ga?. Potem wyznacza? sobie kolejne i je tez zdobywa? ! To gra, od ciebie zale?y czy w ni? grasz czy nie. Je?eli tak to graj fair i tak aby trybuny wiwatowa?y gdy schodzisz z boiska.

A teraz wy??cz forum bo dobrze wiesz, ?e przewa?nie marnujesz tutaj tylko czas. Wiesz co robi?, nie potrzebujesz nikogo. Nie potrzebujesz forum, pomocy, nowych informacji czy technik.

Sam dasz sobie rad?.
Przyszed?e? tu sam i odejdziesz sam.

Wszystko jest w Tobie, bo to rozwój czy? nie ?

Do zobaczenia po drugiej stronie.

http://www.youtube.com/watch?v=aiQ5pugnyhE...re=channel_page
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Szopen
post 01.04.2009 - 19:51
Post #2


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 41

Notatnik


Brawo :), nic doda? nic uj?? :)

Prosi?bym nawet o podczepienie do POCZ?TKUJ?CYCH...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
burn1337
post 01.04.2009 - 20:13
Post #3


Cz?sty Go?? Rodziny
**
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 1n1
Go to the top of the page
 
+Quote Post
1 Dzięki burn1337 za ten przydatny wpis:
ciernik
Guest_Ziemo_*
post 01.04.2009 - 21:07
Post #4
Guests
Punkty prestiżu:Rozpisa?e? sie ale mam nadzieje ze wrzeszcie ludzie zechca cwiczyc wyjscia :)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
1 Dzięki Ziemo za ten przydatny wpis:
ciernik
mars
post 01.04.2009 - 21:09
Post #5


Cz?onek Rodziny
******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 19Ja dodam, ?e korzystne jest branie najpierw umiarkowanie ciep?ego prysznica, a na koniec obni?enie temperatury wody do letniej (je?li nie ma si? problemów ze zdrowiem to nawet zimna). Potem szybko, energicznie wytrze? si? szorstkim r?cznikiem. Naprawd? orze?wiaj?ce (lepsze ni? kawa). ;)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
2 Dzięki mars za ten przydatny wpis:
Ang!e, ciernik
Proxy
post 01.04.2009 - 21:20
Post #6


Przyjaciel Rodziny
*****
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 1Idealnie napisane ;)
Równie? polecam prysznic w wersji opisanej przez marsa - ?wietna sprawa ;)uff, ale? ja tu d?ugo nie zagl?da?em ^^
Go to the top of the page
 
+Quote Post
1 Dzięki Proxy za ten przydatny wpis:
ciernik
Guest_starr_*
post 01.04.2009 - 22:41
Post #7
Guests
Punkty prestiżu:CYTAT(mars @ 01.04.2009 - 22:09) *
Ja dodam, ?e korzystne jest branie najpierw umiarkowanie ciep?ego prysznica, a na koniec obni?enie temperatury wody do letniej (je?li nie ma si? problemów ze zdrowiem to nawet zimna). Potem szybko, energicznie wytrze? si? szorstkim r?cznikiem. Naprawd? orze?wiaj?ce (lepsze ni? kawa). ;)

To zale?y w jakim stanie jeste?. Je?eli jeste? strasznie zm?czony i boisz si?, ?e za?niesz to mo?esz to zrobi?(btw zmienne prysznice s? dobre do podniesienia odporno?ci cia?a).

Jednak je?eli nie jeste? zbyt ?pi?cy to mo?esz przez to si? zbytnio rozbudzi?. Ciep?y prysznic Ci? zrelaksuje i odpowiednio zmuli. Oczywi?cie wa?na jest wtedy koncentracja by nie odp?yn??. Skupienie staj? si? coraz lepsze dzi?ki codziennej medytacji.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
1 Dzięki starr za ten przydatny wpis:
ciernik
Majster
post 02.04.2009 - 13:18
Post #8


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 322Siemasz starr!
Jak mi?o, ?e od czasu do czasu odwiedzaj? nas starzy wyjadacze :)

Bo chyba o to w ?yciu chodzi by szuka? i do?wiadcza? by nie sta? w miejscu, a do celu zawsze prowadzi wi?cej ni? jedna droga.
?wietny post, nic doda? nic uj??, proponuj? przyklei?.

Pozdrawiam.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
1 Dzięki Majster za ten przydatny wpis:
ciernik
twistoid
post 02.04.2009 - 13:50
Post #9


http://demotywatory.pl/762
Ikona Grupy
Grupa: OOBE VIP
Punkty prestiżu: 2176Zgadzam si? z Tob? majster te instrukcje powinien dostawa? ka?dy pocz?tkuj?cy.Dzi?ki starr.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
1 Dzięki twistoid za ten przydatny wpis:
ciernik
Szopen
post 02.04.2009 - 16:27
Post #10


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 41

Notatnik


Mam pomys?, moze podzielimy ten tekst na pare cz??ci i dodamy do internetowego 10-cio dniowego kursu? Trzebaby pogadac z Cat'em, bo moim zdaniem to by?oby ?wietnie uzupe?nienie :)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
1 Dzięki Szopen za ten przydatny wpis:
ciernik
GdaJan
post 02.04.2009 - 18:38
Post #11


Cz?onek Rodziny
******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 32

Notatnik


?wietny tekst. Osobi?cie doda?bym te? informacj? dotycz?ce, poradzenia sobie ze strachem.
Doda?bym te? to, ?e OBE nie jest celem w samym w sobie. To co sam ostatnio dobitnie zauwa?y?em, ?e najcz??ciej mamy problemy z osiagnieciem tego stanu z powodu w?asnych problemów i nie do ci?gni??. Warto zadba? nie tylko o porz?dek wokó? nas, ale szczególnie uporz?dkowa? nasze wn?trze( taka higiena umys?owa). OBE nie mo?e by? ucieczk? od fizyczno?ci, powinno by? uzupe?ni?em naszego ?ycia. Je?eli chcemy si? dobrze " bawi? " i osi?gn?? co? w OBE i w ro?nego rodzaju podró?y, musimy poradzi? sobie z naszym fizycznym ?yciem.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
3 Dzięki GdaJan za ten przydatny wpis:
2020, ciernik, w?uczykij
Guest_starr_*
post 04.04.2009 - 18:11
Post #12
Guests
Punkty prestiżu:Postanowi?em napisa? jeszcze par? porad, które mog? by? dope?nieniem pierwszego postu.Uprzedzam,?e to b?dzie dosy? d?ugi post jednak zach?cam do przeczytania go w ca?o?ci. Nie zamie?ci?em wszystkiego jednak uzna?em, ?e taka d?ugo?? jest i tak wystarczaj?ca. Czytaj?c go mo?esz zada? sobie pytanie "co to ma wspólnego z obe ?". Jednak wkrótce rozumiesz, ?e te ?wiczenia i dzia?ania przyczyni? si? do wzrostu kontroli nad Twoim cia?em, umys?em i emocjami co z kolei przyczyni si? do wzrostu Twojego potencja?u.

UMYS? (Cia?o Mentalne)
1) Zaczniemy niestandardowo : od nauki ?onglerki. Songo kiedy? wspomina? http://www.oobe.pl/park/Zadania-dodatkowe-t87.html jednak nie rozpisa? si? zbytnio i nie wspomnia? o korzy?ciach z tej sztuki tj:
- synchronizacja obu pó?kul mózgowych
- reset mózgu- odstresowanie i koncentracja
- zwi?ksza si? tempo przewidywania akcji
- polepszenie koordynacji
- zwiekszenie pola widzenia
- usprawnia dzia?anie mózgu
- wej?cie w stan umys?u up-time (istnienie w chwili obecnej)

W wielu zachodnich firmach na szczeblu Top Management umiej?tno?? ?onglowania jest obowi?zkowa. Wiec je?eli ludzie sukcesu w swym napi?tym terminarzu musz? znale?? czas na ?onglerk? to przemy?l czy dla Ciebie nie by?oby to korzystne.
Tutaj jest artyku? o wielu korzy?ciach wynikaj?cych z ?onglowania, polecam przeczyta? :
http://www.cyrk-anime.ddl2.pl/index.php?op...7&Itemid=73
Tutaj jest strona o nauce ?onglowania : http://kuglarstwo.pl/dropsy/3pnauka.php
Po?wi?? codziennie troch? czasu- cho?by 5 min na nauke a zauwa?ysz efekty.

2) Medytacja jest bardzo wa?na, d?ugo by wylicza? korzy?ci p?yn?ce z niej: od rozwoju umys?u, poprzez wyciszenie, harmoni? oraz doenergetyzowanie si?. Jednak trzeba by? w tym systematycznym i wytrwa?ym by zauwa?a? post?py. Okre?l sobie dziennie ilo?? czasu na ta praktyk? i wytrwale trzymaj si? tej zasady. Przyjd? dni kiedy nie b?dziesz mia? na to ochoty jednak ?wicz swoj? si?? woli i zapanuj nad swoim umys?em. Rób notatki, obserwuj zmiany i zastanawiaj si? nad przeszkodami. Je?eli lubisz naukowe podej?cie do sprawy to potraktuj medytacj? jako kolejny ?wietny sposób na rozwój Twego umys?u. Zerknij na ten artyku? :
http://www.veda.herbonlife.com/wordpress/archives/276

3) Koncentracja, wizualizacja
Medytacja daje ?wietny grunt dla umys?u- wyczyszcza z niego brud i tworzy go bardziej elastycznym. Warto równie? pracowa? nad koncentracj? w ci?gu dnia.
Gdy co? robisz to skupiaj si? na tym z pe?n? uwag?. Nie ma czego? takiego jak "podzielna uwaga" , s? tylko przeskoki uwagi. Mo?esz my?le?, ?e np potrafisz s?ucha? wyk?adowcy i jednocze?nie rozmy?la? o swoich sprawach. Nieprawda, sa wtedy przeskoki ?wiadomo?ci, które moga trwac nawet u?amek sekundy jednak same w sobie s? niekorzystne i nieefektywne. W efekcie wychodzi na to, ?e wyk?ad nie dotar? do Ciebie w pe?ni a sprawy osobiste dalej s? nierozstrzygni?te. ?wicz skupianie sie na jednej rzeczy, która w?asnie robisz i odsuwaj wszelkie inne. Wyostrzy to Twoj? pamie?, koncetracje oraz ?wiadomo??. Gdy ogladasz film, czytasz ksi??ke czy pracujesz- skupiaj sie na tym ca?kowicie. Zauwa?ysz wzrost swoich mo?liwo?ci umys?owych. Nie pozwalaj by w twoim umy?le panowa? chaos- robisz co? i jednocze?nie masz dialog wewn?trzny nad którym nie panujesz.

4) ?wiczenia, które rozbudz? zmys?y niefizyczne :
* Koncentracja na kolorze: Zamknij oczy i wyobra? sobie jaki? kolor, np czerwony. Dla u?atwienia mo?esz przedtem przez jaki? czas wpatrywac si? w czerwon? kartk?. Gdy zamkniesz oczy utrzymuj wizualizacj? tego koloru przez przynajmniej minut?. Nie mo?esz pozwoli? by jakas my?l si? wkrad?a i Cie rozproszyla. Musisz by? skupiony tylko i wy??cznie na tym kolorze przez minut?. Nast?pnie wyd?u? czas do dwóch minut a nast?pnie do 3. to podstawowe ?wiczenie- mo?esz ?wiczy? koncentracj? na wizualizacji obiektów etc Oczywi?cie mo?esz równie? w podobny sposób rozwija? poni?sze ?wiczenia
* Koncentracja na d?wi?ku: Wyobra? sobie jaki? d?w?k- np bicie dzwona, szczekanie psa- cokolwiek. tak jak w ?wiczeniu z kolorem tutaj skup si? na tm d?wi?ku nie pozwlaj?c by co? Ci? rozproszy?o. Celem jest utrzymanie d?wi?ku przez 3 minuty.
* Koncentracja na dotyku: Wyobra? sobie, ?e dotykasz czego? charakterystycznego: zimnego ?niegu, mi?kkiej sier?ci czy chropowate powierzchni. Tak jak w przypadku dwóch poprzednich utrzymujesz wra?enie do 3 minut.
* Koncentracja na smaku: Wizualizuj sobie jaki? smak, np cytryne czy pomarancz? :) Celem jest oczywi?cie utrwalenie wra?enia przez 3 minuty.

5) Krótka podró? mentalna :
Przypomnij sobie jakie? przyjemne do?wiadczenie, którego by?e? uczestnikiem. O?yw je na nowo, przypomnij sobie wszystkie szczegó?y, ludzi (je?eli jacy? wtedy byli), d?wi?ku, Twoje wra?enia emocjonalne, odczucia fizyczne itpd. Gdy wra?enie si? utrwali wejd? w nie na nowo- powi?ksz obraz, zwi?ksz uczucia, poczuj jakby? znowu by? uczestnikiem rozgrywanej na ?ywo sytuacji. Staraj si? by wszystko by?o jak najbardziej realne i jak najbardziej trwa?e.

6) Nast?nie zrób krok dalej i stwórz jak?? sytuacje , której chcesz by? ?wiadkiem. Mo?esz na pocz?tku by? obserwatorem widz?cym siebie z boku a nast?pnie odczuj wszelkie wra?enia wszystkimi swoimi zmys?ami jako uczestnik. Wizualizacja wyj?cia z pierwszego postu mo?e by? dobrym przyk?adem.
* Na koniec dnia mozesz równiez zamkn?? oczy i prze?y? na nowo miniony dzie?. Jest to równie? okazja do introspekcji i zbadania jakie aspekty tego dnia powinny by? ulepszone.

7) Ma?e wyzwanie:
Przez najbli?szych 10 dni skupiaj si? jedynie na produktywnych my?lach, odsuwaj wewn?trzny dialog umys?u nad którym nie panujesz. Gdy trafisz na jak?? przeszkode to nie mysl o niej jako o problemie tylko o tym jak mo?esz rozwi?zac ta sytuacje. Odsuwaj za wszelk? cen? my?li g?upie i nieprzydatne.To Ci u?wiadomi ile energii jest marnotrawionej na chaotyczne rozmy?lania.

To tylko kilka prostych ?wicze? maj?cych na celu usprawnienie pracy umys?u, wzrostu si?y woli oraz polepszenia wielkiej zdolnosci jak? jest wizualizacja. Efekty b?d? widoczne je?eli jest si? sumiennym i wytrwa?ym. Oci??a?o?? i lenistwo nie przynios? niczego.

CIA?O FIZYCZNE (w tym Eteryczne)

1) Zadbaj o kondycje swego cia?a. ?wicz przez minimum 45 min przez 5 dni w tygodniu.Nie szukaj wymówek, ?e masz rano do pracy czy do szko?y. Przestaw si?: zacznij chodzi? wcze?niej spa? i wcze?niej wstawaj. Najlepiej ?wicz z rana przed ?niadaniem. Je?eli b?dziesz si? tego trzyma? twój metabolizm przy?pieszy dzi?ki czemu tkanka t?uszczowa nie b?dzie si? odk?ada?a. Je?eli nie chcesz nie musisz nie musisz ?wiczy? wyczynowo, chodzi? na si?ownie itpd
Mo?esz najzwyczajniej porobi? pompki, przysiady czy pój?? pobiega? lub robi? nawet zwyk?e pajacyki. Chodzi tutaj o to by intensywno?? by?a powy?ej po?owy twoich mo?liwo?ci. Nie bede sie rozpisywa? bo to nie forum o cwiczeniach jednak zalecam ?wiczenia cia?a a przyczyne opisze pó?niej.
2) We? g?eboki oddech ! :) Zbyt wielu ?yje- jakby to powiedziec na rezerwie tlenowej. Niedotleniony mózg wolniej pracuje, cz?owiek jest bardziej zm?czony i os?abiony Naucz si? oddycha? przepon? i g?eboko odychaj- staniesz si? bardziej odporny, natleniony i silniejszy
3) Jeste? tym czym jesz. Przestan ?ywi? si? ?mieciami i zadbaj o swoje cia?o póki jeszcze mo?esz.
4) Pij du?o czyste wody ! Dzie? zaczynam od wypicia litra wody na czczo(czasem z cytryn?) i dopiero po 45 in zabieram si? do ?niadania. Ta naturalna metoda oczy?ci równie? Twoje cia?o. Nie musz? chyba pisac jak wa?na jest woda dla organizmu.

Zadanie1 : wejd? na sfd.pl i popro? o rozpisanie diety oraz poczytaj troszke o cwiczeniach w warunkach domowych (ewentualnie si?ownia lub basen co bardzo zalecam )

Zadanie 2 : Przeczytaj NEW Bruce'a, poczytaj o czakrach oraz o ich funkcjach
- wersja krótsza : naucz si? technik oddechowych, które maj? na celu na?adowania baterii energetyki cz?owieka . Proste i skuteczne sa tutaj techiniki huny, opisz? dwie, reszt? mo?ecie sami sobie znale?? :

?wiczenia :
* (Oddech Ha) Przy wdechu koncentruj si? na czubku g?owy, przy wydechu wydajemy d?wi?k "ha" (bez wibracji strun g?osowych) koncetruj?c si? na p?pku lub na ko?ci ogonowej.
* Dobre jest tez zastosowanie pewnej techniki oddechowej z samego rana, tuz po obudzeniu. Zawsze daje mi OGROMNEGO kopa pozytywnej energii oraz si?y do dzia?ania na ca?y dzie?. Wygl?da ona tak : Chod? po pokoju pewnymi , mocnymi krokami przy wyprostowanej silnej postawie. Przy ka?dym kroku bierz jeden wdech, do czterech razy: Krok1(wdech)- Krok2(wdech)- Krok3(wdech) - Krok4(wdech). Nast?pnie przy ka?dym kolejnym kroku rób wydech do czterech kroków koncetruj?c si? na p?pku. Rób to pewnie oraz z si?? i werw?, nie przerywaj?c chodzenia. Mo?e nawet troch? w g?owie Ci si? zakr?ci? - to nic po prostu Twój mózg dosta? zastrzyk tlenu. Po 5 minutach takiego chodu b?dziesz czu? si? ?wietnie !

Zadanie 3: Panowanie nad cia?em
Usi?d? na fotelu z wyprostowanymi plecami lub po turecku. Twoim celem jest wytrzymanie w tej pozycji bez absolutnie ?adnego ruchu przez minimum 10 min(mozesz ten czas wyd?uza? dla zwi?kszenia efektywno?ci oraz zwi?kszenia si?y woli). Nie ruszaj sie kompletnie, obserwuj tylko swoje cia?o i jego reakcje. Spokojnie oddychaj przez nos. Po pewnym czasie utrzymuj rownoczesnie pustke w umysle do konca cwiczenia.

Daj sobie w ci?gu dnia troch? relaksu i zadbaj o w?asne cialo. Tak cz?sto odrzucane, poniewierane, trute alkoholem, u?ywkami i z?ym ?arciem codziennie daje z siebie wszystko by? móg? z niego korzysta?. Zadbaj o nie a ono odda ci to uczucie z nawi?zk?.

EMOCJE (Cia?o Astralne)
Praca nad charakterem. O tym równie? Songo wspomina? jednak nie poda? przyczyn takiej pracy nad sob?. Zadanie :
1) spisz swoje negatywne cechy charakteru oraz te pozytywne
2) spisz negatywne przekonania jakie masz na temat siebie oraz ?wiata
3) spisz wszelkie sytuacje w ktorych odczuwasz l?k lub nie wierysz , ?e mo?esz by? w tym sektorze efekywny

Ad 1) Wszystkie Twoje ciemne strony dzialaja na Twoja niekorzy??. Roztargnienie, zawi??, agresywno??, nawyk wpadania w melancholie - wszystko to Ciebe dezorganizuje. Jest to rowiez materia nizszej wibracji, która blokuje Cie przed wstapieniem na wyzsze szczeble. B?d? ze sb? szczery i pracuj systematycznie. Najlepiej naraz przerabiac maksymalnie 3 cechy. Rozwijaj swoja si?e woli i panuj nad swoim emocjami. Mozesz wspomoc sie roznymi narzedziami do pracy z podswiadomosci?.
Ad 2) Negatywne przekonania blokuja twoja wolno??. Odrzucenie, niech??, l?ki ograbiaj? Ci? z energii. Wszelkie te formy s? przyczyna ró?nych blokad w rozwoju. Nie mozna doj?? za daleko maj?c na swoich plecach ci??ki, niepotrzebny baga?. To jest jak paso?yt , które nie daje nic dobrego a sam tylko ?ywi si? nami. Równie? jak w punkcie pierwszym nale?y pracowa? nad przekszta?ceniem tych ciemnych stron w jasne : samoakceptacje, szacunek,wytrwa?o?? oraz wszelkie po??dane pozytywne cechy.
Ad 3 ) To wi??e si? z pkt 2 poniewa? jest równiez zwi?zane z negatywnymi przekonaniami. Napewno do?wiadczy?es jaki? sytuacji w której pocz?tkowo czego? si? obawia?e? jednak gdy dochodzi?o do niej i sprawa konczy?a si? pomy?lnie nagle czule? wielka ulg?, szcz??cie oraz zastrzyk energii. To dlatego, ?e dana blokada zosta?a nagle rozpuszczona a moc, która by?a wczesniej wi?ziona zostaje uwoniona i zwrócona Tobie. Z ka?dym uwonieniem czujesz si? coraz lepiej i masz wi?cej energii do kolejnego prze?amywania si?. Powiniene? d??y? do ca?kowitej wolno?ci oraz odsuwania od siebie l?ku za wszelk? cen?. Wtedy mo?esz prawdziwie rozwin?? swoje skrzyd?a oraz nieprzerwanie d??y? do coraz lepszego stanu.
Dodatkowym plusem takiej pracy nad sob? jest zwi?kszenie pewno?ci siebie, lepsze rozumienie w?asnej istoty a co za tym idzie- innych ludzi.

Podsumowanie tej cz??ci: Cz?sto spotykam si? z pewn? tendencj? ludzi próbuj?cych osi?gn?? obe, szczególnie tych m?odszych. Jak napisa? Gdajan podró? nie mo?e by? rodzajem ucieczki od ?wiata fizycznego. Tak w?a?nie wielu j? traktuje : jako szukanie wolno?ci poniewa? w realu jej nie zaznali. Jeste?my na ziemi dla okre?lonego celu. Wszelkie przeciwnosci nie s? czym? "z?ym". Tak naprawd? gdyby ich nie bylo to nie by?oby post?pu. Ogie? parzy jednak gdy jest dobrze u?yty hartuje stal.
Powtarzanie w kó?ko "?wiat jest okrutny" czy "szarza rzeczywisto?? mnie dobija" staje si? samospe?niaj?c? przepowiednia. Wydaje mi si?, ?e czasem najpierw trzeba uporz?dkowa? pewne sprawy "na dole" by dopiero bra? si? za latanie.Wtedy zachodzi równowaga, prawdziwa wolno?? : nagle wiele bram zostaje otwartych a sam podró?nik staje si? jedn? z takich bram..
taka jeszcze ma?a dygresja co do narzekania na ?wiat fizyczny. Zacznij ?yc z pasj? ! Ludzie zachowuj? si? jak roboty, wlok?c swoje dusze poprzez 5 dni w tygodniu w t?pocie umys?owej wyczekuj?c weekendu by wlewa? w siebie alkohol , który pomoze im zapomnie? o nudnym swiecie.Trac? czas na egzystowanie w przesz?osci, budowanie zamków z piasku przysz?o?ci podczas gdy tera?niejszo?? ucieka.
?wiat jest cudownym, wspania?ym miejscem ! Jednak znowu nie zobaczy sie bramy do takiego ?wiata gdy w ?rodku b?dzie panowa? brud. ?yj z pasj?, do?wiadczaj, twórz, kochaj, dostrzegaj bogactwa w rzeczach ma?ych ! Nie wiesz ile istot odda?oby wiele za to ?eby by? na twoim miejscu teraz, wdycha? ciep?e powietrze ?wiata i odczuwa? promienie s?o?ca na swojej twarzy !
?ycie jest cudem,niesko?czenie pi?knym. Nie odsuwaj si? od niego !

KONKLUZJA :
Nie napisa?em nic o 4+1, nie wspomnia?em s?owem o technice wyj?cia lub o dziwo : nie zaleci?em Ci przeszukania starych tematów :) Wi?c o co chodzi zapytasz , jak to ma mi pomóc ? Zadbanie o te 3 cz??ci ciebie : cia?a fizycznego wraz z jego energetyk?, umys?u oraz emocji przy równoczesnym rozwijanie ich potencja?u pozwoli Ci wej?? o krok dalej w swoim rozwoju. To s? Twoje narz?dzia, naucz si? z nich korzysta? i dbaj o nie ! Poza tym poprawa tych 3 sfer nie tylo wspomo?e Ci? w podró?owaniu ale równie? wzbogaci ka?dy aspekt twojego ?ycia. Je?eli nie panujesz nad sob?, swoim umys?em to jak chcesz panowa? nad swoim ?yciem ? Je?eli bedziesz panowa? nad emocjami staniesz si? czlowiekiem wolnym i panem swoich wyborów. Dbaj o swoje cia?o: to ?wi?tynia i wehiku? w jednym.

Gratuluj? wytrwa?o?ci w doczytaniu do tego miejsca :) Mam nadziej?, ?e moje s?owa zach?c? kogo? do zastanowienia si? nad nimi oraz wspomog? go w swoich d??eniach do ?wiat?a.

Pozdrawiam !
Go to the top of the page
 
+Quote Post
9 Dzięki starr za ten przydatny wpis:
2020, Adix64, Ang!e, chemiq12, Ero Cras, GdaJan, Koko1718, miclis, Traveller
miclis
post 04.04.2009 - 18:50
Post #13


Znajomy Rodziny
****
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 6staary dzi?ki za ten artyku?! musia?e? si? sporo napracowa? ?eby co? takiego napisa?. Na pewno przyda si? on wielu ludziom. Tak dalej trzymaj!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
1 Dzięki miclis za ten przydatny wpis:
2020
Guest_Ero Cras_*
post 04.04.2009 - 18:55
Post #14
Guests
Punkty prestiżu:Widze, ?e to jest doko?czenie twojego pierwszego poradnika dla newbie. Jednak bardzo chcesz im wszystkim pomóc, chyba dlatego ?eby nieza?miecali naszego forum. Wieelkie dzi?ki! :D
Go to the top of the page
 
+Quote Post
mars
post 04.04.2009 - 21:00
Post #15


Cz?onek Rodziny
******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 19Wszystko to, co napisa?e?, wyda?o mi si? bardzo podobne do pierwszych dwóch kroków hermetycznego systemu rozwoju. Je?li kto? wzi?? sobie wskazówki starra na powa?nie, to polecam lektur? "Wtajemniczenia do hermetyzmu" - krok drugi, w której znajduj? si? dok?adniejsze instrukcje dotycz?ce kszta?towania cia?a astralnego (www.franzbardon.pl).
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Guest_starr_*
post 04.04.2009 - 21:34
Post #16
Guests
Punkty prestiżu:Par? ?wicze? jest wzi?tych z WDH, g?ównie te polegaj?ce na koncentracji i wizualizacji. Introspekcja i praca nad charakterem jest równie? fundamentem do dalszych dzia?a?. Jest to twardy system, który wymaga d?ugich lat praktyki. Jest równiez bezwzgl?dny, wymaga cierpliwo?ci i rzetelnej pracy. Dla wielu wydaje sie pocz?tkowo nieatrakcyjny z tego powodu. Gdybym doda? w za??czniku system wszystkich dziesi?ciu kroków prawdopodobnie nikt nie ruszy?by palcem albo szybko si? zniech?ci?.

Wybra?em kilka bardzo podstawowych ?wicze?, dodalem inne techniki , które s? przydatne dla poczatkuj?cych plus co nieco od siebie i zawar?em to wszystko w 3 planach. Taka forma wyda?a mi si? bardziej przyst?pna dla ogó?u i wg mnie przyniesie szybsze korzy?ci oraz motywacj? do dalszych ?wicze? i poszukiwa?.
Oczywi?cie je?eli kto? chce pracowa? nad sob? dzi?ki temu systemowi to jak radzi Mars zapoznac si? z WDH i i?? systematycznie od pocz?tku.

Pozdrawiam
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Eternal87
post 21.08.2009 - 13:37
Post #17


Cz?sty Go?? Rodziny
**
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 4

Notatnik


przeczyta?am to uwa?nie i mam nadzieje ?e nied?ugo mi si? uda a jak nie to na pewno si? nie poddam
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Guest_starr_*
post 21.08.2009 - 14:23
Post #18
Guests
Punkty prestiżu:?ycz? wytrwa?o?ci. Pozdrawiam
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic

 

Wersja Lo-Fi OOBE Porady Roberta Monroe Porady Brucea Moena Porady Darka Sugiera Kontakt Park