Wszechswiatlo


oobe.pl

 

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

 | Kategoria: Moje doświadczenia OOBE
entry 06.06.2020 - 11:06
Ze ?rody na czwartek, k?ad?c si? spa?, postanowi?em, ?e spróbuj? wywo?a? OBE. Niestety nie uda?o mi si? osi?gn?? celu, lecz w ?atwy sposób wywo?a?em wyra?ne wibracje na ca?ym moim ciele. Wystarczy?o kilka g??bokich oddechów, wprowadzenie si? w stan lekkiego transu i wyobra?enie, ?e opuszczam cia?o, ?e zaczynam „wyje?d?a?” / „wysuwa? si?” ze swojego cia?a w gór?. Niemal natychmiast pojawi?y si? wibracje, które, utrzymuj?c wyobra?enie opuszczania cia?a, si? pog??bia?y.

Same wibracje nie trwa?y zbyt d?ugo i w delikatny sposób, po woli zacz??y odchodzi?. Postanowi?em pog??bi? stan transu, aby wywo?a? jeszcze mocniejsze wibracje i, by? mo?e, tym razem uzyska? OBE. Uda?o si? jednak wy??cznie – i znów z du?? ?atwo?ci? – wywo?a? stan wibracji, nieco mocniejszych ni? poprzednio. Zacz??y jednak po chwili male?. Podj??em jeszcze jedn? prób?. Zako?czy?a si? tak samo, jak ta poprzednia – po?owicznym sukcesem, czyli wibracjami bez OBE.

Samo do?wiadczanie stanu wibracji przypomina prób? uruchomienia silnika samochodu, w którym brakuje paliwa. Na pocz?tku jest rozruch, nawet przez chwil? si? utrzymuje, ale po chwili ga?nie. Jedyna ró?nica jest taka, ?e ga?nie po woli. Przypomina mo?e bardziej graj?c? zabawk?, kiedy ko?czy si? energia w bateriach. D?wi?k spowalnia, obni?a si? stopniowo g?o?no??, a? wreszcie zupe?nie ustaje.

Nie znalaz?em do tej pory sposobu na wyd?u?enie stanu wibracji, aby zapobiec jego przygasaniu. Dzi? przeczyta?em jedno ?wiczenie, polegaj?ce na przekazywaniu swojej energii partnerowi. Zainspirowa?o mnie to do utworzenia innego ?wiczenia. Wywo?ywanie stanu wibracji – dla samej wibracji oraz wp?ywanie na jej odczuwanie: miejscowe zwi?kszanie/zmniejszanie intensywno?ci, przepuszczanie fal energii w ró?nych stronach, „wypychanie” wibracji w postaci mojej energii poza moje fizyczne cia?o, skupianie jej na ró?nych elementach dooko?a mnie.

Jestem dzi? po wizycie u mojej przyjació?ki Ani M. Krótka noc, bo wcze?niej wstali?my, aby jecha? do Warszawy. Odczuwam lekkie zm?czenie i chc? jeszcze wzi?? prysznic. Mam nadziej?, ?e nie zasn? od razu przy pierwszej próbie wywo?ania stanu wibracji.

pi?tek, 5 czerwca 2020

 
« Następny starszy · Wszechswiatlo · Następny nowszy »