Wersja do druku

Kliknij tutaj, aby zobaczyć wpis w oryginalnej formie

warmine Notatnik

Kolejna Ciekawa Sytuacja

Stoj? na peronie PKP. Jad? na wystaw? rysunków jednego z obemaniaków do Wroc?awia. ( dzi?kuj? za zaproszenie) . Jest niedziela. Na peronie mnóstwo ludzi bo w podobnym czasie odje?d?aj? 3 poci?gi. W t?umie rzucaj? mi si? w oczy dwie osoby. Czemu ? Nie mam poj?cia, ale je obserwuje z 15 minut. Nie s? razem. Nie znaj? si?. Nie stoj? nawet obok siebie. Przyjecha? mój poci?g. Mam wykupion? miejscówk?. Wsiadam do mojego przedzia?u, a w nim te dwie osoby upatrzone przeze mnie na peronie. Siedzielismy razem. Mog?y wsi??? do ka?dego z tych trzech poci?gów. Wsiad?y jednak w mój poci?g i jeszcze by?y obok mnie.

przez: Pavve? on 12.03.2019 - 12:55

Rzeczywi?cie ciekawa sytuacja :) W ogóle zjawisko jasnowidzenia jest bardzo ciekawe i wbrew pozorom ca?kiem sporo ludzi je do?wiadcza w mniejszym lub wi?kszym stopniu, ale sam fakt jego wyst?powania ju? wiele znaczy, a jednocze?nie stawia wi?cej pyta?, ni? t?umaczy. Ciekawy te? jestem, czy da si? jasnowidzenie ?wiczy?, np. codziennie próbuj?c przewidywa? cho?by najbli?sz? przysz?o??, czy skupianie na tym my?li powoduje ich adekwatne dostrajanie si? i skutkuje now? umiej?tno?ci?. Z drugiej strony ciekawe te? na ile jasnowidzenie pokazuje nieuniknion? przysz?o??, a na ile jedn? z wielu mo?liwo?ci. Du?o by?o po?wi?cone jasnowidzeniu w serii ksi??ek sci-fi o Diunie Franka Herberta (swoj? drog? polecam) i cho? tam jasnowidzenie naprawd? istnia?o, to mia?o te? swoje s?abe strony, takie jak brak ciekawo?ci ?ycia, albo w ogóle porównanie jasnowidzenia do tworzenia przysz?o?ci, ?e to co przewidujemy, to tak naprawd? sami tworzymy...

Powered by IP.Blog
© Invision Power Services