oobe.pl

 

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

Trwaja prace modernizacyjne. Chwilowo nie mozna dodawac postow i brakuje polskich znakow. Przepraszam za utrudnienia. Pracujemy nad tym

> Obe-medytacja
Draq
post 17.04.2008 - 13:45
Post #1


Dusza Towarzystwa
Ikona Grupy
Grupa: OOBE VIP
Punkty prestiżu: 178

Notatnik


Kochany bracie, czy chcia?by? wyj?? z cia?a? Czy próbowa?e? wiele razy tego dokona?, stosowa?e? ró?ne techniki, czasami mia?e? chwile zawahania? Jak sobie t?umaczysz nieudan? prób?? Co jest powodem rezygnacji, oraz podj?cia si? Obe? Zapewne szukasz wielu artyku?ów i ksi??ek z nadziej?, ?e znajdziesz w nich cenn? rade, dzi?ki której w ko?cu osi?gniesz upragniony stan przebywania poza cia?em. Czy czekasz na osob?, która wymy?li uniwersaln? technik? dla wszystkich? Wiedz mistrzu, ?e nie istnieje co? takiego jak uniwersalna technika. Technika sama w sobie, jest procesem która wywo?uje stan ju? raz prze?yty i odtwarza to. Prze?ywasz zafundowan? przez umys? scenerie, nie do?wiadczasz siebie w pe?ni. Je?li pragniesz wyj?? z cia?a, to pierwszym krokiem, który do tego doprowadzi b?dzie poznanie siebie i zag??bienie w swej wspanialej i boskiej istocie. Pewnie wiesz, ?e codziennie opuszczasz cia?o, nie staraj si? wi?c z niego wyj??. Robisz to do?? cz?sto. ?wiadomo??, która zbiera do?wiadczenie poza jest jednym z najwa?niejszych czynnikow. Poznaj?c siebie, Twoja ?wiadomo?? staje si? coraz bardziej wra?liwa i wyostrzona na punkcie wn?trza, po którym podró?ujesz w Obe. Nale?y sobie uzmys?owi?, ?e ka?dy jest unikatowym i jedynym w swoim rodzaju cz?owiekiem. Techniki, które dzia?aj? na inne osoby, na Ciebie mog? nie dzia?a?. Zostaw siebie z samym sob?. Porostu b?d? ?wiadom. Pozwól zaistnie? ciszy, która codziennie puka od wewn?trz. Wczuj si? we w?asne cia?o, w ca?? sw? struktur?. B?d? cierpliwy, ale nie oczekuj niczego, b?d? i akceptuj ka?dy stan, który przyjdzie. To si? nazywa medytacja. Medytacja nie jest technik? na Obe, ale jest to sposób na ?wiadom? egzystencje. Wiedz, ?e nie trzeba niczego robi? by wyj?? z cia?a, jest to naturalny stan. Cz?owiek przez wiele lat ?y? tak, by z niego nie wyj??. Tryb ?ycia, jaki prowadzisz, uniemo?liwia cz?sto ?wiadom? ekspansje pozacielesn?. Je?eli nie masz zamiaru zmieni? sposobu w jak funkcjonujesz, a chcesz wyj?? z cia?a, to nie licz na technik?, która CI to umo?liwi. Pocz?tkowo, jak prawie ka?dy oneironauta, stosowa?em techniki, które by mi pomog?y w oobe. ?adna nie skutkowa?a, ale nie poddawa?em si?. Zacz??em medytowa? i to si? sta?o moim g?ównym celem, o oobe ju? tak intensywnie nie my?la?em. Po 2 miesi?cach praktyk medytacyjnych spontanicznie osi?gn??em parali?, który umo?liwi?by mi wyj?cie z cia?a. Medytacja jest form? zwi?kszania ?wiadomo?ci w tu i teraz, t? sam? ?wiadomo?ci? podró?ujesz poza cia?o. Nie ma dwóch ?wiadomo?ci, które s? przeznaczone do ?ycia w Realu i tym poza. Je?li jeste? w stanie prze?ywa? ka?dy dzie? bez po?piechu, z rado?ci? i zaanga?owaniem, to oobe przyjdzie samoistnie. Wielu ludzi prosi?o mnie o pomoc i mówi?o, ?e po d?u?szym le?eniu na plecach boli ich wszystko, ale si? nie poddaj? i chc? wyj?? zawzi?cie z cia?a. Po paru minutach ostatecznie rezygnuj? i gdy k?ad? si? w swojej pozycji czuj?c wielk? ulg?. Wyj?cie z cia?a nast?puje wtedy, gdy jeste? zrelaksowany. Gdy Twoje cia?o jest napi?te, to twój umys? tak?e i nie b?dziesz w stanie osi?gn?? parali?u przysennego. Po?ó? si? jak chcesz, zrelaksuj i odpocznij, poczuj si? dobrze, tylko wtedy mo?esz wyj?? z ciala, (pod warunkiem ze jeste? ?wiadomy). Metody z niewygodnymi pozycjami s? stosowane wtedy, gdy mamy ma?? ?wiadomo??. Ka?dy jest zdolny ?wiadomie opu?ci? cia?o, nie trzeba si? tego wcale uczy?. Swoim sposobem bycia sprawiamy, ?e nie wychodzimy z cia?a, a nast?pnie stosujemy techniki, dzi?ki którym rzekomo mieliby?my dozna? Obe. Potraktuj obe jak zabaw?, nie denerwuj si? ani nie napinaj z tego powodu, ze mo?e nie wyj??. Je?li czujesz ze jeste? w g??bokim transie i cos Cie sw?dzi, to podrap si?, w przeciwnym wypadku uczucie sw?dzenia skupi Twoj? ?wiadomo?? i nie b?dziesz w stanie dostrzega? innych rzeczy. Zwi?kszanie uwagi tu i teraz, powi?kszy Twoj? uwag? we ?nie. Medytacja kojarzy si? ze wschodnimi bardzo skomplikowanymi praktykami. Medytacja nie wywodzi si? z buddyzmu, buddyzm j? tylko opatentowa?. Medytacja jest naturalnym stanem ka?dego cz?owieka, który umo?liwia ?y? w pewien, bardzo pozytywny sposób. Nie musisz si? d?ugo rozwijac, by osi?gn?? Obe. Ju? jeste? rozwini?ty i doskona?y, a medytacja pozwala na dog??bnym u?wiadomieniu sobie tego. Nie ?wicz? Obe, mimo to od 2 lat z dnia na dzie? coraz d?u?ej jestem wstanie prze?y? sen i wznie?? si? na wy?szy poziom. Je?eli CI teraz powiem, ?e d?ugie i m?cz?ce funkcjonowanie w Realu do pó?nej godziny sprawia, ze jeste?my mniej ?wiadomi Obe. Powiem teorie o falach mózgowych thetha, delta i o g??bokim b?d? p?ytkim ?nie, to nie zdasz sobie sprawy z istoty tego, dopóki nie odkryjesz w sobie znaczenia tych rzeczy. Obe polega na eksperymentowaniu z w?asna duchowo?ci?. Nie podchod? do tego sztywno, baw si? i zrelaksuj, poznawaj siebie, ciesz si? ?yciem, pokochaj siebie i zaufaj. Nie trzymaj si? tylko jednego, b?d? otwarty na zmiany. Teorie powstaj? tylko dlatego by wyt?umaczy? pewne do?wiadczenia innej osobie, jednak ona tego nie zrozumie dopóty, dopóki sama tego nie do?wiadczy. Nie zach?cam Ci? do rozwoju duchowego, ani te? do tego by? wierzy? w to co dotychczas mówi?em. To jak spo?ytkujesz wiedze, któr? tu umie?ci?em jest Twoja spraw?. Obe szuka?em daleko, a znalaz?em je tak blisko, we wn?trzu mej ja?ni. Tak d?ugo poszukiwa?em, ?e straci?em czas na stawanie si? i u?wiadomieniu sobie wa?nych rzeczy. Je?eli tracisz ochot? na ?wiczenie obe, to podaruj je sobie, sposób w jaki ?wiczysz widocznie nie jest odpowiedni i by sobie to u?wiadomi? musisz zrobi? przerw?. ?wiczenia powinny by? przyjemne i stwarza? wra?enie, jakby one by?y celem a nie obe. Moja praktyka polega?a na kilkuminutowym le?eniu, w dzien. i obserwowania siebie samego. Wiesz doskonale jak wyj?c z cia?a, ale przez okres dzieci?stwa zapomnia?e? o tym. Gdy w ko?cu CI si? uda, to ten stan uznasz za bardzo znajomy, poczujesz si? jak w domu. Tak.. ty porostu zapomnia?e? ze jest to Twój dom, nie wszed?e? do niego po raz pierwszy.
Jeste? najwi?kszym mistrzem w wychodzeniu z cia?a, jakiego znam. Mistrzem dla samego siebie.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
4 Stron V   1 2 3 > »   
Start new topic
Odpowiedzi (1 - 20)
6umerang
post 17.04.2008 - 14:23
Post #2


Dziadek do o?ehuf
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 84

Notatnik


Hehehe - ?wi?ta prawda Draq, ?wi?ta prawda - hehe, o dziwo wczoraj do bardzo podobnego wniosku doszed?em i te? si? rozpisa?em, hehe :D Raz jeszcze rzekn? - ?wi?ta prawda!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
suwak
post 17.04.2008 - 16:38
Post #3


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 10

Notatnik


Draq, nast?pnym razem móg?by? pomy?le? o jakich? akapitach :> A ogólnie to da?e? rade z tym tekstem.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Guest_Artur_flyer_*
post 17.04.2008 - 19:00
Post #4
Guests
Punkty prestiżu:Bardzo wa?ny tekst.


Dzi?ki Draqu :***
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Guest_SORROW_*
post 18.04.2008 - 12:26
Post #5
Guests
Punkty prestiżu:Dobrze uj?te , Brawo. !
Go to the top of the page
 
+Quote Post
nefrethete
post 26.04.2008 - 19:08
Post #6


Przyjaciel Rodziny
*****
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 9

Notatnik


Draq dzi?ki za ten temat...jeste? wielki:-))...fajnie to napisa?e?... Ja cz?sto w?a?nie podchodz? do oobe przez medytacj?. Cho? oobe do?wiadczy?amz pewno?ci? jeden raz i wiele razy ld to jestem przekonana ?e medytacja bardzo przybli?a to tego naturalnego stanu jakim jest oobe. Wiele ludzi stara si? to jako? wyobra?a? przez co stwarza sobie jak?? blokad? a doj?cie do oobe to czysta medytacja - wyciszenie siebie i zwrócenie swojej ?wiadomo?ci do wewn?tz, akceptuj?c wszytko co dzieje si? w umy?le bez strachu i zb?dnych emocji. Po prostu obserwacja i wyciszenie.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Mikulew
post 13.05.2008 - 19:58
Post #7


Przyjaciel Rodziny
*****
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 1CYTAT
Medytacja jest naturalnym stanem ka?dego cz?owieka, który umo?liwia ?y? w pewien, bardzo pozytywny sposób. Nie musisz si? d?ugo rozwijac, by osi?gn?? Obe. Ju? jeste? rozwini?ty i doskona?y, a medytacja pozwala na dog??bnym u?wiadomieniu sobie tego


W?a?nie robie jak Ty Draq. Chce pozna? siebie, i odkrywa? w?asne zdolno?ci, ?ycie to tylko przyjemno??.
Odkrywa? swoje stany ?wiadomo?ci mimo ,?e pocz?tkuj?cy jestem ale si? nie martwie, a OoBE, przyjdzie z czasem.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
student
post 25.05.2008 - 23:03
Post #8


Cz?onek Rodziny
******
Grupa: Podró?nicyPytanie co to znaczy ma?o ?wiadomy ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Cibola
post 26.05.2008 - 08:54
Post #9


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 3CYTAT(suwak @ 17.04.2008 - 17:38) *
Draq, nast?pnym razem móg?by? pomy?le? o jakich? akapitach :> A ogólnie to da?e? rade z tym tekstem.


tak i ja dolaczam sie do prosby, ciezko sie czyta taki dlugi tekst bez tego,
ale ?wietlisty przekaz calkowcie rekompensuje wszystkie defekty.
---------------

?wietnie byle tak dalej...kiedys jeszcze bylbym zawistny i probowal konkurowac z toba, ale teraz moge Ci z czystym sumieniem pogratulowac i traktowac na równi jak Brata. Trzymaj sie tam i nie zbaczaj ze sciezki milosci bo nie ma wazniejszej kwesti poza nia.

Czuc dobry przekaz fajnie ze sie nim dzielisz, dobrze dla innych ze tutaj z nami jestes. Pozdrawiam.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Guest_Joczulek_*
post 26.05.2008 - 10:10
Post #10
Guests
Punkty prestiżu:Hehe Draq gz bardzo dobry tekst :)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Malwina
post 02.06.2008 - 12:43
Post #11


Cz?sty Go?? Rodziny
**
Grupa: Podró?nicyBardzo mi si? podoba?o to co Draqu napisa?e?.
Na waszym forum jestem od niedawna (dobrodziejstwo posiadania internetu!).
Z obe/ld mia?am do czynienia od zawsze jak pami?tam. Nie wiedzia?am tylko ?e to tak si? nazywa i moje „dolegliwo?ci” maj? równie? inni. Nigdy nie stosowa?am jaki? „technik”, zwyczajnie tak spontanicznie wy?azi?am z cia?a.
Czytaj?c ró?ne relacje, artyku?y na forum jestem troch? zdezorientowana. Mam niez?y mentlik w g?owie.
Czy w tym wszystkim nie za du?o teorii i techniki?
Czy za wszelk? cen? gubi?c po drodze ca?y czar i urok wyj?? nie chcecie dorobi? teorii?
Pi?knie Draq napisa?:
„Zostaw siebie z samym sob?. Porostu b?d? ?wiadom. Pozwól zaistnie? ciszy, która codziennie puka od wewn?trz. Wczuj si? we w?asne cia?o, w ca?? sw? struktur?.”
I to mnie osobi?cie wydaje si? jedyn? prawd? i podstaw? zrozumienia obe/ld.
Je?eli Draqu pozwolisz to ten cytat wpisz? do mojegu profilu.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Jack :)
post 18.06.2008 - 11:12
Post #12


Cz?onek Rodziny
******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 1

Notatnik


Gz Draq za tekst. Mimo mojego ma?ego do?wiadczenia sam mog? powiedzie? ?e nastawienie gra 1 role je?li chce si? wychodzi? albo mie? LD. Wcze?niej jak próbowa?em OOBE to nic mi w?a?nie nie wychodzi?o przez nastawienie. Na innych dzia?a nastawienie "Musze mie? oobe albo nie wiem co". Ja przez prawie rok u?ywa?em takiego nastawienia. Wiele razy chcia?em cokolwiek osi?gn?? na chama i nic nie wychodzi?o. Po paru miesi?cach przerwy wróci?em do wszystkiego. Teraz nie robi? nic na si?? poprostu k?ad? si? i traktuj? to jako zabaw? i my?l? sobi? co b?dzie to b?dzie. Obserwuje swoje cia?o i wogóle. I dzi?ki takiemu nastawieniu pierwszy raz w ?yciu potrafi? si? zrelaksowa? i chyba osi?gn?? Hipnagogi. Dzi?ki nastawieniu te? nie wychodzi?o mi przez rok LD. Podczas swojej kilku miesi?cznej przerwy przed snem poprostu my?la?em o czym chcia?em. Wyobra?a?em sobie ró?ne sytuacje to co robi?em w szkole itd. I nie dawno osi?gn??em 3 pi?kne LD. Mo?e g?upie bo odzyska?em ?wiadomo?? jak waln??em w latarnie albo chi?czycy bili mnie Mun-Chak-O :) Ale zawsze co?. Teraz w OOBE jestem coraz dalej a LD od?o?y?em na bok. Pozdrawiam - Bawi?cy si? Jacu? :D
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Colin
post 19.06.2008 - 18:15
Post #13


Cz?onek Rodziny
******
Grupa: Podró?nicy

Notatnik


jej Draq gz za tekst, piekny. a ja teraz sobie u?wiadomi?em, i? ca?y czas robi?em ?le. bo robi?em z nastawieniem. "no kiedy Kurcze bedzie te OoBE!" ;D zmarnowa?em czas. mog?em medytowa?...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Draq
post 19.06.2008 - 22:07
Post #14


Dusza Towarzystwa
Ikona Grupy
Grupa: OOBE VIP
Punkty prestiżu: 178

Notatnik


Colin, zapewniam Cie, ze nie zmarnowales czasu, dzieki temu uswiadomiles sobie wiele rzeczy :). Powodzenia, wierze ze Ci sie uda i ze wyciagniesz wnioski z tych wspanialych lekcji :). Pozdrawiam.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Colin
post 24.06.2008 - 13:03
Post #15


Cz?onek Rodziny
******
Grupa: Podró?nicy

Notatnik


Dobrze by by?o....
Kiedy? mnie sie uda... zapewne
Go to the top of the page
 
+Quote Post
miclis
post 02.07.2008 - 15:47
Post #16


Znajomy Rodziny
****
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 6bardzo ?adny tekst.
Gratulacje dla Ciebie ?e to wszystko tak dok?adnie opisa?e?.
Zapewne pomo?e on wielu osobom (w tym mi).
A wi?c: DZI?KUJE!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Guest_3 oko_*
post 18.10.2008 - 14:12
Post #17
Guests
Punkty prestiżu:draq,czy praktykowa?e? medytacj? ca?y dzie??
czy dzi?ki takiej medytacji odzyskiwa?e? ?wiadomo?? we ?nie?mia?e? dzi?ki temu ?wiadome sny?czy dalej to praktykujesz?

sam praktykuj? tak? medytacj?(czasami)ale ld jeszcze nie mia?em :(
Go to the top of the page
 
+Quote Post
fioletowy kruk
post 19.10.2008 - 10:40
Post #18


Znajomy Rodziny
****
Grupa: Podró?nicy?adnie napisany tekst,ale co do dobrego,pozytywnego nastawienia,to ono nie tylko przydaje sie w oobe,czy ld,mysle ze poznanie siebie i nastawienie,jest przedewszystkim przydatne do zycia,aby bez nerwowki i spi?c jakos je przezyc.Przedewszystkim poznanie siebie jako g?ebie mocy, i mozliwosci.Masz race Draqu to my jestesmy dla siebie najwiekszymi mistrzami!Pozdrawiam serdecznie;)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Guest_Tu i teraz_*
post 10.12.2008 - 18:20
Post #19
Guests
Punkty prestiżu:ma?e porz?dki, koniec offtopu prosze
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Guest_Rasiak-gruz-Astralnyb?azen_*
post 22.12.2008 - 18:24
Post #20
Guests
Punkty prestiżu:sorry draq ?e tak na ciebie najecha?em,musz? powiedzie? ?e sam praktykuj? medytacj?,mo?e nie od rana do wieczora,ale naprawd? ostatnimi czasy coraz bardziej jestem tu i teraz,czasami spontanicznie wchodz? w ten stan :),niestety musz? napisa? ?e ?adnych(?wiadomych)do?wiadcze? pozacielesnych w zwi?zku z tym nie mia?em :(,nie wiem mo?e gdybym jeszcze troch? pomedytowa?,i skoncentrowa? si? tylko na medytacji,to w ko?cu efekty by przysz?y :),z medytacji nie zrezygnuj?,bo sta?o si? to cz??ci? mnie,teraz ju? po prostu przestaj? my?le? i automatycznie wchodz? w medytacj?,a naprawd? zauwa?y?em ?e ostatnimi czasy mniej my?l? ;),czy medytacja to stan nie-my?lenia?ale draq,je?li faktycznie tak medytujesz,i daj? ci to szcz??cie to ok ;),tymbardziej ?e z dnia na dzie? wiem coraz wi?cej ;)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Rachab
post 12.03.2009 - 23:30
Post #21


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 74

Notatnik


przepi?kny tekst! Mi pomóg?! Dzi?ki za to
Go to the top of the page
 
+Quote Post
1 Dzięki Rachab za ten przydatny wpis:
ciernik

4 Stron V   1 2 3 > » 
Reply to this topicStart new topic

 

Wersja Lo-Fi OOBE Porady Roberta Monroe Porady Brucea Moena Porady Darka Sugiera Kontakt Park