p?ywak's Notatnik


oobe.pl

 

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

entry 24.01.2016 - 12:21
W ubieg?ym roku dokona?em tylko jednego wpisu w moim notatniku, cho? nie by? to rok ubogi w prze?ycia astralne, lecz jako? umyka?y mi one lub nie znajdowa?em czasu na zrobienie notatki. Faktem jest te?, ?e prze?ywane sny cz?sto si? powtarza?y, widzia?em bardzo cz?sto zmar?ych, wr?cz by?o to moj? obsesj?; ?ni?a mi si? przede wszystkim moja zmar?a mama, te? ojciec, ale te? inni cz?onkowie rodziny i znajomi. Zaniedba?em si? ze wpisami cho? bezpo?rednio nic z nich nie wynika, maj? jedynie znaczenie wspomnieniowe. Nie wiem jeszcze jak b?dzie w tym roku, bo od d?ugiego ju? czasu nie potrafi? si? wyrwa? z cia?a tak jak kiedy?, nast?pi?a blokada, bardziej twardo st?pam teraz po ziemi. Niemniej chc? znów przebywa? w astralu, wzywam moim opiekunów, anio?ów do kontaktu ze mn? a one nie przychodz? do mnie.
Ciekawy Ldek mia?em raz z moj? mam? w roli g?ównej, kiedy to na moje wezwanie pojawi?a si?, ale tylko po to, ?eby mnie zapyta?, czy mam dla niej papierosa (by?a na?ogow? palaczk? do ko?ca ?ycia). Zapyta?em j? wtedy czy papierosy w?o?one do trumny ju? jej si? sko?czy?y i powiedzia?em, ?e mam jakie? w kurtce, która wisi w szafie. Ona tam posz?a, wyci?gn??a je i posz?? na balkon zapali?. Wnioskuj?, ?e dzia?o si? to u mnie w mieszkaniu w Norymberdze. I nawet z ni? nie pogada?em, przysz?a sobie do mnie po papierosa, ale dobrze, ?e chocia? si? pojawi?a. Czasem widz? ?wietln? po?wiat? w kolorze zielenie na niebie niedaleko mojego domu, zawsze w tym samym miejscu, a kiedy? umawiali?my si? z mam?, ?e ma da? mi taki w?a?nie znak z tamtej strony (ziele? na niebie jest raczej czym? niezwyk?ym). Do ko?ca nie wiem czy to z?udzenie optyczne, czy to odbicie ?wiat?a z ziemi czy te? rzeczywi?cie moja mama daje mi sygna? swojeo istnienia po tamtej stronie.
Na razie b?d? dalej próbowa? projekcji astralnych i jak b?d? ciekawe to b?d? je tutaj opisywa?.

 
« Następny starszy · p?ywak's Notatnik · Następny nowszy »
 
Mój obraz